27 research outputs found

  Jugar a crear solucions

  Get PDF
  L'ensenyament de les matemàtiques hauria d'ajudar les persones a ser competents matemàticament en la seva vida quotidiana. No n'hi ha prou d'ensenyar un llenguatge, unes definicions i uns processos. Són necessàries les reflexions profundes que aconsegueixen passar de la comprensió a l'assimilació. Una via per a aconseguir aquest propòsit és mitjançant la resolució de problemes. Existeix una millormanera d'aprendre que jugant? Aquest article presenta un treball amb les recreacions matemàtiques com una estratègia engrescadora seguint una metodologia determinada. S'ha dut a terme amb tres grups d'alumnes de quart d'ESO d'un institut públic de Barcelona. Es constata una gran acceptació d'aquesta pràctica i una millora en l'atenció i l'anotació inicial sobre el conjunt de dades dels enunciats (resolucions escrites d'exàmens posteriors). Encara que les qualificacions dels alumnes en la resolució de problemes no millori, es constata que existeix un cert esperit crític davant la solució trobada i un interès per entendre-la (resolucions escrites amb comprovacions).Teachingmathematics should help us to be mathematically competent in our daily lives. It is not just a matter of teaching a language, definitions and processes. Deep thinking is required to go from comprehension to assimilation. One way to achieve this is through problem-solving. Is there a better way to learn than playing? This paper presents amotivatingmethodology of workingwith recreationalmathematics. The experience has been carried out with 16-year-old students at a public high school in Barcelona. It is clear that this working method is well received by students. An improvement is observedwith respect to paying attention andwriting down the data of statements (written answers to later exams confirm this). Although the grades in problem-solving do not improve, results reflect students developing a critical eye when coming up with solutions and they showan interest in understanding the answers provided (written answers including verifications are collected)

  Deteção, provocação e superação bloqueios na resolução de problemas matemáticos na formação de professores

  Get PDF
  This study explores Problem-Solving blockages, their provocation and overcoming with 53 Primary Education Geometry Didactics students. Questionnaires and tasks are designed, and expert readings, group discussions and problem solving and problem posing are proposed. Three origins of blockages are considered: affective, cognitive, cultural and environmental. In conclusion: identifying own Problem-Solving blockages does not imply knowing how to provoke them, being Problem-Posing competent and having a blockages’ list does not assure knowing how to provoke them, studying blockages overcoming is not enough to help overcoming them, and detecting blockages and overcoming them does not imply a correct resolution.Este estudio explora bloqueos emergentes al resolver problemas, cómo suscitarlos y superarlos con 53 alumnos de Didáctica de Geometría en Primaria. Para ello se diseñan cuestionarios y tareas, y se proponen lecturas de expertos, discusiones grupales y resolución y creación de problemas. Se toman tres orígenes de bloqueos: afectivo, cognoscitivo, cultural y ambiental. Se concluye que identificar propios bloqueos resolviendo problemas no implica saber provocarlos, que ser competente creando problemas y tener un listado de bloqueos no garantiza saber provocarlos, que estudiar cómo superar bloqueos no basta para ayudar a superarlos y que detectar bloqueos y superarlos no implica la resolución correcta.Este estudo explora blocos emergentes na resolução de problemas, como os levantar e ultrapassar com 53 estudantes de Didática de Geometria na Escola Primária. Para o efeito, são concebidos questionários e tarefas, e são propostas leituras de especialistas, discussões de grupo e resolução e criação de problemas. São tomadas três origens de blocos: afetiva, cognitiva, cultural e ambiental. Conclui-se que identificar os próprios bloqueios através da resolução de problemas não implica saber como provocá-los, que ser competente na criação de problemas e ter uma lista de bloqueios não garante saber como provocá-los, que estudar como ultrapassar bloqueios não é suficiente para ajudar a ultrapassá-los, e que detetar bloqueios e ultrapassá-los não implica uma resolução correta

  Detección, provocación y superación de bloqueos de resolución de problemas matemáticos en magisterio

  Get PDF
  Este estudio explora bloqueos emergentes al resolver problemas, cómo suscitarlos y superarlos con 53 alumnos de Didáctica de Geometría en Primaria. Para ello se diseñan cuestionarios y tareas, y se proponen lecturas de expertos, discusiones grupales y resolución y creación de problemas. Se toman tres orígenes de bloqueos: afectivo, cognoscitivo, cultural y ambiental. Se concluye que identificar propios bloqueos resolviendo problemas no implica saber provocarlos, que ser competente creando problemas y tener un listado de bloqueos no garantiza saber provocarlos, que estudiar cómo superar bloqueos no basta para ayudar a superarlos y que detectar bloqueos y superarlos no implica la resolución correcta

