2,262 research outputs found

  Verkkolaskutuksen kannattavuus : Case: Yritys X

  Get PDF
  Opinnäytetyö tutkii verkkolaskutuksen tuomia hyötyjä ja kustannuksia toimeksiantajayritys Yritys X:ssä. Työn lähtökohtana oli selvittää Case-yrityksen kannalta mitä hyötyjä/haittoja verkkolaskutukseen siirtyminen on sille tuonut sekä miten järkevä ja kustannustehokas ratkaisu se on. Tutkimuksessa esitellään mitä toimenpiteitä verkkolaskutuksen käyttöönotto pienyrityksessä on tarkoittanut, miten käyttöönotto tapahtui sekä käyttöön liittyvät ongelmat. Kustannuslaskelmien sekä haastatteluiden tuomien tuloksien avulla tutustuttiin verkkolaskutuksen tuomiin hyötyihin, rakennettiin tutkimuksen tulokset sekä kehitysehdotukset toimeksiantajalle. Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena tutkimuksena eli laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä, tutkittaessa kustannuslaskelmia. Aineisto tutkimukseen kerättiin esittämällä henkilöstölle avoimia kysymyksiä. Haastattelujen avulla pyrittiin selvittämään yrityksen verkkolaskutukselle asettamia tavoitteita, kohtaamia ongelmia sekä sen siitä saamia hyötyjä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että verkkolaskutukseen siirtyminen oli toimeksiantajayrityksen kannalta kustannuksiltaan kannattavampi ratkaisu, kuin paperilaskutuksessa pysyminen. Verkkolaskutukseen siirtyminen ei ole kuitenkaan toteutettu yrityksessä kannattavimmalla tavalla. Tästä johtuen verkkolaskutuksesta saadut hyödyt eivät ole täten suurimmat mahdolliset yrityksessä.This thesis investigates both the benefits and expenses of e-invoicing in company X. The aim of this thesis was to find out what advantages and disadvantages e-invoicing has brought the company after its introduction. The aim was also to examine how rational and cost-effective a decision the introduction of e-invoicing has been for the company. The study explores what measures the implementation of e-invoicing in a small business requires, and how the implementation was carried out in Company X and what kinds of problems it caused. The results gained through both cost calculations and interviews helped to get acquainted with the benefits of e-invoicing and were used to provide development suggestions for the company. The empirical part of the thesis was carried out as a qualitative case study. The thesis also applies a quantitative method in investigating the cost calculations. The research data was collected by presenting open questions to the company’s employees. The aim of the interviews was to find out the objectives the company has set for e-invoicing, the encountered problems and the gained benefits. The results of this study show that the introduction of e-invoicing is a more cost effective decision than paper invoicing for the client company. However, the implementation of e-invoicing was not carried out in the most effective way. Because of this, the benefits gained through e-invoicing in the company are not the best possible

  Rakenteinen taloustieto osana eKuittia : TALTIO-hanke taloushallinnon kehittäjänä

