97 research outputs found

  Soveltavaa liikuntaa Kangasmetsän koulun 5.-6. luokalle

  Get PDF
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda ajatusta sovelletusta liikunnasta ja uusia näkökulmia koululiikuntaan erityistä tukea tarvitseville lapsille. Koululta puuttuessa eritysliikunnanopettaja jää liikunta vähemmälle huomiolle. Opinnäytetyö on laadultaan toiminnallinen, ja tarkoituksena oli järjestää erityistä tukea tarvitseville lapsille sovellettua liikuntaa. Liikuntatoteutuksia järjestettiin kymmenen kertaa, joista tehdyt tarkat tuntisuunnitelmat ovat liitteenä. Tuntisuunnitelmista selviää jokaisen toteutuskerran sisältö ja tavoitteet. Opinnäytetyön teoriaosuus muodostuu soveltavan liikunnan selvityksestä, erityistä tukea tarvitsevien ohjaamisesta, liikunnan fyysistä ja psyykkisiä merkityksistä ja vaikutuksista. Opinnäytetyö mahdollisti luokanopettajalle tilaisuuden havainnoida oppilaita uudesta näkökulmasta pitkällä aikavälillä, sekä tehdä niistä omia johtopäätöksiään. Opinnäytetyö antoi opettajalle uusia ideoita liikuntatuntien kehittämiseksi erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeita ajatellen. Opinnäytetyömme tuotteena annamme koulun käyttöön materiaalipaketin, joka sisältää jokaisen toteutuksen tuntisuunnitelmat.The objective was to bring the idea as applied to new perspectives on physical activity and sport in schools with special needs children. Because in the school there were no specific teacher in sports, the time teacher uses to plan lessons is scarce. The main characteristic feature of this thesis is activity. The purpose was to organize applied sports to children with special needs. There were ten executions with individual plans of action. They can be found in the attachments. The theory part of the thesis is composed of the definition of applied sports, guidance of children with special needs and the meanings and implications of physical and mental influences. The thesis enabled the class teacher the opportunity to observe the students a new perspective in the long term, and do her own conclusions. The thesis gave the teacher new ideas for sports with special educational needs of children with needs. As a product of our thesis we give the school the use of materials package, which includes lesson plans for each execution

