284 research outputs found

  Taloushallinnon ohjelmistorobotiikan käyttöönotto Joensuun alueen tilitoimistoissa

  Get PDF
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää taloushallinnon ohjelmistorobotiikan käytön nykytilannetta Joensuun alueen tilitoimistoissa. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen ja aineistonkeruumenetelmänä käytetään teemahaastattelua. Tutkimustulos osoittaa, että kaikki haastateltavat pitivät sähköisen taloushallinnon kehittymistä positiivisena muutoksena. Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto on vielä alkuvaiheessa ja sitä hyödynnetään toistaiseksi vain isommissa tilitoimistoissa. Ohjelmistorobotiikan uutuuden ja sen vaatimien resurssien voitaisiin olettaa olevan syynä sen vielä vähäiseen hyödyntämiseen.The purpose of this thesis was to find out the state of the use of robotic process automation in financial management in accounting firms in Joensuu. The research method used in the thesis was qualitative research and the data was collected via semi-structured interviews. The result of the thesis demonstrates that all the accounting firms found the use of robotic process automation as a positive change. The introduction of robotic process automation is still at its early stages, and it is currently used mainly in the bigger accounting firms. Possible explanations for the low usage are the newness of robotic process automation and the resources it requires

  Excelin hyödyntäminen taloushallinnon raportoinnissa

  Get PDF
  Aiemmin tehdyiss√§ opinn√§ytet√∂iss√§, kuten M√§kel√§n ja Liimataisen (2010) ty√∂ss√§ S√§hk√∂inen taloushallinnon raportointi yrityksen johdolle sek√§ Rutasen (2012) opinn√§ytety√∂ss√§ Raportoinnin kehitt√§minen tilitoimistossa talousjohdon n√§k√∂kulmasta, tuloksista k√§vi ilmi, ett√§ yritysjohtajat haluavat tilitoimistoilta standardiraporttien lis√§ksi ulkoasultaan graafisempia ja k√§ytett√§vyydelt√§√§n helpommin muokattavia raportteja. Opinn√§ytety√∂n tavoitteena oli selvitt√§√§ miten Microsoft Office Exceli√§ hy√∂dynnet√§√§n tilitoimistoissa raportointeja teht√§ess√§. Tutkimuksesta on hy√∂ty√§ toimeksiantajayritykselle, Powen Oy:lle, joka on jyv√§skyl√§l√§inen ‚ÄĚExcel-klinikka‚ÄĚ. Tulosten avulla Powen Oy:n on mahdollista parantaa tarjontaansa asiakkaille. Tutkimus tehtiin kvalitatiivisena tutkimuksena haastattelemalla viitt√§ jyv√§skyl√§l√§ist√§ tilitoimiston edustajaa. Haastattelut tehtiin tilitoimistoissa elo-, syys- ja -lokakuun aikana 2013. Ne nauhoitettiin ja litteroitiin my√∂hemmin Excel-taulukon muotoon. T√§m√§n j√§lkeen tuloksia vertailtiin ja analysoitiin. Ty√∂n tarkoituksena ei ollut yleist√§√§ vaan antaa toimeksiantajayritykselle todellista tietoa tilitoimistojen Excelin k√§yt√∂st√§. Exceli√§ k√§ytettiin melkein kaikissa tilitoimistossa l√§hes p√§ivitt√§in, mutta Excelin mahdollisuuksia esimerkiksi raportoinnin suhteen ei hy√∂dynnetty. T√§h√§n vaikutti mm. se, ett√§ joissakin toimistoissa tiedon siirto kirjanpito-ohjelmasta Exceliin koettiin vaikeaksi ja aikaa viev√§ksi. My√∂sk√§√§n kaikissa toimistoissa asiakkaat eiv√§t vaatineet tilitoimistoilta visuaalisia raportteja. Yhten√§ syyn√§ Excelin k√§yt√∂n v√§h√§isyyteen saattoi olla my√∂s Excelin k√§yt√∂n osaamisen puute. Oli mielenkiintoista huomata, ett√§ kaikki vastaajat n√§kiv√§t tulevaisuuden haasteet l√§hes samanlaisina. Osaavan ja ammattitaitoisen henkil√∂kunnan l√∂ytyminen ja kirjanpitolain sek√§ verotuksen muuttuminen tulevat vastaajien mukaan olemaan haasteita tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa kirjanpit√§j√§n rooli tulee muuttumaan yh√§ konsultoivampaan suuntaan, ja siin√§ yksi mahdollinen liiketoimintatiedon hallinnan apuv√§line voisi olla Microsoft Office Excel.The results of some previously completed theses show that business managers would want more graphical and easily modifiable reports, not just standard reports from accounting firms. These theses are Electronic financial reporting to management by M√§kel√§ and Liimatainen (2010) and Development of the reporting system in an accounting company by Rutanen(2012). The target of the thesis was to find out how Microsoft Office Excel is used for reporting in accounting firms. The client, Powen Oy, could upgrade their services for the customers by using these results. A qualitative research approach was used. Five representatives of accounting firms were interviewed. The interviews were conducted in August, September and October 2013. They were recorded and transcribed in the form of an Excel table. After that, the results were compared and analyzed. The objective of this thesis was not to generalize the results but to give the client real information of how accounting firms use Excel. The results show that Excel was daily used in most accounting companies but its possibilities e.g. reporting was not taken advantage of. In some of the accounting companies studied, there were problems with transferring information from accounting programs to Excel. There were clients who did not demand visual reports at all. One of the reasons for using Excel so little might be lack of knowhow. It was interesting to notice that every interviewee saw the challenges of the future very similar. Finding a skillful and professional staff and the ever changing accounting laws and taxation regulations were seen as threats in the future. In the long term, the role of an accountant is going to be almost similar to that of a consultant relying on MS Excel as a tool for managing business intelligence