  Get PDF
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälainen on eKuitin rivikohtaisen tietosisällön standardimuoto, jotta rakenteista taloustietoa voidaan siirtää eri järjestelmien välillä. Lisäksi opinnäytetyön tavoite oli selvittää, miten taloushallinto on kehittynyt, minkälaiseen suuntaan kehitys kulkee ja miten digitaalisuus sekä automaatio vaikuttavat taloushallintoon ja taloushallinnon ammattilaisten työhön. Opinnäytetyö toteutettiin tutkimustyyppisenä työnä. Teoriaosuudessa käsitellään TALTIO-hanketta, käydään läpi TALTIO-hankeen tuloksia ja eKuitin standardimuotoa. Lisäksi teoriaosuudessa käsitellään taloushallinnon kehittymistä sekä kehityksen tuomia mahdollisuuksia ja vaikutuksia taloushallinnon työnkuvaan. Tutkimuksen toteuttamisessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena ja tutkimusta varten haastateltiin kirjanpitäjää. Haastattelututkimus rajattiin käsittelemään paperisten kuittien käsittelyn nykytilaa, eKuitin hyödyntämistä ja sen tuomia mahdollisuuksia kirjanpitäjän työhön sekä siihen, miten taloushallinnon kehittyminen digitaaliseksi ja automatisoiduksi koetaan. Opinnäytetyön tutkimuksen tuloksina voidaan todeta, että eKuitin standardisoidut rivikohtaiset tiedot määrittyvät pääasiassa lain (Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa 2013, 4 §) pohjalta. Sähköisen kuitin tuomat suurimmat hyödyt ovat säilytettävyys, virheiden vähentyminen, työn tehostuminen ja ajan säästö. Lisäksi sillä voidaan myyjän näkökulmasta parantaa asiakastyytyväisyyttä. Taloushallinnon kehitys pohjautuu pitkälti teknologian kehitykseen. Suunta on kulkenut 1990-luvun paperittomasta kirjanpidosta nykypäivän digitaaliseen taloushallintoon ja yleistyvään automaatioon. Tulevaisuudessa suuressa roolissa tulee olemaan robotiikka ja keinoäly. Tulevaisuuden taloushallinnon ammattilaisen työ on asiantuntijatyötä ja tiedon tulkintaa. Menestystä tukee oman osaamisen kehittäminen, asiakaspalvelutaidot ja ongelmanratkaisukyky.The purpose of this thesis was to find out what the standard form of an electronic receipt is, so that structured financial data can be transferred between different systems. In addition, the purpose of the thesis was to find out how financial management has evolved, what the direction of development is and how digitalization and automation affect financial management and the work of a professional. The thesis was carried out as a research type work. The theoretical part goes through the TALTIO project, the results of the TALTIO project and the standard format of the electronic receipt. In addition, the theoretical part goes through the development of financial management and the opportunities and impacts of the development on the work of a financial management professional. A qualitative research method was used to carry out the research. The survey was carried out as an interview and the interview was conducted with an accountant. The interview was limited to the current state of paper receipt processing, how electronic receipt could be exploit and what opportunities it has brought to the accountant work, and how the development of financial management is experienced. As a result of the thesis, electronic receipt standardized form is mainly determined by the law (Law on the obligation to provide a receipt 2013, 4 §). The biggest benefits of an electronic receipt are the retention, the reduction of errors, the efficiency of work and the time savings. It can also improve customer satisfaction from the seller's point of view. The development of financial administration is based on technological advances. The trend has gone from the paperless accounting of the 1990s to today's digital financial management and automation. In the future, the role of robotics and artificial intelligence will grow. In the future the work of a financial management professional is expert work and data interpretation. The success is supported by the development of individual competence, customer service skills and problem-solving skills

  Taloushallinnon ohjelmistorobotiikan käyttöönotto Joensuun alueen tilitoimistoissa

  Get PDF
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää taloushallinnon ohjelmistorobotiikan käytön nykytilannetta Joensuun alueen tilitoimistoissa. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen ja aineistonkeruumenetelmänä käytetään teemahaastattelua. Tutkimustulos osoittaa, että kaikki haastateltavat pitivät sähköisen taloushallinnon kehittymistä positiivisena muutoksena. Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto on vielä alkuvaiheessa ja sitä hyödynnetään toistaiseksi vain isommissa tilitoimistoissa. Ohjelmistorobotiikan uutuuden ja sen vaatimien resurssien voitaisiin olettaa olevan syynä sen vielä vähäiseen hyödyntämiseen.The purpose of this thesis was to find out the state of the use of robotic process automation in financial management in accounting firms in Joensuu. The research method used in the thesis was qualitative research and the data was collected via semi-structured interviews. The result of the thesis demonstrates that all the accounting firms found the use of robotic process automation as a positive change. The introduction of robotic process automation is still at its early stages, and it is currently used mainly in the bigger accounting firms. Possible explanations for the low usage are the newness of robotic process automation and the resources it requires

  Myyntireskontran toiminnan ja myyntisaatavien seurannan yhtenäistäminen ja kehittäminen Kamux Oy:ssä

