12,245 research outputs found

  Viivakoodin lukeminen Ionic-ohjelmistokehyksellä

  Get PDF
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Kauppavalmennus Oy, joka on valmentanut kauppoja hävikin vähentämiseen vuodesta 2013. Yritys tarjoaa asiakkailleen sovelluksen, joka muun muassa kokoaa myynti- ja hävikkiraportit yhteen. Sovelluksen avulla voidaan puuttua hävikin perimmäisiin syihin ja korjata niitä. Sen web-versio on tehty AngularJS-ohjelmistokehyksellä ja hybridisovellus Apache Cordovalla. Ylläpidettävänä on siis kaksi koodipohjaa ja versiota. Työn tavoitteena oli toteuttaa Kauppavalmennuksen sovelluksesta Ionic Framework -ohjelmistokehyksellä versio, jolla merkitään tyhjiä hyllypaikkoja. Sovellus toimii sekä web- että mobiilisovelluksena, joten useampaa versiota ei tarvita. Tarkoituksena oli tutkia, mitä ominaisuuksia Ionic tarjoaa ohjelmistokehittäjälle ja kuinka sillä tehty sovellus julkaistaan. Työssä käsiteltiin sovelluksen toteutustekniikoita, kuten Ionic, Angular ja Apache Cordova. Lisäksi selvitettiin, voidaanko Kauppavalmennuksen sovelluksen ominaisuuksia tuoda helposti uuteen versioon. Lopputuloksena onnistuttiin kehittämään sovellus, joka täyttää sille annetut vaatimukset.The client of this thesis was Kauppavalmennus Oy, which has trained grocery stores to reduce loss since 2013. The company offers an application that compiles sales and loss reports together. The application helps address the root causes of loss and correct them. The web version of the application is developed using AngularJS and the hybrid application was developed using Apache Cordova. Consequently, there are two codebases and versions to maintain. The aim of this thesis was to develop version of Kauppavalmennus application using Ionic Framework. It is used for marking up empty shelves. Due to using Ionic the application runs both on web and mobile, therefore multiple codebases and versions are not needed. The purpose was to research what features Ionic offers and how the application is published. The technologies used in the application, for example, Ionic Framework, Angular and Apache Cordova is discussed in this thesis. In the thesis was researched whether it would be easy to bring old features of the Kauppavalmennus application to Ionic version. The project was successful, and the set goals were achieved

  Suomalaisten työllisten vapaa-aika 2010-luvulla

  Get PDF
  Vapaa-aika on k√§sitteen√§ koko ajan liikkuva ja konteksteissaan muotoutuva sek√§ toimii jonkinlaisena yhteiskunnan muutoksia heijastavana ja ennakoivana asiana. Ennen kaikkea se on ihmisten vapaavalintaista k√§yt√∂st√§, joka j√§√§ j√§ljelle ty√∂n, kotit√∂iden ja muiden tarpeellisten toimien (ruokailu, nukkuminen ja peseytyminen) j√§lkeen. Vapaa-ajan tutkiminen onkin t√§rke√§√§ juuri siksi, ett√§ sen avulla pyrit√§√§n selvitt√§m√§√§n ihmisten vapaa-ajan toimintaa. T√§ss√§ tutkimuksessa pyrittiin selvitt√§m√§√§n, millaista on ty√∂ss√§k√§yvien suomalaisten vapaa-aika ja miksi vapaa-aika eroaa naisten ja miesten v√§lill√§ sek√§ mitk√§ tekij√§t t√§h√§n vaikuttavat. Aineistona k√§ytettiin Tilastokeskuksen Ajank√§ytt√∂aineistoa 2009‚Äď2010. Vapaa-ajaksi m√§√§riteltiin aika, joka j√§i j√§ljelle ty√∂n, opiskelun sek√§ niihin liittyvien matkojen j√§lkeen. Ajasta poistettiin my√∂s tarpeellisiin toimintoihin k√§ytetty aika. Tutkimuksessa saatiin selville, ett√§ ty√∂lliset katsovat vapaa-aikanaan eniten televisiota. Kotit√∂ill√§ ja lastenhoidolla ei voitu t√§ysin selitt√§√§ naisten ja miesten eroja vapaa-aikana. Tutkittavien ja heid√§n puolisoidensa sosioekonomisilla asemilla oli kuitenkin tilastollisesti merkitsev√§√§ vaikutusta. P√§√§tutkimustuloksena olikin, ett√§ perheiden v√§lill√§ oli sis√§ist√§ ty√∂njakoa ja se kenen kanssa ollaan naimisissa tai avoliitossa vaikuttaa vapaa-ajan ajank√§ytt√∂√∂n.Siirretty Doriast

