10 research outputs found

  Citrus

  Get PDF
  Opinnäytetyöni käsittelee yksittäistä kirjainmuotoiluprojektia. Kyseessä on itse itselleni antama tehtävänanto, jossa tavoitteenani oli suunnitella custom-fontti yhtä käyttötarkoitusta varten. Käyt-tötarkoitus tässä tapauksessa oli sitrus-hedelmistä inspiraationsa saanut fontti, jolla taittaisin pienen reseptikirjasen, jonka reseptit olisivat kaikki sitrusleivonnaisia. Opinnäytetyöni sisälsi sekä kirjallisen että produktio-osuuden. Produktio oli itse fontin suunnit-teleminen, sen näytekirjan taittaminen (sekä kirjoittaminen ja kuvittaminen) ja näkymättömän, uunissa näkyväksi muuttuvan musteen valmistaminen näytekirjan painamista varten. Kirjallisessa osuudessani kerroin produktion valmistumisesta ja sitä varten tekemästäni tausta-työstä. Yritin myös mahdollisuuksien mukaan peilata kirjainmuotoilua laajempanakin alueena tämän yksittäisen projetkin kannalta. Lähteinäni käytin typografiaa ja synestesiaa käsittelevää kirjallisuutta

  The intra- and intertester repeatability of radiographic elbow incongruity grading is high in chondrodystrophic dog breeds

  Get PDF
  Elbow incongruity is a form of elbow dysplasia that causes osteoarthritis, pain, and lameness, and it is common in chondrodystrophic dog breeds. The objective of this retrospective secondary analysis study was to evaluate the intra- and interobserver repeatability of a novel radiographic incongruity grading system for assessing elbow incongruity in three chondrodystrophic dog breeds-the dachshund, Skye Terrier, and Glen of Imaal Terrier. We conducted an observer agreement study that included 220 mediolateral antebrachial radiographs from 110 dogs with the elbow in 90 degrees flexion. The radiographs were independently assessed by three observers at three time points, using a four-stepped grading scale. The proportion of agreement and Kappa coefficient were calculated. Both the intra- and interobserver proportions of agreement were substantial when three grades were required to be identical (.705-.777 and .609, respectively), and almost perfect for two identical grades (.991-1.000 and .991, respectively). Some differences in repeatability between breeds were noted; specifically, the intraobserver repeatability was higher in the dachshund, and the interobserver repeatability was lower in the Glen of Imaal Terrier. Our study showed that the radiographic imaging protocol and incongruity grading system have high repeatability when assessing elbow incongruity in chondrodystrophic dog breeds.Peer reviewe

  Opinnäytetyöprosessin vaikutus hoitotyön opiskelijoihin

  Get PDF
  Ammattikorkeakoululaisten jaksaminen arjessa on monien eri tekijöiden summa. Opiskelijan psyykkiseen jaksamiseen ja hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa oikean opiskelualan löytäminen sekä toimeentulon vaikeudet, jotka johtavat työssä käymiseen. Ammattikorkeakoululaiset kokevat erityisesti loppuvaiheen opinnot ja opinnäytetyön tekemisen raskaina. Opiskelijaelämä on siis jatkuvan muutoksen ja kuormituksen vaikutuksen alaisina. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää opinnäytetyötä tekevien hoitotyön opiskelijoiden jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä, opinnäytetyöprosessin vaikutukset jaksamiseen sekä tukimahdollisuusehdotuksia koululle opinnäytetyöprosessin kehittämiseksi. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista lähestymistapaa. Painotus oli kuitenkin kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä. Aineisto kerättiin Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan yksikön hoitotyön opiskelijoilta (N =260, n =73) puoli-strukturoidulla internet-kyselylomakkeella, jossa oli 11 monivalintakysymystä sekä 4 avointa kysymystä. Kyselyyn oli mahdollista vastata 1 viikon ajan maaliskuussa. Kysely oli luottamuksellinen ja siihen vastattiin anonyymisti. Kvalitatiivisen aineiston analysointiin sovellettiin teorialähtöistä sisällönanalyysia ja kvantitatiivinen osuus analysoitiin laskemalla aineistosta frekvenssejä ja prosenttiosuuksia Excel-ohjelmalla. Opinnäytetyön tuloksista ilmeni, että opinnäytetyön tekeminen vaikuttaa opiskelijoiden jaksamiseen. Siihen liitettynä koulutehtävät, työssäkäynti ja vapaa-ajan vähyys sekä opinnäytetyön ohjauksen puute vaikuttavat suurelta osin opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn. Sosiaaliset suhteet, taloudellinen asema sekä koulun antama tuki mainittiin jaksamista parantavina tekijöinä. Opiskelijat kokivat opintonsa vaihtelevina, ja monet vastaajista mainitsivat opintojen vaikeutuvan loppua kohden. Ensisijaisiksi kehittämiskohteiksi nousivat koulun resurssit sekä koulun antama tuki ja opinnäytetyöprosessin organisointi. Opinnäytetyöstä saadut tulokset sekä tukivat aiempia tutkimustuloksia että antoivat uutta tietoa terveysalan opiskelijoiden jaksamisesta. Opinnäytetyötä tekevien terveysalanopiskelijoiden jaksamista ei ole aiemmin Suomessa tutkittu. Mielenkiintoista olisi tehdä laajempi tutkimus aiheesta sekä vertailla miesten ja naisten välisiä eroja hyvinvointia edistävien tekijöiden suhteen opiskelun aikana.The effects of thesis work on nursing students The everyday coping of students at a university of applied sciences is a sum of many different factors. The students’ well-being is affected by e.g. finding the suitable study field and difficulties in making a living, which lead to working. Specially the final stage of studies and thesis work are seen as burdensome. The life of a student is under constant change and strain. The purpose of this thesis is to examine factors that affect the coping of students, how thesis work affects the students and finding a suitable support suggestions to develop the process of thesis and support it. The research method of this thesis was a combination of qualitative and quantitative methods, the emphasis was on the qualitative method. The material was gathered from the nursing students of Laurea University of Applied Sciences, more specific from the students at Laurea Tikkurila. The questionnaire was semistructured and consisted of 11 multiple choice question and 4 open questions. The questionnaire was confidential and was answered anonymously. The analysis of the material was done by qualitative content analysis. The results of the thesis show that the thesis work affects the students’ coping. The thesis work combined with school work, working and scarcity of sparetime and shortage of tutoring affect student well-being and the ability to study. Social relationships, financial state and the support of school increased the students’ coping. The students experienced their studies varying. Many answers mentioned that the studies become more difficult towards the end of the studies. The results show the needs to develop the school's resources and the support they give to the students during the thesis work and the organizing of thesis work. The results of this thesis support the results of the previous research papers, and also provide new information about the well-being of the nursing students. The coping of nursing students has not been studied earlier in Finland. It would be interesting to make a more extensive questionnaire on the subject and compare the differences between male and female students concerning factors that support and weaken the well-being

