1 research outputs found

    Kestävyysraportoinnin vaikutukset tilintarkastajan työhön

    No full text
    Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää EU:n uuden kestävyysraportointidirektiivin vaikutukset tilintarkastajan työhön, ennen kaikkea vaaditun koulutuksen ja varmennusprosessin osalta. Direktiiviin liittyvät lainsäädäntöuudistukset astuivat Suomessa voimaan vuoden 2023 lopussa ja niiden myötä kestävyysraportin tiedot on jatkossa varmennettava. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa menetelmänä käytettiin teemahaastattelua kohdistuen kokeneisiin tilintarkastajiin. Opinnäytetyön myötä selvisi, että Suomessa kestävyysraportin voi varmentaa vain auktorisoitu tilintarkastaja sekä se, että jatkossakin voi toimia tilintarkastajana olematta lisäksi kestävyysraportoinnin tarkastaja. Kestävyysraportoinnin varmennusprosessi toteutetaan ensimmäiset vuodet rajoitetun varmuuden tasolla, joka perustuu yleisluonteiseen tarkastukseen. Varmennusprosessin laadunvalvonta ja tarkastajan riippumattomuuden valvonta toteutetaan kuten tilintarkastuksessakin. Yhteenvetona todetaan, että tilintarkastusalalla oli lähdetty hyvissä ajoin ennakoiden valmistautumaan kestävyysraportointidirektiivin tuomiin muutoksiin. Tilintarkastajilla on koulutuksensa ja työnsä kautta prosessien hallinta myös kestävyysraportoinnin tarkastukseen kunnossa ja ymmärrys siitä, kuinka työtä tullaan käytännössä tekemään. Kestävyysraportoinnin tarkastajan koulutus, riippumattomuus ja valvonta tapahtuvat samoin tavoin kuin tilintarkastajallakin, Patentti- ja Rekisterihallituksen toimesta. Opinnäytetyön avulla on selvitetty kestävyysraportoinnin tarkastajan työn tulevia käytäntöjä ja koulutusvaatimuksia sekä lisätty yleistä tietoutta aiheesta, joita voivat hyödyntää esimerkiksi alan opiskelijat, oppilaitokset ja työntekijät. Ensimmäisten kestävyysraportointitarkastusten tapahduttua vuoden 2025 aikana, voisi jatkossa tutkia, kuinka käytännön työ on sujunut, millaisia toimialakohtaisia eroja varmennusprosesseista löytyy, sekä yksityiskohtaisemmin sitä, miten työ muuttuu siirryttäessä muutaman vuoden kuluttua rajoitetun varmuuden tasolta kohtuullisen varmuuden tasolle.The aim of the thesis was to examine the effects of the EU's new sustainability reporting directive on the work of an auditor, regarding the required education and assurance process. The legislative reforms related to the CSRD entered into force in Finland at the end of 2023, and with that, the information in the sustainability report must be assured. The thesis implemented as a qualitative study used a theme interview for data collection among experienced auditors. The results of the thesis clarify that in Finland an authorized auditor only can verify the sustainability report, and in the future, it is still possible to work as an auditor without being also a sustainability auditor. The assurance process of sustainability reporting will be implemented for the first few years at the level of limited assurance, which is based on a review engagement. The quality control of the assurance process and the control of the auditor's independence will be carried out as in auditing. In summary, the auditing industry had started well in advance to prepare for the changes brought by the sustainability reporting directive. Through their education and work experience, the auditors have knowledge about process controls, including the sustainability reporting audit, and an understanding how the process will be handled in practice. The education, independence, and supervision of the auditor of sustainability reporting occurs along the same protocols similarly as the auditor and by the Finnish Patent and Registration Office. With the help of the thesis, practices related to the work of sustainability auditors, training requirements and increased general knowledge of the subject have been clarified, which can be used by, for example, students, educational institutions, and employees in the field. In the future, after the first sustainability audits have taken place during 2025, it could be examined how the assurance process in practise has begun, what industry-specific differences can be recognized in the assurance process, and in greater detail how the task will change while stepping from the level of limited assurance to the level of reasonable assurance in the becoming years
    corecore