61,358 research outputs found

  Henkilöstöportaalin kehitys

  Get PDF
  Opinnäytetyön tarkoitus on selostaa Talented Solutions Oy:lle toimeksiantona toteutettu käyttöliittymän kehitys. Tarpeena oli luoda olemassa olevalle järjestelmälle uusi näkymä. Sen tarkoitus olisi parantaa sovelluksen käytettävyyttä. Työn laajuus rajattiin pelkkään front-end -kehittämiseen. Ajallisesti työn suorittaminen sijoittui tammikuulle 2018. Alustavat käyttäjähaastattelut suoritettiin joulukuussa 2017. Kehitystyö tehtiin hyödyntämällä React Javascript-kirjastoa. Opinnäytetyön tietoperusta esittelee kirjaston ja sen hyödyntämisen käytännössä. Lisäksi käydään läpi muita hyödynnettäviä työkaluja. Esimerkiksi paketointityökalu Webpack on esiteltävä työkalu. Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi uudistettu henkilöstönhallinnan käyttöliittymä, jota toimeksiantaja voi hyödyntää. Tuloksista hyötyvät myös kaikki, jotka haluavat oppia käyttöliittymäkehityksestä ja React-kirjastosta. Huomioitavaa oli lyhyt kehitysaika, jonka puitteissa syntyi tavoiteltu lopputulos

  Porsaan ruoansulatuskanavan kehitys

  Get PDF

  Toimitusketjun informaatiovirran kehitys

  Get PDF
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia Fujitsu Services Oy:n toimitusketjun informaatiovirtoja perehtyen nimenomaan yrityksen sisällä tapahtuviin informaatiovirtoihin, tiedonsiirtoon ja -hallintaan. Tavoitteena oli löytää keskeisimmät ongelmakohdat ja pohtia niille ratkaisuehdotuksia. Opinnäytetyössä käytettiin apuna SCM-tuloskortti analyysiä, joka on tehokas yrityksen toimitusketjun itsearviointimenetelmä. Analyysin tulos tuki omia päätelmiäni ja toimi erinomaisesti apuna ongelmien paikantamisessa. Lisäksi haastattelin monia työntekijöitä eri työvaiheista. Keskeisimmäksi ongelmaksi havaittiin se, ettei yrityksen tieto ole varastoituneena yhdessä paikassa, vaan se on pirstoutunut liian moniin erillään oleviin tietoteknisiin järjestelmiin. Ratkaisuna kootaan looginen tietoarkkitehtuuri ja tietovarasto. Tietovarastona toimii SAP toiminnanohjausjärjestelmä. Nykyinen SAP R/3 kaipaa monia muokkauksia toimiakseen tehokkaammin, eikä se silti taivu kaikkiin tarvittaviin muutoksiin. Käyttöön tarvitaan täysin uusi SAP versio joka mahdollistaisi myös rinnakkain toimivan toisen järjestelmän lakkauttamisen. Uusi SAP-versio oli jo yrityksellä ennestään suunnitelmissa, joten ratkaisu ei tullut yllätyksenä. Uskon kuitenkin opinnäytetyöstäni olevan apua uuteen versioon siirtymisen ollessa ajankohtainen.The purpose of this study was to examine information flow in the supply chain in Fujitsu Services Oy. With special focus on in-house information flow, data transmission and data administration, an attempt was made to identify the crucial problems and find solutions to them. The SCM scorecard analysis, which is an efficient method to analyze the supply chain of a company, was used as a means of locating the problems. The analysis greatly contributed to conclusions that were drawn on the basis of employee interviews. A crucial problem that was observed was the lack of data administration. The company’s data was scattered in too many separated applications of information technology. As a solution, a logical data architecture and a data warehouse should be created. The SAP enterprise resource planning pro-gram would operate as a data warehouse. The existing SAP R/3 needs to be modified to work more efficiently, but it will not be adaptable enough to meet all the modification needs. The new SAP version P82 would allow the abandonment of the other system that operates concurrently with SAP R/3. The introduction of the new version of SAP has already been planned in the Fujitsu Services Oy so the conclusion did not come as a surprise. It is hoped that this study will be helpful when shifting to the new SAP version

