6 research outputs found

  The Spanish Civil War in Catalan narrative

  Get PDF
  The first part of this article presents the literary output on the subject of the Spanish Civil War written during the war and immediately after it, between 1936 and 1939. What stand out from this time are brief, non-fictional narrative forms which were often meant for the press, such as chronicles from both the battlefront (where Pere Calders excels) and the home front. Among the fictional genres, short stories prevailed during the war, while the novel, a genre which requires the slow assimilation of experience, found its maximum expression in the post-war period in two canonical works by Joan Sales and Mercè Rodoreda, which shall be analysed in the second part of this article

  Armand Obiols i la Revista de Catalunya a l'exili

  Get PDF
  Estudi sobre la intervenció d'Armand Obiols (Joan Prat i Esteve) en les tasques d'edició de la Revista de Catalunya, en l'etapa que va haver de publicar-se a l'exili, després de la desfeta de 1939.Study of the role played by Armand Obiols (Joan Prat i Esteve) in editing the Revista de Catalunya during the phase when it had to be published in exile, after the defeat of 1939

  La guerra civil en la narrativa catalana

  Get PDF
  En aquest article es presenta, en una primera part, la producció entorn del tema de la guerra escrita coetàniament, entre el 1936 i el 1939. Destaquen, en aquest període, les formes narratives breus no ficcionals i sovint destinades a la premsa periòdica, com les cròniques del front (hi excel·leix Pere Calders) o les de rereguarda. Entre els gèneres ficcionals, durant la guerra té molt d'interès el conte, mentre que la novel·la, un gènere que requereix l'assimilació lenta de l'experiència, trobarà la màxima expressió a la postguerra en dues obres canòniques, de Joan Sales i Mercè Rodoreda, que s'analitzen a la segona part
  corecore