26,194 research outputs found

  Fluid balance and metabolic response in athletic horses fed forage diets

  Get PDF
  Concentrate diets are related to health problems in athletic horses and high-energy forage diets could be an alternative. Forage feeding may alter substrate and hindgut fluid availability which could be beneficial during feed deprivation and dehydration. However, it may also increase bodyweight (BW) and crude protein (CP) intake which may reduce performance. The objective of this thesis was to study trained Standardbred horses on a high oats diet (OD) and a high energy forage-only diet (FD) before and during 12 hour feed deprivation (Study I), and on two CP intakes during exercise and rest (Study II). In study I ten horses participated. In study II recommended and high CP intakes (diet RP and HP) from forage-only diets were studied in six geldings. BW and TPP were measured in both studies and plasma NEFA, acetate, glucose and insulin concentrations in study I, nitrogen and fluid balance and response to standardised race like exercise in study II. BW was higher on diet FD than on diet OD (3 kg) but was not affected by CP intake. The weight loss was larger during feed deprivation on diet FD than on diet OD. TPP was lower in diet FD before feed deprivation and the pre-feed deprivation level was maintained for 7 and 11 h on diet OD and FD, respectively. The plasma acetate and NEFA was higher, insulin was lower and urea and glucose unaltered on diet FD compared to diet OD before feed deprivation. During feed deprivation plasma NEFA and urea increased in both diets whereas the acetate decreased on diet FD and plasma insulin on diet OD. Plasma glucose was not affected by feed deprivation. Diet HP caused an increased N excretion, water intake and urine output and a lowered urine pH. CP intake did not affect heart rate, plasma lactate and blood pH during exercise. In conclusion, feeding horses diet FD resulted in a small increase in BW that diminished after feed deprivation. The plasma volume was larger and maintained longer on diet FD compared to diet OD which suggests that the horses were more resistant to dehydration. The effect of the altered metabolic response during feed deprivation to exercise remains to be investigated but a high CP intake did not adversely affect the response to exercise

  Procurement and Predation: Dynamic Sourcing from Financially Constrained Suppliers

  Get PDF
  This paper studies the interaction between financially constrained and financially strong firms on a procurement market. It characterizes and discusses a procurement agency’s optimal response when faced with financially asymmetric firms. By considering a dynamic setting, both present and future consequences and incentives are taken into account

  Journal Staff

  Get PDF
  Bröstcancer drabbar dagligen ungefÀr 20 kvinnor i Sverige. Det Àr dÀrför viktigt att se till att processen som dessa kvinnor och deras anhöriga genomgÄr fungerar vÀl och att upplevelsen Àr sÄ bra som den kan vara under dessa omstÀndigheter. Föreliggande projekt har genom ett tjÀnstedesignperspektiv undersökt hur bröstcancerprocessen upplevs av patienter. Detta med hjÀlp av intervjuer av bÄde patienter och administratör inom bröstcancerprocessen. Dessa ledde fram till s.k. patientresor som beskriver hur processens olika steg ser ut men Àven hur patienterna upplevde dessa. Det skapades Àven patientresor utifrÄn hur landstinget vill och försöker fÄ processen att se ut i dagens lÀge. UtifrÄn dessa patientresor hölls en workshop dÀr fyra deltagare ifrÄn företaget Usify arbetade mot olika typer av visualiseringar av denna process. Visualiseringarnas fokuspunkter var vÀntan och kÀnslor, dÄ det hade framkommit under intervjuerna att vÀntan var det som upplevdes mest frustrerande och som den vÀrsta delen under bröstcancerprocessen.   De idéer som framkom ur workshopen omarbetades sedan i tvÄ steg för att filtrera ut de designförslagen som ansÄgs mest passande. Dessa presenterades sedan för de tidigare intervjuade patienterna för att se om dessa överensstÀmde med deras upplevelser och ge dem möjligheten att ge sina Äsikter. Resultatet visade att visualiseringarna kan kategoriseras i tre olika kategorier: statistik, verktyg och upplevelse. Dessa kategorier uppfyller separata behov och pÄ sÄ vis gÄr alla designförslagen att anvÀnda i olika skeenden för olika ÀndamÄl. NÄgot som upptÀcktes under projektet var just hur vÀntan för patienterna resulterade i ett fel i tjÀnsten, de löften som dessa fick hölls inte av vÄrden.   Inom tjÀnstedesign anvÀnds ofta olika typer av visualiseringar för att upptÀcka fel av den hÀr karaktÀren. Problemet med vÀntan i visualiseringar Àr att dessa ofta Àr aktivitetsbundna, de vill sÀga att enbart aktiviteter avbildas. VÀntan ses inte som en aktivitet och inkluderas dÀrför sÀllan. Detta skulle kunna vara det som ligger till grund för att vÀntan förbises, i och med detta bör vÀntan inkluderas i visualiseringar. FörstÄelsen av vÀntan, som i bröstcancerprocessen upplevs som viktig för patienten, Àr nÄgot som kan leda till empati för patienten och ett resultat av detta projekt Àr att detta kan vÀckas med hjÀlp av visualiseringar av vÀntan.

