116 research outputs found

  Integreren van leren in school en praktijk

  Get PDF
  Samenwerking tussen school en bedrijf krijgt steeds meer aandacht, maakt blijkt nog moeilijk te realiseren. Samenwerkingsverbanden op bestuurs- en directieniveau, al dan niet in regionaal verband, worden gesloten maar op leerlingniveau zijn de verbanden weinig merkbaar: het geleerde en de begeleiding op school staat veelal los van die in de beroepspraktijk. Dit was de aanleiding voor de Stichting OOM en A+O om in juni 2013 het project ‘Integreren van leren in school en beroepspraktijk’ goed te keuren, met als doel inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de samenwerking op begeleidersniveau om het leren op leerlingniveau meer loopbaangericht vorm te geven

  Van onderwijs naar leeromgeving.

  Get PDF
  Het onderwijs zoals we het nu kennen stamt uit het begin van de 19e eeuw. In de Nederlandse onderwijswet van 1806 werden leraren verplicht klassikaal les te gaan geven en de oude manier van lesgeven werd verboden (het zogenaamde hoofdelijk onderwijs). Onderwijzers moesten vanaf dat moment bevoegd zijn tot onderwijzen en de landelijke inspectie hield toezicht of de nieuwe schoolregels werden nageleefd. Gezien de veranderingen in de samenleving, ziet het er naar uit dat het ‘traditionele’ onderwijs aan het einde van zijn levenscyclus is gekomen. Technologische innovaties maken dat werk verandert en onderwijs dat jongeren voorbereidt op “volwaardige deelname aan de samenleving en een bij hun talenten passende (toekomstige) positie op de arbeidsmarkt” (Onderwijsbegroting OCW 2011, artikel 3) zal zich daarop moeten aanpassen. En zoals het geen zin heeft om krijtjes voor het schoolbord te verbeteren als een digibord wordt gebruikt, gaat het ook niet lukken om het onderwijs te verbeteren met verouderde gereedschappen. In dit essay zullen enkele kenmerken van de hedendaagse loopbaanbegeleiding worden geplaatst in de tijdgeest waaruit deze kenmerken zijn voortgekomen. De tekst komt deels uit de oratie ‘Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte (Kuijpers, 2012)
  • …
  corecore