10 research outputs found

  Opinie studentów filologii angielskiej na temat użyteczności europejskiego portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków

  Get PDF
  Od lat osiemdziesiątych zarówno w edukacji językowej jak i w kształceniu nauczycieli następuje stopniowe przechodzenie od tradycyjnego testowania do alternatywnych form oceniania (portfolia, dzienniki, wywiady, itp.). Artykuł przedstawia wyniki badania sondażowego przeprowadzonego wśród studentów III roku filologii angielskiej na Uniwersytecie w Białymstoku, którego celem było ustalanie, jak postrzegają oni przydatność samooceny umiejętności dydaktycznych i stosowanie Europejskiego Portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków. Wyniki wskazują, że badani studenci wysoko oceniają przydatność samooceny umiejętności dydaktycznych, lecz mniej pozytywnie oceniają swoje kompetencje w tym zakresie.Since the 1980s we have observed a gradual shift from traditional testing to alternative forms of assessment (portfolios, diaries, interviews, etc.) both in the language education and teacher training. This article presents the results of a survey study on the pre-service teachers’ perceptions of the usefulness and feasibility of assessing their didactic skills and the application of the European Portfolio for Student Teachers of Languages. The study was conducted among the third year students of English at the University of Białystok. The results of the research indicate that the students under investigation perceive self-assessment of their teaching skills as beneficial; however, they show less favourable opinions about their own competences in this [email protected] w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut NeofilologiiAttinello R., Lare D., Waters F., The value of teacher portfolios for evaluation and professional growth, „NASSP Bulletin” 2006, 90(132), s. 132-152.Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Council of Europe, Cambridge 2001.Donmoyer R., Paradigm talk reconsidered, [w:] Handbook of research on education, V. Richardson (red.), Washington, D.C. 2002, s. 174-197.Evaluating second language education, J.C. Alderson, A. Beretta (red.), Cambridge 1992.Gabryś-Barker D., Appraisal systems in teacher training: focus on critical incidents (CI), „ 2011, 32, s. 259-274.Głowacka B., Kofman D., Ryciuk D., Wajda E., Żmudzka D., Europejskie portfolio językowe dla uczniów od 10 do 15 lat, Warszawa 2004.Jacobs G.M., Farrel T.S.C., Paradigm shift: understanding and implementing change in second language education, „TESL-EJ” 2015, 5(1), [online], http://www.zait.uni-bremen.de/ wwwgast/tesl_ej/ej17/a1.html, [dostęp: 30.07.2018].Johnson K.E., The second language teacher education: a sociocultural approach, New York 2009.Komorowska H., Learner autonomy and its implications for the EPOSTL, [w:] Insights into the European Portfolio for Student teachers of Languages (EPOSTL), D. Newby (red.), Cambridge 2012, s. 51-82.Komorowska H., Samoocena w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli – nowe rozwiązania europejskie, [w:] Kultury i języki. Poznawać – uczyć się – nauczać, A. Jaroszewska, M. Lorenc (red.), Warszawa 2008, s. 71-80.Legutke M., Thomas H., Process and experience in the language classroom, Harlow 1993.Littlewood W., Process-oriented pedagogy: facilitation, empowerment, or control? „ELT Journal” 2009, 63(3), s. 246-254.Lynch B.K., Language program evaluation: theory and practice, New York 1996.Newby D., Allan R., Fenner A-B., Jones B., Komorowska H., Soghikyan K., The European Portfolio for Student Teachers of Languages, Strasbourg 2007, [online], http://archive.ecml.at/ mtp2/fte/pdf/c3_epostl_e.pdf, [dostęp: 30.07.2018].Paris S.G., Ayres L.R., Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, tłum. M. Janowski, M. Micińska, Warszawa 1997.Potocka D., Developing professional competence in the process of pre- and in-service teacher education, Unpublished Ph.D. dissertation, 2006.Richards J.C., Farrel T.S.C., Professional development for language teachers. Strategies for teacher learning, Cambridge 2005.Smith R., Starting with ourselves: teacher-learner autonomy in language learning, [w:] Learner autonomy, teacher autonomy: Future directions, B. Sinclair, I. McGrath, T. Lamb (red.), Harlow 2000, s. 89-99.Wajda E., Samoocena nauczyciela języków obcych, [w:] Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, H. Komorowska (red.), Warszawa 2009, s. 71-80.Wysocka M., Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych, Katowice 2003.Zawadzka E., Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków 2004.2218119

