11 research outputs found

  La competencia de la escritura manual en el curr铆culo: un nuevo enfoque

  Get PDF
  La ense帽anza de la escritura manuscrita ha quedado marginada en el curr铆culo por dos causas principales: la importancia que se la ha dado a la composici贸n-construcci贸n y el auge de las nuevas tecnolog铆as. A los numerosos debates en torno a la ense帽anza de la escritura manual (p.e. tipo de letra, uniones, tipos de hoja, paradigma cl谩sico o constructivista) se les ha a帽adido un nuevo interrogante en el contexto internacional: 驴hay que evaluar la calidad o la automaticidad de la escritura? Est谩 demostrado que mediante el desarrollo de la automaticidad en la escritura manual los estudiantes se pueden concentrar mejor y pueden emplear sus habilidades del lenguaje para producir textos m谩s largos y de mejor calidad. Pero.. 驴incluyen los curr铆culos medidas para que los alumnos consigan esta automaticidad? En esta comunicaci贸n se ofrecen gu铆as para ello.EHU-UP

  Esku-idazketa eta testu eleanitzen arteko loturak

  Get PDF
  395 p.Idazketa hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren dimentsioetako bat da. Esku-idazketa azkarra/automatikoa eukitzeak testuen konposaketaren kantitatean eta kalitatean eraginak dituela ikusi da neurogarapeneko ikuspuntuaren arabera (Berninger & Swanson, 1994). Bestalde, hastapeneko testu eleanitzak aztertzeko garrantzitsuak dira hizkuntzen ikuspuntu holistikoa eta ikuspuntu modularra. Era berean, garrantzitsua da faktore desberdinek hastapeneko idazketa eleanitzean dituzten eraginak aztertzea. Honela, generoa, adimena, irakurketa-maila, jaioterria, hizkuntza-gaitasuna eta hizkuntzaren erabilera faktore erabakiorrak izan dira hastapeneko idazketa eleanitzean. Arlo teorikoa aztertu ondoren, Lehen Hezkuntzako 2, 4 eta6 mailetako 578 ikasleen testu eleanitzak aztertu dira. Ikerketa honetan ondoko galderei erantzuna eman nahi diegu: 1) Zein esku-jario daukate LHko D ereduko 2, 4 eta 6. mailakoek esku-idazketan, euskaraz idazten dutenean? 2) Zer nolako testu narratiboak eta espositiboak idazten dituzte LHko 2, 4 eta 6. mailakoek eskuz, euskaraz, gazteleraz eta ingelesez idazten dutenean? 3) Zein eragin dute faktoreek esku-idazketaren jarioan? 4)Zein eragin dute faktoreek eskuz idatzitako testu eleanitzen kalitateari eta kantitateari dagokionez? 5) Zein harreman dago esku-idazketaren jarioaren eta testuen artean? 6) Zein harreman dago testu eleanitz guztien artean

  Esku-idazketa eta testu eleanitzen arteko loturak

  Get PDF
  395 p.Idazketa hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren dimentsioetako bat da. Esku-idazketa azkarra/automatikoa eukitzeak testuen konposaketaren kantitatean eta kalitatean eraginak dituela ikusi da neurogarapeneko ikuspuntuaren arabera (Berninger & Swanson, 1994). Bestalde, hastapeneko testu eleanitzak aztertzeko garrantzitsuak dira hizkuntzen ikuspuntu holistikoa eta ikuspuntu modularra. Era berean, garrantzitsua da faktore desberdinek hastapeneko idazketa eleanitzean dituzten eraginak aztertzea. Honela, generoa, adimena, irakurketa-maila, jaioterria, hizkuntza-gaitasuna eta hizkuntzaren erabilera faktore erabakiorrak izan dira hastapeneko idazketa eleanitzean. Arlo teorikoa aztertu ondoren, Lehen Hezkuntzako 2, 4 eta6 mailetako 578 ikasleen testu eleanitzak aztertu dira. Ikerketa honetan ondoko galderei erantzuna eman nahi diegu: 1) Zein esku-jario daukate LHko D ereduko 2, 4 eta 6. mailakoek esku-idazketan, euskaraz idazten dutenean? 2) Zer nolako testu narratiboak eta espositiboak idazten dituzte LHko 2, 4 eta 6. mailakoek eskuz, euskaraz, gazteleraz eta ingelesez idazten dutenean? 3) Zein eragin dute faktoreek esku-idazketaren jarioan? 4)Zein eragin dute faktoreek eskuz idatzitako testu eleanitzen kalitateari eta kantitateari dagokionez? 5) Zein harreman dago esku-idazketaren jarioaren eta testuen artean? 6) Zein harreman dago testu eleanitz guztien artean