  Get PDF
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli yhtenäistää kolme erilaista yrityksen käy-tössä olevaa myyntisaatavien käsittelyprosessia. Toisena tavoitteena oli tutkia ja arvioida myöhemmin käyttöönotettavan uuden taloushallinnon ohjelmiston vaikutuksia nykyisiin työtapoihin. Työn toimeksiantajana oli Kamux Oy, joka on suurin käytettyjä autoja myyvä yritys Suomessa. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin yleisesti taloushallinnon prosesseja, minkä tarkoituksena oli antaa lukijalle selkeä kuva siitä, minkälaiseen asiaym-päristöön opinnäytetyö sijoittuu. Hieman syvällisemmin käsiteltiin myyn-tilaskutusta ja siihen kuuluvaa myyntireskontraa, johon opinnäytetyö suo-ranaisesti kohdistuu. Lisäksi työssä tutustuttiin taloushallinnon sähköisiin ohjelmistoihin ja niiden käyttöön erikokoisissa ja -tyylisissä yrityksissä. Tutkimus suoritettiin teemahaastatteluilla. Haastatteluiden kohteina olivat yrityksen talouspäällikkö ja talousjohtaja, joilta saatiin tietoa sähköisistä ohjelmistoista ja yrityksen tilanteesta. Myyntireskontran parissa työskente-levät sihteerit puolestaan antoivat tietoa yrityksen käytössä olevista erilai-sista myyntisaatavien käsittelyprosesseista. Työn tuloksena saatiin uusi yhtenäinen myyntisaatavien käsittelyprosessi, joka parantaa riskinhallintaa sekä helpottaa yrityksessä työskenteleviä sih-teereitä ja myyjiä heidän jokapäiväisessä työssään. Lisäksi saatiin selville erilaisia seikkoja, jotka uuden ohjelmiston käyttöönoton yhteydessä on hyvä ottaa huomioon. Näitä olivat muun muassa sihteerin roolin muuttu-minen, opetteluvaiheen haasteet ja taloudellisuus pitkällä aikavälillä. Johtopäätöksenä todettiin, että yrityksen toimintoja ja työntekijöiden toi-mintatapoja on syytä tarkastella tietyin väliajoin, jotta pystytään tekemään kulloinkin tarvittavat toimenpiteet eri prosessien tehokasta ja mielekästä suorittamista varten. Myös oikeanlaisen taloushallinnon ohjelmiston löy-täminen ja valitseminen todettiin olevan yritykselle erittäin tärkeää.The aim of the thesis was to unify three different methods of accounts re-ceivable processes within the company. Another target was to examine and evaluate the impacts on the working methods between the current and new financial management software. The client company is Kamux Oy which is the largest company in used cars business in Finland. The beginning of the theory part dealt with the financial management pro-cesses on a general level. The purpose was to give the reader a clear image about the context of the thesis. Sales invoicing and accounts receivable, which are the main issues of this thesis, were given a more in-depth analy-sis. The theory contains also an introduction to the financial management software and their use in different kind of companies. The research was performed in the form of theme interviews. The targets of the interviews were the finance manager and the finance director who briefed about different software and the financial position of the company. Secretaries working with the accounts receivable presented the different processes the company uses in sales receivable. One of the results of the thesis was the new coherent sales receivable pro-cess which improves the risk management of the company. It also helps the secretaries and sales persons in their everyday tasks. The thesis also brought up the issues which should be taken into consideration when in-troducing the new software. These issues include e.g. the changes in job descriptions; the challenges of the learning phase when introducing the new software and the economic efficiency in the long run. In conclusion, it was stated that it is necessary to evaluate the company’s functions and working methods at certain intervals. In that way it is possi-ble to make the needed changes in the processes to keep working as effi-cient and interesting as possible. It was also concluded that choosing the right kind of financial management software is very important for the company