  FinELibin e-kirjakysely korkeakouluopiskelijoille ja -opettajille

  Get PDF
  Kansalliskirjasto toteutti yhdessä suomalaisten korkeakoulukirjastojen kanssa korkeakouluopettajille ja -opiskelijoille suunnatun e-kirjakyselyn keväällä 2016. E-kirjakyselyllä kartoitettiin opiskelijoiden ja -opettajien kokemuksia e-kirjojen käytöstä opinnoissa ja opetuksessa. Kysely on osa FinELib-konsortion e-kurssikirjahanketta. Tässä raportissa esitetään yh-teenveto kyselyn tuloksista

  Yhdessä lukeminen, kertomukset ja ympäristö: Luovan lukupiirityöskentelyn mahdollisuuksia ympäristökriisin aikakaudella

  Get PDF
  Lukeminen ja erilaiset lukumenetelm√§t saavat uudenlaisia rooleja ymp√§rist√∂kriisin aikakaudella. Ymp√§rist√∂kriisin aikana nousee uudella tavalla esille tarve ilmaista ja k√§sitell√§ ymp√§rist√∂suhdetta ja -tunteita. Ymp√§rist√∂tunteiden, kuten ymp√§rist√∂ahdistuksen, kohtaamiselle on tarvetta monissa eri ik√§ryhmiss√§. Yhdeksi keinoksi ymp√§rist√∂tunteiden k√§sittelyyn tarjoutuu kirjallisuus ‚Äď lukeminen ja kirjoittaminen. Esimerkiksi yhdess√§ lukeminen ja lukupiirit tarjoavat paljon mahdollisuuksia ymp√§rist√∂tunteiden kohtaamiseen. Lukupiirity√∂skentely avaa k√§yt√§nn√∂n lukuty√∂n lis√§ksi uusia n√§k√∂kulmia empiirisen ekokritiikin tutkimukseen. T√§ss√§ artikkelissa tarkastelen, miten luova lukupiirity√∂skentely voi tukea ymp√§rist√∂ahdistuksen k√§sittelyss√§. K√§sittelen aihetta lukemisen ja kirjoittamisen yhdist√§v√§n luovan ty√∂skentelyn n√§k√∂kulmasta. Olen rajannut tarkasteluni kolmeen ulottuvuuteen: lukupiirilukemisen yhteis√∂llisyys, dialogiset sanallistamisen prosessit ja kerronnallisen toimijuuden vahvistaminen

  Itsearviointi tilastoinnin tukena : itsearviointilomakkeen testaus Helsingin kaupunginkirjaston lukemisen edistämisen palveluilla

  Get PDF
  Kirjastot järjestävät paljon tapahtumia, mutta niiden tilastointi on edelleen uutta. Tilastoinnista selviää tapahtumien ja kävijöiden määrä ja mahdollisesti käytetyt tunnit, mutta tapahtumat ovat myös paljon muuta. Tapahtumia ja palveluita tuotteistetaan, mutta ei pystytä seuraamaan tai takaamaan, että palvelu on kaikkialla samanlaista. Opinnäytetyöprosessissa rakennettiin Itsearviointilomake, missä testataan tapahtumien järjestämisen vaativuutta ja vaikuttavuutta. Kysymyksiin vastasi Helsingin kaupunginkirjaston henkilökunta. Lomakkeessa on kymmenen (10) arvioitavaa kohdetta, joihin henkilökunta vastasi oman arvionsa mukaan. Lomaketta testattiin kymmenellä (10) lukemisen edistämisen palvelulla. Tapahtumat ovat erilaisia, joten lomaketta testattiin mahdollisimman monipuolisesti, mutta tavoite tapahtumilla on sama. Työssä avataan jokaisen tapahtuman palvelukonseptin ja vastausten perusteella vaativuutta ja vaikuttavuutta. Opinnäytetyössä testattiin itsearviointilomaketta, jotta selviää, onko sille tarvetta, voiko sitä käyttää ja onko siitä apua tapahtumien arvioinnissa. Itsearviointilomakkeella pyritään määrittämään, mitä tapahtumien järjestäminen vaatii ja auttaako lomake yhtenäistämään tapahtumien järjestämistä.It’s not new that libraries arrange and organize a lot of different kind of events, but compiling inclusive statistics about them still is. Statistics emerge mostly how many visitors every even has had and maybe the hours used to organize events. There is no form that shows how events are made and what kind of preparedness does it need from the staff. Many libraries have the same events, but at the moment there are no way to ensure that all events are alike. In my thesis I tested a self-evaluating form which tries to determine requirements and impacts on events. Form was tested by staff of the Helsinki city library. Form has ten (10) object to evaluate, and answerers filled the form by their own experiences on arranging events and services. Form was tested on ten (10) service that are arranged to help advance reading. Services are very different from each other so form were tested diversely. On my thesis I explicate the concept of the services. On my thesis I test self-evaluating form and it’s beneficial, ascertain if there is need for self-evaluating form and could it be used to help arrange and organize all the services or events