  Użycie języka ojczystego na lekcjach języka angielskiego – opinie studentów filologii angielskiej

  Get PDF
  For years there have been debates among applied linguists and in-service teachers as to whether to allow any inclusion of learners’ mother tongue in the process of foreign language teaching. Since second language acquisition theories do not offer a precise answer, the actual use of the first language in the classroom depends on the beliefs of teachers and learners. Recent research studies concerning teachers and students’ views on whether learners’ L1 should be present or avoided in the teaching context seem to suggest that at present the controlled use of the L1 is perceived as beneficial. This article presents the results of a survey study on the perception of the usefulness of the L1 conducted among pre-service teachers of English at the University of Białystok. The findings support the view that the purposeful employment of the L1 may result in an increase in learning outcomes.Od wielu lat toczą są dyskusje wśród językoznawców i praktykujących nauczycieli, czy język ojczysty uczniów powinien być obecny w procesie nauczania języka obcego. Teorie nabywania drugiego języka nie dają jednoznacznych odpowiedzi. Zakres użycia języka ojczystego zatem zależy od przekonań nauczycieli i uczących się. Ostatnie badania na ten temat przeprowadzone wśród nauczycieli i uczniów zdają się wskazywać, że ograniczone stosowanie języka pierwszego przynosi korzyści dydaktyczne. Artykuł przedstawia wyniki badań sondażowych dotyczących postrzegania użyteczności języka ojczystego przeprowadzone wśród studentów filologii angielskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Rezultaty potwierdzają wyniki dotychczasowych badań i wskazują, że stosowanie języka ojczystego w procesie uczenia się języka obcego może przynieść pozytywne rezultaty.Ewa Lewicka-Mroczek: [email protected] Wajda: [email protected] Ewa Lewicka-Mroczek - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologiidr Edyta Wajda - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut NeofilologiiAtkinson D., Teaching Monolingual Classes, London 1993.Auerbach E.R., Reexamining English only in the ESL classroom, “TESOL Quarterly” 1993, 27/1, s. 9–32.Brooks-Lewis K.A., Adult Learners’ Perceptions of the Incorporation of their L1 in Foreign Language Teaching and Learning, “Applied Linguistics” 2009, s. 216–235.Carson E., Kashihara H., Using the L1 in the L2 classroom: The students speak, “The Language Teacher” 2012, 36.4, July/August, s. 41–48.Cheng X., Research on Chinese college English teachers’ classroom code-switching: Beliefs and attitudes, “Journal of Language Teaching and Research” 2013, 4, s. 1277–1284.Dulay H., Burt H., Krashen S., Language Two, Oxford 1982.Gebhard J.G., Teaching English as a Foreign Language, Ann Arbor 1996.Howatt A.P.R., A History of English Language Teaching, Oxford 1984.Imran S., Wyatt M., Pakistani university English teachers’ cognitions and classroom practices regarding their use of learners’ first languages, “Asian EFL Journal” 2015, 17(1), s. 138–179.Kim S., Elder C., Language choices and pedagogic functions in the foreign language classroom: A cross-linguistic functional analysis of teacher talk, “Language Teaching Research” 2005, 9, s. 355–380.Knight T., Learning vocabulary through shared speaking tasks, “The Language Teacher” 1996, 20, 1, s. 24–29.Krashen S., The Input Hypothesis: Issues and Implications, New York 1985.Laufer B., Shmueli K., Memorizing new words: Does teaching have anything to do with it, “RELF Journal” 1997, 28, 1, s. 89–108.Lewicka-Mroczek E., Potocka D., Język ojczysty na lekcji języka obcego. Przegląd badań, [w:] Z problematyki kształcenia językowego, E. Awramiuk, M. Karolczuk (red.), Białystok 2016, s. 211–228.Lin A.M.Y., Teaching in Two Tongues: Language Alternation in foreign Language Classrooms, “ERIC DIGEST ED” 1990, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED399799.pdf, DOA: 05.09.2017.Lin A.M.Y., Wu Y., May I speak Cantonese?” Co-constructing a scientific proof in an EFL junior secondary science classroom, “International Journal of Bilingual Education and Bilingualism”, 2015, 18, s. 289–305, https://hub.hku.hk/bitstream/10722/214647/1/Content.pdf, DOA: 05.09.2017.Macaro E., Codeswitching in the L2 classroom: a communication and learning strategy, [w:] Non-native Language Teachers: Perceptions, Challenges and Contributions to the Profession, E. Llurda (red.), Boston, MA 2005, 63–84.MacDonald C., Using the target language, Cheltenham, England 1993.Nation I.S.P., Learning vocabulary in another language, Cambridge 2001.Neocleus G., Closing the Gap: Student Attitudes Toward First Language Use in Monolingual EFL Classrooms, “TESOL Journal” 2017, Volume 8, Issue 2, s. 314–341.Sampson A., Learner code-switching versus English only, “ELT Journal” 2012, 66, s. 293–303. https://academic.oup.com/eltj/article-abstract/66/3/293/438516/Learner-code-switching-versus-English-only?redirectedFrom=PDF, DOA: 05.09.2117.Schweers C.W. Jr., Using L1 in the L2 Classroom, “English Teaching Forum Online” 1999, 37/2. 6–9, https://scholar.google.com/scholar?q=Schweers,+C.+W.+Jr.,+Using+L1+in+the+L2+Classroom,+%E2%80%9CEnglish+Teaching+Forum+Online%E2%80%9D&hl=pl&as sdt=0&as vis=1&oi=scholart&sa=X& ved=0ahUKEwiO7IWvs-DWAhWOh7QKHfAlBRIQgQMIJDAA, DOA: 05.09.2017.Sharma K., Mother tongue use in English classroom, “Journal of NELTA” 2006, 11(1–2), s. 80–87.Swain M., Kirkpatrick A., Cummins, How to have a guiltfree life using Cantonese in the English class: A handbook for the English language teacher in Hong Kong, Hong Kong, China 2011.Yavuz F., The attitudes of English teachers about the use of L1 in the teaching of L2, “Procedia-Social and Behavioral Sciences” 2012, 46, s. 4339–4344.2116517

