12,475 research outputs found

  L'adjectiu en l'estructura sem脿ntica del text (煤s obligatori o facultatiu)

  Get PDF

  La implicaci贸n del p煤blico en los riesgos derivados de la contaminaci贸n atmosf茅rica urbana

  Get PDF
  La contaminaci贸 de l鈥檃ire 茅s un dels problemes ambientals amb major impacte en la qualitat de vida i el benestar dels individus. Gran part de les intervencions dirigides a reduir els impactes de la contaminaci贸 sobre la salut pretenen fomentar canvis en el comportament dels individus. Aquest article presenta els resultats d鈥檜n estudi exploratori qualitatiu de la percepci贸 p煤blica de la contaminaci贸 de l鈥檃ire i els seus efectes sobre el benestar i la salut dels ciutadans. Les dades van ser recollides a partir de grups de discussi贸 amb ciutadans no experts a la ciutat de Barcelona. Els resultats mostren les dificultats dels individus per discutir sobre q眉estions relacionades amb la qualitat de l鈥檃ire, el paper de les pistes sensorials en la percepci贸 dels nivells de contaminaci贸 atmosf猫rica, la familiaritat amb el risc, la vinculaci贸 amb problemes de salut lleus, l鈥檈scassa vinculaci贸 a un risc personal que angoixi els individus i l鈥檈xist猫ncia de creences com la que no 茅s possible limitar l鈥檈xposici贸 a la contaminaci贸 de l鈥檃ire. Es discuteixen els resultats en relaci贸 amb les estrat猫gies de comunicaci贸 i implicaci贸 p煤blica en la gesti贸 de la qualitat de l鈥檃ire.聽Air pollution is one of the environmental problems with the greatest impact on the quality of life and well-being of individuals. Many of the interventions aimed at reducing the impacts of pollution on health are intended to promote changes in individuals鈥 behavior. This article presents the results of a qualitative exploratory study of public perceptions of air pollution. The data were collected from focus groups with lay citizens in the city of Barcelona. The results show the difficulties individuals have in discussing issues related to air quality, the role of sensory cues in the perception of air pollution levels, familiarity with risk, links to mild health problems, the weak connection to a personal risk and the existence of beliefs such as the inability of individuals to limit their exposure to air pollution.La contaminaci贸n del aire es uno de los problemas ambientales con mayor impacto en la calidad de vida y el bienestar de los individuos. Gran parte de las intervenciones dirigidas a reducir los impactos de la contaminaci贸n sobre la salud pretenden fomentar cambios en el comportamiento de los individuos. Este art铆culo presenta los resultados de un estudio exploratorio cualitativo de la percepci贸n p煤blica de la contaminaci贸n del aire y sus efectos sobre el bienestar y la salud de las personas. Los datos fueron recogidos a partir de grupos de discusi贸n con ciudadanos no expertos en la ciudad de Barcelona. Los resultados muestran las dificultades de los individuos para discutir sobre cuestiones relacionadas con la calidad del aire, el papel de las pistas sensoriales en la percepci贸n de los niveles de contaminaci贸n atmosf茅rica, la familiaridad con el riesgo, la relaci贸n con problemas de salud leves, la escasa vinculaci贸n a un riesgo personal que angustie a los individuos y la existencia de creencias, como la de que no es posible limitar la exposici贸n a la contaminaci贸n del aire. Se discuten los resultados en relaci贸n con las estrategias de comunicaci贸n e implicaci贸n p煤blica en la gesti贸n de la calidad del aire

  La qualitat de l'aire al planeta

  Get PDF

  Legislaci贸n b谩sica de protecci贸n del medio ambiente (Primer semestre 2017)

  Get PDF
  Legislaci贸n b谩sica de protecci贸n del medio ambiente (Primer semestre 2017

  Aparthotel a Port de la Selva

  Get PDF
  El projecte 茅s un apartotel al Port de la Selva que consta de 24 habitacions, 11 apartaments i els corresponents espais d鈥櫭簊 com煤 i serveis. L鈥檈difici s鈥檌nscriu en una parcel路la de geometria gaireb茅 quadrada de 7500m虏 propera a la platja i que forma part del sector residencial de l鈥橢rola. La part p煤blica i la privada s鈥檜neixen a trav茅s d鈥檜n llarg vest铆bul que dona acc茅s als diferents nivells topogr脿fics als que s鈥檋a adaptat l鈥檈difici, aix铆 com a les cobertes que serveixen de terrasses amb vistes al mar. El seu desenvolupament en baixa densitat respon a la intenci贸 de que l鈥檈difici quedi camuflat dintre del teixit caracter铆stic que l鈥檈nvolta. A m茅s a m茅s, el creixement en malla de l鈥檋otel ha perm猫s inscriure-hi una seguit de patis, terrasses i jardins en relaci贸 amb les peces interiors que han fet que tot el conjunt respiri i que millori la relaci贸 amb el paisatge existent

