2 research outputs found

    The Photography Semiotics of Leaders of Authoritarian Country and Democratic Country and the Comparative Analysis of Political myths Related to it. (Atpūta, 1939, Ieva, 2006)

    No full text
    Å Ä« bakalaura darba autore ir Andra Briekmane. Bakalaura darba nosaukums ir ā€žAutoritāras valsts vadÄ«tāja un demokrātiskas valsts vadÄ«tāja fotogrāfiju semiotika un ar tām saistÄ«to politisko mÄ«tu salÄ«dzinoŔā analÄ«ze. (AtpÅ«ta, 1939, un Ieva, 2006)ā€. Tā teorētiskais pamatojums ir Rolana Barta semiotikas teorija par mÄ«ta radÄ«Å”anu un Kristofera Flada teorija par politisko mÄ«tu, jo analizētas tiek politiÄ·u fotogrāfijas. Tā kā K. Ulmanis ir autoritāras valsts vadÄ«tājs, apskatÄ«ta arÄ« propagandas teorija. Darbā izmantotās pētnieciskās metodes ir salÄ«dzinoŔā analÄ«ze un rāmējums. AnalÄ«zei konkrētie žurnāli izvēlēti, jo tie ir attiecÄ«go laika posmu populārākie (ar lielāko tirāžu) nedēļas žurnāli ar lÄ«dzÄ«gu pozicionējumu nacionālajā presē. Bakalaura darbā politiÄ·u fotogrāfijās tiek atrastas un salÄ«dzinātas zÄ«mes, no kurām konotāciju lÄ«menÄ« rodas simboli, ko savukārt izmanto politisko mÄ«tu veidoÅ”anai. Lai labāk izprastu mÄ«tu veidoÅ”anos, VVF fotogrāfijas tiek analizētas arÄ« ar rāmējuma palÄ«dzÄ«bu. Bakalaura darbs sastāv no teorijas metodoloÄ£ijas, empÄ«riskās un secinājumu daļas. Atslēgas vārdi: Fotogrāfija, semiotika, politiskais mÄ«ts, zÄ«me, simbols, salÄ«dzinoŔā analÄ«ze, rāmējums, Vaira VÄ«Ä·e ā€“ Freiberga, Kārlis Ulmanis.The author of this Bachelor research is Andra Briekmane. Its title is ā€œThe Semiotics of the Photographies of the Leader of Authoritarian and Democratic Country and the Comparative Analysis of Political Myths Connected with Them.(AtpÅ«ta, 1939, and Ieva, 2006)ā€ It is based on R. Bartā€™s semiotics theory and K. Floodā€™s theory about political myths. The methods of research are comparative analysis and framing. There are funded and comparated the signs in the photographies, and than in the connotative level is founded the symbols. And than these symbols are used in the political myths. Keywords: photography, semiotics, political myth, sign, symbol, comparative analysis, framing, Vaira VÄ«Ä·e ā€“ Freiberga, Kārlis Ulmanis
    corecore