  The evaluation of a BA seminar based on the methodology of the ‘pear story’

  Get PDF
  Badania oparte na „pear story” dotyczą analizy dyskursu na podstawie ustnych streszczeń tak zwanego „pear film”. Analiza dyskursu ma długą historię w językoznawstwie. Metodologię „pear story” charakteryzuje jednak unikalny charakter, ponieważ stwarza ona liczne możliwości zarówno w obszarze eksperymentalnym jak i teoretycznym. Artykuł przedstawia wyniki badania sondażowego dotyczącego efektywności seminarium dyplomowego opartego na metodologii „pear story” przeprowadzonego wśród uczestników tego kursu. Rezultaty wskazują, że badani seminarzyści oceniają kurs jako bardzo skuteczny. Ustalono następujące obszary problemowe: ograniczenia metodologii, niedostateczny nacisk na kolaboracyjny charakter kursu, specyficzne trudności, takie jak poszukiwanie źródeł, przenoszenie problemów teoretycznych na grunt empiryczny, trudności związane z pisaniem i edycją tekstu.The ‘pear story’ research involves a discourse analysis of oral retellings of the so-called ‘pear film’. The analysis of narratives has a long history in the field of linguistics. The ‘pear story’ methodology, however, is unique as it provides diverse opportunities both in experimental and theoretical areas. This article presents the results of a survey study on the effectiveness of the BA seminar course based on the ‘pear story’ methodology conducted among the participants of this seminar at the University of Białystok. The results of the research indicate that the seminar students under investigation perceive the programme of the course as very effective. The following problem areas were identified: the limitation of the methodology, an inadequate emphasis on the collaborative aspect of the programme, specific difficulties, such as finding relevant sources, transferring theoretical problems into empirical analysis and writing and editing problems.Ewa Lewicka-Mroczek: [email protected] Wajda: [email protected] Karczewski : [email protected] Lewicka-Mroczek - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut NeofilologiiEdyta Wajda - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut NeofilologiiDaniel Karczewski - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut NeofilologiiBartlett F.C., Remembering. A Study in Experimental and Social Sociology, Cambridge 1967.Chmiel A., Mazur I., Percepcja filmu a ogólnoeuropejskie standardy audiodeskrypcji – polski wkład w projekt Pear Tree, „Przekładaniec” 2009, 2, s. 138-158.Collaborative language learning and teaching, D. Nunan (red.), Cambridge 1992.Dickinson L., Self-instruction in language learning, Cambridge 1987.Dörney Z., Research Methods in Applied Linguistics. Quantitative, Qualitative, and Mixed Methodologies, Oxford 2007.Erbaugh M.S., Mandarin oral narratives compared with English: The Pear/Guava stories, „Journal of the Chinese Language Teachers Association” 1990, 25, s. 21-42.Feiz P., Traveling through space in Persian and English: a comparative analysis of motion events in elicited narratives, „Language Sciences” 2011, 33, s. 401-416.Holec H., Autonomy and foreign language learning, Oxford 1981.Learner autonomy, teacher autonomy: Future directions, B. Sinclair, I. McGrath, T. Lamb (red.), Harlow 2000.Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2010.Nunan D., The Learner-centred curriculum, Cambridge 1988.Orero P., Three Different Receptions of the Same Film. The Pear Stories Project Applied to Audio Description, „European Journal of English Studies” 2008, 12 (2), s. 179-193.Pavlenko A., Autobiographic Narratives as Data in Applied Linguistics, „Applied Linguistics” 2007, 28/2, s. 163-188.Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.Stewart J., A quantitative analysis of sign lengthening in American Sign Language, „Sign Language and Linguistics” 2014, 17(1), s. 82-101.Tannen D., A Comparative Analysis of Oral Narrative Strategies: Athenian Greek and American English, [w:] The Pear Stories: Cognitive, Cultural, and Linguistic Aspects of Narrative Production, W. Chafe (red.), Norwood 1980, s. 51-87.The Pear Stories. Cognitive, Cultural and Linguistic Aspects of Narrative Production, W. Chafe (red.), Norwood 1980.Toldova S., Bergelson M.B., Khudyakova M.V., Coreference in Russian Oral Movie Retellings (the Experience of Coreference Relations Annotation in “Russian CliPS” corpus). Computational Linguistics and Intellectual Technologies: Proceedings of the International Conference, „Dialogue 2016” Moscow, 2016, June 1-4.Wilczyńska W., Uczyć się czy być nauczanym? O autonomii w przyswajaniu języka obcego, Warszawa 1999.228510

  Jakość kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie wywiadów fokusowych ze studentami. Raport z badań