  Sähköisen taloushallinnon prosessien tehostaminen

  Get PDF
  TaŐąmaŐąn opinnaŐąytetyoŐąn tavoitteena on loŐąytaŐąaŐą saŐąhkoŐąisen taloushallinnon prosesseihin liittyvaŐąt ongelmat ja saada prosesseista mahdollisimman tehokkaita. OpinnaŐąytetyoŐąssaŐą otetaan myoŐąs huomioon hyvaŐą tilitoimistotapa saŐąhkoŐąisissaŐą prosesseissa, mikaŐą on erittaŐąin taŐąrkeaŐąaŐą auktorisoidulle tilitoimistolle. OpinnaŐąytetyoŐąn avulla pyritaŐąaŐąn selvittaŐąmaŐąaŐąn saŐąhkoŐąisen taloushallinnon prosesseihin liittyvaŐąt ongelmat tietyssaŐą tilitoimistossa ja loŐąytaŐąmaŐąaŐąn niihin ratkaisut. TaŐąllaŐą tavoin prosesseista pyritaŐąaŐąn saamaan tehokkaampia, mikaŐą helpottaisi tilitoimiston tyoŐątaŐą. Prosesseihin liittyviin tyoŐątehtaŐąviin on myoŐąs tarkoitus loŐąytaŐąaŐą yhtenaŐąinen kaŐąytaŐąntoŐą. OpinnaŐąytetyoŐą tehtiin PaŐąijaŐąnteen Tilikeskus Oy:lle, joka on siirtynyt saŐąhkoŐąisen taloushallinnon pariin vuodesta 2009 alkaen. Tilitoimistolla on kaŐąytoŐąssaŐąaŐąn kirjanpito- ohjelmana Heeros, joka on internetissaŐą toimiva palvelin. Se tarjoaa kattavan ohjelmistoperheen tehostamaan tilitoimiston paŐąivittaŐąistaŐą tyoŐątaŐą. Heeroksen moduulipohjaiset ratkaisut kattavat kaikki saŐąhkoŐąisen taloushallinnon prosessit. OpinnaŐąytetyoŐąn teoriaosuus koostuu kolmesta paŐąaŐąluvusta. EnsimmaŐąisessaŐą luvussa selvitetaŐąaŐąn, mitaŐą saŐąhkoŐąinen taloushallinto on ja minkaŐąlaisia prosesseja siihen kuuluu. Toisessa paŐąaŐąluvussa kaŐąydaŐąaŐąn laŐąpi hyvaŐąaŐą tilitoimistotapaa. Kolmannessa paŐąaŐąluvussa kaŐąydaŐąaŐąn laŐąpi Heeros-ohjelmistoa, jota PaŐąijaŐąnteen Tilikeskus Oy kaŐąyttaŐąaŐą. Teoriaosuuden aineisto koostuu tietokirjallisuudesta ja saŐąhkoŐąisistaŐą laŐąhteistaŐą. Tutkimuksen empiirinen osuus kaŐąsittelee PaŐąijaŐąnteen Tilikeskus Oy:n saŐąhkoŐąisen taloushallinnon prosesseja ja mahdollisia kehittaŐąmisehdotuksia. TutkimusmenetelmaŐąnaŐą kaŐąytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmaŐąaŐą. Tutkimustieto keraŐąttiin erilaisista dokumenteista, haastatteluista ja havainnoimalla saŐąhkoŐąisen taloushallinnon prosesseja. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina yksiloŐąhaastatteluina ja haastateltavia oli yhteensaŐą seitsemaŐąn. Tutkimuksesta kaŐąy ilmi, ettaŐą saŐąhkoŐąisestaŐą taloushallinnosta on ollut paljon hyoŐątyaŐą ja sen prosessit toimivat hyvin, mutta muutamia kehittaŐąmisehdotuksia kuitenkin myoŐąs loŐąytyi. KehittaŐąmisehdotuksia olivat esimerkiksi automaattitilioŐąinnit ja Adminan rakenne ja erilaisia uudistuksia Heeros-ohjelmistoonThe goal of this thesis was to find the problems related to the processes of electronic financial management and to make these processes as effective as possible. The thesis described the good accounting practice in electronic processes. It was taken into account as it very important for the commissioning accounting firm. The thesis aimed to identify problems related to the processes of electronic financial management at the commissioning firm and to find solutions for them. The enhancement of the processes would make the work of the accounting firm easier. The purpose was also to find a uniform practice for the work assignments related to the processes. The thesis was made for the PaŐąijaŐąnteen Tilikeskus Oy. They have implemented electronic financial management in 2009. The company uses the Heeros an internet serves, as their accounting program. It provides a comprehensive set of software to make the daily work of the accounting firm more effective. Heeros module-based solutions cover all the processes of electronic financial management. The theoretical part of the thesis consisted of three main chapters. In the first chapter, the meaning of electronic financial management and the processes that it includes are clarified. The second chapter went through the good accounting practice. The third main chapter described the Heeros program used by PaŐąijaŐąnteen Tilikeskus Oy. The theoretical part consisted of related literature and electronic sources. The empirical part of the research dealt with the electronic financial management processes of PaŐąijaŐąnteen Tilikeskus Oy and the potential development proposals. Qualitative research method was used as a research method. The research data was collected from different documents and by interviews and observation of the electronic financial management processes. There were seven interviewees and the individual interviews were executed as semi-structured. The research showed that the electronic financial management has offered a great benefit and its processes work well but some development proposals were also encountered. Development proposals were, for example, related to automatic posting and the structure of Admina as well as different reforms to the Heeros program

