193 research outputs found

  Ressenyes

  Get PDF
  Index de les obres ressenyades: Ramon LLULL, Libro de los correlativos (Liber correlativorum innatorum

  A propòsit de l'obra d'Arnau de Vilanova 'Tractatus octo in graecum semonem versi'

  Get PDF
  Obra ressenyada: Arnau DE VILANOVA, Tractatus octo in graecum semonem versi. Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 2002

  Observacions crítiques sobre la «Confessio Ilerdensis» d'Arnau de Vilanova i transcripció d'una lletra seva desconeguda adreçada al rei Jaume II

  Get PDF
  L'objectiu d'aquest article és estudiar alguns aspectes de la Confessio Ilerdensis de spurcitiis pseudoreligiosorum d'Arnau de Vilanova: contingut, data, circumstàncies històriques, fonts, relació amb altres obres arnaldianes, especialment amb les escrites immediament abans. La Confessio Ilerdensis és la primera obra inèdita de la llista cronològica d'obres espirituals d'Arnau de Vilanova. S'ha conservat en cinc manuscrits. L'article consta de tres parts i un apèndix: una introducció que planteja les qüestions més generals; el cos de l'article, que estudia el contingut de l'obra; i les conclusions. En apèndix, és transcrita una lletra fins ara desconeguda, amb la qual, segons el còdex d'Oxford, Bodleian, Lat. Misc. C 75, Arnau de Vilanova hauria enviat la Confessio Ilerdensis (en realitat, la Philosophia catholica) a Jaume II.The aim of this paper is to study some aspects of Arnau de Vilanova's Confessio Ilerdenses spurcitiis pseudoreligiosorum: their content, the date of writting, the historical circumstances, the sources, and their relation to other works, especially those written immediately before. The Confessio Ilerdensis is the first unpublished work in the list of spiritual works of Arnau de Vilanova. It has been preserved in five manuscripts. This paper is divided into three parts with one appendix: an introduction raises some general questions; the body of the article examines the content of the work; and finally, some conclusions are presented. In the appendix there is a transcription of a letter hitherto unknown, with which, according to the manuscript of Oxford, Bodleian, Lat. Misc. C 75, Arnau de Vilanova would have sent his Confessio Ilerdenses (now Philosophia catholica) to King Jaume II

  Arnau de Vilanova, la filosofia i la sentència condemnatòria de les seves obres (Tarragona, 1316)

  Get PDF
  La sentència inquisitorial de les obres d'Arnau de Vilanova (Tarragona, 1316) atribuïa a l'Apologia… una condemna de la filosofia i dels teòlegs que n'havien fet ús. En aquest article, l'autor confronta el text de la sentència amb l'Apologia…: no hi ha en aquesta obra les tesis que els autors de la sentència li atribueixen. En les conclusions, l'autor proposa unes analogies entre el pensament mèdic i el filosòfic i teològic d'Arnau de Vilanova.Arnau de Vilanova's inquisitorial sentence (Tarragona, 1316) attributed to the Apologia… a disapproval of the philosophy and of the theologians that had made use of it. In the present paper, the author confronts the text of the sentence with the Apologia…: in this work there are no such thesis as those attributed to it by the authors of the sentence. In the conclusions, the author propounds some analogies between Arnau de Vilanova's medical and philosophical and theological thinking

  Presentació

  Get PDF
  • …
  corecore