  Get PDF
  Niniejszy raport jest częścią ministerialnego projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, realizowanego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2019–2022. Zadanie badawcze wchodzące w skład wspomnianego projektu miało na celu poszukiwanie rozwiązań dydaktycznych podnoszących jakość kształcenia na Wydziale Filologicznym.Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019–2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 złCreswell J.W. (2009). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Czerepaniak‑Walczak M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Długosz P. (2020), Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnego nauczania i samopoczucia psychicznego, Kraków: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (https://ifis.up.krakow.pl/wp‑content/uploads/sites/9/2020/06/Raport‑Studenci-UP‑II-etap.pdf, dostęp: 14.11.2022).Freire P. (1993). Pedagogy of the oppressed, tłum. M. B. Ramos, London: Penguin Books.Gibbs G. (2011). Analizowanie danych jakościowych, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa: PWN.Gipps C. (1994). Beyond testing: Towards a theory of educational assessment. London: Falmer Press.Gutek L.G. (2009). New perspectives on philosophy and education, Pearson Education Upper Saddle River, N. J.Holec H. (1981). Autonomy and foreign language learning, Strasbourg: Council of Europe, Oxford: Pergamon.Kohonen V. (2000). Towards experiential foreign language education, (w:) V. Kohonen, R. Jaatinen, P. Kaikonen, J. Lehtovaara. Experiential learning in foreign language education, Harlow: Pearson Education Limited, s. 8−60.Krueger R.A., Casey M.A. (2000). Focus groups: A practical guide for applied research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.Krzystek M. (2018). Analiza tematyczna w badaniach jakościowych, Kraków: Fundacja Rozwoju Badań Społecznych.Łapińska Ł., Sudolska A., Zinecker M., (2022). Raport z badań empirycznych w zakresie kompetencji i zawodów przyszłości, red. P. Kryjom, Warszawa (https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/uploads/2022/07/Raport-z-badan‑empirycznych-w-zakresie‑kompetencji‑i-zawodow‑przyszlosci.pdf, dostęp: 15.11.2022).Merriam S. (2016). Qualitative research: A guide to design and implementation. Jossey‑Bass.Morgan D.L. (1988). Focus groups the qualitative research. Beverly Hills: SAGE Publications.Morgan D.L., Kreuger R.A. (1993). When to use focus groups and why in Morgan D.L. (Ed.) Successful Focus Groups. London: Sage.Nowel S. (2021). Studiowanie, kształcenie, oczekiwania – z badań studentów pierwszego roku, (w:) Edukacja zorientowana na ucznia i studenta, red. A. Karpińska, W. Wróblewska, P. Remża, Białystok 2021, s. 73–85 (http://hdl.handle.net/11320/11279, dostęp: 15.11.2022).Pasikowski S. (2019). Funkcja nasycenia teoretycznego i jej nienasycenie – implikacje metodologiczne dla badań w pedagogice. „Przegląd Pedagogiczny: Studia i Rozprawy”.Piorunek M. (2016). Liczby i słowa w badaniach humanistycznych i społecznych (Nie)dychotomiczność paradygmatów badawczych. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAMRavitch S., Carl N. (2016). Qualitative research: Bridging the conceptual, theoretical, and methodological. London: Sage.Romaniuk M.W., Łukasiewicz‑Wieleba J. (2021). Raport z badań. Zdalna edukacja kryzysowa w APS w okresie pandemii COVID‑19. Z perspektywy rocznych doświadczeń, Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/19833/Raport%20z%20badania%20Zdalna%20edukacja%20 kryzysowa%20w%20APS%20w%20okresie%20pandemii%20COVID-19.%20Z%20perspektywy%20rocznych%20do%c5%9bwiadcze%c5%84..pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp: 15.11.2022).Shepard L.A. (2000). The role of assessment in a learning culture, Educational Researcher 29(7), s. 4−14.Strauss A., Corbin J. (1998). Basics of qualitative research, techniques, and procedures for developing grounded theory, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.Wilczyńska W., Michońska‑Stadnik A. (2010). Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie, Kraków: Wydawnictwo Avalon.Włoch R., Śledziewska K. (2019). Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?, Warszawa: DELab UW

  Competitive strategies in the market of banking services on the basis of Alior Bank