  Adquisició i desenvolupament de la competència matemàtica

  Get PDF
  Els currículums actuals es basen en vuit competències que han d'adquirir tots els alumnes, anomenades competències bàsiques. Una competència es considera una capacitat per actuar eficaçment, i l'adquisició de totes vuit hauria de permetre als alumnes la interpretació crítica i constructiva de la realitat que els envolta. En particular, la competència matemàtica hauria de permetre'ls produir informació per resoldre problemes quotidians i prendre decisions.Acquisition and development of mathematical competence. Current curricula are based on eight key skills that all pupils must acquire. Key skills allow us to act effectively and the acquisition of all eight should give pupils the competence to critically and constructively interpret the reality that surrounds them. In particular, mathematical competence should enable them to produce more information to solve everyday problems and make decisions

  Observation, discernment and action in an ecopedagogy for the Anthropocene

  Get PDF
  L’ecopedagogia pretén transcendir una formació purament científica mediambiental per proposar canvis educatius fonamentals que incideixin en la forma de vida i relació amb la Terra, amb la vida i amb els altres, especialment els més desafavorits. Per això l’ecopedagogia és una pedagogia radical, perquè va a l’arrel dels problemes. Representa un repte per a un aprenentatge que respongui millor als greus desafiaments derivats de la situació actual de canvi climàtic i discriminació en l’accés als recursos naturals. És una problemàtica que afecta els drets de les generacions que estan per venir. L’article intenta clarificar conceptes, prioritzar objectius i contribuir a definir competències. Especialment, el canvi d’actituds que potenciï la conscienciació per assolir una cultura centrada en la Terra, la vida i els altres dins d’una ciutadania planetària imprescindible en el moment que ens toca de viure i que anomenem Antropocè o era humana. També s’intenta presentar un model que va parteix de l’observació, el discerniment de la gravetat de la situació i l’acció que pot fer l’educació per contrarestar els efectes perniciosos i aproximar-se a la sostenibilitat. Aquest model inclou tota una sèrie d’experiències didàctiques per a l’acció ecopedagògica.Ecopedagogy seeks to go beyond a purely environmental science education with the aim of proposing essential educational changes affecting lifestyles and the relationship with the Earth, with life, and with others, especially including the most disadvantaged. Accordingly, ecopedagogy is a radical pedagogy because it goes to the root of problems. It represents a challenge to provide an education that responds better to the serious issues arising from the present situation of climate change and of discrimination in access to natural resources. This is a problematic situation that affects the rights of future generations. This article aims to clarify concepts, to prioritise goals and to contribute to defining the necessary skills. In particular, it aims to establish the change of attitudes required to raise awareness with respect to achieving a culture centred on the Earth, life and others as part of a planetary citizenship that has become essential in the times in which we are living – the Anthropocene or Human Age. This paper also seeks to present a model that embraces the observation of the situation and the discernment of its severity, together with what is to be done in education to reverse pernicious effects and to approach sustainability, taking up the major challenges. This model includes a series of didactic experiences for ecopedagogical action

  XXIV Setmana Internacional de Cinema Formatiu 2018. El Pensament Científic i el Cinema Formatiu

  Get PDF
  Del dilluns 19 al divendres 23 de novembre 2018. Saló de Graus. Edifici Migdia I, 4a planta. Campus Mundet. Universitat de Barcelona.Organitza el Seminari de Cinema Formatiu: Grup d’Investigació i Assessorament Didàctic. GIAD. Coordinació: Núria Rajadell i Albert Mallart amb el suport de la Facultat d’EducacióDes de fa vint-i-quatre anys ja el Seminari de Cinema Formatiu del Grup GIAD va organitzant puntualment l’habitual Setmana del Cinema Formatiu amb una temàtica diferent a cada nova edició. Els temes que han anat passant per les diverses setmanes han contemplat enfocaments variats del fet educatiu i social. Per posar alguns exemples més recents l’educació lliure i de la llibertat, la prevenció de la violència i de la tracta de persones, l’adversitat i la resiliència, fins i tot l’educació artística, entre altres. La temàtica científica en el món educatiu ha estat present en edicions que contemplaven específicament la protecció de la natura, l’ecoformació i la sostenibilitat. Aquesta última no fa gaire. La setmana que presentem aquest any 2018 presenta des de punts de vista i films diversos una altra qüestió enfocada al desenvolupament de l’esperit científic en general i matemàtic en particular. L’educació del rigor i l’esforç a la recerca i a la formació, al costat del desvetllament de l’esperit crític, de l’enginy i la creativitat constitueixen punts en què incideixen les pel·lícules triades. S’ha parlat molt i és del tot necessari insistir-hi encara més, de l’analfabetisme funcional, de la manca de coneixements i valors humanístics. Pero hi ha un altre analfabetisme: aquella manca de coneixements –i d’interès- per entendre la ciència, el món natural que ens envolta. Per al progrés humà i per a la formació integral dels joves interessa molt combatre aquest tipus alternatiu d’analfabetisme, igual que l’analfabetisme digital. Les ciències comprenen un conjunt de mètodes i tècniques de raonament que permeten obtenir i organitzar coneixements sobre fets reals que apareixen accessibles a diferents observadors. El pensament és un procés interior que és producte de la ment, de l’activitat intel·lectual. Hi ha un pensament quotidià i un de científic que té característiques pròpies basades en un major rigor, sistematicitat, intencionalitat i sobretot nivells d’objectivitat, d’abstracció i de profunditat superiors..

