130 research outputs found

  Evaluative Perception: Introduction

  Get PDF
  In this Introduction we introduce the central themes of the Evaluative Perception volume. After identifying historical and recent contemporary work on this topic, we discuss some central questions under three headings: (1) Questions about the Existence and Nature of Evaluative Perception: Are there perceptual experiences of values? If so, what is their nature? Are experiences of values sui generis? Are values necessary for certain kinds of experience? (2) Questions about the Epistemology of Evaluative Perception: Can evaluative experiences ever justify evaluative judgments? Are experiences of values necessary for certain kinds of justified evaluative judgments? (3) Questions about Value Theory and Evaluative Perception: Is the existence of evaluative experience supported or undermined by particular views in value theory? Are particular views in value theory supported or undermined by the existence of value experience

  Narrative Understanding, Value and Diagnosis: A Particularist Account of Clinical Formulations and Shared Decision-Making in Mental Health

  Get PDF
  In this article, I deploy the notions of narrative and discernment as complementary support tools in understanding the moral significance of the first-person perspective in mental health. My aim is to develop and extend moral particularism‚Äôs emphasis on the significance of context and the general problem of relevance in understanding the dynamics of practical judgement and shared decision-making as applied to comprehensive diagnosis and integrated treatment. I argue that it is a mistake to think of the values embedded in responsible integrated care and patient involvement as either determined by the individual patient‚Äôs autobiographical narrative or as determined by the ‚Äėtop-down‚Äô conception of health as presented in the biomedical model. What is missing in accounting for the idea of clinical decision-making as a shared enterprise is a relational account of the person and the wider diagnostic treatment context in understanding the process of perspective-taking. Such reorientation of focus makes available a distinctive conception of clinical knowledge, in which claims to objective meaning in patient narratives are criticised not as false per se, but as failing to yield the insight into the problem it was the point of those claims to provid

  Collaborative planning : a case study in participation with a focus on ecosystem services in the municipality of Vaggeryd

  Get PDF
  Integrering av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen har blivit ett prioriterat målområde i svensk politik, ett ansvar som huvudsakligen ligger hos kommunerna. Framtagande av strategiska planeringsdokument, som en grönstrukturplan, kan vara ett sätt att integrera ekosystemtjänstperspektivet. De senaste decennierna har samtidigt betydelsen av samverkan och lokalsamhällets delaktighet i samhällsplaneringen blivit allt viktigare. Detta ses idag som en förutsättning för en hållbar utveckling. Den här fallstudien syftar till att undersöka en svensk kommuns förutsättningar att skapa intern och extern delaktighet kring en grönstrukturplaneprocess. Studien undersöker hur delaktighet genom en ömsesidig lärandeprocess skulle kunna designas. Dessutom utreds hinder och möjligheter för att uppnå långsiktighet i delaktighetsarbetet utifrån planens fokusområden ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Fallstudien är lokaliserad i Vaggeryds kommun i Jönköpings län. Genom ett aktivt deltagande under arbetsmöten och samtal med projektledare i Vaggeryds kommun har studien blivit en del av grönstrukturplanens uppstartsprocess. Semi-strukturerade intervjuer och litteraturstudier har utgjort kompletterande metoder. Studien visar på en toppstyrd process med begränsade resurser men med stort engagemang och höga ambitioner hos projektledningen. Studier av litteratur och referensexempel visar på att ömsesidiga lärandeprocesser har potential att bygga tillit och nätverk mellan människor och att delaktighetsprocessens struktur är central för att uppnå en ömsesidig lärandeprocess. Lämpliga aktörer och metoder att använda i den aktuella kommunen föreslås. Kommunens starka föreningsliv, en framväxande lokal politisk diskurs kring delaktighet och en engagerad projektgrupp utgör centrala styrkor i processen. Flera hinder finns för att uppnå en ömsesidig lärandeprocess och långsiktighet med delaktighetsarbetet. Dessa hinder avser framförallt bristande tidsmässiga och ekonomiska resurser, men även brist på intern samordning och engagemang. Slutligen ges några rekommendationer för hur kommunen skulle kunna arbeta vidare med ekosystemtjänster och delaktighet med långsiktighet som målsättning.Integration of ecosystem services has become a prioritized goal within spatial planning in Sweden, and the responsibility for its implementation lies mainly within the municipalities. Strategic planning documents, such as a green structure plan, is one way of integrating this perspective. At the same time, the importance of collaboration and participation of the civil society in planning has become more important during the last decades. It is commonly seen as a precondition for sustainable development in the current political debate as well as within the research society. This case study aims to examine the preconditions for citizen participation within a Swedish municipality, but also participation within the municipality organization itself, as a part of a green structure planning project. It investigates how participation, and more specifically a mutual learning process, could be designed. Finally, the study examines the possibilities and obstacles for long term participation with the focus on ecosystem services and green infrastructure, the main themes of the green structure plan. The case study is conducted in the municipality of Vaggeryd, located in the county of Jönköping in Sweden. Through active participation during work meetings and conversations with the project team in the municipality, this study has become a part of the initial phase of the green structure planning process. Semistructured interviews and literature studies constitutes complementing methods. This study describes a topdown process with limited resources, but also a process with commitment and high ambitions. Literature studies and the study of a reference project shows that mutual learning processes has the potential to build trust and networks between people and that the structure of a participation process is crucial for mutual learning. A suggestion for actors to be involved in the green structure planning process, as well as methods for mutual learning processes, is proposed. A strong and well organized civil society, an emerging local political discourse on participation and a committed project team constitute fundamental strengths and possibilities for long-term participation in the municipality of Vaggeryd. At the same time, there is a lack of resources, such as time and finances. There is also a lack of coordination within the municipality’s participation work as well as low commitment from colleagues. Finally, the study gives some recommendations for further work with ecosystem services and participation with a long-term perspective in mind
  • ‚Ķ
  corecore