15 research outputs found

  Polsko-rosyjskie porównania międzykulturowe w podręcznikach do nauki języka rosyjskiego na poziomie gimnazjalnym

  Get PDF
  Comparing and contrasting cultural, lexical and grammatical aspects in the foreign language classroom has many advantages. These include the development of intercultural competence, cultural awareness and a new insight into the first language. Research shows that foreign language textbooks are basic teaching tools. Therefore, this article is an attempt to analyse Polish-Russian tasks and comparative content in Russian textbooks at the level of lower secondary school. Five textbook series for learning Russian, published between 1999 and 2009, are examined. These are В Москву, Времена, Кл@ссно!, Прогулка and Эхо. The findings show that these textbooks offer comparative reflective tasks and reconstructive ones

  Qualifications for teaching two foreign languages as an educational challenge

  Get PDF
  Celem artykułu jest podjęcie dyskusji na temat uzyskiwania kwalifikacji do nauczania dwóch języków obcych oraz wykorzystania zdobytej akademickiej wiedzy i umiejętności w pracy w szkole. Autorka przedstawia również wyniki badania przeprowadzonego wśród czynnych nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania języka angielskiego i rosyjskiego. Przygotowanie optymalnych rozwiązań w tym obszarze wydaje się istotne ze względu na potrzeby rynku pracy związane z zatrudnianiem w szkołach nauczycieli, którzy mogą nauczać na różnych poziomach edukacyjnych dwóch przedmiotów.The purpose of these considerations is to reflect on acquiring qualifications to teach two foreign languages and the use of the acquired knowledge and skills in school practice, as well as the presentation of the results of a survey conducted among active teachers qualified to teach English and Russian. The search for optimal solutions in this area seems to be important due to the needs of the labor market, related to the employment of school teachers – doublesubject [email protected] w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii WschodniosłowiańskiejArabski J., O przyswajaniu języka drugiego (obcego), Warszawa 1985.Boratyńska-Sumara J., Specyficzne cechy wielojęzyczności indywidualnej nabywanej w kontekście szkolnym. Analiza na przykładzie studentów specjalności filologia angielska z językiem dodatkowym – język niemiecki, „Lingwistyka stosowana” 2015, nr 12, s. 15-33, [online], http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/125543742+Lingwistyka+Stosowana-+12+Joanna+Boratynska-Sumara.pdf (dostęp: 17.06.2015).Chłopek Z., Kształcenie nauczycieli języków trzecich lub kolejnych, [w:] Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, A. Pietrzykowska (red.), Poznań –Kalisz 2009, s. 167-177.Gruszczyński L. A., Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Katowice 2001.Hinc J., Zur Förderung der Sprachbewusstheit – Vergleichen Und Besprechen der grammatischen Strukturen, „Neofilolog” 2014, nr 42/1, s. 39-50.Karolczuk M., Praktyki pedagogiczne studenta w gimnazjum na lekcji języka rosyjskiego (drugiego obcego). Opracowanie badań własnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5” 2013, z. 80, s. 136-148.Kusiak M., Rola języka polskiego w nauczaniu języków obcych, [w:] Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, M. Pawlak, M. Derenowski, B. Wolski (red.), Poznań – Kalisz 2009, s. 55-66.Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2008.Łyp-Bielecka A., W jaki sposób lekcja języka ojczystego może przyczynić się do rozwoju wielojęzyczności uczniów, „Neofilolog” 2012, nr 39/2, s. 157-169.Mackiewicz M., Biografia językowa jako przyczynek do refleksji nad motywacją do nauki języka niemieckiego, „Neofilolog” 2014, nr 42/2, s. 181-200.Malinowski L., Edukacja nauczycieli w Europie, „Forum Akademickie” 2004, nr 3, [online], http://forumakad.pl/archiwum/2004/04/13-za-edukacja_nauczycieli_w_europie.htm (dostęp: 28.08.2014).Nowak I., Transfer w kontekście dydaktyki językowej w dobie postkomunikacyjnej, „Lingwistyka Stosowana” 2015, nr 12, s. 69-80.Plęs Ł., DaF oraz EFL w ujęciu komplementarnym, „Lingwistyka Stosowana” 2015, nr 12, s. 97-105, [online], http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721125543748+Lingwistyka+Stosowana+12+%C5%81ukasz+Ples.pdf (dostęp: 23.04.2015).Rozporządzenie 2004: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, Dz.U. 2004, nr 207, poz. 2110, [online], http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042072110 (dostęp: 15.06.2015).Rozporządzenie 2012: Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. 2012, poz. 131, [online], http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000131 (dostęp: 16.06.2015).Stępkowska A., Polityka językowa w zakresie nauczania pierwszego języka obcego w wielojęzycznym kraju na przykładzie Szwajcarii – inspirujące doświadczenia, „Neofilolog” 2011, nr 37, s. 215-228.Strzemeska R., Dziecko w wieży Babel czyli przygotowanie do wielojęzyczności na etapie wczesnoszkolnym, „Neofilolog” 2010, nr 35, s. 75-84.Wiłkomirska A., Reforma kształcenia nauczycieli a zmiany w strukturze kompetencji, [online], http://www.pedagog.uw.edu.pl/strony/awilkomirska/index.php?id=6 (dostęp 28.08.2014).Wysocka M., Wywiad i obserwacje lekcji w badaniach nad osobą nauczyciela języków obcych, „Neofilolog” 2009, nr 32, s. 139-149.Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie, Kraków 2010.Z problematyki błędów obcojęzycznych, F. Grucza (red.), Warszawa 1978.Андреева-Сюссен И.Л., Другому как понять тебя? ... Обучение русскому языку в перспективе взаимоотношений родной и изучаемой культур, „Русский язык за рубежом” 2007, № 2, s. 20-25.Бим И.Л., Концепция обучения второму иностранному языку (немецкому на базе английского), Обнинск 2001.Усманова Ф.С., Роль родного языка в условиях формирования триязычия, „Иностранные языки в школе” 2009, № 8, s. 77-79.Щепилова А.В., Концепция обучения второму иностранному языку (французскому на базе английского), Москва 1999.123-13

