1 research outputs found

    Hvordan påvirker venøse leggsår livskvaliteten hos eldre?

    Get PDF
    Vi ble tidlig enige om at vi ville skrive om noe vi ikke hadde mye kunnskaper eller erfaring om. På denne måten får vi god mulighet til å fordype oss i noe vi ellers hadde følt oss usikre i. Etter undervisning om sår og samtaler oss imellom, ble dette noe vi fant interessant og ville lære mer om. Vi har vært lite borti sår og behandling i praksis, og derfor ble dette et felles aktuelt tema. Ved å jobbe med dette i bacheloroppgaven, håper vi at vi alle sitter igjen med mer kunnskap og føler at vi kan bidra overfor pasienter med venøse leggsår. Venøse leggsår er svært utbredt og Lindholm (2004) sier at om lag 50 % av alle vanskelig helende leggsår har ren venøs insuffisiens som årsak. Vi setter fokus på livskvaliteten for bedre å kunne sette oss inn i hvordan alt oppleves for pasientene og hvordan hverdagen arter seg. Venøse leggsår er de mest vanlige og står for 70-80 % av alle leggsår. For å unngå sår må huden være hel og ubrutt. Et sår bryter kroppens barriere overfor omgivelsene. Smerter kommer ofte i tilknytning til sår, og den kan påvirke den sosiale situasjonen fordi såret ofte lukter vondt, siver og ser stygt ut (Lindholm, 2004). Leggsår er, som nevnt, svært vanlig og særlig blant eldre. Pasienter i denne gruppen er lite prioritert og har ofte uttalte og kroniske plager. I de fleste tilfeller kan tilheling oppnås etter adekvat utredning og god behandling, først og fremst i form av kompresjon og elevasjon med oppfølging av trent personell. Behandlingen er betydelig kostbar og ikke refusjonsberettiget (Slagsvold og Stranden, 2005). Oland (2001) sier at kompetansen som kreves for å behandle et sår er erfaringsbasert kunnskap. Sykepleiefaglig kompetanse er helt avgjørende for resultatet. Et godt samarbeid med pasienten er nødvendig for all sårbehandling. Lindholm (2004) poengterer at i møtet med mennesker med vanskelig helende sår må en ta vare på hele mennesket. Livskvalitetsaspekter bør være en del av den totale vurderingen av pasienten og noe en tar hensyn til ved valg av behandling. Livskvalitetsaspekter bør også evalueres i forbindelse med kvalitetssikring av sårbehandling, og være en del av evalueringen av nye bandasjetyper. Ribu (2007) viser til kvalitative studier som er gjort på dette området, 1 hvor det kommer klart frem at leggsår har en klar negativ effekt på alle områder i pasientens livskvalitet. Resultatene av de kvantitative studiene som er gjort på det samme området stemmer overens med svarene i de kvalitative studiene. Spesielt at pasienten ble fysisk hemmet av sine sår hadde innvirkning på livskvaliteten. Ribu mener likevel at flere undersøkelser er nødvendig for å kartlegge problematikken
    corecore