  Pilvipalveluiden hyödyntäminen tilintarkastuksessa

  Get PDF
  Tietotekniikalla on ollut merkittävä rooli taloushallinnon kehittymisessä. Internetin yleistyessä perinteisten tietokoneelle asennettavien taloushallinnon ohjelmistojen lisäksi ohjelmistoja voi käyttää myös verkkopohjaisena palveluna. Pilvipalveluksi kutsuttavat verkko-pohjaiset ratkaisut tuovat kuitenkin mukanaan hyötyjen lisäksi myös monia kysymyksiä siitä, kuinka asiat toteutuvat. Pilvipalvelua käytettäessä on hyvä tietää perusasiat niihin liittyvistä toimintaperiaatteista. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka pilvipalveluna toimivat taloushallinnon ohjelmistot ovat hyödynnettävissä tilintarkastuksessa. Pilvipalvelun hyödyntämisessä asiakkaan käyttämällä kirjanpitomenetelmällä on suuri merkitys. Pilvipalveluna toimivan ohjelmiston keskeisin hyöty on sähköinen kokonaisuus. Sen myötä tilitoimisto, asiakasyritys ja yrityksen tilintarkastaja voivat hyödyntää samoja työkaluja ja samoja tietoja. Tilintarkastusasiakkaan käyttäessä pilvipalveluna toimivaa taloushallinnon ohjelmistoa, mahdollistaa se tilintarkastajalle myös verkkopohjaisen toimimisen. Tällöin tilintarkastaja voi suorittaa kirjanpitoaineiston tarkastamisen Internet-selaimessa suoraan asiakkaan käyttämästä taloushallinto-ohjelmistosta. Tutkimus on tehty tilintarkastajan näkökulmasta käyttäen kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksesta on eroteltavissa kaksi eri osaa. Teoreettinen osuus pitää sisällään tilintarkastuksen teorian, pilvipalvelut ja sähköisen taloushallinnon. Työn empiirisessä eli kokemusperäisessä osassa perehdyin tilintarkastukseen ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen käytännön työelämässä. Tutkimustulokset osoittivat tilintarkastuksen olevan aina tilintarkastus käytetystä tarkastusmenetelmästä riippumatta. Tilintarkastukselta vaaditut asiat toteutuvat myös sähköistä aineistoa tarkastettaessa. Sähköiset menetelmät ovat vain työkalu, mutta niiden hyödyntäminen tuo tehokkuutta tarkastuksen suorittamiseen. Sähköisesti suoritettavan tarkastuksen tehokkuus voi olla riippuvainen myös käyttäjän asenteista ja tietoteknisistä taidoista.Information technology has played a significant role in the development of financial management. The popularity of the Internet has grown rapidly and computer software is used more and more online as a service. These types of services are called cloud services. Cloud services are one of the most significant changes brought by the Internet. The use of software as a service brings many benefits, but also many questions about how things work out. The objective of this study was to research how the financial management software in the cloud can be utilized in auditing. Utilization of the cloud services depends on the accounting method which a client has used during the accounting period. The most significant benefit of cloud computing is the material which can be used completely electronically. If a client company wants to do the accounting records in the cloud, the client company, the accounting firm and the auditor of the company can utilize the same tools and the same data due to the electronic environment. It means that the auditor is able to perform the auditing of a client’s accounting material directly from an Internet browser because the material is stored in the accounting software into the cloud. This thesis was conducted from an auditor’s point of view with a qualitative research method. The study consists mainly of two parts. The theoretical part includes the theories of auditing, cloud services and the electronic financial management. The empirical part of study consisted of observations which I made at work during the use of software as a cloud service in carrying out an auditor’s tasks. The results of this thesis indicated that an audit is always an audit regardless of the method which was used during the auditing process. Requirements which were set by the audit were realized when the auditor utilized electronic accounting material in the cloud. Electronic methods are just a tool, but the utilization of them brings efficiency to perform the audit process. The efficiency of electronic auditing may be dependent on the user's attitudes and information technology skills

