7 research outputs found

  Perceptions and experiences of online internship

  Get PDF
  Remote working enables organisations to have location- and time-independent business processes. Working life practices should also be applied in higher education. Lapland University of Applied Sciences' ICT education in Finland met the challenge by developing an online internship concept that improves cooperation between the university and industry and promotes the content and quality of education. This paper describes the experiences of the research project of online internship models. Oral feedback from students (N = 12) and companies (N = 6) were analysed along with the online internship concept during 2021. The concept includes three types of process models. Based on the idea that business and industry representatives are active players in the process. The supervising teachers and technical support staff of Lapland University of Applied Sciences (UAS) acted as a support network. Results confirmed the notion of the usefulness and suitability of the concept for the purpose. The marketing of the concept was supported by a process website. The challenges found focused on, for example equipment resources and the pedagogical skills of industry representatives. The concept can be generalised regardless of the field

  Instructors\u27 Expectations And Objectives For Integrating Sustainable Development And Ethical Issues Into The Curriculum

  Get PDF
  The integration of sustainable development and ethical issues into the curriculum is increasingly important in higher education. The study surveyed 17 instructors in ICT engineering education at Lapland University of Applied Sciences who were involved in curriculum development to explore their expectations and objectives in integrating sustainable development and ethical issues into their courses. Although most instructors had a good understanding of sustainable development and ethical issues, not all saw them as relevant to their courses. Those who did incorporate these themes focused on topics such as energy conservation, social sustainability, and sustainability and ethics in solutions. However, almost half of the instructors did not plan to incorporate ethical issues into their courses, and those who did focus on copyright, artificial intelligence, and source criticism. Instructors expressed the need for themed discussion sessions and expert lectures to enhance their knowledge and skills. The study\u27s results suggest the need for more effective strategies to incorporate sustainable development and ethical issues into ICT education. The findings of this study could support academics in their ongoing efforts to incorporate ethical and sustainable development concerns into their curricula

  Katsaus tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen CDIO-projekteihin keväällä 2015

  Get PDF
  Lapin ammattikorkeakoulun CDIO-hankkeen tavoitteina oli mm. kehittää CDIO-periaatteen mukaisia oppimisprojekteja sekä työelämälähtöisiä opetusmoduuleja. Samalla henkilökunta perehdytettiin ja sitoutettiin toimintamalliin sekä kehitettiin koulutuksen henkilöstön valmiuksia vastaavien projektien ja moduulien toteuttamiseen. Säännöllinen itsearviointi tuodaan osaksi jatkuvaa kehittämistä. Tämä julkaisu on osa arviointia ja sitä tullaan käyttämään kehitettäessä CDIO-projektien sisältöjä ja pedagogiikkaa.Lapin ammattikorkeakoulun Tieto- ja viestintätekniikan koulutus osallistui CDIO-toimintamallin käyttöönottohankkeeseen vuosina 2013-2015. Hankkeen puitteissa kehitettiin CDIO-mallin mukaisia oppimisprojekteja. Oppimisprojekteissa pilotoitiin elinkeinoelämän reaalihankkeita simuloivia toteutuksia. Opintojaksojen integrointi sekä tiimiopettajuus toivat uusia haasteita niin pedagogisesti kuin työyhteisön toimintatapojen kehittämisen kannaltakin. Oppimisprojekteista saatiin positiivisia kokemuksia sekä löydettiin jatkokehityksen kannalta myös merkittäviä parannuskohteita. Tämä raportti kuvaa oppimis- projektien läpivientiä sekä niistä saatuja kokemuksia

  PracDis - Harjoittele etänä

  No full text
  Etäharjoittelusta on tullut etätyön ohella arkipäivää. ICT-alalla toimintatapa on luonteva työympäristön ja työkalujen digitaalisuuden vuoksi. Etäharjoittelun mielekäs ja laadukas toteutus edellyttää kuitenkin osapuolten odotusten, toiveiden ja vaatimusten huomioimista. Julkaisussa kuvataan etänä tapahtuvien ICT-harjoitteluiden yleistä tilaa ja odotuksia. Kirjallisuuskatsauksessa luodaan yleiskuvaa ICT-alan etäharjoitteluiden nykytilasta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Julkaisussa tarkastellaan mm. Lapin ammattikorkeakoulun ICT-alan opiskelijoille sekä kansallisten ICT-alan toimijoille suunnattujen kyselyiden tuloksia etätyön nykytilasta sekä suhtautumista ja odotuksia etäharjoittelulle. Selvitysraportti on laadittu PracDis-hankkeessa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittaman hankkeen tavoitteena on parantaa Lapin AMKin ja yritysten välistä yritysyhteistyötä, mahdollistaa etänä tehdyt harjoittelut ICT-alan yrityksiin, lisätä maakunnan veto- ja pitovoimaa sekä uudistaa koulutuksen sisältöjä ja laatua

  Lapin koulujen maakunnallista verkostoa rakentamassa

  No full text
  T√§m√§ julkaisu on l√§pileikkaus DigiGO!‚ÄĒDigitalisaatio koulutuksessa, oppimisessa & osaamisessa ‚Äďhankkeen (2017‚Äď2019) toimintaan. DigiGO! on Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Lapin yliopiston harjoittelukoulun yhteishanke, jonka tavoitteena on ollut vastata koulukulttuurin muutoksiin ja niihin liittyviin digitalisaation haasteisiin Lapin alueella ja Lapin alueen erityiskysymykset huomioiden. Kirjoittajien johdattelemana lukija saa kuvan DigiGO! -hankkeen etenemisest√§ aina kuntien ja koulujen digitalisaation ja verkostoitumisen nykytilan kartoittamisesta niihin tapoihin, joilla opettajien digitaitoja ja koulujen verkostoyhteisty√∂t√§ on hankkeen aikana tuettu ja kehitetty. Lis√§ksi lukija p√§√§see tutustumaan kahteen lukiopilottiin, joissa lukion opetussuunnitelman sis√§lt√∂ihin on l√§hdetty etsim√§√§n uusia l√§hestymistapoja ja ty√∂kaluja hankkeen asiantuntijoiden avulla. Teos on suunnattu erityisesti opettajille ja kuntien koulutustoiminnasta vastaaville henkil√∂ille sek√§ jokaiselle digitalisaatiosta koulutuksessa, oppimisessa ja osaamisessa kiinnostuneelle. Julkaisu on tarkoitettu paitsi ikkunaksi hankkeen toimintaan, my√∂s her√§tt√§m√§√§n ajatuksia ja ideoita siit√§, miten perusopetuksessa ja toisella asteella voidaan tehd√§ yhteisty√∂t√§ kor-keakoulujen kanssa. Uudenlainen, DigiGo! ‚Äďhankkeessa kehitetty yhteisty√∂ tukee koulujen digitalisaatiota, tarjoaa innovatiivisia t√§ydennyskoulutusmahdollisuuksia ja tukee opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oppimista. DigiGO! -hankkeen rahoituksen ovat my√∂nt√§neet Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  corecore