1 research outputs found

    Hvordan kan sykepleieren lindre kvalme hos kreftpasienter med kort forventet levetid, ved hjelp av ikke-medikamentelle tiltak?

    Get PDF
    Alvorlig syke pasienter med kort forventet levetid, plages ofte med kvalme og oppkast. 40-70% av alle pasienter med langtkommen kreft opplever dette. Pasientens og pårørendes livskvalitet og evne til å håndtere situasjonen kan bli sterkt preget av at pasienten opplever kvalme og eventuelt oppkast (Jordhøy m.fl., 2006). Etter å ha lest og sett i praksis hvor hemmende det kan oppleves for en pasient å være kvalm, og/eller være plaget med oppkast i tillegg til en alvorlig sykdom, har dette vært et tema som har opptatt oss. Vi har observert at i forhold til de studentoppgaver som vi har tilgang til, ser det ut som at temaet vi har valgt er blitt lite belyst. De fleste mennesker har i varierende grad opplevd kvalme. Vi kan dermed til en viss grad forstå hvordan dette hemmer pasienten og påvirker livskvaliteten. Svært mange pasienter er plaget med dette, og vi vil derfor sette oss bedre inn i hvordan vi kan tilby pasienten best mulig sykepleie, med mål om å lindre kvalme, og dermed bidra til en større grad av livskvalitet i den siste delen av pasientens liv
    corecore