  Подготовка студентов к професcии учителя русского языка (как второго иностранного) в средней школе. Разработка собственного исследования

  Get PDF
  Monitoring the process of preparation for the teaching profession by exploring different areas of student activity helps to eliminate errors and improve the quality of education at universities. One such area is individual teaching practice. The purpose of this article is to show the results if the analysis of the assessment of students individual teaching practice on the lesson of the Russian language (second foreign language) in high schools. 90 opinions of teachers were analyzed on practices held by the students of Russian Philology. The study showed that students, in the opinion of teachers, are prepared to work in school (e.g. they use a variety of methods and ways of teaching the language, make the best use of time during the lessons, take care of establishing good contact with young people). Document analysis also revealed that some areas concerning preparation of students for careers in high schools need to be refined and taken into account within the implemented practices.Наблюдение за процессом подготовки к профессии учителя путем исследования различных сфер активности студента позволяет избежать ошибок и повысить качество образования будущих специалистов в высших учебных заведениях. Одной из таких сфер являются индивидуальные педагогические практики, проводимые студентами. Цель статьи – представить результаты анализа характеристик о проведенных индивидуальных педагогических практиках студентов на уроках русского языка (второго иностранного) в средней школе. Материалом для анализа послужили 90 характеристик с оценкой учителей-опекунов о проведенной работе студентов-практикантов русской филологии. Полученные данные показали, что студенты (по мнению учителей) хорошо приготовлены к работе в школе. Студенты используют различные эффективные методы и приемы обучения, рационально используют время урока, устанавливают хорошие отношения с молодёжью и др.). Изучение и анализ материалов исследования позволяет сделать вывод о необходимости отработки недочетов и совершенствование некоторых вопросов, реализованных во время практики.Uniwersytet w Białymstok

  The knowledge of Polish and Russian phraseologisms among students of Polish schools