  Ostolaskuprosessin kehittäminen ohjelmistohankinnan yhteydessä : case Salcomp Oyj

  Get PDF
  Tämä opinnäytetyö käsittelee ostolaskuprosessin kehittämistä kohti digitaalisempaa muotoa uuden taloushallinto-ohjelmiston hankinnan myötä. Toimeksiantajalle uuden ostolaskujen käsittelyjärjestelmän hankinta on ajankohtaista sen vanhan järjestelmän lisenssin vanhenemisen, ja siihen liittyvien tuki- ja päivityspalvelujen loppumisen myötä. Tavoitteena tässä opinnäytetyössä on edesauttaa toimeksiantajan hankintaprosessia kohti pilvipalvelussa toimivaa ostolaskuprosessia vertailemalla eri ohjelmistovaihtoehtoja keskenään yritykselle optimaalisimman ratkaisun löytämiseksi. Opinnäytetyössä käytetään kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tälle tutkimusmenetelmälle ominaiseen tapaan tietoa kerätään ohjelmiston hankinnan tueksi osallistuvalla havainnoinnilla sekä haastatteluilla. Osallistuvaa havainnointia hyödynnetään toimittajaehdokkaiden kanssa käydyissä palavereissa sekä organisaation sisäisissä keskusteluissa. Analysoitava aineisto muodostuu toimeksiantajayrityksen pääkirjanpitäjän haastatteluista sekä toimittajaehdokkailta saadusta materiaalista. Haastatteluja, keskusteluja sekä omiin kokemuksiin perustuvaa informaatiota hyödynnetään tietojen analysoimisiseksi ja johtopäätösten muodostamiseksi. Opinnäytetyön tuloksena toimeksiantajalle löydettiin optimaalisin ohjelmistoratkaisu ja tehtiin suositus hankinnasta. Tämän lisäksi mallinnettiin toimeksiantajan lähtötilanteen ostolaskuprosessi ja muodostettiin kehitysideoita arvioituun perustuen. Opinnäytetyön myötä toimeksiantajan hankintaprosessi etenee suunnittelu- ja valintavaiheesta kohti uuden ohjelmiston käyttöönottoa.This thesis discusses the development of a purchase invoice process towards a more digital format by the acquisition of a new financial management software. The acquisition of a new purchase invoice processing system is current for the case company, as the license of the previous system as well associated support and update services are running out soon. The goal is to contribute company’s purchasing process towards the cloud based purchase invoice process by comparing different software alternatives in order to find out the most optimal solution. The qualitative research methodology is used in this thesis. Specific to this research method, information is collected through attending observation and interviews to support the software acquisition. Based on the acquired material, the information is analyzed and conclusions are drawn based on the estimation. Attending observation is utilized in the negotiations with supplier candidates, as well as the organization's internal discussions. The analyzed material consists of the interviews of the chief accountant and the material received from the suppliers. Interviews, discussions and information based on personal experiences are used to analyze the data and to draw conclusions. As an outcome of this thesis, the case company found the most optimal software solution and obtained a recommendation on the acquisition. In addition, the purchasing process of the customer's baseline was modeled and development ideas were established. As a result, the purchasing process of the case company proceeds from the planning and selection phase towards the introduction of a new software

