11 research outputs found

  Regulacija napona struje u potro┼ía─Źkoj elektronici

  Get PDF
  U ovom radu dan je pregled i opis elemenata sustava napajanja koji se koriste u svrhu napajanja elektroni─Źkih sklopova, kao i osnovni principi regulacije napona i struje koja je potrebna da bi ure─Ĺaji pravilno radili. Poseban naglasak je na IC- regulatorima napona, koji su detaljnije opisani i koji se danas najvi┼íe koriste za regulaciju napona u potro┼ía─Źkoj elektronici. Rad obuhva─ça uvid u kompletan prijenos elektri─Źne energije od njenog izvora (napon gradske mre┼że), odnosno uti─Źnice pa preko EMI ÔÇô filtra, transformatora, ispravlja─Źa, filtra i regulatora, sve do samog ure─Ĺaja. U uvodnom poglavlju se opisuje svrha samog napajanja kao i osnovne vrste napajanja. U drugom poglavlju dan je detaljniji opis svakog od elemenata sustava napajanja (EMI ÔÇô filtra, transformatora, ispravlja─Źa, filtra i regulatora). Posljednje poglavlje bavi se IC ÔÇô regulatorima napona koji su u biti i sama tema ovog rada budu─çi da se danas najvi┼íe koriste za regulaciju napona.This work gives an overview and description of the elements of the power supply system used for the purpose of power electronic circuits, as well as the basic principles of voltage and current regulation required to make devices work properly. Emphasis is on the IC-voltage regulators, which are described in more detail and which is now mostly used for voltage regulation in consumer electronics. The work includes the examination of the complete transfer of electricity from its source (line voltage), or the socket and through EMI - filter, transformer, rectifier, filter and regulator, until the device itself. The introductory chapter describes the purpose of the power supply as well as basic types of power sources. The second chapter gives a detailed description of each of the elements of the power supply system (EMI - filter, transformer, rectifier, filter and regulator). The last chapter deals with the IC - voltage regulators that are to be the very topic of this work, since it is now mostly used for voltage regulation

  Step-up converter with input voltages under 1 V

  Get PDF
  U ovom zavr┼ínom radu izra─Ĺena je simulacijski model uzlaznog pretvara─Źa za ulazne napone do 1V. Izvr┼íeno je postavljenje jednad┼żbi za kontinuirani i diskontinuirani re┼żim rada, te je postavljena upravlja─Źka karakteristika. Napravljen je prora─Źun vrijednosti za izbor zavojnice i izlaznog kondenzatora uzlaznog pretvara─Źa. Izvr┼íena su mjerenja promjene napona na izlazu u ovisnosti o promjeni sklopne frekvencije, induktiviteta zavojnice i kapaciteta kondenzatora na izlazu na modelu u programu Multisim.In this undergraduate thesis, a simulation model of an inverter for input voltages up to 1V was made. The equations for continuous and discontinuous operation were calculated and solved and a control characteristic was set. A value calculation was made for selection of the coil and output capacitor of the step-up booster. Measurements of the voltage change at the output were made depending on the change in switching frequency, inductance and the capacitance change of the output on the model in the Multisim program were performe

  Izrada reguliranog izvora napajanja

  Get PDF
  Regulirani izvor napajanja elektri─Źki je ure─Ĺaj koji spaja vanjsku izmjeni─Źnu struju, pretvara je u istosmjernu te povezuje sa tro┼íilom koji koristi istosmjernu struju za rad, uz mogu─çnost regulacije istosmjernog izlaznog napona. Sastoji se od transformatora, ispravlja─Źa, regulatora i strujnog limitatora. U ovom zavr┼ínom radu prikazan je proces izrade reguliranog izvora napajanja od 0-30V, snage do 4A . Obra─Ĺeni su svi koraci kroz teorijsko planiranje, do prakti─Źne izrade samog rada, te su prikazani rezultati mjerenja