  Joomla -komponentin kehitys

  Get PDF
  Opinnäytetyössä tarkastellaan avoimenlähdekoodin sisällönhallintajärjestelmän Joomla 1.5:n komponenttiohjelmointia PHP -ohjelmointikielellä. Työssä käsitellään komponentin kehitykselle olennaisia PHP:n olio-ohjelmointiominaisuuksia ja Joomlan ohjelmistoarkkitehtuuria. Näkökulma painottuu niin sanotun malli-ohjain-luokka -arkkitehtuurimallin (MVC) toiminnan kuvaamiseen. MVC-mallin toiminnan ymmärtäminen on ensisijaista, jotta komponentin kehitys olisi tehokasta ja suunnitelmallista. Joomlan ohjelmistokehyksen toimintaa ja komponentin ohjelmointia havainnollistetaan ohjelmakoodilistauksilla ja koodin kommentoinnilla Lopuksi tarkastellaan ohjelmointiin liittyviä seikkoja ja esitetään lähestymistapa, jolla komponentin kehitys aloittaa. Työssä havaittiin, että tärkeä osa komponentin kehitystä ja suunnittelua ovat vaatimusmäärittely ja vaatimusten toteuttamismahdollisuuksien punnitseminen Joomlan sovelluskehyksen puitteissa. Havaittiin myös, että MVC -mallin mukainen koodin lohkominen parantaa koodin laatua ja ymmärrettävyyttä.The thesis examined the extension development of Open Source content manage-ment system (CMS) Joomla 1.5 using PHP programming language. The work discussed the themes of object-oriented programming with PHP and Joomla’s software architecture, issues relevant to Joomla component development. The emphasis was on describing the functioning of Model-View-Controller -architectural pattern which Joomla employs. Grasping the operation of MVC-model is essential for efficient and well designed development. The operation of Joomla framework and component programming were exemplified with code snippets and by commentary of the code. Lastly, the problems encountered during the development were reflected and a solution and general advice for approaching and beginning the component development were offered. It was observed that requirement specification and weighting the possibilities to implement the requirements within in the Joomla framework are essential parts of the component development and design. It was further observed that the division of the code according to the MVC -pattern greatly improves the quality of the code and intelligibility

  Puistomuuntamoiden laskentarakenteiden kehitys

  Get PDF
  Työn tarkoituksena oli saada toimivat laskentarakenteet yleisimmille UTU:n puisto-muuntamoille. Työssä tutustuttiin UTU:n puistomuuntamon tuotantoon, erilaisiin muuntamomah-dollisuuksiin. Niiden perusteelta lähdettiin suunnittelemaan sopivia laskentaraken-nemalleja, joilla saataisiin toimivasti toteutettua tarjouslaskenta. Laskentarakenteisiin piti myös lisätä valmistukseen kuluvat työaikojen kustannukset. Opinnäytetyöhön sisältyi laskentarakenteiden lisääminen ERP-järjestelmään, sekä laskentarakenteiden toiminnan testaus ja paikkansapitävyys.The purpose of this thesis was to get the functional calculation structures to the most general park substations of the UTU. In the work it was become acquainted with the production of the park substation of the UTU different substation to possibilities. From their basis the designing of the suitable model of the calculation structure with which an offer calculation would be actively carried out was gone. The costs of the working hours which wear out to the making should also be added to the calculation structures. The dissertation included the adding of calculation structures to the ERP system and the testing and accuracy of the operation of calculation structures

  Education about organic food and sustainability in Denmark, Finland, Italy and Norway: Findings from the iPOPY project

  Get PDF
  This report presents results from ‚ÄúWork Package 4: Consumer perceptions, practices and learning‚ÄĚ of the ‚Äúinnovative Public Organic food Procurement for Youth ‚Äď iPOPY‚ÄĚ project. The report gives an overview of organic food and sustainable development within national core curriculum and examples of education about organic food and sustainability in the participating European countries: Denmark, Finland, Italy and Norway