  No full text
  Celem pracy jest przedstawienie istoty i rodzajów strategii konkurencyjnych możliwych do wykorzystania przez współczesne organizacje oraz zdiagnozowanie i ocena strategii jednego z podmiotów z sektora bankowego. Praca opisuje istotę i znaczenie strategii konkurencyjnych, przede wszystkim uwzględniając specyfikę i uwarunkowania działania instytucji prowadzących działalność bankową. Praca składa się z trzech części. Rozdział pierwszy przedstawia rolę strategii w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej podmiotu. Omawia istotę i znaczenie strategii organizacji, uwarunkowania ich tworzenia, identyfikuje etapy tworzenia strategii, wskazuje elementy, wpływające na przewagę konkurencyjną. Scharakteryzowano podstawowe teorie strategii. Rozdział drugi przedstawia analizę sektora bankowego w Polsce w kontekście rozwoju strategicznego, przeprowadzoną w oparciu o badania własne. Opisuje rolę banków w gospodarce, strukturę sektora w Polsce, uwarunkowania funkcjonowania i główne kierunki rozwoju. Rozdział trzeci jest diagnozą i oceną strategii konkurencyjnej Alior Banku. Składa się z charakterystyki ogólnej Banku, jego analizy strategicznej, opisu kierunków rozwoju i elementów składowych strategii konkurencyjnej.Praca powstała w oparciu o badania literaturowe, źródła internetowe, dokumentację wewnętrzną. W pracy oparto się także na obserwacji własnej uczestniczącej i przeprowadzono badania ankietowe oraz wywiady pogłębione z personelem firmy.The purpose of the study is the analysis of competitive strategies. The work deals mainly with the analysis of the situation of companies in the market of banking services in Poland. The work describes the nature and significance of competitive strategies.The work consists of three parts. The first chapter presents the role of strategy in creating a competitive advantage. Discusses the nature and significance of the organization's strategy, conditions of existence, identifies the stages of strategy development, indicates the elements affecting the competitive advantage. It characterizes the basic theories of strategy. The second chapter provides an analysis of the banking sector in Poland in the context of strategic development, carried out on the basis of own research. It describes the role of banks in the economy, the structure of the sector in Poland, conditions of functioning and main directions of development. The third chapter is the diagnosis and assessment of the competitive strategy of Alior Bank. It consists of general characteristics of the Bank, its strategic analysis, description of the development trends and the components of competitive strategy.The work was based on literature research, Internet sources, internal documentation. The study was based on the author’s observations and a conducted survey of company personnel and in-depth interviews

  Do All Eagles Fly High? The Generic Overgeneralization Effect: The Impact of Fillers in Truth Value Judgment Tasks

  No full text
  The generic overgeneralization effect is an attested tendency to accept false universal generalizations such as “all eagles fly” or “all snakes lay eggs” as true. In this paper, we discuss the generic overgeneralization effect demonstrated by Polish adult speakers. We asked 313 native speakers of Polish to evaluate universal quantified generalizations such as “all eagles fly” or “all snakes lay eggs” as true or false. The control group of 107 respondents provided data on the acceptance rates of the corresponding generic generalizations such as “eagles fly” or “snakes lay eggs”. By determining the impact of test fillers on the participants’ acceptance rates, the study aimed to identify the scope of the generic overgeneralization effect. We manipulated four conditions: the universal negative, positive, neutral, and generic control conditions. The results showed significant differences between the first two conditions, but neither the negative nor the positive condition differed from the neutral one. The overall acceptance rates of universal statements were 63% for the negative condition, 49% for the positive condition, 55% for the neutral condition, and 90% for the control group. Overall, the participants accepted universal quantified statements at high rates even when they were prompted to reject them. The results may be interpreted as another piece of evidence in support of the generic overgeneralization effect

