1 research outputs found

    Universalismin käsite P.R. Sarkarin neohumanistisessa filosofiassa

    Get PDF
    The purpose of this research is to explore neohumanist philosophy by Prabhat Ranjan Sarkar in order to produce new information to the early childhood education in Finland. It is an educational philosophy, which neohumanist education is based on, and it is relatively unknown to the professional educators. The values and educational ideas guide the practical work of educators and that is why profound knowledge of different kinds of educational philosophies helps the educator to make the right choices in the practical work. This research is focused on clarifying the central concept of universalism. The purpose is to find out how Sarkar describes universalism in his writings. A commentary was written of the book Liberation of Intellect: Neohumanism to separate and clarify the concepts of neohumanist philosophy. Concept of universalism was found to be a central concept and it was chosen as the focus of this research. A systematic analysis was done of writings where the concept of universalism was mentioned. The main material was the book Liberation of Intellect: Neohumanism where the central concepts of neohumanist philosophy were introduced by P.R. Sarkar. Secondary materials were writings from The Electronic Edition of the Works of P.R. Sarkar V7.5 where the concept universalism was mentioned. All together there were 36 quotes from 28 different articles which were included in this research. These quotes were analyzed to clarify how Sarkar describes the concept of universalism. The results show that Sarkar describes quite consistently universalism as a spiritually based love towards all beings. The concept of universalism, neohumanist philosophy and neohumanist education were discussed in the context of Finnish early childhood education.Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa uutta tietoa suomalaiselle varhaiskasvatukselle tutkimalla Prabhat Ranjan Sarkarin neohumanistista filosofiaa. Se on suhteellisen vähän tunnettu kasvatusfilosofia, johon neohumanistinen kasvatus perustuu. Arvot ja kasvatukselliset näkemykset ohjaavat kasvattajan käytännön työtä ja siksi erilaisten kasvatusfilosofioiden syvällinen tuntemus auttaa kasvattajaa tekemään oikeita valintoja käytännön työssä. Tutkimus keskittyy keskeisen käsitteen, universalismin, selkeyttämiseen. Tarkoitus on selvittää miten Sarkar kuvaa universalismia kirjoituksissaan. Kirjasta Liberation of Intellect: Neohumanism kirjoitettiin kommentaari, jotta neohumanistisen filosofian käsitteet voitaisiin eritellä ja selkeyttää. Universalismin käsite todettiin keskeiseksi ja valittiin tutkimuksen kohteeksi. Systemaattinen analyysi suoritettiin kirjoituksista, joissa universalismi mainittiin. Ensisijainen materiaali oli Liberation of Intellect: Neohumanism, jossa Sarkar esittelee neohumanistisen filosofian. Toissijainen materiaali koostui The Electronic Edition of the Works of P.R. Sarkar V7.5 kirjoituksista, joissa universalismi mainittiin. Tutkimusaineisto koostui yhteensä 36 lainauksesta, jotka olivat peräisin 28 eri artikkelista. Lainaukset analysoitiin, jotta selvitettäisiin miten Sarkar kuvaa universalismin käsitettä. Tulokset osoittavat että Sarkar kuvaa johdonmukaisesti universalismia henkisyyteen perustuvaksi rakkaudeksi kaikkia olentoja kohtaan. Universalismin käsitettä, neohumanistista filosofiaa ja neohumanistista kasvatusta käsiteltiin pohdinnassa suomalaiseen varhaiskasvatukseen liittyen
    corecore