  Sosiaalisen median käyttöstrategia MW-Kehitys Oy:lle

  Get PDF
  Opinnäytetyön aiheena oli sosiaalisen median käyttöstrategian luominen mänttä-vilppulalaiselle kehitysyhtiölle nimeltä MW-Kehitys Oy. Saimme opinnäytetyön aiheen POKO ry:n opinnäytetyöpörssistä. Tutkimus toteutettiin sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kysely lähetettiin yrityksen asiakkaille, muille kehittäjätahoille, henkilöstölle ja kaupungin päättäjille. Kysely tehtiin kahdessa osassa keväällä 2011 ja syksyllä 2011. Kyselyn tulokset käsiteltiin Microsoft Excel-ohjelmalla. Teoriaosuus muodostui erilaisten lähteiden ja yrityksen toimitusjohtajan haastattelun pohjalta. Tutkimustulosten pohjalta on tehty kattava käyttöstrategia koskien MW-Kehitys Oy:n sosiaalisen median käyttöä. Tulosten perusteella enemmistö vastaajista oli yli 50-vuotiaita yrittäjiä. Yleisesti suurin osa vastaajista käytti Facebookia ja seurasi blogeja. Tuloksista kävi selvästi ilmi, että mitä iäkkäämpi yrittäjä on, sitä vähemmän hän käyttää sosiaalista mediaa omassa yritystoiminnassaan ja sitä negatiivisemmin hän suhtautuu sosiaalisen median käyttämiseen. Tutkimustulosten ja analyysin perusteella ehdotamme, että MW-Kehitys Oy hyödyntäisi pääasiassa blogeja ja Facebookia. Yritys voi käyttää joukkoistamista kehitysideoiden saamiseen suoraan asiakkailta. Jos Ylä-Pirkanmaalle muodostetaan tulevaisuudessa yh-teinen kehitysyhtiö, se avaa mahdollisuuden yritysblogin pitämiseen sekä laajempaan sosiaalisen median hyödyntämiseen. Yritys voi lisäksi mainostaa itseään Tampereen ammattikorkeakoulun intranetin kautta uusien potentiaalisten yrittäjien löytämiseksi.The purpose of this thesis was to create an operating strategy for using social media within MW-Kehitys Oy. The objective was to figure out how the company could benefit from social media and how they could inform their interest groups of current issues. The thesis also gives some basic information on the operations of the development company MW-Kehitys Oy. The survey was conducted by using a web-based questionnaire. The questionnaire was sent to various interest groups of MW-Kehitys Oy. The number of recipients was 66 and 29 of them replied. The answers were analyzed by using Microsoft Excel program. The results suggest that most of the respondents used Facebook and followed different kind of blogs in social media. The majority of respondents knew what the concept of social media is. The results pointed out that the older the entrepreneur is the less s/he uses social media in the business operations. Based on the results we suggest MW-Kehitys Oy should increase its activity in Facebook. The company can also advertise and find new potential entrepreneurs via the intranet of Tampere University of Applied Sciences. If there will be more cooperation within the Upper Pirkanmaa region, the company could invest more in social media and e.g. set up a business blog

  Automaattisen plasmaleikkurin ohjauslogiikan kehitys

  Get PDF
  Insinöörityön tavoitteena oli kehittää algoritmi, jonka avulla voidaan seurata paperillaolevaa viivaa kameralla otettujen kuvien avulla ja kuljettaa kameraa siten, että se kulkee viivan mu-kaisesti. Algoritmia tarvitaan plasmaleikkurin ohjauksessa, kun laitteelle annettava syöte on paperilla oleva kuva. Algoritmin kehitystyössä oli oleellista, että algoritmi toimisi aina halutulla tavalla, jotta sen so-veltamisessa plasmaleikkaukseen ei syntyisi materiaalihukkaa. Algoritmin tuli tehdä viivojen risteystilanteissa sellaisia päätöksiä, että kaikki viivat tulee läpikäytyä. Kehitystyössä käytet-tiin LabVIEW -ohjelmointikieltä ja jo olemassa olevaa xy-pöydän, kameran, valaistuksen ja kuvankaappauskortin sisältävää laitteistoa. Järjestelmä saatiin toimimaan sovelluksissa vastaantulevilla kuvilla. Algoritmi sietää viivan paksuuden muutoksia ja kuvassa olevia epätarkkuuksia. Laitteiston kehitys ja toteutus jäivät osittain kesken, johtuen aikataulusta.The purpose of this Bachelor’s thesis was to create an algorithm, which drives an automatic plasma cutting machine. Input for the machine is a paper which contains lines. The lines tell the machine where to cut the metal. The system is based on a moving camera. The camera takes an image from the paper. A line in the image is traced to the border of the picture. After the line tracing has been done, the camera is moved through the line. A plasma torch is connected to the camera with an arm. In this way the torch is moving like the camera. The project was based on an existing system which consists of a camera, a frame grabber and different necessary light sources. The two-dimensional movement of the camera was integrated to the system by an xy -table. The algorithm was created with the LabVIEW programming tool. The development of the algorithm was successful. The algorithm is now finished for implementation to the automatic plasma cutting machine

  Sensitivity of soil phosphorus tests in predicting the potential risk of phosphorus loss from pasture soil

  Get PDF
  The objective of this study was to examine the effects of urine and dung additions on the phosphorus (P) chemistry of pasture land and to compare the sensitivity of two soil extraction methods in assessing the P-loading risk. In a field experiment, urine and dung were added to soil in amounts corresponding to single excrement portions and the soil samples, taken at certain intervals, were analysed for pHH2O, acid ammonium acetate extractable P (PAc) and water extractable total P (TPw), and molybdate reactive P (MRPw). Urine additions immediately increased soil pH and MRPw, but no such response was observed in PAc extraction due to the low pH (4.65) of the extractant enhancing the resorption of P. The PAc responded to the dunginduced increase in soil total P similarly as did Pw, which suggests that both tests can serve to detect areas of high P concentration. However, water extraction was a more sensitive method for estimating short-term changes in P solubility. In pasture soils, the risk of P loss increases as a result of the interaction of urination and high P concentration in the topsoil resulting from continuous dung excretion