  Percepcja różnych form składniowych zdań generycznych: badanie eksperymentalne

  No full text
  Generics are statements that express generalizations about categories rather than individuals (e.g., “a tiger is striped,” “mosquitoes carry the West Nile Virus,” or “the dinosaur is extinct”). In English, some generics can assume more than one syntactic form, i.e., bare plural, definite singular, and indefinite singular, while others seem acceptable in the bare plural form only. Experimental findings (Karczewski 2015) speak in favour of a claim that plural generics represent a prototypical construction in English and Polish. Thus, we sought to explore – relying on a conceptually based approach to generics (Prasada et al. 2013) – the extent to which adult speakers of Polish accept various predication types (majority characteristic, minority characteristic, majority statistical, or striking) in the singular form. The primary goal of the article is to replicate Leslie et al.’s studies (2009), while introducing a different research method and using the data from Polish sources. Overall, the results of the study indicate that the singular form in Polish selects generic statements that express principled information concerning the kind and, as such, our results confirm the findings from Leslie et al. (2009) and Prasada et al. (2013).Zdania generyczne to stwierdzenia, które wyrażają uogólnienia dotyczące całych kategorii, a nie ich konkretnych przedstawicieli (np. „tygrys jest w paski”, „komary przenoszą malarię” czy „dinozaury wymarły”). W języku angielskim niektóre zdania generyczne mogą przyjąć więcej niż jedną formę składniową, wyrażoną w obrębie grupy nominalnej, to jest: liczby mnogiej bez przedimka, liczby pojedynczej z przedimkiem określonym i liczby pojedynczej z przedimkiem nieokreślonym. Wyniki badań eksperymentalnych (Karczewski 2015) przemawiają za twierdzeniem, że zdania generyczne wyrażone w liczbie mnogiej stanowią konstrukcję prototypową w języku angielskim i polskim. Dlatego też podjęliśmy próbę zbadania – opierając się na pojęciowym modelu opisu zdań generycznych (Prasada i in. 2013) – w jakim zakresie dorośli rodzimi użytkownicy języka polskiego przyjmują za poprawne użycie liczby pojedynczej w różnych rodzajach predykatów generycznych (takich jak cecha reprezentatywna przypisywana większości, cecha reprezentatywna przypisywana znacznej części, cecha statystycznie typowa, cecha uderzająca). Głównym celem prezentowanych badań jest replika badań Leslie i in. (2009), ale z zastosowaniem odmiennej metodologii i z użyciem polskich danych. Wyniki eksperymentu wskazują, że w języku polskim grupa nominalna w liczbie pojedynczej jest akceptowalna w tych zdaniach generycznych, które wyrażają powiązanie oparte na cesze regularnej. Obserwacja ta potwierdza wnioski wynikające z badań Leslie i in. (2009) i Prasady i in. (2013).Daniel Karczewski: [email protected] Wajda: [email protected] Karczewski - Uniwersytet w BiałymstokuEdyta Wajda - Uniwersytet w BiałymstokuCarlson, Gregory N. 1980. Reference to Kinds in English. New York: Garland.Chesterman, Andrew. 