  Mikoleta eta Sainthillen eskuizkribuen azterketa konparatua

  Get PDF
  The purpose of this article is to identify the material author of the document called Modo Breve, dated in 1653. Heretofore its writing has been attributed to its intellectual author Rafael Mikoleta. However, the recent examination of a manuscript by the Englishman Mr. Samuel Sainthill has led to increasing doubts about its material authorship. To the end of establishing the material authorship of the text, a comparative study is performed through the graphonomic method used in graphoscopy, meaning that the shape of the letters, the gen- eral features of the writing, and the type-gestures have received a close step-by-step scrutiny. As a main conclusion, it can be asserted that the features of the manuscript of 1653 are similar to those of Sainthill鈥檚 writing, and not to those of Mikoleta. Further ways are proposed to continue investigating these findings.; Artikulu honetan, 1653. urteko Modo Breve izeneko dokumentua nork eskuizkribatu zuen argitu nahi da. Orain arte Rafael Mikoletaren eskuz eginikoa dela pentsatu izan da. Berriki, ordea, Samuel Sainthill Ingalaterrako jaunaren eskuizkribu bat eskuratu ahal izan dugu, eta zalantza areagotu Modo Breve bera noren eskutik egina den. Auzia argitzeko, azterketa konparatu bat egiten da, grafoskopian erabiltzen den metodo grafonomikoaren bidez; hau da, letren forma, idatziaren ezaugarri orokorrak eta keinu-tipoak aztertu dira. Ondorio nagusi bezala, baiezta daiteke 1653. urteko eskuizkribuaren ezaugarriak Sainthillen idatziaren antzekoak direla, eta ez Mikoletarenaren antzekoak. Azkenik, baieztapen hau ikertzen jarraitzeko bideak proposatzen dira

  Eskuz idaztearen hil-kanpaiak?

  Get PDF
  Letrak eskuz idaztearen hil-kanpaiak jo zituzten Estatu Batuetan 2010. urteaz geroztik eta Finlandian 2016. urteaz geroztik. Izan ere, letrak eskuz egiten irakastea curriculumean soilik Lehen Hezkuntzako lehenengo mailara arte aurreikusten dute, ondorengo ikasturteetan teklatua sustatuz egingo dute (HW21 Community, 2014; Tubia, 2014). Erabaki horrek eraginak izan ditzake beste herrialde batzuetan, gurean kasu. Eta agian eskuz idaztearen hil-kanpaiak azkarregi jotzea baino interesgarriagoa da nazioartean modu sistematikoan aztertu den haurren idazketa azaleratzea, eskuidaz ke ta ren onuren inguruan egin diren aurkikuntzak plazaratzea eta curriculumarekiko proposatu diren zenbait zertzelada ematea. Gainera, euskaraz eskuz idazten jarri ditugu Lehen Hezkuntzako haurrak eta nazioartean ingelesez, txineraz eta portugesez aurkitu dutena frogatzen saiatu gara. Literaturaren errepasoa eginda eta gure ikerketa azalduta, esku-idaz ke taren inguruan hausnartzea eta hura berrenfokatzea bilatzen d

  Letren abiadura Lehen Hezkuntzan: euskarazko batezbestekoak ikasmailaren eta generoaren arabera