  Ostolaskujen reitityksen automatisointi : Case: Yritys X

  Get PDF
  Opinnäytetyön aiheena oli kohdeyrityksen ostolaskujen kierrätyksen automatisoinnin optimointi. Yritys on IT-alalla toimivan konserniyhtiön tytäryhtiö, joka tuottaa taloushallinnon ulkoistuspalveluita pääliiketoimenaan. Opinnäytetyön tutkimusongelmana toimi automaation vaatimusten kartoittaminen kohdeyrityksen järjestelmässä sekä kehitystoimenpiteiden mahdollisesti aiheuttamien virhetilanteiden ennaltaehkäisy. Opinnäytetyön teoriaosuudessa keskityttiin sähköiseen ja digitaaliseen taloushallintoon sekä syvennyttiin hankinnasta maksuun-prosessiin ja ostoreskontraan taloushallinnon osa-alueina. Lisäksi työssä käsiteltiin taloushallinnon järjestelmävalintojen ja verkkolaskujen vaikutusta sähköisen taloushallinnon hyötyjen maksimoinnissa. Työn empiirinen osuus eli varsinainen tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena kohdeyrityksessä. Aineiston keruumenetelminä sovellettiin teemahaastattelua ja osallistuvaa havainnointia. Teemahaastattelu toimi apuna työn lähtötilanteen selvittämiseen, sekä osallistuvan havainnoinnin tukena. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös kohdeyritykseltä saatuja dokumentteja. Tutkimustuloksissa havaittiin, että ostolaskujen kierrosta voitiin eritellä automaation estäviä virhetilanteita. Näihin puuttumalla pystyttiin mahdollistamaan automaattinen laskunkierto. Opinnäytetyön puitteissa laskunkierron automaatioon vaikutettiin kohdeyrityksen järjestelmää muokkaamalla.The aim of this thesis was to optimise the automation of the purchase invoice routing system for the case company. The case company is a daughter company of a corporation operating in IT. The company provides outsourcing services in financial management. The purpose of this study was to define the requirements for the automation process in the case company as well as to prevent possible error situations. The theoretical part of the thesis describes the electronic and digital aspects of financial management, and concentrates on the purchase-to-pay and accounts payable processes as part of financial management. Fur-thermore, the theoretical part discusses software options and the use of electronic invoicing in maximizing the benefits of electronic financial management. The empirical part of the study was executed as a qualitative study in the case company. Research data was collected through a theme interview and participatory observation. The theme interview helped in establishing a starting point for the study, and it supported the participatory observation. In addition the study used existing material provided by the case company. Based on the results of the study, there are occasional error situations which block the automated routing of purchase invoices. The study found solutions to prevent such situations. Finally, in the framework of this study, the problems that cause automation blockages in the case company were solved by reworking the case company’s system

  Kirjanpidon siirtäminen tilitoimistosta yrityksen sisälle

  Get PDF
  Tämä opinnäytetyö käsittelee taloushallinnon siirtämistä tilitoimistosta yrityksen sisälle. Opinnäytetyö on tehty yritys X:n toimeksiannosta ja työn tarkoituksena on saada taloushallinto yrityksen sisälle hallitusti sekä siirtyminen mahdollisimman pitkälle kohti sähköistä taloushallintoa. Opinnäytetyö toteutettiin projektina, jonka loppuraporttina tämä opinnäytetyö toimii. Lähteenä opinnäytetyössä käytetään kirjanpitoa ja projektin hallintaa käsittelevää kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää Internetistä löytyvää materiaalia. Lisäksi empiirisessä osiossa käytetään hyödyksi yrityksen taloushallinnon parissa työskentelevien henkilöiden haastatteluja ja kokemuksia sekä ohjelmistotoimittajalta saatua kirjallista materiaalia. Projektin avulla yrityksen taloushallinto saatiin yrityksen sisälle ja yritys siirtyi askeleen lähemmäs sähköistä taloushallintoa. Kirjanpidon sisälle ottamisen johdosta ostolaskujen kierrätys nopeutui ja virheiden määrää on saatu pienennettyä huomattavasti. Lisäksi lakisääteinen kuunvaihteen raportointi saadaan nyt nopeammin valmiiksi ja kirjanpidon tarkasteltavuus on parantunut johtuen siitä, että kaikki kirjanpidon materiaali on sähköisessä muodossa. Näin ollen myös yrityksen avainhenkilöt saavat aiempaa reaaliaikaisempaa tietoa yrityksen taloudellisesta tilasta.The objective of this thesis project is to examine the reorganization of accounting services from an accountant into a company. Company X commissioned the thesis and the purpose of the thesis is to manage the financial administration into the company in a controlled manner and make the transition towards electronic accounting. This thesis was executed as a project which is documented in this thesis report. The sources used in this thesis include literature on the subject of accounting and project management and material related to the topic from online sources. The empirical section utilizes interviews and the experiences of the employees working in accounting, as well as the literature given by the software supplier. With the help of this project the accounting function was possible to move inside the company and towards an electronic accounting system. By having the accounting function inside the company the invoice processing was speeded up and the number of errors has decreased considerably. In addition, the monthly statutory reporting is completed in a shorter time and monitoring of the accounting has improved as all the accounting material is managed electronically. Therefore, the employees in key positions are able to obtain information about the economic situation in real time

