1 research outputs found

    Asiakkaiden näkemyksiä perhekeskusten kohtaamispaikkatoiminnasta Etelä-Pohjanmaan alueella : tuen toteutuminen ja toiminnan vaikutukset lapsiperheiden hyvinvointiin

    No full text
    Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää perhekeskusten kohtaamispaikkojen asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä kohtaamispaikkatoimintaan liittyen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Tavoitteena oli selvittää, millaiseksi tarjottu tuki koetaan ja miten tuki toteutuu kohtaamispaikkatoiminnassa. Tärkeänä tavoitteena oli myös pyrkiä selvittämään, millaisia vaikutuksia kohtaamispaikkatoiminnalla on lapsiperheiden hyvinvointiin. Hyvinvointialueen perhekeskus- ja kohtaamispaikkatoiminta on vielä melko vieras toimintamuoto monelle. Tämän vuoksi teoriaosuudessa kuvataan perhekeskuksen käsitettä, palvelukokonaisuutta ja kohtaamispaikkatoimintaa laajemmin. Teoriaosuudessa tuodaan esille myös vanhemmuuden ja tuen tarpeiden näkökulmaa lapsiperheen arjessa. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena, joka toteutettiin asiakaskyselynä kohtaamispaikkojen asiakkaille seitsemään eri kohtaamispaikkaan Etelä-Pohjanmaan alueella. Kysely toteutettiin pääasiassa sähköisesti Webropol-ohjelmaa hyödyntäen, mutta vastaajilla oli mahdollisuus myös paperisen version täyttämiseen. Kyselyä mainostettiin ja jaettiin perhekeskusten ja kohtaamispaikkojen somekanavilla sekä paikan päällä vierailemalla. Vastauksia saatiin yhteensä 45 ja saadut vastaukset analysoitiin teemoittelun avulla. Opinnäytetyössä saatujen tulosten mukaan kohtaamispaikkojen toimintaan on oltu pääosin tyytyväisiä. Vahvasti esille nousivat vertaistuki, sosiaaliset suhteet ja niiden merkitys hyvinvoinnin kannalta. Vastaajat toivat esille, että tukea tarvitaan esimerkiksi vanhemmuuteen ja lapsiperhearkeen. Vastausten perusteella tarvittavaa tukea saadaan kohtaamispaikkatoiminnan kautta ja vain pieni osa vastaajista toi esille haasteita tuen saamisessa. Kohtaamispaikkatoiminnasta saadun tuen kerrottiin vaikuttavan lapsiperheiden hyvinvointiin merkittävästi ja moninaisesti. Kohtaamispaikkatoiminta on myös vahvistanut vanhemmuutta ja tuonut tukea lapsiperhearjen keskelle
    corecore