5 research outputs found

  Rasejanje svetlosti i tehnike u bioloŔkim i biomedicinskim problemima

  Get PDF
  BioloÅ”ke i biomedicinske sredine sadrže veliki broj čestica različitog oblika i veličine koje predstavljaju potencijalne centre rasejanja laserske svetlosti u analizi dinamike i strukture bioloÅ”ke materije. U zavisnosti od oblika, veličina i medjusobne interakcije rasejavača, sredina se modeluje na različite načine. Proučavanjem problema rasejanja svetlosti u bioloÅ”kim sredinama pojavljuje se potreba za razmatranjem dva krajnja slučaja u kojima se analiziraju centri rasejanja kao nezavisni, i slučajevi kod kojih postoji interakcija. U tom slučaju korelacione funkcije se eksplctitno ne mogu izbeći. Međuā€“ slučajevi (između pomenuta dva krajnja) se razmatraju u raznim stepenima interakcija među centrima; problem modelovanja postaje znatno složeniji. U radu je redstavljen jedan način modelovanja ansambla rasejavača bioloÅ”ke sredine čiji se oblik može smatrati cilindričnim. Ovakav model je primenljiv na veliki broj bioloÅ”kih sistema u kojima su rasejavači svetlosti razni mikroorganizmi, (bakterije, virusi, gljivice i dr), ili pak, neki drugi elementi živih tkiva.Biomedic and biologic media consist on a large number of particles with different dimensions and shapes representing potential laser light scattering centers in analyse of dynamics and structure of biologic substance. Dependence on shape, dimensions and mutual interactions of scatterers medium is modelled in various ways. The studing some problems of light scattering light in biological media has to be considered as two boundary major cases: the analyses of independent centres of scattering, and the case where the centres are mutualy dependent objects. In such case correlation functions are explicite non avoidable. The cases between the major two, are considered on different levels of interaction between centres; modelling roblem becomes more complex. Modelling of the scatterrers ansamble in biological media where the the cyilindrical geometry is in case is anaysed in this paper. This model could be applied to many biological systems where the scatterrers are different microorganisms (bacteria, viruses, micose etc.), or some other parts of the living tissue

  Rasejanje svetlosti i tehnike u bioloŔkim i biomedicinskim problemima

  Get PDF
  BioloÅ”ke i biomedicinske sredine sadrže veliki broj čestica različitog oblika i veličine koje predstavljaju potencijalne centre rasejanja laserske svetlosti u analizi dinamike i strukture bioloÅ”ke materije. U zavisnosti od oblika, veličina i medjusobne interakcije rasejavača, sredina se modeluje na različite načine. Proučavanjem problema rasejanja svetlosti u bioloÅ”kim sredinama pojavljuje se potreba za razmatranjem dva krajnja slučaja u kojima se analiziraju centri rasejanja kao nezavisni, i slučajevi kod kojih postoji interakcija. U tom slučaju korelacione funkcije se eksplctitno ne mogu izbeći. Međuā€“ slučajevi (između pomenuta dva krajnja) se razmatraju u raznim stepenima interakcija među centrima; problem modelovanja postaje znatno složeniji. U radu je redstavljen jedan način modelovanja ansambla rasejavača bioloÅ”ke sredine čiji se oblik može smatrati cilindričnim. Ovakav model je primenljiv na veliki broj bioloÅ”kih sistema u kojima su rasejavači svetlosti razni mikroorganizmi, (bakterije, virusi, gljivice i dr), ili pak, neki drugi elementi živih tkiva.Biomedic and biologic media consist on a large number of particles with different dimensions and shapes representing potential laser light scattering centers in analyse of dynamics and structure of biologic substance. Dependence on shape, dimensions and mutual interactions of scatterers medium is modelled in various ways. The studing some problems of light scattering light in biological media has to be considered as two boundary major cases: the analyses of independent centres of scattering, and the case where the centres are mutualy dependent objects. In such case correlation functions are explicite non avoidable. The cases between the major two, are considered on different levels of interaction between centres; modelling roblem becomes more complex. Modelling of the scatterrers ansamble in biological media where the the cyilindrical geometry is in case is anaysed in this paper. This model could be applied to many biological systems where the scatterrers are different microorganisms (bacteria, viruses, micose etc.), or some other parts of the living tissue

  Childā€™s play in the humanization of childā€™s stay in hospital

  Get PDF
  Prilikom bolničkog liječenja (hospitalizacije) potrebno je voditi brigu o zadovoljenju djetetovih potreba. Odlazak u bolnicu velika je promjena za dijete, i često praćena neugodnim emocionalnim stanjima koja se mogu opisati kao sindrom hospitalizma. Većina djece prolazi sljedeće faze kojima se opisuje ovaj sindrom: faza prosvjeda, faza očajanja i faza prividne prilagodbe. Mnogo je teorija o prirodi i smislu igre, a ono u čemu se one generalno slažu jest da je dječja igra puno viÅ”e od same zabave. Kroz igru djeca otkrivaju okolinu, vlastite vjeÅ”tine, uvježbavaju naučeno, kreiraju Å”to bi joÅ” mogla učiniti. Igra je slobodna i spontana dječja aktivnost. Problematiku hospitalizma, kao i način suočavanja djeteta s liječenjem u bolničkim uvjetima, naglaÅ”avaju i pravni propisi koji reguliraju dječja prava i pridonose humanijem pristupu prema djetetu. U ovom radu prezentirane su vrste igara koje se mogu provoditi na dječjim odjelima. Uloga stručnjaka važna je u procesu hospitalizacije.During the hospital treatment (hospitalisation) it is necessary to take care of the fulfillment of the childā€™s needs. Moving into a hospital is a big change for a child, often accompanied by the unpleasant emotional states which can be described as the hospitalism syndrome. Most of the children go through the phases being described by this syndrome: protest phase, desperation phase, and superficial adjustment phase. There are a lot of theories about the nature and the point of play, but what they generally agree on is that childā€™s play is much more than just leisure time. Through play children discover the environment, their own skills, they practice what theyā€™ve learned, create what they might do. Play is a free and spontaneous childrenā€™s activity. Hospitalism and other coping strategies associated with childrenā€™s fears instigated by hospitalization are also validated within the law regulations to prioritise the rights and needs of children. This paper presents different types of games that hospitalised children play at hospital wards. Professional help is essential in supporting children and their families to cope with hospitalization

  Original scientific paper

  No full text
  Transition metal complexes with thiosemicarbazide-based ligands. Part 57. Synthesis, spectral and structural characterization of dioxovanadium(V) and dioxomolybdenum(VI) complexes with pyridoxal S-methylisothiosemicarbazon
  corecore