2 research outputs found

    TACU By Lappset: case-tutkimus alabrändin visuaalisen identiteetin rakentamisesta pääbrändin alaisuudessa

    Get PDF
    TACU By Lappset -tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä asioita on otettava huomioon suunniteltaessa alabrändin visuaalista identiteettiä kantabrändin alaisuudessa. Suunnitteluprosessi käydään läpi vaihteittain käytännön suunnittelun kautta. Tämän tutkielman tarkoituksena on keskittyä suunnitteluprosessin vaiheisiin, sekä käytännön haasteisiin, joita suunnittelija kohtaa suunnitteluprosessin edetessä. Suunnitteluprosessin eri vaiheita peilataan teoreettista pohjaa vasten, jolla pyritään avamaan ratkaisuun vaikuttaneita seikkoja, sekä antamaan perusteet tehdyille valinnoille. Tutkielma on hyvin käytännönläheinen ja kaikki tutkielmassa esiin nousseet ongelmat on havaittu käytännön suunnitteluprosessin kautta. Tutkimuksessa esitellään visuaalisen identiteetin rakentamisen eri vaiheet yksityskohtaisesti ja suunnitteluprosessi käydään läpi kronologisesti. Teorian avulla tuodaan esille prosessiin vaikuttaneita seikkoja sekä perustellaan valintoihin vaikuttaneita seikkoja. Suunnitteluprosessissa tehtyjä ratkaisuja pyritään myös arvioimaan alabrändi-pääbrändi -suhteessa. Tutkielman johtopäätös on, että suurin haaste on tasapainon löytäminen kahden visuaalisen identiteetin välille. Kyetä hyödyntämään kantabrändin visuaalisia viestejä, mutta käyttää niitä vain hienovaraisina viittauksina. Luoda yhtenäinen visuaalinen linja alabrändille, joka on samalla persoonallinen ja tunnistettava, mutta uskollinen kantabrändin arvoille ja näin säilyttäen kantabrändin uskottavuuden. Huomionarvoista myös on, että jokainen pääbrändi-alabrändi -suhde on tapauskohtainen, eikä näitä päätelmiä voida pitää yleispätevinä
    corecore