  Izrada reguliranog izvora napajanja

  Get PDF
  Regulirani izvor napajanja elektri─Źki je ure─Ĺaj koji spaja vanjsku izmjeni─Źnu struju, pretvara je u istosmjernu te povezuje sa tro┼íilom koji koristi istosmjernu struju za rad, uz mogu─çnost regulacije istosmjernog izlaznog napona. Sastoji se od transformatora, ispravlja─Źa, regulatora i strujnog limitatora. U ovom zavr┼ínom radu prikazan je proces izrade reguliranog izvora napajanja od 0-30V, snage do 4A . Obra─Ĺeni su svi koraci kroz teorijsko planiranje, do prakti─Źne izrade samog rada, te su prikazani rezultati mjerenja

  Optimiranje u projektiranju industrijskih transformatora

  Get PDF
  U radu je predlo┼żena metoda optimalnog projektiranja industrijskih transformatora kojom se utvr─Ĺuju smjernice i postupci odlu─Źivanja u projektiranju. Projektiranje industrijskih transformatora je multidisciplinaran in┼żenjerski posao koji povezuje znanja iz nekoliko grana tehnike, nedovoljno analiziran sa znanstvenog gledi┼íta. Utvr─Ĺeno je da za projektiranje optimalne konstrukcije transformatora ne postoji jedinstveni model i ÔÇ×najboljaÔÇť metoda. Za razvoj metoda optimiranja mjerodavno je prakti─Źno iskustvo, koje je potrebno potkrijepiti znanstveno postavljenim modelom. Znanstveno utemeljenim pristupom i uz primjenu odgovaraju─çeg matemati─Źkog modela mo┼że se unaprijediti pozicioniranje aktivnih dijelova u ku─çi┼ítu (kotlu) industrijskih transformatora. Rad je podijeljen u dva glavna dijela: definiranje projektne baze s opisom zna─Źajki industrijskih transformatora te utvr─Ĺivanje i provedba postupka optimalnog projektiranja. Rezultati rada mogu pomo─çi u razvoju budu─çih metoda i algoritama u projektiranju industrijskih transformatora

  Model energetski neovisne ku─çe s automatiziranim prozorom

  Get PDF
  U ovom radu se obra─Ĺuje energija Sunca kao obnovljiv izvor te na─Źin njene primjene u ku─çanstvu za opskrbu tro┼íila. Nadalje, analizira se utjecaj ostakljenih povr┼íina na energetsku bilancu objekta kao i vrste prikladnih stakala. Obzirom da je cilj prikazati model energetski neovisne ku─çe, naveden je na─Źin izvedbe automatiziranog prozora uklopljenog u koncept energetski neovisne ku─çe koji omogu─çava pove─çanje daljnje u─Źinkovitosti objekta. Na kraju diplomskog rada prilo┼żen je metodi─Źki dio koji se sastoji od pripreme za izvo─Ĺenje nastave utemeljen na modelu energetski neovisne ku─çe s automatiziranim prozoromThis paper deals with the Sun's energy as a renewable source and its mode of application in the household for the supply of consumables. Furthermore, the influence of glazed surfaces on the energy balance of the object and types of suitable glasses is analyzed. Given that the goal is to show the model of energy independent houses, design is elaborated of on automated window embedded in a model of energy-independent house that increases further the efficiency of the facility. At the end of the thesis, there is a methodological part that consists of preparation for teaching based on the model of energy independent house with an automated window

