8,072 research outputs found

  Monografies vallenques 2

  Get PDF

  Cultura: índex de monografies

  Get PDF

  Monografies municipals de mobilitat i transport

  Get PDF
  Les Monografies municipals de mobilitat i transport presenten un ampli recull d’indicadors que permeten caracteritzar l’estructura socioeconòmica dels municipis de l’RMB (població, activitat econòmica, habitatge, motorització, etc.), així com conèixer les característiques principals de la seva mobilitat (anàlisi de les enquestes de mobilitat obligada i quotidiana) i l’oferta bàsica d’infraestructures viàries i serveis de transport públic interurbà existents. L’anàlisi conjunt d’aquestes fitxes i les anàlogues per als àmbits supramunicipals d’estudi constitueixen una base integral a l’hora de realitzar una correcta diagnosi de la mobilitat de la població metropolitana, en un moment on des de la pràctica totalitat del sectors es reclama la necessitat de canviar-ne el model cap a un de més respectuós i sostenible per tal de corregir els seus efectes negatius sobre la societat

  El ciberplagi acadèmic: Anàlisi del ciberplagi entre l'alumnat de batxillerat de les Illes Balears

  Get PDF
  53 p.Estudi realitzat pel Grup de Recerca Educació i Ciutadania del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB

  Les Monografies Mèdiques (1969-1988) i l'ajut de Ferran Ariño

  Get PDF

  Recull bibliogràfic del Vallès Oriental de l’any 2005

  Get PDF
  Recull dels principals llibres i articles de revistes editats durant l'any 2005 que tracten sobre el Vallès Oriental i les seves rodalies

  Presentació

  Get PDF
  En aquest cinquè número de la revista, dedicat a «Arxius i centres de recerca», tanquem la sèrie de tres monografies realitzades en homenatge a Josep M. Pujol (1947-2012) publicades anteriorment en els números tres («Teoria i història del folklore») i quatre («Narrativa folklòrica: rondalles i llegendes») i dedicades als tres grans àmbits en els quals va destacar la seva recerca sobre literatura oral popular

  Estadístiques Bibliodoc 2004

  Get PDF

  Memòria de la Biblioteca de l'Àrea de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials. 2001

  Get PDF
  Memòria que recull les activitats realitzades a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Àrea de Ciències Humanes i Socials durant l'any 2001

  Europa als ulls dels Annales (1903-1933)

  Get PDF
  Le continent européen était, dans les trois premières décennies de ce siècle, le témoin de violents changements temtoriaux qui ont effacé le modele du XIXeme siécle. A bien des Cgards, Ie cadre dans lequel s'était inspiré l'édifice épistémologique de l'école régionale frangaise est en train d'étre remplacé par un autre dans lequel -au moins en apparence- les raports entre l'environnement physique et les sociétés humaines seront moins evidents. L'adaptation du corps théorique et métodologique à la réalité européenne semble caractérisée par une évolution non linéaire puisque, dans les dernières années du al période étudiée, on constate une involution, un retour au modele plus classique. Aussi, l'intérét croissant qu'a montre la revue pour l'Europe atlantique et des sujets d'ordre plus Cconomique s'estompe dans la fin de cette période et on s'apergoit d'une reprise des cadres traditionnels (de préférence mediterranéens) et on constate un intéret renouvellé pour les sociétés agricoles. De même, les monographies régionales qui paraissent dans la revue n'ont plus une vocation fonctionnelle -qui s'est manifesté au milieu des années 20 et, dans une large mesure, reprennent l'explication Ecologique avec la recherche des rapports entre l'environnement et la société.During this first third of this century, the continent of Europe witnessed far-reaching territorial transformations in the nineteenth century model. To some extent, the setting wich had inspired the epistemological structure of the French regional school was being replaced by one in which -at least to external appearances- the relationship between the physical environment and human activities was much less evident. The adaptation of the theoretical and methodological context to the new Europe seems to take the form of a non-lineal evolution, for in the latter years of the period examined, evolutionary tendencies indicate a return to the more classical model. In this way, the growing interest which the publication had shown in Atlantic Europe and topics of a more economic nature, was truncated. The traditional settings -especially the Mediterranean- came to the fore again and interest in rural societies was renewed. Likewise, the monographic studies which had demonstrated distinct functional objectives in the mid twenties, recovered elements of ecological explanation, and the search for the relationship between environment and society.El continente europeo era, en el primer tercio de este siglo, testimonio de violentas transformaciones tenitoriales que desdibujaron el modelo decimonónico. En cierta manera, el escenario en el que se había inspirado el edificio epistemológico de la escuela regional francesa estaba siendo sustituido por un entomo en el que -al menos en apariencia- las relaciones entre el medio físico y las actividades humanas aparecían menos evidentes. La adaptación del cuerpo teórico y metodológico a la reaiidad europea parece caracterizada por una evolución no lineal, ya que en los últimos años del periodo de estudio se constata una evolución, un retorno al modelo más clásico. Asi, el creciente interés que mostró la revista hacia la Europa Atlántica y la temática más economicista se ve truncada en el Último periodo, en el que se retoman los escenarios tradicionales (preferentemente mediterráneos) y se renueva el interés por las sociedades agricolas. De igual manera, las monografías que aparecen en la revista interrompen su vocación funcional -que habían manifestado a mediados de los años veinte- y, en buena medida, reencuentran la explicación ecológica, la búsqueda de las relaciones entre medio y sociedad.El continent europeu era, en el primer terç d'aquest segle, testimoni de violentes transformacions territorials que desdibuixaren el model noucentista. En certa manera, l'escenari en el qual s'havia inspirat l'edifici epistemològic de l'escola regional francesa és substituit per un entorn en el qual -almenys aparentment- les relacions entre el medi físic i les societats humanes restaren menys evidents. L'adaptació del cos teòric i metodològic a la realitat europea sembla caracteritzada per una evolució no lineal, ja que en els darrers anys del període d'estudi hom constata una involució, un retorn ai model més clàssic. Així doncs, l'interès creixent que mostra la revista vers l'Europa Atlètica i la temàtica més economista es veié truncat en el darrer període, en el qual es reprenen els escenaris tradicionals (preferentment mediterranis) i es renova l'interès per les societats agrícoles. De la mateixa manera, les monografies que apareixen a la revista interrompen la seva vocació funcional que havien manifestat a mitjans dels anys vint i, en gran mesura, retroben l'explicació ecològica, la recerca dels lligams entre medi i societat
  • …
  corecore