  Kirjanpitäjän oikeudellinen vastuu

  Get PDF
  Opinn√§ytety√∂n tarkoituksena oli tutkia kirjanpit√§j√§n oikeudellista vastuuta tilitoimistossa. Ty√∂ on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus ja siin√§ tarkastellaan kirjanpit√§j√§n oikeudellista vastuuta tilitoimiston n√§k√∂kulmasta ja oikeudenk√§yntien pohjalta. Opinn√§ytety√∂n tekij√§ haluaa ty√∂ll√§√§n tuoda esiin uusia riskej√§, joita alalla ei ole aiemmin havaittu. Kirjanpit√§j√§n ty√∂ on kokenut valtavan muutoksen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kirjanpito on muuttunut valtaosassa tilitoimistoissa s√§hk√∂iseksi ja automaatio on lis√§√§ntynyt. Samalla aiemmin perinteisen kirjanpit√§j√§n rooli on muuttunut teknisest√§ toteuttajasta yh√§ enemm√§n asiantuntijuutta kohti, mik√§ onkin asettanut aivan uudenlaiset haasteet kirjanpit√§j√§n vastuulle tekem√§st√§√§n ty√∂st√§. Kirjanpit√§j√§n ty√∂t√§ ohjaavat hyv√§ tilitoimisto- ja kirjanpitotapa kirjanpitolain ja KILAn ohjeiden sek√§ tilintarkastuslautakunnan normien nojalla. N√§iden l√§ht√∂kohtana onkin tuottaa raportteja, joista saa oikean ja riitt√§v√§n kuvan yrityksen toiminnasta. Samalla kirjanpit√§j√§ll√§ tulee olla laaja tiet√§mys verotuksesta sek√§ h√§nen tulee seurata uusien s√§√§d√∂ksien ja lakien vaikutusta teht√§v√§√§n kirjanpitoon. Kirjanpit√§j√§ n√§hd√§√§nkin yh√§ useammin asiantuntijaroolissa, mik√§ on vaikuttanut my√∂s kirjanpit√§jien oikeudelliseen asemaan aiempaan verrattuna. Mit√§ enemm√§n kirjanpit√§j√§ll√§ on vastuuta ja valtuuksia asiakkaan kirjanpitoon, sen mukaan m√§√§r√§ytyy h√§nen yh√§ suurempi vastuunsa valmiista kirjanpidosta.The purpose of this bachelor‚Äôs thesis was to explore the juridical liability of accountants in an accounting company. This thesis is a qualitative research and it considers how accountants‚Äô juridical liability in accounting companies has changed and how legal pro-ceedings have impact on their liability. Through this thesis the writer wants to show the risks that have not yet been realized in this business field. Accountants‚Äô work has radically changed in the past decade. Accounting has changed to be digital and automatic in most accounting companies. At the same time traditional accounting has changed from mechanical work to be more specialist work. The change to specialist work has set new kinds of challenges to accountants‚Äô juridical liability. Guidelines on accounting are accounting law, financial statements, guidelines of good accounting, KILA¬īs directions and accounting companies‚Äô good behavior. The idea is to make good reports to show the right and realistic image of clients‚Äô business. At the same time the accountant should have a wide view on tax law and follow new directions and guidelines. Accountants‚Äô work has been turned to a specialist role, which has influenced on their role of juridical liability. When the responsibility of accountants has grown on clients‚Äô accounting and partly on clients‚Äô daily business, the juridical liability of their work and accounting results has grown to a great extent