  Model energetski neovisne ku─çe s automatiziranim prozorom

  Get PDF
  U ovom radu se obra─Ĺuje energija Sunca kao obnovljiv izvor te na─Źin njene primjene u ku─çanstvu za opskrbu tro┼íila. Nadalje, analizira se utjecaj ostakljenih povr┼íina na energetsku bilancu objekta kao i vrste prikladnih stakala. Obzirom da je cilj prikazati model energetski neovisne ku─çe, naveden je na─Źin izvedbe automatiziranog prozora uklopljenog u koncept energetski neovisne ku─çe koji omogu─çava pove─çanje daljnje u─Źinkovitosti objekta. Na kraju diplomskog rada prilo┼żen je metodi─Źki dio koji se sastoji od pripreme za izvo─Ĺenje nastave utemeljen na modelu energetski neovisne ku─çe s automatiziranim prozoromThis paper deals with the Sun's energy as a renewable source and its mode of application in the household for the supply of consumables. Furthermore, the influence of glazed surfaces on the energy balance of the object and types of suitable glasses is analyzed. Given that the goal is to show the model of energy independent houses, design is elaborated of on automated window embedded in a model of energy-independent house that increases further the efficiency of the facility. At the end of the thesis, there is a methodological part that consists of preparation for teaching based on the model of energy independent house with an automated window

  Impact of wind power on flickers in power system

  Get PDF
  U ovom diplomskom radu su obja┼ínjene vjetroelektrane te njihov utjecaj na elektroenergetski sustav i kvalitetu elektri─Źne energije. Prema studiji o flikerima, detaljno je opisan utjecaj naponskog treperenja u ovisnosti o srednjoj brzini vjetra, iznosu turbulencija, omjeru kratkog spoja te kutu impedancije mre┼żeThispaperdescribes wind powerplantsandtheirimpact on thepower system andthequalityofelectricity. According to thestudyofflicker, the influence ofthevoltageflickerdepends on themean wind spead, theamountofturbulence, the short-circuitratioandthegridimpedanceangle,whichisdescribedindetai

  Design of transformer and control for resonant LLC DC converter

  Get PDF
  U diplomskom radu su opisani svi dijelovi istosmjernih pretvara─Źa i njihov parazitski utjecaj. Obja┼ínjen je princip rada rezonantnih LLC pretvara─Źa, njegovo kapacitivno i induktivno podru─Źje rada, te razlozi njegovog rada u induktivnom podru─Źju i sklapanja pri nultom naponu, a tako─Ĺer su prikazane i prednosti i mane. Prikazani su dijelovi i karakteristike transformatora, te gubici u jezgri i namotu transformatora, a tako─Ĺer je obja┼ínjen i na─Źin upravljanja pretvara─Źem. Izra─Ĺen je prora─Źun transformatora i rezonantne zavojnice u svrhu njihove izrade i ugradnje u model za testiranje ispravnosti rada. Nakon izrade transformatora i rezonantne zavojnice, obavila su se mjerenja i snimili valni oblici, te se vr┼íila usporedba s teorijskim vrijednostima. Obja┼ínjena su odstupanja od teorijskih vrijednosti i prikazani su elementi na kojima dolazi do disipacije snage koja dovodi do slabije u─Źinkovitosti LLC pretvara─Źa.All the parts of the DC converters and their parasitic influence are described in the graduate thesis. The operating principle of resonant LLC converters, its capacitive and inductive region operation, and the reasons for its operation in the inductive region and zero voltage switching are explained, and the advantages and disadvantages are also illustrated. The components and characteristics of the transformer are shown, as well as the losses in the core and the transformer winding, and also the mode of converter control is explained. A calculation of the transformer and the resonant inductor was made for the purpose of their design and integration in the model for operation testing. After making the transformer and resonant inductor, measurements were performed and waveforms were shown, and comparison was made with theoretical values. The deviations from the theoretical values are explained and the elements that are dissipating power which leads to weaker efficiency of LLC converter are identifie

