1 research outputs found

    Raskaana olevan turvapaikanhakijan terveydenhuollon palvelut Pohjoismaissa

    No full text
    Opinnäyttötyön tarkoituksena oli kuvata raskaana olevien turvapaikanhakijoiden terveyspalveluita Pohjoismaissa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa kätilö- ja terveydenhoitajan koulutuksen tueksi. Tutkimuskysymykset olivat: 1. Minkälaisia haasteita raskaana olevat turvapaikan hakijat kohtaavat Pohjoismaiden terveyspalveluissa? 2. Minkälaisia ongelmia raskaana olevilla turvapaikan hakijoilla on? 3. Millaiset palvelut sopivat raskaana oleville turvapaikan hakijoille? Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsaus aloitettiin hakemalla tietoa aiheesta ja kirjallisuushaku toteutettiin syys-joulukuussa 2023. Aineistoa haettiin vuosilta 2013-2023 Proquest, Cinahl, Pubmed ja Medic tietokannoista. Tietokantojen lisäksi aineistoa haettiin manuaalisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Maahanmuuttoviraston (MIGRI) ja Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alan avoimen julkaisuarkiston (julkkari.fi) - verkkosivuilta. Kirjallisuuskatsauksen tuloksista käy ilmi, että raskaana olevat turvapaikanhakijat kohtaavat terveydenhuollossa haasteita Pohjoismaissa. Kirjallisuuden mukaan haasteita ovat: kulttuuriset esteet, kielivaikeudet ja terveystiedon saantiin liittyvät ongelmat. Palvelujen saavutettavuudessa on eroja eri maiden välillä, mikä vaikuttaa palveluiden tasapuoliseen hyödyntämiseen. Lisäksi palveluiden laatu vaihtelee, ja raskaana olevien turvapaikanhakijoiden erityistarpeet eivät aina saa riittävää huomiota. Opinnäytetyömme tulokset antavat tietoa siitä, miten Pohjoismaat vastaavat raskaana olevien turvapaikanhakijoiden terveydenhuollon tarpeisiin. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä terveyspalveluita vastaamaan paremmin raskaana olevien turvapaikanhakijoiden ainutlaatuisiin tarpeisiin Pohjoismaissa
    corecore