  Tilitoimistot ohjelmiston suosittelijoina : case: Lunni Oy

  Get PDF
  Tämä opinnäytetyö tarkastelee tilitoimistoja potentiaalisina kumppaneina ja ohjelmiston suosittelijoina. Opinnäytetyön aihe tuli toimeksiantona Lunni Oy:ltä, joka kehittää omaa pilvipalveluna toimivaa ohjelmistoaan. Opinnäytetyössä keskitytään Netvisoria käyttäviin tilitoimistoihin, sillä Lunnin ohjelmisto on integroitu siihen. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään tilitoimistojen toiveita kumppanuudelle, kiinnostavin kumppanuusmalli ja mitä muita ajatuksia tilitoimistoilla oli kumppanuuden suhteen. Tutkimus suoritettiin syksyllä 2015. Ensin työssä esitellään tutkimus ja sen tausta. Teoriapohjassa keskitytään kumppanuuksiin, verkostoitumiseen ja liiketoimintamalleihin. Työn teoria osuus on jaettu kahteen osaan; kumppanuudet ja verkostoituminen, ja liiketoimintamallit. Teoriapohja koostuu alan kirjallisuudesta sekä aiheita käsittelevistä sähköisistä lähteistä. Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena, joka lähetettiin vastaanottajille 24.11.2015. Kysely lähetettiin sähköpostitse käyttäen Vanguard Vistaa. Vastaanottajille annettiin kaksi viikkoa vastausaikaa, jonka jälkeen aloitettiin tulosten tarkastelu. Kyselyn vastausprosentti oli kahdeksan prosenttia, mikä tarkoittaa 14 täytettyä kyselylomaketta. Tulosten perusteella laadittiin toimintasuunnitelma ja ehdotukset kumppanuuksien solmimiselle. Tutkimuksessa todettiin, että tilitoimistot voisivat olla potentiaalisia kumppaneita Lunnille, mutta aihetta pitäisi tutkia jatkossa lisää.This thesis examines accounting firms as potential partners and referral partners of a software company. The thesis was commissioned by Lunni Oy which develops its own cloud computing software. The thesis focuses on accounting firms that use Netvisor as their financial management software, because Lunni Oy’s software has been integrated with Netvisor. This study was conducted to find out what wishes the accounting companies had for partnerships, what partnership model was the most appealing one and what other thoughts the companies had about the partnership. The study was conducted in the fall of 2015. First a general review about the study and its background is presented. The theoretical background of the study focuses on partnerships, net-works and business models. The theoretical part consists of two sections; partnerships and networking, and business models. The sources of this thesis include literature and publications related to the topic. The study was conducted as a quantitative questionnaire survey that was sent to the recipients on 24 November. The questionnaire was sent via email using Vanguard Vista. The recipients were given two weeks to respond, after which the examination of the results began. The rate of re-turn was eight percent, with 14 completed questionnaires. Based on the results of this study an action plan and recommendations for building partnerships were made. The study shows that accounting firms could be potential partners for Lunni Oy, but the subject should be studied more later on

