14 research outputs found

  Käsityönopettajaopiskelijoiden käyttäjäkokemus vaatteen peruskaavan piirtämisestä : Tarkastelussa avoimen lähdekoodin kaavoitus- ja mittataulukko-ohjelmisto Seamly

  Get PDF
  Kandidaatintutkielmassa tutkimme käsityönopettajaopiskelijoiden kokemuksia vaatteen peruskaavan piirtämisestä käyttäen avoimen lähdekoodin Seamly- ohjelmistoa. Vaatteen peruskaavan piirtämistä ei Turun yliopiston käsityönopettajan opinnoissa opeteta. Tutkielmamme pyrkii tuomaan esille aiheen merkitystä ja esimerkkejä kaavan piirron mahdollisista toteutustavoista. Tarkastelemme aihetta käytettävyystutkimuksen näkökulmasta. Käytettävyyden kautta tutkimme peruskaavan piirtämisen kokemuksia opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimukseen haettiin opiskelijoita Turun yliopiston käsityön aineenopettajan koulutukseen osallistuvista. Tutkimukseen osallistui viisi opiskelijaa. Tutkimus sisältää teoreettisen osuuden kaavoituksen tutkimuksesta ja sen käytöstä opettamisen ja oppimisen kentillä. Käsittelemme myös käytettävyystutkimuksen teoriaa ja sen käyttöä kasvatustieteissä. Käytettävyystutkimus perustuu kullekin tutkimukselle asetetuille käytettävyyskriteereille, joten määrittelimme myös käytettävyystutkimuksen teorioihin nojaten omaan viitekehykseemme sopivat kriteerit. Kriteerimme olivat opittavuus, tehokkuus, miellyttävyys ja merkityksellisyys ja näiden perusteella tarkistelimme työpajaosallistujien kokemusta. Tutkittava aineisto hankittiin tutkimusta varten pidetyissä peruskaavanpiirto työpajoissa. Osallistujien ennakko-odotuksia kartoitettiin alkukyselyllä ennen ensimmäistä työpajaa. Toisen työpajan jälkeen suoritetussa loppukyselyssä kerättiin tietoa itse työpajakokemuksesta ja sen vastaavuudesta odotuksiin. Lisäksi työpajoista tallennettiin audiovisuaalista aineistoa ja havaintomuistiinpanoja kyselyaineiston analyysin tueksi. Aineiston perusteella vertasimme odotusten ja kokemusten vastaavuutta ja tulkitsimme siihen vaikuttaneita tekijöitä. Johtopäätöksinä tutkimuksesta saimme luotua kokemuksen etenemistä esittävän mallin, josta tuli ilmi kokemuksen muutoksia ja tietoa työpaja toiminnan käytettävyydestä. Työpajan aikana opiskelijoiden tunteet aiheen merkityksellisyydestä, miellyttävyydestä ja tehokkuudesta kasvoivat. Osallistujat ilmaisivat kiinnostuksensa käyttää tietokoneohjelmaa tulevaisuudessa. Pohdintaosuudessa tuomme esille ajatuksia peruskaavan piirtämisen käytöstä opetuksen kontekstissa

  Dynamic large-scale network synchronization from perception to action

  Get PDF
  Sensory-guided actions entail the processing of sensory information, generation of perceptual decisions, and the generation of appropriate actions. Neuronal activity underlying these processes is distributed into sensory, fronto-parietal, and motor brain areas, respectively. How the neuronal processing is coordinated across these brain areas to support functions from perception to action remains unknown. We investigated whether phase synchronization in large-scale networks coordinate these processes. We recorded human cortical activity with magnetoencephalography (MEG) during a task in which weak somatosensory stimuli remained unperceived or were perceived. We then assessed dynamic evolution of phase synchronization in large-scale networks from source-reconstructed MEG data by using advanced analysis approaches combined with graph theory. Here we show that perceiving and reporting of weak somatosensory stimuli is correlated with sustained strengthening of large-scale synchrony concurrently in delta/theta (3-7 Hz) and gamma (40-60 Hz) frequency bands. In a data-driven network localization, we found this synchronization to dynamically connect the task-relevant, that is, the fronto-parietal, sensory, and motor systems. The strength and temporal pattern of interareal synchronization were also correlated with the response times. These data thus show that key brain areas underlying perception, decision-making, and actions are transiently connected by large-scale dynamic phase synchronization in the delta/theta and gamma bands.Peer reviewe

  Komposiittisovelluksen muodostaminen palvelukeskeisen arkkitehtuurin web-palveluista