  Novel charge pump architecture with Fibonacci stage

  Get PDF
  U ovoj je doktorskoj disertaciji predstavljena nova arhitektura nabojske pumpe. U prvom dijelu rada opisan je osnovni princip rada naj─Źe┼í─çe kori┼ítene nabojske pumpe, Dicksonove nabojske pumpe, te razvijen njen novi matemati─Źki model. Novi matemati─Źki model je primjenjiv na bilo koju dvo faznu nabojsku pumpu i od postoje─çih se razlikuje po tome ┼íto uzima u obzir utjecaj otpora kanala tranzistora i izvora. Na osnovu predstavljenog matemati─Źkog modela, predlo┼żena je nova metoda za odre─Ĺivanje parametara nabojske pumpe, koja tako─Ĺer uzima u obzir otpor kanala tranzistora i otpor izvora, te je generalizirana tako da odgovara bilo kojoj dvo faznoj nabojskoj pumpi. Nabojske pumpe visokog dobitka, koje su u posljednje vrijeme postale popularne, tako─Ĺer se mogu opisati predstavljenim matemati─Źkim modelom i predlo┼żenom metodom odre─Ĺivanja parametara, ako koriste dva protufazna signala takta. Nakon teorijskih i matemati─Źkih analiza, koje uklju─Źuju i utjecaj efekta podloge na napon praga tranzistora, predlo┼żena je nova arhitektura nabojske pumpe s Fibonaccijevim stupnjem. Proces projektiranja integriranog CMOS sklopa u Cadence okru┼żenju je detaljno opisan i prikazani su rezultati simulacije sa i bez ekstrahiranih paratiznih parametara. Kori┼ítenjem Fibonaccijevom stupnja dobiveni su vi┼íi izlazni naponi od izlaznih napona klasi─Źnih arhitektura nabojskih pumpi, a CVSL sklop je dokazan kao jednostavno i efikasno rje┼íenje za ispravno upravljanje Fibonaccijevim stupnjem. Nova arhitektura nabojske pumpe je procesirana u sklopu testnog integriranog sklopa kori┼ítenjem 0,35 ╬╝m AMS-ovog C35B4C3 tehnolo┼íkog procesa, zajedno s Dicksonovom, CTS i modificiranom CTS nabojskom pumpom koje slu┼że za usporedbu s novom arhitekturom. Rezultati mjerenja su uspore─Ĺeni s rezultatima simulacije, a njihova me─Ĺusobna odstupanja su detaljno obja┼ínjena. Na temelju usporedbe mjernih i simulacijskih rezultata, dokazano je da SPICE model neto─Źno modelira rad tranzistora u podru─Źju ispon napona praga te time i pona┼íanje nabojske pumpe za ─Źisto kapacitivna optere─çenja. Tako─Ĺer, utvr─Ĺeno je formiranje niskopropusnog filtra na priklju─Źcima signala takta kod testnog integriranog sklopa, te su predlo┼żene metode za rje┼íavanje tog problema.In this doctoral thesis a novel charge pump architecture is presented. In the first part of the thesis the basic principles of operation of the most common charge pump, Dickson charge pump, are described and a novel mathematical model is developed and presented. The presented model is appliable to any two-phase charge pump and it takes into account resistance of MOSFET switches and the power supply resistance as well. Based on the presented mathematical model, a new method for charge pump parameter determination is proposed, which also takes into account the switch and the power supply resistance, and it is generalized to correspond to any two-phase charge pump. Recent high gain charge pump designs, as long as they are two-phase designs, can also be descibed with presented mathematical model and proposed method. After theoretical and mathematical analysis, including body effect on the threshold voltage of the NMOS devices, a novel charge pump architecture with Fibonacci stage is presented. Designing process in Cadence environment is explained in detail and simulation results, both with and without exctracted parasitics, are given. The higher output voltages of the novel architecture, compared with common charge pump architectures, due to used Fibonacci stage are observed and the CVSL circuit is proven to be simple and efficient solution for high amplitude clock generator that is needed to drive the Fibonacci stage. The novel charge pump is proccessed in integrated circuit using 0,35 ┬Ám AMS C35B4C3 technology process, together with Dickson, CTS and modified CTS charge pump which are used for comparison with new architecture. Measurements of the fabricated charge pumps are compared with simulation results and the discrepancies are explained. Based on the measurement and simulation comparison, the SPICE model behavior in subthreshold region for a charge pump operating under capacitive load is proved to be faulty. Also, the forming of the low-pass filter on the clock signal pins in processed and bonded integrated circuit is determined, and some solutions are proposed
  corecore