1 research outputs found

    Εφαρμογή της Ανεστραμμένης Τάξης μέσω της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η – τάξη) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου – Μελέτη Περίπτωσης σε μαθητές Δ’ δημοτικού

    Get PDF
    Στις μέρες μας, η τεχνολογία σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο, αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό από την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα. Οι αυξανόμενες αδυναμίες που παρουσιάζουν αρκετοί μαθητές σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και η δυσκολία ορισμένων εκπαιδευτικών να επιτύχουν μια ικανοποιητική, για εκείνους, διδακτική προσέγγιση της διδακτέας ύλης, έχουν δημιουργήσει ένα πρόσφορο έδαφος για την ύπαρξη εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας, αποβλέποντας στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της. Το μοντέλο της Ανεστραμμένης Τάξης αποτελεί για πολλούς ερευνητές έναν πρωτοπόρο και καινοτόμο τρόπο διδασκαλίας, ο οποίος βασίζεται στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας και αξιοποιεί τις αρχές της Μικτής μάθησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται έμφαση στην διεξαγωγή εποικοδομητικών και βιωματικών δραστηριοτήτων μάθησης, τόσο σε χωροχρονικό πλαίσιο εντός της τάξης, όσο και εκτός από αυτήν, ενισχύοντας την εμπλοκή των μαθητών με ενεργό και δυναμικό τρόπο. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας είναι να διερευνηθεί ο αντίκτυπος της ανεστραμμένης τάξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με τη χρήση της πλατφόρμας Open e-class, μέσα από την πραγματοποίηση μιας μελέτης περίπτωσης σε 18 μαθητές που φοιτούν στη Δ΄ δημοτικού ενός δημόσιου σχολείου της Αθήνας. Το γνωστικό αντικείμενο που αξιοποιήθηκε ήταν η Ιστορία και η μαθησιακή διεργασία επικεντρώθηκε σε δύο διδακτικά κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός – ερευνητής επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα εξής ερευνητικά ερωτήματα : • Κατά πόσο η αξιοποίηση τις Ανεστραμμένης Τάξης μπορεί να επιφέρει πιο «πλούσια» αποτελέσματα σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τα αντίστοιχα μαθησιακά αποτελέσματα της παραδοσιακής διδασκαλίας; • Μπορεί η Ανεστραμμένη Τάξη να ενισχύσει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία; • Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών που διαμορφώθηκαν όσον αφορά την εφαρμογή της Ανεστραμμένης Τάξης στη μαθησιακή διαδικασία; • Ποια είναι η θέση της εκπαιδευτικού της τάξης για την αξιοποίηση της εν λόγω μεθόδου στη μαθησιακή διεργασία; Για τη διεξαγωγή της παρούσας ερευνητικής πράξης αξιοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα. Η συλλογή των δεδομένων προέκυψε μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων, όπως τα ερωτηματολόγια μαθητή (διαμόρφωσης προφίλ και διερεύνησης απόψεων), πριν και μετά τη διεξαγωγή της πειραματικής διεργασίας, το ερωτηματολόγιο διερεύνησης απόψεων της εκπαιδευτικού της τάξης, τα φύλλα εργασίας και οι παρατηρήσεις του ερευνητή από την εκπαιδευτική πλατφόρμα σχετικά με την πορεία της μάθησης. Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από τη διεκπεραίωση της έρευνας, παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με παρόμοια εγχειρήματα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, αναγνωρίζοντας παράλληλα πολλαπλά οφέλη σε συγκεκριμένα επίπεδα, όπως η θετική επίδραση της εν λόγω μεθόδου στις αντιλήψεις των μαθητών και η ενίσχυση της συμμετοχικότητας τους στη μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προ την αποτελεσματικότητα του μοντέλου στις επιδόσεις των μαθητών, σε σχέση με άλλες ερευνητικές πράξεις. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από την ανάλυση των τεκμηρίων των φύλλων εργασίας, δεν κατέγραψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Παρατηρήθηκε, μάλιστα, πως οι επιδόσεις για τους συμμετέχοντες που εργάστηκαν υπό τη μέθοδο της ανεστραμμένης διδασκαλίας υστερούσαν στην πρώτη γραπτή εξέταση, σε σχέση με τις αντίστοιχες εκείνων που συμμετείχαν στη συμβατική τάξη, ενώ υπερτερούσαν στη δεύτερη.Nowadays, technology, combined with the possibilities offered by the internet, is used to a great extent by the educational and scientific community. The growing weaknesses shown by several students in various subjects, as well as the difficulty of some teachers to achieve a satisfactory for them teaching approach to the teaching material, have created a fertile ground for the existence of alternative teaching methods, aiming to improve the educational process and its results. For many researchers, the Flipped Classroom model is a pioneering and innovative way of teaching, which is based on Information and Communication Technologies and utilizes the principles of Mixed Learning. In this way, emphasis is placed on conducting constructive and experiential learning activities, both in a spatial and temporal context within the classroom and outside it, enhancing the involvement of students in an active and dynamic way. The purpose of this research is to investigate the impact of the Flipped Classroom in primary education, using the Open e-class platform, through the realization of a case study on 18 students attending the 4th grade of a public school in Athens. The subject used was History and the learning process was focused on two teaching chapters. More specifically, the teacher-researcher attempts to provide answers to the following research questions: • To what extent can the use of the Flipped Classroom bring better results for primary school students compared to learning results of traditional teaching? • Can the Flipped Classroom enhance students' active participation in the learning process? • What are the opinions of the students formed regarding the implementation of the Flipped Classroom in the learning process? • What is the position of the class teacher regarding the use of this method in the learning process? For the conduct of this research act, qualitative research was used. The collection of data was obtained through the use of specific tools, such as the student questionnaires (profiling and probing opinions), before and after the experimental process, the questionnaire for probing the opinions of the classroom teacher, the worksheets and the observations of the researcher from the educational platform about the learning process. The results obtained from conducting the research show several similarities with similar projects, which are included in the Greek and foreign language literature, while recognizing multiple benefits at specific levels such as the positive effect of the method in question on students' perceptions, and strengthening of participation them in the learning process. However, significant differences were observed regarding the effectiveness of the model on student performance compared to other research operations. The learning outcomes obtained through the analysis of the worksheet evidence did not record statistically significant differences. It was observed that the performances of the participants who worked under the flipped teaching method lagged in the first written exam, in relation to the corresponding ones, of those who participated in the traditional class, while they excelled in the second
    corecore