  Nutrition policy for improved health : municipal nutrition policies as means to better public health

  Get PDF
  Tarttumattomat taudit ovat Suomessa ja useissa muissa korkean tulotason maissa johtava syy terveysongelmille ja toimintakykyisten elinvuosien vähenemiselle. Ruokavalioon liittyvät riskit ja ruokavaliosta välillisesti aiheutuvat ongelmat, kuten korkea verenpaine, ovat erityisen merkittäviä riskitekijöitä. Riskitekijöihin voidaan vaikuttaa ravitsemuspolitiikan kautta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, miten suomalaisissa kunnissa edistetään terveellistä ravitsemusta ja miten nykytilannetta voitaisiin parantaa. Teoreettisena näkökulmana oli sosioekologinen lähestymistapa terveyden ja hyvän ravitsemuksen edistämiseen. Tutkielman aineisto koostui 75:stä satunnaisotannalla valitusta kunnallisesta hyvinvointikertomuksesta sekä viidestä haastattelusta. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Hyvinvointikertomuksista tarkasteltiin, miten laajasti ja millaisin toimenpitein kunnissa edistetään terveellistä ravitsemusta ja miten vaikuttavia käytetyt toimenpiteet sosioekologisen mallin näkökulmasta ovat. Haastatteluilla kartoitettiin, mitä haasteita ja hyviä käytäntöjä kunnissa oli terveellisen ravitsemuksen edistämiseen ja millaisia toiveita kunnilla olisi tilanteen parantamiseksi. Tutkimuksen keskeinen tulos oli, että ravitsemuksen potentiaalia kansanterveyden edistäjänä ei kunnissa tunnisteta. Haasteita on sekä terveyden edistämisen toteuttamisessa että ravitsemuksen näkemisessä terveyden tärkeänä osatekijänä. Ongelmat liittyvät päätöksentekoprosessiin, tavoittavuuteen, resursseihin, kunnan johdon sitouttamiseen ja terveyden edistämisen juurruttamiseen. Suurin osa kunnista (60%) ei käytännössä huomioi ravitsemusta hyvinvointityössään. Osa kunnista kuitenkin huomioi ravitsemuksen laajasti ja näiden kuntien kehittämiä hyviä käytäntöjä tulisi levittää muihin kuntiin. Johtopäätöksenä todettiin, että tilanteen parantamiseksi tärkeää olisi hyvinvointikoordinaattorien aseman vakiinnuttaminen ja maakunnallisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyön vahvistaminen. Kunnissa, joissa ravitsemusta edistetään jo laajasti voitaisiin parantaa terveyden edistämisen vaikuttavuutta toteuttamalla poliittiselle tasolle ja yhteisön tasolle kohdistettuja toimenpiteitä. Lisätutkimukselle terveyden edistämisen päätöksenteon prosesseista, paikallisen terveyden edistämisen toteutumisesta sekä toteutuksen haasteista on selkeästi tarvetta

