5 research outputs found

  Liikunnan merkitys skitsofreniapotilaan kuntouttavassa hoitotyössä

  No full text
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsausta tutkimusmetodina käyttäen tutkia, kuinka paljon ja minkälaista liikuntaa käytetään skitsofreniaa sairastavien potilaiden kuntouttamisessa. Työn tavoitteena oli hankkia tietoa, millaisia vaikutuksia fyysisen aktiivisuuden lisäämisellä ja liikunnan säännöllisellä harjoittelulla on skitsofreniapotilaiden mielenterveyteen. Saatuja tutkimustuloksia esitettiin työelämäkumppanille, joka oli Helsingin kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumisen tuki Myllypuron kuntoutuskoti. Työ suoritettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tietoa haettiin seuraavista tietokannoista: PubMed, Ebsco Academic Search Premier, MedLine ja Sage Journal. Tutkimustulokset rajattiin erilaisilla poissulkukriteereillä, minkä jälkeen tehtävään valikoitui seitsemän tieteellistä artikkelia. Keskeisinä asiasanoina olivat skitsofrenia, liikunta, kuntoutus, fyysinen harjoittelu ja fyysinen aktiivisuus. Artikkeleissa esiintyneiden tulosten perusteella saatiin seuraavia johtopäätöksiä: Liikunnasta on hyötyä skitsofreniapotilaiden kuntouttamisen osalta monessa tärkeässä asiassa kuten sosiaalisten suhteiden edistämisessä, mielialan kohenemisessa, unen laadun paranemisessa ja fyysisen kunnon lisääntymisessä. Näiden tulosten parantumisen myötä kokonaisvaltainen elämänlaatu on selkeästi parantunut. Harjoittelujaksojen aikana hyödyt on selkeitä mutta ongelmana on monessa tapauksessa fyysisen aktiivisuuden laskeminen lähtötasolle seurantajaksojen aikana, jolloin harjoittelulla saadut hyödyt jäävät tilapäisiksi. Jatkuva motivointi ja ammattitaitoinen ohjaus myös harjoittelujakson ulkopuolella edesauttavat fyysisen aktiivisuuden jatkuvuutta

  BEYOND 2020-STRATEGIES and COSTS for TRANSFORMING the EUROPEAN ENERGY SYSTEM

  No full text
  The Energy Modeling Forum 28 (EMF28) study systematically explores the energy system transition required to meet the European goal of reducing greenhouse gas (GHG) emissions by 80% by 2050. The 80% scenario is compared to a reference case that aims to achieve a 40% GHG reduction target. The paper investigates mitigation strategies beyond 2020 and the interplay between different decarbonization options. The models present different technology pathways for the decarbonization of Europe, but a common finding across the scenarios and models is the prominent role of energy efficiency and renewable energy sources. In particular, wind power and bioenergy increase considerably beyond current deployment levels. Up to 2030, the transformation strategies are similar across all models and for both levels of emission reduction. However, mitigation becomes more challenging after 2040. With some exceptions, our analysis agrees with the main findings of the "Energy Roadmap 2050" presented by the European Commission

  A critique on the structural analysis of lignins and application of novel tandem mass spectrometric strategies to determine lignin sequencing

  Get PDF
  International audienceThis review is devoted to the application of MS using soft ionization methods with a special emphasis on electrospray ionization, atmospheric pressure photoionization and matrix‚Äźassisted laser desorption/ionization MS and tandem MS (MS/MS) for the elucidation of the chemical structure of native and modified lignins. We describe and critically evaluate how these soft ionization methods have contributed to the present‚Äźday knowledge of the structure of lignins. Herein, we will introduce new nomenclature concerning the chemical state of lignins, namely, virgin released lignins (VRLs) and processed modified lignins (PML). VRLs are obtained by liberation of lignins through degradation of vegetable matter by either chemical hydrolysis and/or enzymatic hydrolysis. PMLs are produced by subjecting the VRL to a series of further chemical transformations and purifications that are likely to alter their original chemical structures. We are proposing that native lignin polymers, present in the lignocellulosic biomass, are not made of macromolecules linked to cellulose fibres as has been frequently reported. Instead, we propose that the lignins are composed of vast series of linear related oligomers, having different lengths that are covalently linked in a criss‚Äźcross pattern to cellulose and hemicellulose fibres forming the network of vegetal matter. Consequently, structural elucidation of VRLs, which presumably have not been purified and processed by any other type of additional chemical treatment and purification, may reflect the structure of the native lignin. In this review, we present an introduction to a MS/MS top‚Äďdown concept of lignin sequencing and how this technique may be used to address the challenge of characterizing the structure of VRLs. Finally, we offer the case that although lignins have been reported to have very high or high molecular weights, they might not exist on the basis that such polymers have never been identified by the mild ionizing techniques used in modern MS. Copyright ¬© 2015 John Wiley & Sons, Ltd
  corecore