3 research outputs found

    Vain muutos on pysyvää : Lapin maatalousyrittäjien näkemyksiä tulevaisuuden toimintaympäristöstä ja omista eväistään vastata muutoksiin

    Get PDF
    Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan merkittävä väheneminen nähdään yhtenä Lapin maaseudun uhkatekijöistä. Yrittäjien ikääntyminen, jatkajan puute, näköalattomuus, tuotantotilojen ja kaluston vanheneminen voivat estää yritystoiminnan suuntaamista uudelleen toimintaympäristön muutosten mukaisesti. Lapin maaseudun tulevaisuus muutosjoustavassa yritystoiminnassa - hankkeen ensimmäisessä vaiheessa oli tarkoitus luoda kuva Lapin maaseudun tulevaisuudesta tilastoja, selvityksiä ja kyselyjen tuloksia analysoimalla. Tässä väliraportissa raportoidaan hankkeen yhteydessä tehdyn postikyselyn ensimmäisiä tuloksia viljelijöiden arvioista jotka koskivat toimintaympäristön muutosta ja toisaalla oman tilan kehittämistä. Myöhemmin julkaistavassa loppuraportissa tulee olemaan myös hieman syvemmälle analyyseja asioiden taustoista ja mahdol-lisista syy-seuraussuhteista. Aineistona käytettiin postikyselyaineistoa, joka kerättiin Lapin maaseutuyrityksistä keväällä 2010. Kyselylomake lähetettiin kaikille Maa- ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskuksen Tiken ylläpitämässä Maatilarekisterissä vuonna 2009 olleille Lapin maatiloille (N=1 795). Täytettyjä lomakkeita oli 465 ja kyselyn vastausprosentti 27 %, mitä voi pitää tyydyttävänä. Kyselyssä selvitettiin yrittäjien näkemyksiä siitä miten yleiset isot yleiset kehityskulut tai paikalliset muutokset tulevat vaikuttamaan heidän tilansa tulevaisuuteen. Tulosten mukaan viljelijät kokivat toimintaympäristöön liittyvässä ennakoinnissa vaikeaksi erityisesti EU:n tulevaisuuden markkinatilanteen ja tukipolitiikan arvioinnin. Positiivisina mahdollisuuksina nähtiin erityisesti lähiruuan arvostuksen kasvu, Pohjoismaiden ja Venäjän markkinat, matkailu- ja loma-asuminen, paikalliset tie- ja infrastruktuuri-hankkeet sekä kotieläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset. 61 % vastaajista arvioi, että väestön ikääntymisellä on kielteinen tai erittäin kielteinen vaikutus heidän tilansa toimintaan. Uhkina nähtiin myös erityisesti palvelujen keskittyminen, maaltamuutto, fossiilisten polttoaineiden loppuminen, maailmankaupan vapautuminen sekä kyselyn tekohetken aikana vaikuttanut taloudellinen taantuma. Kyselyn toisena teemana oli tilatason kehittäminen. Kyselyn mukaan erityisenä pullonkaulana on lisäpellon saatavuus. Erityisesti maitotiloilla ja muilla nautakarjatiloilla oli tarvetta lisämaan ostamiseen ja/tai vuokraamiseen. Peltoa oli vastaajien mukaan kuitenkin hyvin vähän saatavilla.Rural areas in Lapland are currently facing big challenges, the operational environment is changing rapidly, and yet at the same time region's farm entrepreneurs are ageing. In addition in many farms it is difficult to find successor. Also the lack of future prospects, low willingness to do necessary investments and develop the farm might hinder the possibilities in the future. The aim of the" project for developing natural products and food lines in artic areas" is to find out novel ideas how farmers in Lapland can develop their farm enterprises in rapidly changing entrepreneurial environment. The aim of this mid-term report is to report the first results of the survey that was conducted in spring 2010. The themes of the survey were farmers views about the future challenges and their possibilities to respond the changes Data were collected by postal survey and analysed by using non-parametric tests. The questionnaire was sent to all farmers in the region of Lapland ant the response rate was 27 % (N = 465). The main findings reveals that farmers felt that the most difficult areas for anticipate - and therefore to be prepared of- in the future were EU agricultural policy system and the agricultural subsidies. Farmers viewed that there were positive possibilities for their farm in local food, Nordic and Russian markets and tourism. They also saw that the local infrastructure projects did open up new possibilities. The biggest future threats from their farms point of view were ageing of the population, the centralisation of the services, migration from rural areas to cities, economic depression, competition for global markets and energy issues. One bottleneck for developing the farm enterprise was availability of agricultural land. Especially many dairy and other livestock farmers needed more land, but there was only very limited possibilities to purchase or lease it.vo
    corecore