  Get PDF
  To achieve effective communication through handwriting, the writing needs to be readable and fluid (Barnett, Henderson, Scheib and Schulz, 2009). For many years, it has been usual to evaluate the readability of handwriting and, lately, tests have been developed that evaluate fluency/speed of handwriting, among others, the HST test in Australia (Wallen, Bonney and Lennox, 1996), the PALII test in the United States (Berninger, 2007) and the DASH test in the United Kingdom (Barnett, Henderson, Scheib and Schulz, 2007). The measurement of the handwriting fluency is simple and its effects are important in schooling: there are many works that must be handwritten, it is necessary to take notes and children have to respond in a time frame. In addition, according to studies carried out from the neurodevelopmental view of writing, the handwriting fluency affects the quantity and quality of the generation of texts until the age of 16 (Berninger and Swanson, 1994; Berninger and Graham, 1998). On the other hand, it is known that the speed of letters increases course after course, at least until the secondary years; and as it has been proven at international level, there is a gender-gap at this point: boys鈥 results are significantly worse. In this article, first we will define the constructs of legibility and fluency/speed of handwriting. Afterwards, we will underline the importance of identifying the handwriting fluency and finally we will show the handwriting fluency results obtained in The Basque Autonomous Community (EAE), according to course and gender.; Eskuz idazterakoan komunikazio eraginkorra lortu nahi bada, idazten denak, irakurgarria izateaz gain, abiadura on batekin idatzia egon behar du (Barnett, Henderson, Scheib and Schulz, 2009). Urte askotan klasikoa izan da letren irakurgarritasuna ebaluatzea eta azkenaldian letraren abiadura ebaluatzen duten testak garatu dira, besteak beste,聽 HST testa Australian (Wallen, Bonney and Lennox, 1996), PAL-II testa Estatu Batuetan (Berninger, 2007) eta DASH testa Erresuma Batuan (Barnett, Henderson, Scheib and Schulz, 2007). Letraren abiadura neurtzea sinplea da eta haren eraginak garrantzitsuak dira eskolatzean: zeregin asko dago idatziz egiteko, apunteak hartu behar dira eta denbora-mugetan erantzun behar da. Gainera, neurogarapeneko idazketaren ikuspuntuaren baitan eginiko ikerketetan, letraren abiadurak testu-sorkuntzaren kantitatea eta kalitatea baldintzatzen du 16 urtera arte (Berninger and Swanson, 1994; Berninger and Graham, 1998). Bestalde, jakina da idazten den letra-jarioa haziz doala ikasmailaz ikasmaila, gutxienez DBHko 2. mailaraino eta, nazioartean ikusi denaren arabera,聽 hazten doan letra kopuru horretan genero-desberdintasunak daude: mutilen puntuazioak esanguratsuki baxuagoak dira.Artikulu honetan, lehenik, letren irakurgarritasunaren eta abiaduraren konstruktuak azalduko dira; bigarrenik, letra-abiadurak identifikatzeak duen garrantziaz jardungo gara eta, azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) Lehen Hezkuntzako haurren letren abiadura-batezbestekoak agertuko dira, ikasmailaren eta generoaren arabera

  Esku-idazketa eta testu eleanitzen arteko loturak

  No full text
  395 p.Idazketa hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren dimentsioetako bat da. Esku-idazketa azkarra/automatikoa eukitzeak testuen konposaketaren kantitatean eta kalitatean eraginak dituela ikusi da neurogarapeneko ikuspuntuaren arabera (Berninger & Swanson, 1994). Bestalde, hastapeneko testu eleanitzak aztertzeko garrantzitsuak dira hizkuntzen ikuspuntu holistikoa eta ikuspuntu modularra. Era berean, garrantzitsua da faktore desberdinek hastapeneko idazketa eleanitzean dituzten eraginak aztertzea. Honela, generoa, adimena, irakurketa-maila, jaioterria, hizkuntza-gaitasuna eta hizkuntzaren erabilera faktore erabakiorrak izan dira hastapeneko idazketa eleanitzean. Arlo teorikoa aztertu ondoren, Lehen Hezkuntzako 2, 4 eta6 mailetako 578 ikasleen testu eleanitzak aztertu dira. Ikerketa honetan ondoko galderei erantzuna eman nahi diegu: 1) Zein esku-jario daukate LHko D ereduko 2, 4 eta 6. mailakoek esku-idazketan, euskaraz idazten dutenean? 2) Zer nolako testu narratiboak eta espositiboak idazten dituzte LHko 2, 4 eta 6. mailakoek eskuz, euskaraz, gazteleraz eta ingelesez idazten dutenean? 3) Zein eragin dute faktoreek esku-idazketaren jarioan? 4)Zein eragin dute faktoreek eskuz idatzitako testu eleanitzen kalitateari eta kantitateari dagokionez? 5) Zein harreman dago esku-idazketaren jarioaren eta testuen artean? 6) Zein harreman dago testu eleanitz guztien artean

