1 research outputs found

    Rehabiliterende korttidsopphold i sykehjem : en kvalitativ studie om egenomsorg ved hoftebrudd

    Get PDF
    Studentarbeid i sykepleie (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 200
    corecore