  Sähköisen taloushallinnon prosessien tehostaminen

  Get PDF
  TaŐąmaŐąn opinnaŐąytetyoŐąn tavoitteena on loŐąytaŐąaŐą saŐąhkoŐąisen taloushallinnon prosesseihin liittyvaŐąt ongelmat ja saada prosesseista mahdollisimman tehokkaita. OpinnaŐąytetyoŐąssaŐą otetaan myoŐąs huomioon hyvaŐą tilitoimistotapa saŐąhkoŐąisissaŐą prosesseissa, mikaŐą on erittaŐąin taŐąrkeaŐąaŐą auktorisoidulle tilitoimistolle. OpinnaŐąytetyoŐąn avulla pyritaŐąaŐąn selvittaŐąmaŐąaŐąn saŐąhkoŐąisen taloushallinnon prosesseihin liittyvaŐąt ongelmat tietyssaŐą tilitoimistossa ja loŐąytaŐąmaŐąaŐąn niihin ratkaisut. TaŐąllaŐą tavoin prosesseista pyritaŐąaŐąn saamaan tehokkaampia, mikaŐą helpottaisi tilitoimiston tyoŐątaŐą. Prosesseihin liittyviin tyoŐątehtaŐąviin on myoŐąs tarkoitus loŐąytaŐąaŐą yhtenaŐąinen kaŐąytaŐąntoŐą. OpinnaŐąytetyoŐą tehtiin PaŐąijaŐąnteen Tilikeskus Oy:lle, joka on siirtynyt saŐąhkoŐąisen taloushallinnon pariin vuodesta 2009 alkaen. Tilitoimistolla on kaŐąytoŐąssaŐąaŐąn kirjanpito- ohjelmana Heeros, joka on internetissaŐą toimiva palvelin. Se tarjoaa kattavan ohjelmistoperheen tehostamaan tilitoimiston paŐąivittaŐąistaŐą tyoŐątaŐą. Heeroksen moduulipohjaiset ratkaisut kattavat kaikki saŐąhkoŐąisen taloushallinnon prosessit. OpinnaŐąytetyoŐąn teoriaosuus koostuu kolmesta paŐąaŐąluvusta. EnsimmaŐąisessaŐą luvussa selvitetaŐąaŐąn, mitaŐą saŐąhkoŐąinen taloushallinto on ja minkaŐąlaisia prosesseja siihen kuuluu. Toisessa paŐąaŐąluvussa kaŐąydaŐąaŐąn laŐąpi hyvaŐąaŐą tilitoimistotapaa. Kolmannessa paŐąaŐąluvussa kaŐąydaŐąaŐąn laŐąpi Heeros-ohjelmistoa, jota PaŐąijaŐąnteen Tilikeskus Oy kaŐąyttaŐąaŐą. Teoriaosuuden aineisto koostuu tietokirjallisuudesta ja saŐąhkoŐąisistaŐą laŐąhteistaŐą. Tutkimuksen empiirinen osuus kaŐąsittelee PaŐąijaŐąnteen Tilikeskus Oy:n saŐąhkoŐąisen taloushallinnon prosesseja ja mahdollisia kehittaŐąmisehdotuksia. TutkimusmenetelmaŐąnaŐą kaŐąytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmaŐąaŐą. Tutkimustieto keraŐąttiin erilaisista dokumenteista, haastatteluista ja havainnoimalla saŐąhkoŐąisen taloushallinnon prosesseja. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina yksiloŐąhaastatteluina ja haastateltavia oli yhteensaŐą seitsemaŐąn. Tutkimuksesta kaŐąy ilmi, ettaŐą saŐąhkoŐąisestaŐą taloushallinnosta on ollut paljon hyoŐątyaŐą ja sen prosessit toimivat hyvin, mutta muutamia kehittaŐąmisehdotuksia kuitenkin myoŐąs loŐąytyi. KehittaŐąmisehdotuksia olivat esimerkiksi automaattitilioŐąinnit ja Adminan rakenne ja erilaisia uudistuksia Heeros-ohjelmistoonThe goal of this thesis was to find the problems related to the processes of electronic financial management and to make these processes as effective as possible. The thesis described the good accounting practice in electronic processes. It was taken into account as it very important for the commissioning accounting firm. The thesis aimed to identify problems related to the processes of electronic financial management at the commissioning firm and to find solutions for them. The enhancement of the processes would make the work of the accounting firm easier. The purpose was also to find a uniform practice for the work assignments related to the processes. The thesis was made for the PaŐąijaŐąnteen Tilikeskus Oy. They have implemented electronic financial management in 2009. The company uses the Heeros an internet serves, as their accounting program. It provides a comprehensive set of software to make the daily work of the accounting firm more effective. Heeros module-based solutions cover all the processes of electronic financial management. The theoretical part of the thesis consisted of three main chapters. In the first chapter, the meaning of electronic financial management and the processes that it includes are clarified. The second chapter went through the good accounting practice. The third main chapter described the Heeros program used by PaŐąijaŐąnteen Tilikeskus Oy. The theoretical part consisted of related literature and electronic sources. The empirical part of the research dealt with the electronic financial management processes of PaŐąijaŐąnteen Tilikeskus Oy and the potential development proposals. Qualitative research method was used as a research method. The research data was collected from different documents and by interviews and observation of the electronic financial management processes. There were seven interviewees and the individual interviews were executed as semi-structured. The research showed that the electronic financial management has offered a great benefit and its processes work well but some development proposals were also encountered. Development proposals were, for example, related to automatic posting and the structure of Admina as well as different reforms to the Heeros program