  Kirjaston näyttöluettelon lukeminen

  Get PDF
  Summary: On reading a library's OPA

  Energiapuun mittausopas

  Get PDF
  Energiapuun mittaus -oppaan ovat yhdess√§ puutavaranmittauksen neuvottelukunnan kanssa tehneet Jari Lindblad Mets√§ntutkimuslaitoksesta ja Jukka Korri Ty√∂tehoseurasta. Opas on uudistettu alkuper√§isest√§ versiosta, jonka yhdess√§ silloisen energiapuun mittaustoimikunnan kanssa laativat Lindblad sek√§ Olli √Ąij√§l√§ ja Arto Koistinen Mets√§talouden kehitt√§miskeskus Tapiosta. Uudistuksessa opas p√§ivitettiin vastaamaan vaatimuksia, jotka astuivat voimaan energiapuun tultua puutavaran mittauslains√§√§d√§nn√∂n piiriin vuoden 2014 alussa. Puutavaranmittauksen neuvottelukunta hyv√§ksyi Energiapuun mittaus -oppaan 6.6.2014. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa puutavaran mittausta koskevat s√§√§d√∂kset ovat m√§√§r√§√§vi√§ Energiapuun mittaus -oppaaseen n√§hden. ¬© 2014 Mets√§talouden kehitt√§miskeskus Tapio, Mets√§ntutkimuslaitos ja Ty√∂tehoseura ryEnergiapuun mittaus -opas on tarkoitettu puunostajien ja puunmyyjien sek√§ muiden puunhankinnan, -korjuun ja -kuljetusten teht√§viss√§ ty√∂skentelevien oppaaksi. Oppaassa esitet√§√§n energiapuun mittauksen yleiset periaatteet, menettelytavat sek√§ mittausmenetelm√§t. Opas ohjaa energiapuun mittausta ja sen toimintatapoja puutavaran mittauslains√§√§d√§nn√∂n vaatimusten mukaisesti. Energiapuun mittauksesta s√§√§det√§√§n laissa puutavaran mittauksesta (414/2013), maa- ja mets√§talousministeri√∂n asetuksessa (12/13) ja muuntolukujen osalta Mets√§ntutkimuslaitoksen m√§√§r√§yksiss√§ (1/2013 ja 2/2013)

  "Paperi katoaa näkyvistä" e-kirja vuonna 2011

  Get PDF
  Opinnäytetyössämme halusimme selvittää e-kirjan tämänhetkistä tilannetta kirja-alalla, kirjakauppojen näkökulmasta. Halusimme selvittää kirjakauppiaiden ja kirjakaupoissa työskentelevien asenteita, pelkoja, odotuksia ja mielipiteitä e-kirjoista ja niiden asemasta myyntiartikkeleina. Halusimme myös tutkia kauppiaiden ajatuksia kirja-alan ja e-kirjan tulevaisuudesta. Tutkimuksen kohdistimme Suomalaisen Kirjakaupan ja KIPA-kirjakauppojen myymälävastaaville ja kirjakauppiaille. Teoreettisessa osuudessa esittelemme e-kirjan historiaa, nykypäivää sekä e-kirjan ja kirja-alan tulevaisuudennäkymiä. Käsittelemme myös e-kirjan etuja ja puutteita verrattuna painettuun kirjaan. Tutkimuksen toteutimme kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena lähettämällä kaksikymmentä avointa kysymystä sähköpostilla yhteensä neljällekymmenelleneljälle kirja-alan ammattilaiselle. Kysymykset liittyivät e-kirjan lanseeraukseen, odotuksiin myynnin suhteen, kauppiaiden omaan suhtautumiseen e-kirjaa kohtaan sekä alan tulevaisuuteen. Saamistamme tutkimustuloksista voidaan nähdä suhtautumisen e-kirjaan olevan kaksijakoinen. Yhtäältä e-kirja oli otettu vastaan uuden tuotteen mukanaan tuomalla innostuksella, toisaalta vastauksista näkyi myös, etteivät kaikki olleet ollenkaan kiinnostuneita e-kirjasta. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että aika e-kirjan läpilyönnille ei ole vielä. Kirjakauppojen, kustantamoiden ja muiden kirja-alan ammattilaisten olisi parannettava tietouttaan samoin kuin markkinointiaan, jotta e-kirja voisi tulevaisuudessa menestyä.The purpose of this thesis was to find out what is the current situation of e-books in the book business. The main interest was to investigate it from the booksellers’ point of view. The opinions, fears, hopes and expectations regarding e-books and their position as a new merchandise were investigated through two bookstore chains, Suomalainen Kirjakauppa and KIPA-Kirjakaupat. The theory part of the thesis consists of history, present day and future of e-book and bookselling business in general. A look is taken also to the benefits and flaws of e-books compared to printed books. The study was carried out with a qualitative research. The questionnaire consisted of 20 open questions and it was sent to 44 stores via e-mail. Questions in the survey were about the launch of e-books, marketing, sale expectations, booksellers’ own opinions about e-books and the future of the book business in general. The study indicated that Suomalainen Kirjakauppa book stores had launched their e-book-sales, but there were no e-books or e-book reading devices available in KIPA Kirjakaupat book stores. Opinions about e-books in general were versatile, on the one hand there were excitement surrounding the new media, but on the other hand, there were also responds that showed no interest towards e-books. A conclusion was made that the time for e-book to make a breakthrough is not yet there and book stores, publishing houses and other professionals in the book business have to improve their marketing and knowledge on the topic so that e-book can be successful in the future