  Get PDF
  Celem artykułu jest podjęcie dyskusji na temat miejsca frazeologii w szkole i poza nią oraz prezentacja wyników analizy testów leksykalno-gramatycznych, w ramach których należało dobrać polskie odpowiedniki do rosyjskich frazeologizmów, a następnie ułożyć zdania z rosyjskimi wyrażeniami. Frazeologizmy stanowią integralną część każdego języka, charakterystyczną dla danej wspólnoty językowej. Ich rozumienie i poprawne stosowanie usprawnia komunikację między przedstawicielami różnych kultur. Za ich pomocą rozmówcy przekazują nie tylko treść, ale również uczucia i emocje. Materiał badawczy stanowią pisemne odpowiedzi uczestników eliminacji okręgowych Olimpiady Języka Rosyjskiego w okręgu podlaskim. Dokonana analiza pokazała, że uczniowie szkół średnich znają i rozumieją frazeologizmy rosyjskie, ale większość młodzieży nie potrafi samodzielnie dobrać polskich ekwiwalentów do rosyjskich konstrukcji językowych.The aim of the article is to discuss the place of phraseology at school and outside of it, and to present the results of the analysis of lexical-grammatical tests, in which Polish equivalents to Russian phraseology were to be selected, and then sentences with Russian expressions were to be composed. The knowledge of lexis and the ability to use it in practice is an important element of effective communication in a foreign language. Phraseologisms are an integral part of each language, characteristic of a given linguistic community. Understanding and applying them correctly improves communication among representatives of different cultures. With their help, the interlocutors transmit not only the content, but also feelings and emotions. The research material consists of written answers of the participants of the regional elimination of the Russian Olympiad in the Podlasie region. The analysis showed that secondary school students know and understand Russian phrases, but most young people cannot choose Polish equivalents for Russian language constructions [email protected] w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Językoznawstwa SlawistycznegoKomorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2001.Laskowski M., Semantische und pragmatische Aspekte der deutschen und polnischen Phraseologie, Zielona Góra 2003.Olechno-Wasiluk J., Kompetencja frazeologiczna i jej wpływ na kształtowanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego, „Acta Polono-Ruthenica” 2014, XIX, s. 243–250.Piotrowska M., Learning Translation – Learning the Impossible, Kraków 2003.Poluszyński B., Jak praktycznie nauczać o polskich i angielskich idiomatyzmach – na przykładzie jednostek leksykalnych zawierających nazwy kolorów, „Języki Obce w Szkole” 2014, 1, s. 26–31.Słaby-Góral I., Moda językowa na frazeologizmy i idiomy w mediach jako „podtekst” glottodydaktyki, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2010, 17, s. 213–222.Słownik językoznawstwa ogólnego, K. Polański (red.), Wrocław – Warszawa – Kraków 1999.Sułkowska M., Kształcenie tłumaczy w zakresie frazeologii, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad Teorią, Praktyką i Dydaktyką Przekładu” 2013, 8, s. 227–237.Stypa H., O (nie)przetłumaczalności związków frazeologicznych – polskie ekwiwalenty zerowe frazeologizmów zoonimicznych w języku niemieckim, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad Teorią, Praktyką i Dydaktyką Przekładu” 2007/2008, 3–4, s. 225–237.Szafraniec K., Nauczanie frazeologizmów w metodzie komunikacyjnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2013, 20, s. 103–110.Szerszunowicz J., Jednowyrazowe ekwiwalenty obcojęzycznych związków frazeologicznych (na materiale wybranych języków europejskich), „Białostockie Archiwum Językowe” 2008, 8, s. 175–191.Targońska J., Problematyczne obszary pracy nad słownictwem na lekcji języka obcego, „Języki Obce w Szkole” 2017, 3, s. 4–13.Urbaniak A., Obraz świata ukryty w potocznej frazeologii, „Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze” 2011, 1 (5), s. 185–190.239710

  Jakość kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie wywiadów fokusowych ze studentami. Raport z badań