  No full text
  Palvelukeskeisten arkkitehtuurien nauttiessa kasvavaa huomiota tietojärjestelmien suunnittelussa, komposiittisovelluksien tehokas käyttö on noussut avainasemaan liiketoimintasovellusten toteuttamisessa. Tutkielmassa selvitetään, mitä palvelukeskeinen arkkitehtuuri, web-palvelut ja komposiittisovellukset ovat ja toteutetaan palveluita käyttävä komposiittisovellus. Tutkielmassa selvitetään kolmen eri määritelmän mukaiset palvelukeskeisen arkkitehtuurin perusperiaatteet. Perusperiaatteet ristiintaulukoidaan, mikä helpottaa komposiittisovelluksen kannalta olennaisimpien periaatteiden tunnistamista. Ristiintaulukointia käytetään apuna sovelluksen suunnittelussa. Sovelluksen toteuttamisen jälkeen selvitetään, toteutuivatko periaatteet käytännön sovelluksessa. Toteutettua sovellusta arvioidaan palvelukeskeisen arkkitehtuurin, ohjelmoijan ja ohjelmistosuunnittelijan näkökulmasta. Komposiittisovelluksen todetaan soveltuvan hyvin palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin ja tehostavan sovelluskehitystä. Lähestymistavan todetaan aiheuttavan myös uusia haasteita, mutta niiden arvioidaan jäävän hyötyjä vähäisemmäksi.As the interest in SOA is increasing, effective implementation and use of composite applications has become crucial for business application development. This study will examine what service oriented architecture, web service and composite application are. A composite application, which uses web-services, is also implemented. This study explains the basic principles of service-oriented architecture based on three different definitions. Principles are cross tabulated, which assist in identifying the most important principles for composite applications. Results of cross tabulation are used when designing the composite application. After implementing the composite application, the results are used for checking if the principles were followed. Implemented application is evaluated from service-oriented architecture’s, programmer’s and software designer's perspective. The composite application is found to suit well to service-oriented architecture and to decrease application development time. The approach is found to cause some new challenges, but the benefits are estimated to be greater than the shortcomings

  Avoimeen lähdekoodiin perustuvat Javan web-palveluiden ohjelmistokehykset

  No full text
   Hirvonen, Matias Juhani Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma / Matias Hirvonen Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009. 39 s. Kandidaatintutkielma Palvelukeskeisten arkkitehtuurien nauttiessa kasvavaa huomiota tietojärjestel-mien suunnittelussa myös web-palveluiden tehokas toteuttaminen on noussut avainasemaan. Tutkielmassa kerrotaan lyhyesti mitä web-palvelut ovat ja luo-daan katsaus niiden historiaan. Web-palvelun käsite yhdistetään tekniseen to-teutukseen jaottelemalla palvelut karkeasti arkkitehtuurin ja toteutustavan pe-rusteella. Aihealueen laajasta termistöstä selvitetään ohjelmistosuunnittelijan kannalta tärkeimmät termit, niiden merkitys ja keskinäiset suhteet. Web-palveluiden roolia Java-ympäristössä käsitellään Javan ohjelmistoalustojen kautta ja paneudutaan tarkemmin Java Enterprise Editionin web-palvelu-rajapintaan. Lopuksi vertaillaan seitsemää keskenään varsin erilaista Java-kielellä toteutettua ohjelmistokehystä. Niiden hyviä ja huonoja puolia vertail-lessa todetaan parhaan vaihtoehdon valinnan olevan tapauskohtaista. Kehysten ominaisuudet kootaan valintaa helpottavaan taulukkoon.     

  Phase and amplitude correlations in resting-state activity in human stereotactical EEG recordings

  No full text
  Inter-areal interactions of neuronal oscillations may be a key mechanism in the coordination of anatomically distributed neuronal processing. In humans, invasive stereo-electroencephalography (SEEG) is emerging as a reference method for electrophysiological recordings because of its excellent spatial and temporal resolution. It could thus be also considered an optimal method for mapping neuronal inter-areal interactions. However, the common bipolar (BP) referencing of SEEG data may both confuse signals from distinct sources and suppress true neuronal interactions whereas the alternative monopolar (MP) reference yields data contaminated by volume conduction. We advance here a novel referencing scheme for SEEG data where electrodes in grey matter are referenced to closest white-matter (CW) electrodes. Using a 22 subject cohort and these three referencing schemes, we observed that both inter-areal phase and amplitude correlations decayed as function of distance and frequency but remained significant and stable across distances up to 10. cm. Furthermore, we found that deep and superficial cortical laminae exhibit distinct spectral profiles of oscillation power as well as distinct patterns of inter-areal phase and amplitude interactions. These effects were qualitatively similar in MP and CW but distorted with BP referencing. Importantly CW was not influenced by the apparent large-scale volume conduction inherent to MP. We thus demonstrate here that with CW referencing, the superior anatomical accuracy of SEEG can be leveraged to yield accurate quantification and qualitatively novel insight into phase and amplitude interactions in human brain activity

