20 research outputs found

  Monitoring the Employment Contract in Alaska

  Get PDF

  Introduction

  Get PDF

  Monitoring the Employment Contract in Alaska

  Get PDF
  Detta arbete handlar om bakomliggande faktorer för framgångsrik kompetensutveckling av lärare inom naturvetenskap. Det är en litteraturstudie av tidigare forskning inom området. Syftet med studien är att kritiskt granska vad tidigare studier belyser som viktiga faktorer vid framgångsrik kompetensutveckling och sammanställa dem för att visa på överlappningar och särskiljande drag mellan dem. Metoden som använts är sammanställning samt analys av tidigare publicerad forskning i relation till skollag och övrig relevant litteratur inom området.   Resultaten visar på sex olika framgångsrika metoder för kompetensutveckling av lärare inom naturvetenskap. Genom en vidare analys framträder fem faktorer som verkar för att de sex metoderna ger framgångsrik kompetensutveckling. Dessa är, utan inbördes ordning: Deltagarnas inställning, antal timmar avsatta för kompetensutveckling, möjlighet till reflektion, möjlighet till kollegialt lärande samt anpassning efter faktiska behov. Resultaten diskuteras sedan ur ett kritiskt perspektiv i relation till ämnet, det ges även förslag till vidare forskning inom området. Studiens slutsats är att huruvida kompetensutveckling blir framgångsrik till stor del beror på i vilken mån de fem faktorerna uppfyllts. Av dessa fem är reflektion den faktor som har störst påverkan, men det återstår att undersöka reflektionens inre liv och de olika processer som uppstår

  Introduction

  No full text

  The decision to opt for abortion

  Get PDF
  Key message points - Most women reach a decision to have an abortion rapidly. - Most women have reached their decision before the consultation with the abortion provider. - Certain women who have risk factors for post-abortion psychological reactions should be targeted and offered counselling. - Pregnancy options counselling should not be mandatory. - 'Cooling-off' periods lead to abortions at later gestation

  Intact Reward Learning but Elevated Delay Discounting in Parkinson's Disease Patients With Impulsive-Compulsive Spectrum Behaviors

  No full text
  It has been postulated that impulsive-compulsive spectrum behaviors (ICBs) in Parkinson's disease (PD) reflect overvaluation of rewards, resulting from excessive dopaminergic transmission in the ventral striatum. However, as the ventral striatum is also strongly implicated in delay discounting, an alternative explanation would be that, similar to stimulant-dependent individuals, PD patients with ICBs impulsively discount future rewards. To test these hypotheses, we investigated whether 36 medicated PD patients with and without ICBs differed from controls on measures of stimulus-reinforcement learning and delay discounting. There was a clear double dissociation between reward learning and impulsivity in PD patients with and without ICBs. Although PD patients without ICBs were impaired at learning stimulus‚Äďreward associations for high-probability stimuli, PD patients with ICBs were able to learn such associations equally as well as controls. By contrast, PD patients with ICBs showed highly elevated delay discounting, whereas PD patients without ICBs did not differ from controls on this measure. These results contradict the hypothesis that ICBs in PD result from overvaluation of rewards. Instead, our data are more consistent with a model in which excessive dopaminergic transmission induces a strong preference for immediate over future rewards, driving maladaptive behavior in PD patients with ICBs
  corecore