1 research outputs found

    Har det seg virkelig slik at det er for stor stillingsrotasjon?: En studie av personellforvaltningen av offiserene p√• s√łknadssystemet i Forsvaret

    Get PDF
    1. januar 2016 markerte en stor omveltning for det norske forsvaret, da ordning for milit√¶rt tilsatte (OMT) ble implementert. Den nye personellordningen er basert p√• NATO-standarden hvor man skiller mellom karrieresystemene for offiserene og de andre personellkategoriene. Offiserene skal inneha milit√¶r, akademisk utdanning samt bredde i tjenesteerfaringen sin. Breddekompetanse erverves i et vertikalt karrieresystem, og fordrer moderat rotasjon i form av stillingsbytter. Dette skal sikre at offiserene utvikler og kvalifiserer seg til lederstillinger og til de h√łyere offisersgradene. I tidligkarrieren er offiserene p√• et beordringssystem hvor den enkelte i stort skal f√łlge et karrierel√łp i henhold til karriere- og tjenesteplaner. N√•r offiserene kommer til det midlere offisersniv√•et er de over p√• et s√łknadssystem. I dette systemet lyses vakante stillinger ut p√• det interne jobbmarkedet, og det er opp til den enkelte selv √• s√łke p√• disse. Forskningsprosjektet ser n√¶rmere p√• hvordan praksis harmoniserer med intensjonen om rotasjon av offiserene. I tillegg unders√łkes det hvordan s√łknadssystemet benyttes som del av strategisk kompetanseledelse i Forsvaret. Oppgaven har f√łlgende problemstilling: I hvilken grad bidrar s√łknadssystemet i Forsvaret til en hensiktsmessig rotasjon av offiserene? Det teoretiske grunnlaget for unders√łkelsen er basert p√• personellforvaltning generelt, sett opp mot hvordan Forsvaret har valgt √• organisere dette arbeidet. Denne dokumentstudien danner basis for analyser av praksisen. Datagrunnlaget for den kvantitative delen er hentet fra Forsvarets kildesystemet for personellforvaltning (SAP) for perioden fra OMT ble innf√łrt til siste s√łknadsrunde i 2022. I tillegg er det gjennomf√łrt semistrukturerte dybdeintervju av relevante akt√łrer p√• arbeidsgiversiden. Denne kvalitative delen av unders√łkelsesdesignet har til hensikten √• f√• frem respondentenes erfaringer med den gjeldende milit√¶rordningen samt hvordan systemet er innordnet for √• m√łte intensjonen i denne. Resultatene fra unders√łkelsen kan tyde p√• at s√łknadssystemet og rotasjon av offiserene ikke er en del av de overordnede planene for at Forsvaret skal n√• sine m√•lsettinger. Det er opp til avdelingene √• bestemme hvilke stillinger som lyses ut, og den enkelte offiser velger n√•r eller om man √łnsker √• s√łke p√• disse. Forsvarets reelle, samlede kompetansebehov for offiserer p√• det midlere niv√•et er i s√• m√•te vanskelig √• ansl√•. I tillegg viser unders√łkelsen at det har v√¶rt store endringer i kompetansebeholdningen i l√łpet av perioden. Forsvaret synes √• v√¶re kjent med utfordringene dette potensielt vil f√łre til. Mye tyder likevel p√• at det ikke er jobbet langsiktig, m√•lorientert eller systematisk med disse p√• et strategisk niv√•
    corecore