  Suomalaisten tilitoimistojen tehtäväkentän muutos liiketoimintamalliajattelun näkökulmasta

  Get PDF
  Tilitoimistoalalla on tapahtumassa rakennemuutos, joka vaikuttaa tilitoimistojen toimintoihin merkittävästi. Muutoksen merkittävin tekijä on sähköinen taloushallinto. Liiketoimintaympäristön muuttuessa globaalimmaksi tulevat yritykset keskittymään enemmän ydinosaamiseensa ja täten ulkoistamaan muita toimintojaan, kuten taloushallintoaan. Sen myötä tilitoimistojen rutiinityön määrän on ennakoitu vähenevän. Laskutettavien tuntien väheneminen on täytettävä uusilla asiakkailla tai uusilla palveluilla. Tämän on ennakoitu johtavan pienten tilitoimistojen ahdinkoon. Pienet ja keskisuuret tilitoimistot henkilöityvät hyvin usein toimitusjohtajiinsa ja tästä syystä liiketoimintaympäristön muutokseen reagointi on suuressa määrin toimitusjohtajien liiketoimintaosaamiseen liittyvä tekijä. Liiketoimintaosaamiseen liittyy vahvasti liiketoimintamalli, jonka avulla tilitoimistojen toiminnan muutoksia tarkastellaan. Tutkielmassa tarkastellaan pienten ja keskisuurten tilitoimistojen liiketoiminnan muutoksia liiketoimintamallinäkökulmasta. Tutkielman lähdeaineistona käytettiin liiketoimintamalleihin liittyviä tutkimuksia, asiantuntijajulkaisuja, tieteellisiä artikkeleita sekä oppikirjoja. Tilitoimistojen liiketoimintaympäristön muutosta tarkasteltiin alan kirjallisuuden ja ammattilehtijulkaisujen pohjalta. Tutkielman empiirinen aineisto kerättiin viidellä teemahaastattelulla, joissa haastateltiin yhteensä kuutta erikokoisten tilitoimistojen toimitusjohtajaa tai vetäjää. Yhteenvetona voidaan todeta tutkielman selvittäneen suomalaisten pienten ja keskisuurten tilitoimistojen nykytilaa ja liiketoimintamallin muutoksia muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Tutkielman empiirinen osio antaa varsin kattavan kuvan erikokoisista pienistä ja keskisuurista tilitoimistoista. Reagointi liiketoimintaympäristön muutokseen on tilitoimistoissa hyvin erilaista ja mahdollinen toimintojen muuttaminen ei läheskään kaikissa tapauksissa ole vielä alkanut johtuen asiakkailta tulevan kysynnän vähyydestä. Ammattilehtijulkaisuissa esitettiin varsin laajoja muutoksia liiketoimintamalliin, mutta empiirisessä osiossa käsitellyissä tapauksissa on lähes kokonaan keskitytty vain palvelumallin muuttamiseen. Tämä johtunee tilitoimistojen pienestä koosta sekä siitä, että liiketoimintaympäristön muutos ja siihen reagointi ei ole vielä realisoitunut odotetulla tavalla

