1 research outputs found

    The Analysis of Environmental Awareness among Children of the Secondary School Age

    Get PDF
    The fundamental elements of environmental education and awareness building at school have been analyzed. The implementation of environmental education in Ukraine was compared against foreign experience and the necessary elements of environmental education improvement have been described. The most efficient methods of the school environmental education improvement have been determined based on the results of the children questioning conducted. The factors having influence on the formation of environmental awareness have been defined and ranged according to their importance.Проаналізовано основні складові екологічної освіти та підвищення екологічної обізнаності у школі. Проведено порівняння реалізації екологічної освіти в Україні з іноземним досвідом та описані необхідні елементи покращення екологічної освіти. Визначено найбільш ефективні методи покращення шкільної екологічної освіти на підставі результатів опитування дітей. Визначені фактори, що впливають на формування екологічної обізнаності, та оцінено їх відносну важливість
    corecore