  Determinaci贸n de par谩metros atmosf茅ricos procedentes de medidas de irradiancia espectral para su aplicaci贸n en modelos de calidad del aire

  Get PDF
  Con el objetivo de investigar los procesos de la radiaci贸nultravioleta (UV) en la atm贸sfera y su impacto en la calidad del aire se ha dotado a la Estaci贸n de Observaci贸n de la Atm贸sfera de Santiago de Compostela (EOAS) de un radi贸metro multifiltro, que proporciona medidas espectrales de irradiancia en seis longitudes de onda dentro del espectro UV.Bas谩ndose en los trabajos de Stamnes et al. (1991) yDahlback (1996) y mediante la aplicaci贸n de un modelode transferencia radiativa, se ha desarrollado un procedimientopara la determinaci贸n de los valores de columna total de ozono y de columna de agua l铆quida, de inter茅s como par谩metros de entrada en modelos de calidad del aire.Los resultados obtenidos han sido validados utilizando distintas metodolog铆as, dependiendo del par谩metro derivado. En todos los casos, las tendencias de los valores estimados mediante la metodolog铆a descrita concuerdan con las obtenidas a partir de los par谩metros de contraste empleados

  Fruita deshidratada i envasada: influ猫ncia del proc茅s i de les condicions de conservaci贸 sobre la seua vida 煤til = Dried fruit and packaged: influence of process and storage conditions on the shelf life

  Get PDF
  El present treball tracta de l'evoluci贸 de fruites deshidratades durant la seua conservaci贸 sotmeses a distints procediments de conservaci贸.Una de les causes de la degradaci贸 d'aquestos aliments deshidratats sol ser el proc茅s d'enfosquiment, a causa de reaccions enzim脿tiques o no enzim脿tiques. La degradaci贸 dels aliments durant l'emmagatzemament pot reduir-se en gran mesura mitjan莽ant una adequada elecci贸 del material i de l'atmosfera d'envasament. Com a envasos, es van utilitzar safates de polipropil猫 termosegellades amb materials polim猫rics i flascons de vidre; com a atmosferes, es van emprar nitrogen i aire. S'ha modelitzat l'evoluci贸 de la humitat durant la conservaci贸 considerant els intercanvis amb l'ambient i la producci贸 d'aigua atribu茂da a reaccions de Maillard i s'obt茅 una bona correlaci贸. S'ha comprovat tamb茅 que l'evoluci贸 del contingut en SO2 i en humitat es poden simular mitjan莽ant un model cin猫tic de primer ordre. Quant a la textura, per a les mostres envasades en films, el seu valor va creixent a mesura que augmenta la temperatura, en disminuir la humitat. El fet que a temperatures de 35 i 40 潞C la humitat de les mostres en vidre augmente i, no obstant a莽貌, els valors de textura fins i tot sofrisquen un lleuger increment pot atribuir-se a l'aparici贸 de canvis en l'estructura del producte entre 25 i 35 潞C.This study addresses the evolution of dehydrated fruits during its storage, submitted to different preservation procedures. One of the causes of dried fruit degradation is usually linked to browning processes, both due to enzymatic and non-enzymatic reactions. Food deterioration during storage could be greatly minimized by means of a proper choice of the packaging material and atmosphere. Packages based on polypropylene trays thermosealed with polymeric material and glass flasks and nitrogen and air as inside atmospheres were used. The evolution of themoisture content during the storage has been modeled considering the exchanges with the environment and the production of water due to Maillard reactions, obtaining a good correlation. The SO2 content andmoisture can be depicted by means of a first order kinetics.With regard to the texture, for the samples packaged in films, the value of maximum force increases with the temperature, along with amoisture decrease. The fact that at temperatures of 35 and 40 潞C the moisture of the samples in glass increases and however the texture suffers a slight increment, could be explained by the appearance of changes in the structure of the product between 25 and 35 潞C

  El turisme actiu a Espanya. Identificaci贸 de la qualitat del servei en les empreses

