610 research outputs found

  Energia eòlica offshore

  Get PDF
  An√°lisis de las energ√≠as renovables y descripci√≥n de las turbinas e√≥licas. Se explican los diferentes tipos de parques e√≥licos offshore aportando particularidades y beneficios.El present document pret√©n donar una visi√≥ global de tot l‚Äôentorn de les energies que actualment estan presents en la vida quotidiana de la gent. Descriure de forma general els component t√≠pics de les turbines e√≤liques aix√≠ com els tipus que existeixen, com funcionen gr√†cies al vent i la seva implantaci√≥ en el terreny. Finalment, s‚Äôapropar√† al lector la nova concepci√≥ dels parcs e√≤lics offshore explicant els tipus que existeixen, les seves particularitats i els beneficis que aquests suposen envers els instal‚ÄĘlats a terra.Peer ReviewedPreprin

  Sistemes d'energies renovables d'una vivenda

  Get PDF
  El projecte ‚ÄúEnergies renovables d‚Äôuna vivenda‚ÄĚ presenta alternatives energ√®tiques m√©s ecol√≤giques per satisfer les necessitats d‚Äôenergia el√®ctrica, d‚Äôenergia t√®rmica(aigua calenta sanit√†ria) i per √ļltim unes necessitats de climatitzaci√≥ per a una vivenda unifamiliar, procurant obtenir el m√†xim confort i produint el menor impacte mediambiental. D‚Äôaquesta manera s‚Äôhan introdu√Įt diferents solucions per a la problem√†tica existent de l‚Äô√ļs dels combustibles f√≤ssils per satisfer les necessitats esmentades. Un cop fet l‚Äôestudi de les diferents alternatives possibles, s‚Äôhan seleccionat les m√©s id√≤nies segons la localitzaci√≥ de la vivenda i les necessitats del usuari. Procurant en tot moment obtenir resultats similars o superiors en quant a confort i qualitat als existents a la instal¬∑laci√≥ inicial, per√≤ de forma molt m√©s ecol√≤gica, per fer-ho, s‚Äôha optat per la instal¬∑laci√≥ de captadors solars combinats amb una m√†quina d‚Äôabsorci√≥ distribu√Įt a trav√©s de la vivenda per terra radiant satisfent la demanda de climatitzaci√≥ i de ACS. Per altra banda s‚Äôha escollit un aerogenerador de petita pot√®ncia per satisfer les necessitats el√®ctriques de la vivenda. Per √ļltim un cop dimensionades les diferents instal¬∑lacions de la vivenda, comprovat la seva viabilitat i havent seleccionat els diferents equips i accessoris necessaris per al correcte funcionament de la esmentada instal¬∑laci√≥, s‚Äôha pressupostat i estudiat el per√≠ode de retorn de les diferents instal¬∑lacions i finalment del conjunt total, tant des de la vessant econ√≤mica com des de la vessant ecol√≤gica, realitzant un estudi de l‚Äôestalvi d‚Äôemissions del gas CO2 d‚Äôefecte hivernacle

  Aportació al disseny de sistemes eòlics

  Get PDF
  "Aportaci√≥ al disseny de sistemes e√≤lics‚Äü, pret√©n donar als alumnes una visi√≥ global en la realitzaci√≥ d'un projecte d‚Äüenergia e√≤lica i aportar uns coneixements b√†sics per a la comprensi√≥ d'aquest. En primer lloc es fa una "Introducci√≥ al disseny de sistemes e√≤lics‚Äü que avarca diferents √†mbits com: recurs e√≤lic, empla√ßament, aerogenerador, instal¬∑lacions d‚Äüinterconnexi√≥, xarxa de terres i estudi de viabilitat econ√≤mica. A continuaci√≥, per facilitar l'aprenentatge, s'ha dissenyat un programa inform√†tic amb Matlab que pret√®n ajudar en la comprensi√≥ de les diferents parts d'un projecte e√≤lic. Aquest est√† format per diferents cap√≠tols: introducci√≥, recurs e√≤lic, selecci√≥ aerogenerador, viabilitat projecte, xarxa d'interconnexi√≥ i xarxa de terres. Tamb√© s'ha realitzat un "Manual d‚Äü√ļs" per a guiar a l'alumne en la utilitzaci√≥ del programa. D'altre banda, s'ha realitzat un "Manual de programaci√≥" per a una posterior ampliaci√≥ o modificaci√≥ d'aquest. En l'annex hi consta el pre-projecte realitzat d'un parc e√≤lic real localitzat a la prov√≠ncia de Lugo, "Pungao Sur II". Aquest consta d‚Äüuna "Mem√≤ria descriptiva del projecte", d‚Äüuna "Mem√≤ria descriptiva dels c√†lculs justificatius", "Pressupost i estudi de viabilitat", "Plec de condicions" i "Pl√†nols". Aquest treball pret√©n ser el primer pas per a un posterior aprofundiment en la mat√®ria