  Neuronal long-range temporal correlations and avalanche dynamics are correlated with behavioral scaling laws

  No full text
  Scale-free fluctuations are ubiquitous in behavioral performance and neuronal activity. In time scales from seconds to hundreds of seconds, psychophysical dynamics and the amplitude fluctuations of neuronal oscillations are governed by power-law-form long-range temporal correlations (LRTCs). In millisecond time scales, neuronal activity comprises cascade-like neuronal avalanches that exhibit power-law size and lifetime distributions. However, it remains unknown whether these neuronal scaling laws are correlated with those characterizing behavioral performance or whether neuronal LRTCs and avalanches are related. Here, we show that the neuronal scaling laws are strongly correlated both with each other and with behavioral scaling laws. We used source reconstructed magneto- and electroencephalographic recordings to characterize the dynamics of ongoing cortical activity. We found robust power-law scaling in neuronal LRTCs and avalanches in resting-state data and during the performance of audiovisual threshold stimulus detection tasks. The LRTC scaling exponents of the behavioral performance fluctuations were correlated with those of concurrent neuronal avalanches and LRTCs in anatomically identified brain systems. The behavioral exponents also were correlated with neuronal scaling laws derived from a resting-state condition and with a similar anatomical topography. Finally, despite the difference in time scales, the scaling exponents of neuronal LRTCs and avalanches were strongly correlated during both rest and task performance. Thus, long and short time-scale neuronal dynamics are related and functionally significant at the behavioral level. These data suggest that the temporal structures of human cognitive fluctuations and behavioral variability stem from the scaling laws of individual and intrinsic brain dynamics

  Neuronal long-range temporal correlations and avalanche dynamics are correlated with behavioral scaling laws

  No full text
  Scale-free fluctuations are ubiquitous in behavioral performance and neuronal activity. In time scales from seconds to hundreds of seconds, psychophysical dynamics and the amplitude fluctuations of neuronal oscillations are governed by power-law-form long-range temporal correlations (LRTCs). In millisecond time scales, neuronal activity comprises cascade-like neuronal avalanches that exhibit power-law size and lifetime distributions. However, it remains unknown whether these neuronal scaling laws are correlated with those characterizing behavioral performance or whether neuronal LRTCs and avalanches are related. Here, we show that the neuronal scaling laws are strongly correlated both with each other and with behavioral scaling laws. We used source reconstructed magneto- and electroencephalographic recordings to characterize the dynamics of ongoing cortical activity. We found robust power-law scaling in neuronal LRTCs and avalanches in resting-state data and during the performance of audiovisual threshold stimulus detection tasks. The LRTC scaling exponents of the behavioral performance fluctuations were correlated with those of concurrent neuronal avalanches and LRTCs in anatomically identified brain systems. The behavioral exponents also were correlated with neuronal scaling laws derived from a resting-state condition and with a similar anatomical topography. Finally, despite the difference in time scales, the scaling exponents of neuronal LRTCs and avalanches were strongly correlated during both rest and task performance. Thus, long and short time-scale neuronal dynamics are related and functionally significant at the behavioral level. These data suggest that the temporal structures of human cognitive fluctuations and behavioral variability stem from the scaling laws of individual and intrinsic brain dynamics

  Long-range phase synchronization of highfrequency oscillations in human cortex

  Get PDF
  Inter-areal synchronization of neuronal oscillations at frequencies below similar to 100Hz is a pervasive feature of neuronal activity and is thought to regulate communication in neuronal circuits. In contrast, faster activities and oscillations have been considered to be largely local-circuit-level phenomena without large-scale synchronization between brain regions. We show, using human intracerebral recordings, that 100-400Hz high-frequency oscillations (HFOs) may be synchronized between widely distributed brain regions. HFO synchronization expresses individual frequency peaks and exhibits reliable connectivity patterns that show stable community structuring. HFO synchronization is also characterized by a laminar profile opposite to that of lower frequencies. Importantly, HFO synchronization is both transiently enhanced and suppressed in separate frequency bands during a response-inhibition task. These findings show that HFO synchronization constitutes a functionally significant form of neuronal spike-timing relationships in brain activity and thus a mesoscopic indication of neuronal communication per se.Peer reviewe
  corecore