  Co-creation of integrated service solutions in business networks

  Get PDF
  Operating in business networks and increasing service- and knowledge-intensiveness of solutions offerings are prevalent phenomena in the business world. While studies on product-service bundles and servitization of industrial companies are abundant in solutions literature, integration of services and the related capabilities at business network level have attracted sparse attention.This doctoral thesis aims to increase understanding of companies co-creating integrated service solutions in business networks. The research employs a qualitative case study approach based on 101 in-depth interviews in 13 supplier companies and 17 customer companies. Industrial services and knowledge-intensive business services (KIBS) in marketing, advertising and consulting fall within the scope of this research.Drawing on the in-depth empirical evidence and selected theoretical perspectives of value creation, service management, knowledge management and key account management, this thesis extends and complements prior research on integrated solutions. The novelty value of this research is derived from the application of new theoretical perspectives to the study of integrated solutions and the identification of the corresponding central capabilities and activities.As a result, the identified organizational and knowledge integration capabilities complement the previously depicted core capability of systems integration with a relational and interactive co-creation aspect of integrating services in a business network. Activities such as agreeing on network positions and sharing knowledge between network actors are then pivotal to ensuring successful value co-creation and a seamless customer experience. Consequently, this thesis enhances the shift of mindset in solution business from goods-oriented thinking towards strong customer focus and a relational and collaborative nature of value co-creation. In addition to contributing theoretically, this thesis provides managerial advice in terms of the central activities in co-creating integrated service solutions within a group of suppliers and their common business customer.Tämä väitöskirja yhdistää kaksi yleistä yritysmaailman ilmiötä: yritysten toimimisen osana liiketoimintaverkostoja sekä palvelu- ja tietointensiivisyyden lisääntymisen ratkaisuliiketoiminnassa. Tämänhetkinen integroituja ratkaisuja koskeva kirjallisuus keskittyy vahvasti tuote-palveluratkaisuihin ja teollisten yritysten "palvelullistumiseen" (engl. servitization). Sen sijaan kirjallisuudessa on hyvin vähän palvelujen integrointiin liittyvää tutkimusta, eikä ole tutkimustietoa siitä, millaisia kyvykkyyksiä palveluratkaisujen yhteisluonti edellyttää yrityksiltä.Tämän väitöskirjan teoriapohja rakentuu arvonluonnin, palvelujohtamisen, tietojohtamisen ja avainasiakkuuksien johtamisen kirjallisuuksien varaan. Tutkimuksen uutuusarvo perustuu uudenlaisten teoreettisten lähestymistapojen hyödyntämiseen integroitujen ratkaisujen tutkimuksessa sekä siihen, että tunnistetaan palveluratkaisujen verkostomaiseen yhteisluontiin tarvittavat aktiviteetit ja kyvykkyydet.Tutkimus toteutettiin laadullisen tapaustutkimuksen lähestymistavalla hyödyntäen aineistona haastatteluja (n=101), jotka toteutettiin 13 toimittaja- ja 17 asiakasyrityksessä. Lisäksi aineistoa kerättiin yritystilaisuuksissa. Tutkimuksen kohteina olivat sekä teollisuuden palvelut että tietointensiiviset mainonnan, markkinoinnin ja konsultoinnin palvelut.Tutkimuksen tuloksena tunnistetut organisatorisen integroinnin ja tiedon integroinnin kyvykkyydet täydentävät aiemmin ratkaisuliiketoiminnassa keskeisenä pidettyä systeemi-integraatiokyvykkyyttä. Tulokset korostavat yritysten välisiä suhteita, vuorovaikutusta ja yhteisluontia palvelujen integroinnissa. Tällöin esimerkiksi verkostoasemasta sopimiseen ja tiedon jakamiseen liittyvät aktiviteetit ovat keskeisiä onnistuneen arvonluonnin ja saumattoman asiakaskokemuksen varmistamisessa. Samalla tämä väitöskirja edistää ratkaisuliiketoiminnan siirtymää tuotelähtöisestä ajattelumallista kohti asiakaskeskeistä ratkaisuliiketoimintaa ja yritysten välisenä yhteistyönä tapahtuvaa arvonluontia. Lopuksi väitöskirja tarjoaa käytännön suosituksia yritysjohdolle siitä, miten liiketoimintaverkostoissa yhteisluodaan palvelu- ja tietointensiivisiä integroituja ratkaisuja

  Engaging Undergraduates in Comparative Psychology: A Case Study

  Get PDF
  With many comparative psychologists teaching at small colleges and universities where resources are limited, maintaining a traditional animal laboratory housing rats or pigeons is not realistic for many of these researchers. One way to overcome this lack of overhead costs and extensive lab space, is to forge collaborations with local zoos and aquariums. Zoo and aquarium research projects provide a way to examine a wide range of species, which is an important tenet within the field of comparative psychology. Furthermore, many undergraduates are innately attracted to the prospect of working with exotic animals. Here, we propose utilizing visitor behavior research as a means to provide undergraduates with research experience within the field comparative psychology, as w ell as expose the general public to animal behavior research

  An√°lisis tributario de la comparaci√≥n de los mecanismos de doble imposici√≥n de Chile y Alemania en relaci√≥n con el Per√ļ, Chiclayo 2015