  Get PDF
  Niniejszy raport jest częścią ministerialnego projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, realizowanego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2019–2022. Zadanie badawcze wchodzące w skład wspomnianego projektu miało na celu poszukiwanie rozwiązań dydaktycznych podnoszących jakość kształcenia na Wydziale Filologicznym.Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019–2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 złCreswell J.W. (2009). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Czerepaniak‑Walczak M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Długosz P. (2020), Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnego nauczania i samopoczucia psychicznego, Kraków: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (https://ifis.up.krakow.pl/wp‑content/uploads/sites/9/2020/06/Raport‑Studenci-UP‑II-etap.pdf, dostęp: 14.11.2022).Freire P. (1993). Pedagogy of the oppressed, tłum. M. B. Ramos, London: Penguin Books.Gibbs G. (2011). Analizowanie danych jakościowych, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa: PWN.Gipps C. (1994). Beyond testing: Towards a theory of educational assessment. London: Falmer Press.Gutek L.G. (2009). New perspectives on philosophy and education, Pearson Education Upper Saddle River, N. J.Holec H. (1981). Autonomy and foreign language learning, Strasbourg: Council of Europe, Oxford: Pergamon.Kohonen V. (2000). Towards experiential foreign language education, (w:) V. Kohonen, R. Jaatinen, P. Kaikonen, J. Lehtovaara. Experiential learning in foreign language education, Harlow: Pearson Education Limited, s. 8−60.Krueger R.A., Casey M.A. (2000). Focus groups: A practical guide for applied research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.Krzystek M. (2018). Analiza tematyczna w badaniach jakościowych, Kraków: Fundacja Rozwoju Badań Społecznych.Łapińska Ł., Sudolska A., Zinecker M., (2022). Raport z badań empirycznych w zakresie kompetencji i zawodów przyszłości, red. P. Kryjom, Warszawa (https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/uploads/2022/07/Raport-z-badan‑empirycznych-w-zakresie‑kompetencji‑i-zawodow‑przyszlosci.pdf, dostęp: 15.11.2022).Merriam S. (2016). Qualitative research: A guide to design and implementation. Jossey‑Bass.Morgan D.L. (1988). Focus groups the qualitative research. Beverly Hills: SAGE Publications.Morgan D.L., Kreuger R.A. (1993). When to use focus groups and why in Morgan D.L. (Ed.) Successful Focus Groups. London: Sage.Nowel S. (2021). Studiowanie, kształcenie, oczekiwania – z badań studentów pierwszego roku, (w:) Edukacja zorientowana na ucznia i studenta, red. A. Karpińska, W. Wróblewska, P. Remża, Białystok 2021, s. 73–85 (http://hdl.handle.net/11320/11279, dostęp: 15.11.2022).Pasikowski S. (2019). Funkcja nasycenia teoretycznego i jej nienasycenie – implikacje metodologiczne dla badań w pedagogice. „Przegląd Pedagogiczny: Studia i Rozprawy”.Piorunek M. (2016). Liczby i słowa w badaniach humanistycznych i społecznych (Nie)dychotomiczność paradygmatów badawczych. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAMRavitch S., Carl N. (2016). Qualitative research: Bridging the conceptual, theoretical, and methodological. London: Sage.Romaniuk M.W., Łukasiewicz‑Wieleba J. (2021). Raport z badań. Zdalna edukacja kryzysowa w APS w okresie pandemii COVID‑19. Z perspektywy rocznych doświadczeń, Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/19833/Raport%20z%20badania%20Zdalna%20edukacja%20 kryzysowa%20w%20APS%20w%20okresie%20pandemii%20COVID-19.%20Z%20perspektywy%20rocznych%20do%c5%9bwiadcze%c5%84..pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp: 15.11.2022).Shepard L.A. (2000). The role of assessment in a learning culture, Educational Researcher 29(7), s. 4−14.Strauss A., Corbin J. (1998). Basics of qualitative research, techniques, and procedures for developing grounded theory, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.Wilczyńska W., Michońska‑Stadnik A. (2010). Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie, Kraków: Wydawnictwo Avalon.Włoch R., Śledziewska K. (2019). Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?, Warszawa: DELab UW
  corecore