  Mitologia i centrals eòliques

  Get PDF

  Els conflictes territorials del sistema elèctric a Catalunya

  Get PDF
  A Catalunya hi ha un alt grau de consens social sobre la necessitat d'implantar sistemes de generaci√≥ el√®ctrica alternatius per tal de fer front als increments constants dels nivells de contaminaci√≥ atmosf√®rica i radioactiva. Els darrers anys hi ha hagut un ampli debat sobre la proliferaci√≥ de projectes d'implantaci√≥ de centrals el√®ctriques en diferents indrets del territori catal√†, especialment a les comarques meridionals, que s√≥n les que hist√≤ricament han concentrat m√©s propostes d'instal¬∑laci√≥ de centrals el√®ctriques. A finals de 2008 aplegaven 3 centrals nuclears, 4 centrals t√®rmiques i 237 aerogeneradors. Han concentrat, per tant, 5.306 MW i el 62% del total de pot√®ncia el√®ctrica instal¬∑lada a Catalunya. Per aix√≤, des de finals de la d√®cada dels 90 han proliferat moviments socials amb discursos de rebuig al model d'implantaci√≥ el√®ctrica, que encara avui plantegen tant les empreses com les administracions.Los conflictos territoriales del sistema el√©ctrico en Catalu√Īa. En Catalu√Īa hay un alto grado de consenso social sobre la necesidad de implantar sistemas de generaci√≥n el√©ctrica alternativos para hacer frente a los incrementos constantes de los niveles de contaminaci√≥n atmosf√©rica y radiactiva. Los √ļltimos a√Īos ha habido un amplio debate sobre la proliferaci√≥n de proyectos de implantaci√≥n de centrales el√©ctricas en diferentes lugares del territorio catal√°n, especialmente en las comarcas meridionales, que son las que hist√≥ricamente han concentrado m√°s propuestas de instalaci√≥n de centrales el√©ctricas. A finales de 2008 contaban con 3 centrales nucleares, 4 centrales t√©rmicas y 237 aerogeneradores. Han concentrado, por tanto, 5.306 MW y el 62% del total de potencia el√©ctrica instalada en Catalu√Īa. Por este motivo, desde finales de la d√©cada de los 90 han proliferado movimientos sociales con discursos de rechazo al modelo de implantaci√≥n el√©ctrica, que a√ļn hoy plantean tanto las empresas como las administraciones.Territorial conflicts of electrical system in Catalonia. In Catalonia we find a high degree of social consensus on the need to implement systems of alternative power generation, to face up the rising number of levels of air pollution and radiation. During the last years different positions and views have emerged in the public debate related to the proliferation and implementation of different projects of power plants which are located especially in the southern regions of Catalonia, those that historically have focused more proposals for installation of power plants. In late 2008 they have 3 nuclear plants, 4 groups of thermal of combined cycle and 237 wind turbines, with a total of 5.306 MW, 62% of the total power installed in Catalonia. Consequently, since the late 90s, different social movements have appeared in these regions with strong discourses of rejection against the implementation of the imposed electric model by power companies and administrations

  Els Aerogeneradors i el paisatge = Les éoliennes et le paysage

  Get PDF

  Parc eòlic de l'Ametlla de Mar

  Get PDF
  El treball està compost de: I.Memòria II.Plànols III.Plec de condicions IV.Annex: Estudi d'impacte ambiental i estudi bàsic de seguretat i salutL’objectiu del projecte és dissenyar les instal·lacions d’un parc eòlic, per poder satisfer la demanda d’energia elèctrica, sempre creixent, d’una forma neta que no emet gasos contaminants. La zona escollida està situada a la comarca del Baix Ebre, més concretament al municipi de l’Ametlla de Mar, segons les dades de les que es disposen determinen que hi ha suficient potencial eòlic per fer viable el projecte. El parc eòlic de l’Ametlla de Mar constarà de 5 aerogeneradors, la qual cosa suposarà una potència instal·lada de 8,3MW. Segons la velocitat mitjana anual de 9,03m/s estimada la producció prevista voltarà els 35,10GWh anuals
  • ‚Ķ
  corecore