  Laadun mittaaminen ja sen vaikutus suorituskykyyn tilitoimistoissa

  Get PDF
  Tiivistelmä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten laatua mitataan tilitoimistoissa. Tavoitteena on myös selvittää miten laatu vaikuttaa tilitoimistojen suorituskykyyn ja ovatko tilitoimistot tietoisia näistä vaikutuksista. Lisäksi pyritään selvittämään, mitataanko tilitoimistoissa työntekijöiden suorituskykyä, ja onko laadun mittaamista kytketty suorituskyvyn mittausjärjestelmiin. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja tutkimusaineisto kerättiin kolmen teemahaastattelun avulla. Kaikki haastateltavat edustivat eri tilitoimistoja. Haastattelut olivat yksilöhaastatteluja, jotka nauhoitettiin ja litteroitiin. Teemahaastattelurunko on luotu tutkimuksen teoriaosuuden pohjalta. Tutkittavaa aihetta ei ole tutkittu paljon, joten tutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä aiheesta ja luoda hyvä perusta jatkotutkimuksille. Tutkimuksen otanta on pieni, joten tulokset eivät ole yleistettävissä eikä se ollut myöskään tutkimuksen tavoite. Tutkimuksen perusteella laatua mitataan tilitoimistoissa asiakastyytyväisyydellä. Laatu vaikuttaa suorituskykyyn pääasiassa kustannusten ja liikevaihdon kautta. Suuriosa kustannuksista liittyy tilitoimiston työntekijöiden palkkoihin. Tutkimuksen perusteella tilitoimistojen kannattaa panostaa työntekijöiden työtyytyväisyyteen, sillä uusien työntekijöiden hankkiminen on kallista ja työntekijöiden pysyvyys on tärkeää asiakkaiden tyytyväisyyden kannalta. Tilitoimistot tiedostavat laadun vaikutukset kustannuksiin ja liikevaihtoon, mutta yhdessäkään haastatelluista yrityksistä ei ole käytössä laatukustannuslaskentaa. Lisäksi laatu vaikuttaa tilitoimistojen kannattavuuteen asiakasvaihtuvuuden kautta. Uudet asiakkaat ovat nykyisiä asiakkaita kannattamattomampia ja jopa kannattamattomia asiakassuhteen alussa. Kaikissa haastatelluissa tilitoimistoissa työntekijöiden suorituskykyä mitattiin laskutuksen määrällä. Haastateltavien mukaan laatu vaikuttaa työntekijän laskutukseen, jolloin laskutus on sekä laadun että tuottavuuden mittari. Tutkimus antaa tilitoimistoille kattavan kuvan laadun mittaamisen teoriasta ja laadun tärkeydestä osana yrityksen suorituskykyä. Tutkimuksen tulokset tarkentavat teoriaa tilitoimistojen näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksia ei voida varmuudella yleistää koskemaan kaikkia tilitoimistoja, koska otanta on pieni. Tämä tutkimus kuitenkin mahdollistaa ja luo perustan määrällisille tutkimuksille, joiden tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia tilitoimistoja. Lisäksi tutkimuksen pohjalta nousi esiin mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe siitä, johtaisiko laatukustannustenlaskenta tilitoimiston suorituskyvyn paranemiseen
  • ‚Ķ
  corecore