  Koneistuksen asetustyön kehitys piensarjatuotannossa

  Get PDF
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää hydrauliikkasylinterituotantoa tutkimalla menetelmiä ja laatimalla tuotteiden valmistusdokumentaatiot. Työn lähtökohtana oli Hydroline Oy:n Puolan-yksikön toiminnan käynnistäminen ja siihen liittyvät toimenpiteet sylinterituotannon aloituksen nopeuttamiseksi. Opinnäytetyö oli osa Hydroline Oy:n kansainvälistymisprojektia, ja työssä saadut tulokset tulevat käyttöön Puolan tuotantoyksikössä. Opinnäytetyönä tehdyn valmistusdokumentaation tavoitteena oli vähentää asetustyön määrää sylinteriputkien ja -varsien sorvauk-sessa. Dokumentaation tavoitteena oli myös helpottaa uuden henkilöstön perehdyttämistä sylinteriosien valmista-miseen kahdella käytössä olevalla CNC-monitoimisorvityypillä, jotka ovat vinojohteinen FAT FCT-700 ja lineaarijoh-teinen FAT TUR MN 630. Opinnäytetyössä tehtiin useita erilaisia tuotoksia uuden erän koneistuksen aloittamisen nopeuttamiseksi kahdella edellä mainitulla työstökonemallilla. Ensimmäisenä luotiin Excelillä kolme erilaista piirretaulukkoa, joista ilmenee optimaalinen tuotantoerien valmistusjärjestys, joka minimoi asetuksen määrää. Piirretaulukoihin on kirjattu muun muassa työkappaleiden ulkomitat, tarvittavat koneistustyökalut ja mittausvälineet. Piirretaulukoita tehtiin kahdelle sylinteriputkimallille sekä yhdelle sylinterivarsimallille. Seuraavaksi luotiin asetuskorttipohja, joka on tarkoitettu koneistajan täytettäväksi. Kortti täytetään asetustyön vakioimiseksi ja turvallisen työn suorituksen varmistamiseksi. Asetuskortti sisältää tuotekohtaiset koneistustyökalujen asetustiedot, kappaleen kiinnitystiedot ja tarvittavat mitta-välineet. Työssä laadittiin kirjalliset ja kuvalliset asetusohjeet kahdelle konetyypille kahden sylinteriputkimallin ase-tukseen. Kirjallisissa ohjeissa kuvataan työn kulku vaihe vaiheelta uuden erän aloituksesta ensimmäiseen valmiiseen kappaleeseen. Kirjallisista ja kuvallisista ohjeista voi tarkastaa oikeat asetus- ja kiinnitystavat, jotka varmistavat turvallisen työn suorittamisen ja halutun laadun aikaansaamisen jo ensimmäisessä sorvatussa kappaleessa. Lopuksi kahdelle konemallille tehtiin piirre- ja toimintakuvaukset, jotka helpottavat ohjeiden ymmärtämistä. Tuloksina saatiin kolme erilasta tuotteiden piirretaulukkoa, asetuskorttipohja, kolme kirjallista ja kaksi kuvallista asetusohjetta sekä piirre- ja toimintakuvaukset kahdelle konetyypille. Kaikki tuotokset laadittiin suomeksi ja eng-lanniksi.The purpose of this final year project was to develop the production of hydraulic cylinders by researching methods and creating technical documentation. The project was part of the international program of Hydroline Inc. and the results of development work will be used in the plant in Poland. The main aim was to start up the production and related actions to speed up the startup of cylinder production in the new factory. The manufacturing documentation was made to reduce the amount of setup work in the machining of cylinder tubes and piston rods as well as to familiarize the new staff with the manufacture of cylinder parts with two CNC lathe types FAT FTC-700 and FAT TUR MN 630 being used. Different instructions were created to speed up machining a new batch with the two machine types for machining two cylinder tube models. First, three different feature tables were created by Excel. They show the optimal machining order that minimizes the amount of setups. For example the dimensions of work pieces, cutting tools and measuring equipment are indicated in the feature tables. Next, a blank setup card that should be filled by the machine operator, was made. It is filled for standardizing setup and to ensure safe working. The setup card includes product-specific information about cutting tool setups, mounting tips and the measuring equipment required. Then, written and graphic setup instructions for two machine types were made to setup two different cylinder tube models. In the written instructions the whole setup and machining process is shown step by step. The machine operator can check the correct setup and mounting methods which assure safe working and the required quality of production. Last, feature/action descriptions for two machine types were made to ease understanding documentation and instructions. As a result, three different feature tables, a blank setup card, three written and two graphic setup instructions and the feature/action descriptions for two machine types were made. All the documentation was made both in Finnish and English
  • ‚Ķ
  corecore