  Get PDF
  Va ser el 2012 quan es va finalitzar el disseny de l鈥檈ina per a la identificaci贸 de la qualitat en el servei de les empreses de turisme actiu, l鈥檃nomenada eina valorativa HEVA. El 2013 es va llan莽ar la proposta a totes les empreses de turisme actiu registrades en les 52 oficines de turisme de les prov铆ncies del territori nacional, i es va obtenir un registre de 918 empreses actives, 186 de les quals s鈥檋an utilitzar per a aquest estudi. HEVA analitza tres aspectes fonamentals: la identificaci贸 del perfil sectorial de les empreses, la valoraci贸 dels par脿metres que reconeixen la qualitat del servei i la percepci贸 del responsable de l鈥檈mpresa en relaci贸 amb el que la clientela identifica com a qualitat del servei que presta. Aspectes clau per con猫ixer i poder determinar processos que ajudin la gesti贸 de les empreses. Com a conclusions, les entitats consideren que est脿 m茅s reconeguda la seva activitat empresarial dins del sector del turisme (80,6鈥%) que de l鈥檈sport. Pel que fa a la valoraci贸 dels par脿metres de qualitat en el servei, s鈥檌dentifica que el par脿metre dels recursos humans obt茅 el major reconeixement (97,7鈥%). I referent a la percepci贸 del responsable de l鈥檈mpresa, hi ha difer猫ncies significatives per a la clientela en elements com el tractament de les reclamacions i els productes complementaris

  Origen de l鈥 increment de les despeses de les organitzacions que generen coneixement

  Get PDF
  La situaci贸 que estem vivint actualment d'una crisi tan forta que afecta a tants pa茂sos i a tots els sectors 茅s plena de dubtes i incerteses. Per desgr脿cia hi ha alguns 脿mbits que s贸n imprescindibles per al desenvolupament d'un pa铆s i es veuen afectats de manera considerable: sanitat, educaci贸 i investigaci贸. L'脿mbit que ocupa aquest projecte es centra en l'ensenyament i la recerca a les universitats. Es pret茅n estudiar el d猫ficit en les universitats, plantejar diverses preguntes i respondre-les amb les dades obtingudes a trav茅s de l'an脿lisi de diversos factors. El projecte s'acotar脿 a les universitats espanyoles, prenent com a exemple la Universitat Polit猫cnica de Catalunya (UPC) que 茅s la que s'estudiar脿. Aquest projecte t茅 com objectiu reflexionar sobre les possibles causes del d猫ficit de la universitat UPC analitzant diversos aspectes per trobar causes "ocultes" o que no s贸n f脿cilment detectables i que anomenarem "petits motors del d猫ficit". Es pret茅n obtenir una s猫rie d'hip貌tesis sobre les possibles causes del d猫ficit basades en dades reals i prenent com exemple el cas de la UPC. No es pret茅n obtenir conclusions definitives i determinants, ni trobar solucions per a la problem脿tica actual. El projecte s鈥 inicia presentant el resultat de l鈥檃n脿lisi financer de les universitats p煤bliques presencials de l鈥橢stat Espanyol realitzat per la CRUE amb l鈥檕bjectiu de mostrar el marc general de la situaci贸 a l鈥檃ctualitat. El nucli del projecte compr猫n l鈥 an脿lisi estructural de l鈥檃ctual organitzaci贸 de la UPC i l鈥檈studi econ貌mic dels darrers 5 anys (2005-2010) . L鈥檃n脿lisi econ貌mica del projecte pret茅n obtenir conclusions de les dades m茅s significatives del d猫ficit, aix铆 com observar les variacions experimentades en els diferents 脿mbits pressupostaris i buscar el per qu猫 d'aquestes. L'estudi de l'organitzaci贸 compr猫n l鈥檃n脿lisi de l鈥檃ctual configuraci贸 de les unitats, els centres, els campus, els departaments i els 貌rgans de govern que conformen la UPC, amb l鈥檕bjectiu d鈥檈ntendre quin 茅s el disseny organitzatiu de la UPC i descobrir la relaci贸 d'aquestes unitats amb l'aspecte econ貌mic i funcional de la universitat. Finalment s鈥檈xposaran les conclusions a les que s鈥檋an arribat i les possibles hip貌tesis i motors trobats, amb la finalitat de donar lloc a una reflexi贸 profunda i deixar el cam铆 obert a futurs plantejaments i actuacions en base a aquesta reflexi贸

  La qualitat t猫cnica en el turisme d鈥檃ventura

  Get PDF
  Quins elements poden definir i identifiquen la qualitat t猫cnica en el turisme d鈥檃ventura en diferents regions de distints pa茂sos del m贸n? Tot aquest proc茅s d鈥檈studi arriba a concloure quins s贸n els par脿metres espec铆fics que mesuren la qualitat t猫cnica del servei prestat per empreses especialitzades en activitats d鈥檃ventura. Una vegada reconeguts els par脿metres principals (entitat, activitat estrella, seguretat, medi ambient, recursos humans, client i recursos materials) i els subnivells (protocols, informaci贸, transmissi贸, coneixement, atenci贸, perfil, fidelitzaci贸, adaptaci贸, processos, identificaci贸, tractament, control, preparaci贸 i reconeixement), 茅s possible la seva valoraci贸 i mesurament, de manera que s鈥檕bt茅 informaci贸 objectiva del nivell de qualitat a trav茅s d鈥檜n model espec铆fic i concret, l鈥橦EVATM
  corecore