116 research outputs found

  Fremmedsprogspædagogikken - eksemplificeret ved 4 forskningsområder

  Get PDF
  The paper gives a brief introduction to Foreign Language Pedagogy. In order to show the wide scope in research interests and methodology within this field of research 4 specific areas of study are outlined: 1) cross-cultural pragmatics 2) lexical inferencing strategies 3) text quality in written texts and 4) classroom research within the action research paradigm. For each of the fields of study the research design, the results and possible pedagogical implications are outlined. Finally, the implications of the results in relation to the teaching of Greenlandic in secondary education in Greenland are discussed

  Hvad vil det sige at kunne et ord?

  Get PDF
  OrdforstĂĄelse og ordbeherskels

  Netarkivet.dk indsamler data om .dk

  Get PDF
  Internettet er også del af den kulturarv, der skal dokumenteres for fremtidens generationer. Derfor er Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek under det fælles banner Netarkivet.dk gået i gang med at indsamle og bevare den danske del af internettet

  Lærerkognition som centralt udgangspunkt for lærernes praksisnære professionsudvikling – en ny efteruddannelsesmodel

  Get PDF
  Artiklen giver et indblik i teoretiske, metodiske og praksisrelaterede overvejelser bag udviklingen af tre efteruddannelsesforløb i det igangværende udviklings- og forskningsprojekt ”Tidligere sprogstart – ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed”. Artiklen præsenterer med eksempel i projektet en ny efteruddannelsesmodel til udvikling af lærernes undervisningspraksis, der tager afsæt i centrale principper i den praksisnære professionsudvikling, som kobles til feltet lærerkognition som modellens centrale teoretiske udgangspunkt. Lærerkognitionen, som stadigvæk er ret uopdyrket i den danske faglitteratur, diskuteres indgående. Derudover præsenteres centrale principper i den praksisnære professionsudvikling, som afgrænses fra aktionslæring som metodisk tilgang. Afsluttende skitseres, hvilke lærerkognitionsdata der indsamles i projektet, og sammenhængen mellem den praksisnære professionsudvikling og lærerkognitionen uddybes. Summary: The article provides an insight into theoretical, methodical and practical reflections behind the development of three supplementary in-service training programs in the ongoing development and research project called “Early foreign language learning - new didactics for beginners with a focus on plurilingualism”. The article presents a new educational model for in-service training focusing on supporting and developing the teachers’ practical teaching skills, with examples from the project. Initially, a number of central principles in the continuing professional development of teachers will be outlined with a focus on the research field of teacher cognition as the main theoretical point of departure for the educational model. Teacher cognition is still an under-researched field in the Danish scientific literature and, hence, it is discussed thoroughly. Furthermore, central principles in the continuing professional development of teachers are presented, in an attempt to compare and delimit the chosen approach from action research as a method for teacher involvement. Lastly, the article describes the types of teacher cognition data collected in the project and the connection between continuing professional development and teacher cognition is elaborated
  • …
  corecore