  Get PDF
  En la investigaci√≥n realizada se determin√≥ que era relevante la explicaci√≥n al problema de la doble imposici√≥n, a trav√©s de los mecanismos que cada pa√≠s utiliza, estableciendo la forma en que los estados se distribuyen la potestad tributaria para gravar los distintos tipos de rentas. As√≠, respecto de ciertos tipos de renta, el estado de la residencia es decir, donde reside la persona que percibe la renta, tiene un derecho exclusivo de imposici√≥n. Respecto de otros tipos de renta, ambos estados tienen derecho de imposici√≥n, pudiendo el estado de la fuente esto es, donde se genera la utilidad, estar sujeto a un determinado l√≠mite. En este caso, la doble tributaci√≥n se evita por medio de los mecanismos internos permanentes contemplados por cada estado, que deben ser permanentes y no solo cuando se va a gravar alguna operaci√≥n imponible siendo lo habitual que el estado de la residencia otorgue un cr√©dito por el impuesto pagado en el estado de la fuente. Para concretar este concepto es necesario bajar barreras tributarias a los flujos internacionales de inversi√≥n, estrategia que se ha ejecutado de los cuales los pa√≠ses seleccionados mediante una combinaci√≥n de pol√≠ticas unilaterales, bilaterales y multilaterales, haciendo uso de la combinaci√≥n de pol√≠ticas lo cual se profundiza en los √ļltimos a√Īos con la suscripci√≥n de convenios que permiten regularizar la doble imposici√≥n

  Imagepaketin suunnittelu

  Get PDF
  Imagepaketin suunnittelu -opinnäytetyö lähti käyntiin ensin ensimmäisen opinnäytetyöpalaverin syksyllä 2008 myötä, ja sittemmin työharjoittelupaikkani (työharjoittelu keväällä 2008) Salon lukion koko opinahjon kattavan image-projektin aikana, jossa olin mukana kyseisen lukion Multimedia-luokan tietokoneiden imagepaketin suunnittelun puitteissa. Eli toisin sanoen koko Multimedia-luokan noin pariinkymmeneen pöytäkoneeseen tuli suunnitella täsmälleen samanlainen ohjelmistorakenne eli image. Opinnäytetyössä tuon esille imagen lisäksi myös sen, miten samanlaisten sovellusympäristöjen kopiointi voidaan oikein toteuttaa imagen ja RIS:in (Remote Installation Services) avulla. Työvälineenäni oli ennen kaikkea Windows XP Professional -käyttöjärjestelmä, mutta sen lisäksi käytin myös Exceliä tietojen keräämistä ja Wordia tietojen julkaisemista varten. Imagepaketin suunnittelu tai toteutus ei sinänsä välttämättä maksa mitään, mutta ohjelmistolisenssit kylläkin. Suunnittelun loppuvaiheessa tuli kuitenkin huomattua, että ohjelmistoihin ei lopulta tarvinnut tehdä mitään suuria muutoksia, vain Adobe CS (Adobe Creative Suite Design Premium 4) -ohjelmistot päivitettiin uusimpiin.The whole Designing Of The Image project started in fall 2008 and during the Salo High School's image project, where my task was to be a part of the designing of the Multimedia classrooms’ image. In one classroom there are about 20 computers and all of them had to get the same "Multimedia image". The thesis brings out some important concepts when discussing Image Design, like RIS (Remote Installation Services), Flat image and RIPrep image. Image is like a clone from an installed cd or hard drive, which are used as help with copying same program environments. With RIS it is possible to create images like RIPrep images. In the Designing Of The Image project I used above all Windows XP Professional operating system and also the Excel and Word, both 2003 versions. Designing or implementation do not necessarily cost anything, but software licenses do. Results show that there were not so many changes with the programs after all, only the Adobe CS (Adobe Creative Suite Design Premium 4) updates

  Yritykset yhdistävät tuotteita ja palveluja saumattomiksi kokonaisratkaisuiksi:Kolme ratkaisun avainta

  No full text
  Kokonaisratkaisujen tarjoaminen yritysten välisenä yhteistyönä ja yhden luukun -periaatteella ostaminen ovat arkipäivää yritysten välisessä kaupassa monella toimialalla. Lehtiartikkelissa avataan kolme ratkaisun avainta, joilla vältetään yleisimmät kokonaisratkaisujen myynnin ja toimittamisen ongelmat

  Co-creation of integrated service solutions in business networks:Dissertation

  No full text
  • ‚Ķ
  corecore