1 research outputs found

    Machining of Aluminum Alloy

    Get PDF
    Import 23/07/2015Diplomová práce se zabývá kvalitou opracované hliníkové slitiny EN AW-6082, speciálně drsností povrchu a měřením a vyhodnocením složek řezných sil. Teoretická část objasňuje základní pojmy věnované čelnímu frézování, obrobitelnosti hliníku, obráběným materiálům, řezným podmínkám a geometrii obrábění. V návrhu experimentální části práce je popsáno použití stroje, nástroje a vyměnitelných břitových destiček, přístrojů na měření drsnosti, velikosti řezných sil a navržené řezné podmínky. V experimentální části práce jsou změřeny drsnosti povrchu a presentovány výsledky naměřených hodnot drsnosti Ra a Rz. Řezné síly byly měřeny na piezoelektrickém dynamometru.This master thesis is concerned with the quality of machined aluminium alloy EN AW-6082, especially surface roughness and the measurement and evaluation components of the cutting forces. The theoretical part explains the basic concepts of frontal milling, machinability aluminium, machined material, cutting conditions and geometry processing. In the proposal of the experimental part is described the using of machine, tool and indexable inserts, devices for measuring roughness, cutting forces and proposed cutting conditions. In the experimental part of the work are measured surface roughnesses and presented the results of the measured values of roughness Ra and Rz. Cutting forces were measured on the piezoelectric dynamometer.346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologievelmi dobř
    corecore