  Case study on mathematics pre-service teachers' difficulties in problem posing

  Get PDF
  This research is presented in a way that provides useful knowledge for successful problem posing by mathematics pre-service teachers. We present a review of the concept of mathematical creativity (by different authors) and review studies that underline the relevance of problem posing in teaching mathematics, studies that consider problem posing a way to identify students' learning patterns and to test them, and studies that relate mathematical competences to problem posing. Participants in the study were 10 pre-service teachers who were successful in problem solving. Data were gathered through qualitative techniques: classroom observations, sequences of tasks, questionnaires, student focus groups and discussion. The case study illustrated some of pre-service teachers' difficulties in problem posing: creating problems that students recognize as relevant to their everyday lives, problems adapted to the school curriculum at a specific educational level, and problems that can be self-corrected

  Matemàtiques recreatives

  Get PDF
  Hi havia dos cavalls orientats en sentits oposats: un mirava directament cap a l'est i, l'altre, cap a l'oest. Què van haver de fer per veure's l'un a l'altre sense necessitat de caminar, girar o, fins i tot, de moure el cap? Plantejaments com aquest volen i poden incentivar l'interès dels estudiants per les matemàtiques. Aquesta és la idea que desprèn aquesta tesi, i es fonamenta en l'ús de la matemàtica recreativa, és a dir, utilitzar situacions quotidianes fora de l'àmbit matemàtic que l'alumne pugui aplicar durant el procés d'aprenentatge. Aquestes recreacions semblen ser efectives, no només perquè el context pot ser proper a l'alumne, sinó també perquè potencia quelcom clau per l'estudi: la implicació activa de l'aprenent. Tota aquesta investigació, duta a terme pel Departament de la Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha pres com a camp d'estudi un grup d'estudiants de segon d'ESO, i els resultats encoratgen a avançar en aquesta iniciativa didàctica.Había dos caballos orientados en sentidos opuestos: uno miraba directamente hacia el este y, el otro, hacia el oeste. ¿Qué tuvieron que hacer para verse el uno al otro sin necesidad de caminar, girar o, incluso, de mover la cabeza? Planteamientos como éste quieren y pueden incentivar el interés de los estudiantes por las matemáticas. Ésta es la idea que se desprende de esta tesis, y se fundamenta en el uso de la matemática recreativa, es decir, utilizar situaciones cotidianas fuera del ámbito matemático que el alumno pueda aplicar durante el proceso de aprendizaje. Estas recreaciones parecen ser efectivas, no sólo porque el contexto puede ser próximo al alumno, sino también porque potencia algo clave en el estudio: la implicación activa del aprendiz. Toda esta investigación, llevada a cabo por el Departamento de la Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha tomado como campo de estudio un grupo de estudiantes de segundo de ESO, y los resultados animan a avanzar en esta iniciativa didáctica

  La Superación de la Adversidad en el Aprendizaje Matemático

  Get PDF
  Superar la adversidad en el ámbito de la formación matemática tiene una traducción inmediata: la resolución de problemas. Un problema es un obstáculo a superar sin conocer una estrategia de antemano. Su resolución requiere de la creatividad una combinación adecuada de propiedades, relaciones y datos. A pesar de que la argumentación se rija por la lógica, ésta no sirve para llegar a la solución, no es suficiente. Para mejorar esta capacidad de superar adversidades, sería necesario programar una serie de actividades pero siempre respetando los diferentes ritmos de aprendizaje, en función del conocimiento, actitud e implicación. Si se consigue motivar al alumnado, se conseguirá una mayor implicación por parte de éste. Consecuentemente, aumentará el aprendizaje en estrategias de resolución. Estas estrategias solucionarán problemas particulares, pero aportarán un importante bagaje de cara a nuevos problemas

  La Educación Humanista Frente a la Adversidad

  Get PDF
  La adversidad está presente y a algunos golpea con mayor intensidad. Incluso aquellos que pueden decir que –hasta el momento– han tenido una infancia feliz, una vida feliz, no tienen la seguridad de que no les llegará en algún momento algún fracaso, alguna desgracia. Entonces será de suma importancia haber recibido una educación positiva y fuerte que les haya hecho capaces de superar la situación sin sufrir mayores daños de los que deben ser naturales
  corecore