1 research outputs found

    Sellutehtaan kuorijäte lietelannan, sakokaivolietteen ja jätevesien käsittelyssä

    Get PDF
    vokKirjasto Aj-k. Yksikön huom.: KirjastoThe barking waste from a pulp mill in the treatment of cow slurry, septic tank sludge and waste wate
    corecore