  Ikänäköisten ergonomiset silmälasit asiakaspalvelukäytössä

  Get PDF
  Väestön vanhenemisen myötä yhä useampi ikänäköinen käyttää työssään näyttöpäätettä. Hyvää työnäkemistä voidaan edistää analysoimalla näkemiseen vaikuttavat ergonomiatekijät sekä kehittämällä näkemistä edistäviä toimintaympäristöjä ja ratkaisuja erityisesti ikänäköisille. Tässä opinnäytetyötutkimuksessa vertasimme ikänäköisille tarkoitetun Piiloset Office PD -työnäkölinssin kahta eri linssivoimakkuuden vähenemän eli degression vaihtoehtoa toisiinsa. Tarkoituksenamme oli selvittää, kumpi degressiovaihtoehto koetaan paremmaksi toimisto- ja asiakaspalvelukäytössä. Lisäksi mittasimme, miten degression määrä vaikuttaa vertailtavien linssiparien käyttökelpoisiin binokulaarisiin näköalueisiin. Tutkimuksen teoriaosuudessa käsittelemme muun muassa näköjärjestelmää ja ikänäköisyyttä sekä ikänäön korjaamista erilaisilla silmälasiratkaisuilla, kuten ergonomisilla työnäkölinsseillä. Lisäksi käsittelemme näköergonomiaa työpaikoilla ja esittelemme tutkimuksessa käytettävän linssin. Tutkimukseen osallistui viisi vakuutusyhtiössä asiakastyötehtävissä työskentelevää ikänäköistä henkilöä, jotka käyttivät silmälaseja kummallakin testattavalla linssiparilla kahden viikon ajan. Keräsimme tutkimusaineiston osallistujien näköergonomiaa kartoittamalla, näöntarkastuksilla, näköaluemittauksilla, päiväkirjamerkinnöillä ja osittain strukturoiduilla kyselyillä. Tutkimuksessa hyödynsimme sekä laadullisia että määrällisiä aineistoja eli tutkimusmenetelmämme oli triangulaatio. Suuremman degression linssivaihtoehto osoittautui tutkimuksessamme osallistujien työtehtäviin hieman paremmin sopivaksi. Heidän kokemuksensa tutkittavista linsseistä olivat kuitenkin hyvin yksilöllisiä. Näköaluemittauksissa emme todenneet merkittäviä eroja käyttökelpoisten näköalueiden leveyksissä kahden degressiovalinnan välillä. Tutkimuksen osallistujien kokemukset tutkittavista linsseistä eivät aina myöskään vastanneet teoriaa tai mittaustuloksia. Siten asiakkaan kuunteleminen ja hänen näkötarpeidensa huomioiminen on tärkein perusta hyvälle työnäköratkaisulle.With the ageing of the population more presbyopic workers use visual display terminals in their daily tasks. The efficiency of occupational vision can be improved by analyzing and improving visual ergonomics in the workplace and by developing solutions for presbyopic workers. In this study we compared two different degression options of the Piiloset Office PD lens. The main purpose of the study was to find out which option suits better for the office and customer service environment. We also measured and compared the visual acuity in the binocular field with the both degression options of the lens. In the theoretical part of the study we deal with presbyopia and its correction with spectacle lenses, such as the occupational progressive lenses. In addition, we describe the visual ergonomics in the workplace and introduce the lens used in this study. Our test group consisted of five presbyopic office and customer service workers of an insurance company. They wore both lens options for two weeks in their daily work. We used both qualitative and quantitative research methods. The data was collected with the visual ergonomics measurements at the work place, eye examinations, visual acuity measurements in the binocular field, vision diaries and partially structured inquiries. The lens option of bigger degression was found to be more suitable for the office and customer service work. However, informants’ experiences of the lenses were very individual. With the binocular visual acuity measurements, we found no significant differences in the widths of usable binocular areas of vision between the two degression options. Also, the participants' experiences did not always correspond to the theory or measurement results. Thus, the most important foundation for the good spectacle correction is the listening to the customers and paying attention to their visual needs
  • ‚Ķ
  corecore