  Digitalisoituva taloushallinnon työympäristö : case Web-työkalun käyttöönotto asiakasyrityksessä

  Get PDF
  T√§ss√§ opinn√§ytety√∂ss√§ k√§sitell√§√§n kvalitatiivisesti digitalisoituvaa taloushallintoa ja sen tuomia muutoksia ty√∂ymp√§rist√∂√∂n. Digitalisaatio on siin√§ vaiheessa, ett√§ manuaalisista tiedonsiirroista ja yksinkertaisista ty√∂vaiheista halutaan p√§√§st√§ eroon. T√§h√§n ollaan l√§hitulevaisuudessa kehitt√§m√§ss√§ erilaisia ohjelmistorobotteja, joiden avulla ihmisty√∂n painopiste voi siirty√§ asiantuntija teht√§viin. Case-osuudessa tarkastellaan asiakasyritykselle suunnitellun protovaiheessa olevan Web-ty√∂kalun testik√§ytt√∂√∂nottoa. Web-ty√∂kalu on suunniteltu kirjanpitokausien sulkemista- ja seuraamista varten. Sen tarkoitus on toimia seurantaty√∂kaluna esimerkiksi esimiehille sek√§ auttaa organisaation sis√§isess√§ auditoinnissa. Ty√∂n tavoitteena oli tutkia, kuinka ty√∂kalu toimii ja laatia sen k√§ytt√∂√∂noton pohjalta vaatimusm√§√§rittely jatkokehitt√§mist√§ varten. Vaatimusm√§√§rittely toteutettiin ty√∂kalun testaajille eli kuudelle kirjanpit√§j√§lle laadittujen kysymysten pohjalta. Kyselyn pohjalta k√§y ilmi muun muassa, ett√§ protovaiheessa oleva Web-ty√∂kalu koettiin lis√§√§ ty√∂t√§ aiheuttavana tekij√§n√§, koska se toimii viel√§ manuaalisesti. Ohjelman helppok√§ytt√∂isyys ja selkeys koettiin puolestaan hyv√§n√§ asiana. Testik√§yt√∂n perusteella todettiin, ett√§ Web-ty√∂kaluun tulee tehd√§ pieni√§ lis√§yksi√§, jotta se t√§ytt√§isi ISA 402 -standardin tuomat vaatimukset ja ett√§ kirjausketjun katkeamattomuus olisi aukottomasti todennettavissa. Jotta ty√∂kalusta saadaan nykyp√§iv√§n tarpeita vastaava, sen tulisi toimia automaattisena tiedonkeruuj√§rjestelm√§n√§.This thesis looks kvalitatively into the digitalizing the financial administation processes and the changes it drives to work environment. Digitalization is currently in phase, where manual data transfer and simple work tasks are going to disappear. To manage this change, different kinds of robot programs are going to be developed in near future. They will help to change the work more towards expert jobs. The case describes the deployment of a prototype web-tool in the clien company. Web-tool is developed for monitoring and closing accounting periods. Its purpose is to act as a tracking tool for managers and internal audit. The aim of this study was to analyse how the prototype is working and create specifications for the following versions of the tool. Specification was created based on survey questions sent for six accountants who were testing this tool. The results show that users felt the Web-tool as increasing amount of work, because it acts at this phase fully manually. On the other hand, easy and untroubled user experience was felt as positive. Test usage also shows that the Web-tool still needs small additions to meet the demands of ISA 402 ‚Äďstandard and to verify audit trail. In order to develop a tool for todays demand, it should work as fully automated data acquisition syste
  • ‚Ķ
  corecore