  Index

  Get PDF
  Allt fler blir allt Ă€ldre i Sverige och Ă€ldreomsorgen stĂ„r inför en stor utmaning nĂ€r resurser i form av ekonomiska medel och rĂ€tt personal blir allt svĂ„rare att konkurrera om. I eHĂ€lsans tidsĂ„lder utvecklas det pĂ„ mĂ„nga hĂ„ll smarta tekniska lösningar för att effektivisera och kvalitetshöja omsorgsinsatser, nĂ„got som allt fler aktörer fĂ„r upp ögonen för. Denna uppsats utreder behovsbilden för att kunna skapa en ny kontaktyta mellan omsorgstagare, nĂ€rstĂ„ende och utförare inom Ă€ldreomsorg. Uppsatsens resultat Ă€r en del av det Vinnova-finansierade projektet BoNUS VO som undersöker förutsĂ€ttningarna för en sĂ„dan kontaktyta. IKT-stödet ska underlĂ€tta delaktighet i den egna omsorgen sĂ„vĂ€l som stödja yrkesutövare i arbetsuppgifter. Data samlades in genom en observationsstudie av hemtjĂ€nstarbete, deltagande i gruppsamtal med nĂ€rstĂ„ende till omsorgstagare samt kvalitativa intervjuer med 13 informanter som hade erfarenhet av Ă€ldreomsorg. Resultatet av dataanalysen visar pĂ„ att det i dagslĂ€get finns problem som skulle kunna undvikas genom att underlĂ€tta kommunikation och informationsdelning mellan anvĂ€ndargrupperna. Resultaten visar ocksĂ„ pĂ„ att det finns mĂ„nga diskussionspunkter vad gĂ€ller nytta, motsĂ€ttningar i behov och avvĂ€gningen mellan ett översiktligt eller komplext system. Studien konstaterar att det finns utrymme för vidare forskning inom omrĂ„det.Sweden’s population is steadily growing older and while the demand for care of senior citizens is increasing, care givers are forced to cope with diminishing resources in terms of money and qualified staff. Many put hope in new eHealth technology, as a means of raising efficiency and quality in the every day working situation. This thesis aims to study needs regarding communication, information and interaction between care takers, dependants and caregivers in geriatric care, in order to create a foundation upon which an ICT system may be built to fulfill those needs. The results presented are part of a research project focusing on future ICT systems in healthcare. Data was collected through an observational study, group discussions with informants related to care takers, and qualitative interviews with 13 informants who have extensive experience of geriatric care. The results imply there are existing problems that may be avoided by facilitating information sharing between the aforementioned groups. The study also presents some important points of discussion regarding usefulness, clashing needs of different users, and the balance between simplicity of use and system size

  The future of shale

  Get PDF
  Master's Project (M.S.) University of Alaska Fairbanks, 2016This project examines the various drivers that led to the U.S. shale oil revolution in order to predict its place in the energy industry going forward and to analyze its effects on Alaska. The shale boom flooded the market with oil causing a dramatic decrease in crude oil prices in late 2014. With this price drop threatening to send Alaska into an economic recession, the future of shale should be of primary concern to all Alaskans as well as other entities that rely heavily on oil revenue. The primary driver leading to the shale revolution is technology. Advances in hydraulic fracturing, horizontal drilling, and 3D seismic mapping made producing shale oil and gas possible for the first time. New technologies like rotary steerable systems and measurements while drilling continue to make shale production more efficient, and technology will likely continue to improve. Infrastructure helps to explain why the shale revolution was mostly an American phenomenon. Many countries with shale formations have political infrastructure too unstable to risk shale investment. Capital infrastructure is a primary strength of the U.S. and also helps to explain why shale development didn't find its way up to Alaska despite having political stability. Financial infrastructure allowed oil companies to receive the funding necessary to quickly bring shale to the market. The final driver explored is crude oil prices. High oil prices helped spark the shale revolution, but with the recent price crash, there is uncertainty about its future. With production costs continually falling due to technology improvements and analysts predicting crude oil prices to stabilize above most project breakeven points, the future of shale looks bright.Introduction -- Shale & Alaska North Slope Crude Oil Prices -- Seeds of its own destruction? Technology -- Hydraulic Fracturing -- History of fracking -- Directional drilling -- History of drilling -- Benefits of directional drilling -- 3D seismic mapping -- Creating a shockwave -- Recording the data -- Interpreting the results -- The birth of a revolution -- Current/future developments -- Rotary steerable system -- Measurements while drilling -- Future developments. Infrastructure -- Political risk -- Financial markets -- Over investment -- Capital infrastructure. Crude prices -- The price crash -- Breakeven prices -- Future prices -- Alaska -- Conclusion -- Bibliography

  Manual of typical low temperature mechanical properties of several materials

  Get PDF
  Manual contains information resulting from tests regarding low temperature properties of a number of materials commonly used in aerospace. The mechanical properties data are presented for 54 commonly used materials. The data is taken from many sources and is averaged and adjusted to represent the properties of typical material

  Denseness of volatile and nonvolatile sequences of functions

  Full text link
  In a recent paper by Jonasson and Steif, definitions to describe the volatility of sequences of Boolean functions, fn ⁣:{−1,1}n→{−1,1} f_n \colon \{ -1,1 \}^n \to \{ -1,1 \} were introduced. We continue their study of how these definitions relate to noise stability and noise sensitivity. Our main results are that the set of volatile sequences of Boolean functions is a natural way "dense" in the set of all sequences of Boolean functions, and that the set of non-volatile Boolean sequences is not "dense" in the set of noise stable sequences of Boolean functions.Comment: 14 pages, 2 figure
  • 

  corecore