  Children construct the mechanics of writing

  No full text
  Los estudios sobre la psicog茅nesis de la escritura han centrado su atenci贸n en la construcci贸n de la escritura como s铆mbolo. Las investigaciones realizadas a nivel internacional en los campos de la psicolog铆a, la psicoling眉铆stica y las necesidades especiales muestran que se debe replantear la mec谩nica de la escritura. La escritura a mano no es 鈥渕ec谩nica鈥 para los j贸venes escritores. La mec谩nica de la escritura (caligraf铆a, aspectos figurativos o figurativos) y, en particular, la automaticidad de la producci贸n de letras parece desempe帽ar un papel en la facilitaci贸n de procesos de composici贸n de orden superior al liberar la memoria de trabajo: las composiciones son m谩s largas y de mejor calidad. El hecho de no lograr la competencia de escritura a mano durante los a帽os de edad escolar a menudo tiene efectos negativos de gran alcance tanto en el 茅xito acad茅mico como en la autoestima. Es hora de explorar c贸mo los ni帽os construyen la mec谩nica de la escritura. Una forma original de alcanzar esta competencia de la lengua escrita (una escritura legible) puede ser el uso de conflictos cognitivos, el fomento de la actividad metaling眉铆stica y la colaboraci贸n con los iguales, mediante la f贸rmula de secuencias did谩cticas.The studies about the psychogenesis of writing have focused their attention in the construction of writing as a symbol. The investigations carried out internationally in the fields of psychology, psycholinguistics and special needs show that the mechanics of writing must be reconsidered. Handwriting is not 鈥渕echanical鈥 for the young writers. The mechanics of writing (calligraphy, figural or figurative aspects) and in particular automaticity of letter production appears to play a role in facilitating higher order composing processes by freeing up working memory: the compositions are longer and of better quality. Failure to attain handwriting competency during the school-age years often has far-reaching negative effects on both academic success and self-esteem. It is time to explore how children construct the mechanics of writing. One original way to reach this competence of the written language (a legible writing) can be the use of cognitive conflicts, the encourage of metalinguistic activity and the collaboration with peers, by the formula of didactic sequences.peerReviewe

  Ikastorratza. e-Revista de did谩ctica

  No full text
  Resumen y palabras clave en euskera y en ingl茅sResumen basado en el de la publicaci贸nLas dificultades con las que se encuentra el alumnado para aprender a escribir suelen ser de diferentes tipos: neuropsicol贸gicos y ling眉铆sticos, entre otros. Se propone una lista de verificaci贸n identificativa de esas dificultades y se ofrecen posibles intervenciones. Las dificultades de escritura se muestran a trav茅s de las muestras de los alumnos, muestras que han sido obtenidas a partir de sesiones formativas simult谩neas.ES

  Una revisi贸n sistem谩tica del impacto cognitivo de las modalidades de medios digitales en la comprensi贸n lectora en L2

  No full text
  The current affordances of ICT have 鈥 in the past decade 鈥 dramatically increased the exposure of students to the number of various digital texts they use or are exposed to when acquiring an additional language. The print media has been supplemented or even sometimes substituted by the digital media at all levels of education, including higher education and university curricula. Various research has recently been conducted into the role of digital media in L2 acquisition and this paper attempts to systematically summarize the results of this research, with a specific focus on reading comprehension. This systematic review follows the PRISMA guidelines (Page et al., 2021). The 2010-2021 studies from Scopus and the Web of Science dealing with the topic have been collected and analysed. Only experimental studies in peer-reviewed research journal papers have been included in the search. By applying this protocol review, 15 papers were selected for a synthesis. The results were classified as: (a) effect of media on reading comprehension, (b) pedagogical implications, (c) future research directions. The study concludes with some discussion and implications for researchers and practitioners from two perspectives: basic or fundamental Second Language Acquisition (FSLA) and instructed Second Language acquisition (ISLA).En la 煤ltima d茅cada, las posibilidades que ofrecen hoy las TIC han aumentado dr谩sticamente la exposici贸n de los estudiantes a diversos textos digitales que utilizan o a los que est谩n expuestos cuando adquieren una lengua extranjera. Los medios impresos se han visto complementados o incluso a veces sustituidos por los medios digitales en todos los niveles de la ense帽anza, incluidos los planes de estudio de la ense帽anza superior y universitaria. En los 煤ltimos tiempos se han llevado a cabo diversas investigaciones sobre el papel de los medios digitales en la adquisici贸n de L2 y este art铆culo pretende resumir sistem谩ticamente los resultados de dichas investigaciones, centr谩ndose espec铆ficamente en la comprensi贸n lectora. Esta revisi贸n sistem谩tica sigue las directrices PRISMA (Page et al., 2021). Se han recopilado y analizado los estudios de 2010-2021 de Scopus y de Web of Science que tratan el tema. S贸lo se han incluido en la b煤squeda estudios experimentales en art铆culos de revistas de investigaci贸n revisados por pares. Aplicando este protocolo de revisi贸n, se seleccionaron 15 trabajos para realizar una s铆ntesis. Los resultados se clasificaron en: (a) efecto de los medios en la comprensi贸n lectora, (b) implicaciones pedag贸gicas, (c) futuras direcciones de investigaci贸n. El estudio concluye con algunas discusiones e implicaciones para investigadores y profesionales desde dos perspectivas: la adquisici贸n b谩sica o fundamental de segundas lenguas (FSLA, en sus siglas en ingl茅s) y la adquisici贸n instruida de segundas lenguas (ISLA, en sus siglas ingl茅s)
  corecore