1991. On Definiteness. A Study with a Special Reference to English and Finnish. Cambridge: Cambridge University Press.Karczewski, Daniel. 2015. “Factors determining genericity in the light of experimental studies of generics”. In Krzysztof Kosecki and Janusz Badio (eds.) Empricial Methods in Language Studies. Frankfurt am Main: Peter Lang, 29–40.Karczewski, Daniel. 2013. Genericity in language and thought. A cognitive study. Unpublished Ph.D. dissertation, Institute of English Studies, Warsaw University.Khemlani, Sangeet, Leslie, Sarah-Jane and Sam Glucksberg. 2009. “Generics, prevalence, and default inferences”. In Niels Taatgen, Hedderik van Rijn, John Nerbonne and Lambert Schomaker (eds.) Proceedings of the 31st Annual Conference of the Cognitive Science Society. Austin, TX: Cognitive Science Society.Krifka, Manfred, Pelletier, Francis Jeffry, Carlson, Gregory N., ter Meulen, Alice, Link, Godehard, and Gennaro Chierchia. 1995. “Genericity: An Introduction”. In Gregory N. Carlson and Francis Jeffry Pelletier (eds.) The Generic Book. Chicago: University of Chicago Press, 1–124.Langacker, Ronald W. 1991. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 2. Descriptive Application. Stanford, California: Stanford University Press.Langacker Ronald W. 1996. “A Constraint on Progressive Generics”. In Adele E. Goldberg (ed.) Conceptual Structure, Discourse and Language. Stanford: CSLI Publications, 289–302.Langacker, Ronald W. 1997. “Generics and habituals”. In René Dirven and Angeliki Athanasiadou (eds.) On Conditionals Again. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. Current Issues in Linguistic Theory 143, 191–222.Langacker, Ronald W. 1999. “Generic constructions”. In Grammar and Conceptualization. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 247–260.Lawler, John M. 1973. Studies in English Generics. University of Michigan papers in linguistics 1.Leslie, Sarah-Jane. 2007. “Generics and the structure of the mind”. Philosophical Perspectives 21, 375–403.Leslie, Sarah-Jane. 2008. “Generics: Cognition and Acquisition”. Philosophical Review 117 (1), 1–47.Leslie, Sarah-Jane. 2012. “Generics articulate default generalizations”. Recherches Linguistiques de Vincennes 41, 25–44.Leslie, Sarah-Jane, Khemlani, Sangeet, Prasada, Sandeep and Sam Glucksberg. 2009. “Conceptual and linguistic distinctions between singular and plural generics”. In Niels Taatgen, Hedderik van Rijn, John Nerbonne and Lambert Schomaker (eds.). Proceedings of the 31st Annual Conference of the Cognitive Science Society. Austin, TX: Cognitive Science Society.Prasada, Sandeep, Khemlani, Sangeet, Leslie, Sarah-Jane and Sam Glucksberg. 2013. “Conceptual distinctions amongst generics”. Cognition 126, 405–422.Radden, Günter. 2009. “Generic reference in English: A metonymic and conceptual blending analysis”. In Uwe Panther, Klaus, Linda L. Thornburg and Antonio Barcelona (eds.) Metonymy and Metaphor in Grammar. Amesterdam: John Benjamins Publishing Company, 199–228.233-2451523324