  About writing systems and type design

  No full text
  Merkillisiä järjestelmiä: Huomioita kirjoitusjärjestelmistä ja kirjainmuotoilusta on kartoittava tutkielma, jonka päämääränä on jäsennelty käsitys monimerkistöllisen kirjaintyypin suunnitteluun liittyvistä aiheista. Tutkielman oheessa on valmistunut myös kirjainperhe Hedvig, jonka tarkoituksena on heijastella joitakin tutkielmassa esitettyjä ajatuksia kolmen kirjoitusmerkistönsä kautta. Tutkielmani on kolmiosainen. Ensimmäinen osa käsittelee nykyisin käytössä olevia kirjoitusjärjestelmiä niiden historian ja typografisten piirteiden kautta. Toinen osa keskittyy etsimään kirjoitusjärjestelmien typografisia yhtäläisyyksi, sekä pohtimaan, mikä on kirjoitusmerkki ja miten se toimii yhdessä muiden merkkien kanssa kirjaintyypissä. Kolmas osa tutkielmaani on kuvaus kirjaintyyppi Hedvigin suunnittelusta. Johtopäätöksissä kerään yhteen oppimaani ja lopulta esittelen kirjainperhe Hedvigin.About writing systems and type design is a research based thesis about different writing systems of the world and about designing a multilingual typeface. It sets out to gather and organise information about contemporary writing systems and type design. The by product of the thesis is Hedvig, a multilingual typeface for setting latin, cyrillic and greek scripts. The purpose of this typeface is to reflect some of the topics discussed in the thesis. The thesis is written in three parts. First part is a summary about the history and typographical characteristics of contemporary writing systems. The second part addresses the typographical similarities in different writing systems and the essence of a character, both as a singular sign and a part of a larger group of writing signs. The third part is a description of the design process of Hedvig. In conclusion part I gather what I have learnt and present the Hedvig typeface

  Added Value of Intangibles for Organizational Innovation

  No full text
  The purpose of this paper is to present the theoretical basis for a measurement and improvement system that will help organizations create a more innovative climate. The role of intangible assets in contributing to organizational innovativeness is clarified within six hypotheses on the basis of a cross-disciplinary literature review combining studies from psychology, human resources management, communication, information technology, and marketing. These factors range from the individual level to interaction with the environment surrounding the organization, and involve (a) individual psychological flexibility, (b) institutional and interpersonal trust, (c) diverse human resources, (d) strategic transformational leadership, (e) agile information and communication technology systems, and (f) coproduction of the brand with customers. The critical factors point out areas for organizational innovation, and we advocate a cross-disciplinary approach to ensure that diverse aspects of organizational life are considered. These hypotheses require testing in order to assist organizations in improving their innovativeness.peerReviewe

  Evaluation of intervertebral disc degeneration in young adult asymptomatic Dachshunds with magnetic resonance imaging and radiography

  No full text
  Abstract Background Dachshunds have a high prevalence of intervertebral disc disease (IVDD) to which they are predisposed due to early intervertebral disc (IVD) degeneration and calcification. Moreover, the recently found 12-FGF4 retrogene (RG) is associated with calcified discs visible on radiographs (CDVR) and IVDD. Earlier studies suggest that all IVDs of one-year-old Dachshunds show signs of degeneration. This prospective, analytical, blinded study aimed to investigate the extent and distribution of IVD degeneration in young adult (24‚Äď31 months) asymptomatic Dachshunds (n‚ÄČ=‚ÄČ21) hypothesizing that not all IVDs of two-year-old Dachshunds are degenerated. Another aim was to explore the correlations between IVD degeneration evaluated with magnetic resonance imaging (MRI), the number of CDVR, and the dog‚Äôs 12-FGF4RG status. The study protocol included grading the CDVR on spinal radiographs, grading the IVD degeneration on T2-weighted sagittal and transverse high-field MR images of all IVDs (n‚ÄČ=‚ÄČ546), and 12-FGF4RG variant genotyping. Results Of all IVDs evaluated, 2% (n‚ÄČ=‚ÄČ11) were normal based on MRI grading. Despite the study population having moderately degenerated IVDs (median MRI grade 3), there was also variation in the degree of IVD degeneration between individuals and in the distribution of IVD degeneration between different vertebral regions. The number of CDVR correlated significantly with the magnitude of IVD degeneration based on MRI evaluation and with the 12-FGF4RG genotype. The odds for being 12-FGF4RG homozygous were higher for Dachshunds with CDVR. However, the 12-FGF4RG variant did not alone explain the phenotypic variation in IVD degeneration. Conclusions The number of CDVR is a valid indicator of overall IVD degeneration, as it correlates with MRI-based IVD grading. Also, as the extent and distribution of IVD degeneration varies between individual Dachshunds, selective breeding against IVDD using radiographic screening and 12-FGF4RG variant genotyping is possible
  corecore