1 research outputs found

    Forsvarsomstilling – en katalysator for teknologisk utvikling av norske F-16?

    Get PDF
    Hvordan har utviklingen av norsk utenrikspolitikk påvirket anskaffelsen av ny teknologi på norske F-16 i perioden 1999 til 2011?publishedVersio
    corecore