  Grammatical gender and stereotypical gender associations with inanimate nouns in the ‘Germanic sandwich’

  No full text
  This pilot study is a contribution to the theoretical debate on the impact language has on general cognition. More specifically, we applied a Word Sketch collocator (an innovative NLP tool operating on large-scale corpora) to collect human adjective collocations of masculine, feminine, and neuter inanimate nouns in German, Dutch, and English to see whether there is a correlation between the grammatical genders of inanimate nouns and the adjective collocations most frequently used to describe those nouns. Later, in a series of online questionnaires, we examined the impact of grammatical gender and stereotypical gender associations on the perception of inanimate nouns (e.g., street, lamp, bottle) by testing the gender associations of their human adjective collocations obtained from the Word Sketch collocator in German (a grammatical gender language), Dutch (a language with a combination of grammatical gender and natural gender), and English (a natural gender language). In German, the results show that grammatical gender alone is not a decisive factor in causing masculine or feminine gender associations of inanimate nouns. Rather, it is the combination of grammatical gender and stereotypical gender associations of nouns that plays a role. In English, nouns associated with neutral, masculine and even feminine gender had significantly more neutral adjectival associations. In Dutch, nouns with common and neuter gender resulted in a higher proportion of masculine adjectival associations because these nouns are mostly referred to with common and masculine pronouns. We observed a special role played by stereotypical feminine associations of nouns in German, Dutch, and English.This pilot study is a contribution to the theoretical debate on the impact language has on general cognition. More specifically, we applied a Word Sketch collocator (an innovative NLP tool operating on large-scale corpora) to collect human adjective collocations of masculine, feminine, and neuter inanimate nouns in German, Dutch, and English to see whether there is a correlation between the grammatical genders of inanimate nouns and the adjective collocations most frequently used to describe those nouns. Later, in a series of online questionnaires, we examined the impact of grammatical gender and stereotypical gender associations on the perception of inanimate nouns (e.g., street, lamp, bottle) by testing the gender associations of their human adjective collocations obtained from the Word Sketch collocator in German (a grammatical gender language), Dutch (a language with a combination of grammatical gender and natural gender), and English (a natural gender language). In German, the results show that grammatical gender alone is not a decisive factor in causing masculine or feminine gender associations of inanimate nouns. Rather, it is the combination of grammatical gender and stereotypical gender associations of nouns that plays a role. In English, nouns associated with neutral, masculine and even feminine gender had significantly more neutral adjectival associations. In Dutch, nouns with common and neuter gender resulted in a higher proportion of masculine adjectival associations because these nouns are mostly referred to with common and masculine pronouns. We observed a special role played by stereotypical feminine associations of nouns in German, Dutch, and English
  corecore