5 research outputs found

  Mythical and Sociopsychological Aspects of Gold and Money in A. Upitis Novels till 1914

  No full text
  Bakalaura darba „Zelta un naudas mītiskie un sociālpsiholoģiskie aspekti A. Upīša romānos līdz 1914. gadam” izpētes objekts ir zelta un naudas ietekmju funkcionēšanas veidi romānu — „Jauni avoti”, „Sieviete”, „Zīda tīklā” un „Zelts” varoņu apziņā. Pētījumā iezīmēta naudas/zelta motīva aktualitāte literārajos darbos gan Eiropas, gan latviešu literatūrā līdz 20. gs. Ar zelta tēlu A. Upīts tiecas atklāt tā negatīvās izpausmes sociālajā vidē, uzsverot to neizbēgamību kapitālistiskajā sabiedrībā. Darbā tiek akcentēts, ka zeltam tāpat kā latviešu folklorā, arī romānos tiek piešķirta sakrāla vērtība, turklāt bagātība kapitālistiskajā sabiedrībā tiek attēlota kā augstākā sasniedzamā pakāpe. Pētījuma teorētiskajā daļā tiek raksturotas zelta un naudas mitoloģiskās funkcijas, kā arī tiek aplūkota bagātība sociālpsiholoģiskā aspektā, savukārt praktisko daļu veido romānu analīze mītiskā un sociālpsiholoģiskā aspektā.The bachelor paper’s „Mythical and Socio-psychological Aspects of Gold and Money in A. Upitis Novels until 1914” research object explores the functionality manners of the effects of gold and money on the consciousness of personages from the novels — „Jauni avoti”, „Sieviete”, „Zīda tīklā” and „Zelts”. The theme topicality of money/gold in literary works of European and and Latvian literature until the 20th century is marked in the research. With the character of gold A. Upits aspires to discover its negative manifestations in the social environment, emphasizing their inevitability in the capitalist society. It is accentuated in the paper, that gold is granted a sacral value in the novels, the same as in Latvian folklore, furthermore, wealth is portrayed as the highest achievable degree in the capitalist society. In the theoretical part of the research the mythological functions of gold and money are described, as well as wealth is viewed from a socio-psychological aspect, whilst the practical part consists of novel analysis from a mythical and socio-psychological aspect

  Metaphors about Latvia: analysis of the results on social network "Twitter" (2016) and production task

  No full text
  Maģistra darbā “Metaforas par Latviju: sociālā tīkla "Twitter" (2016) un produkcijas uzdevuma rezultātu analīze” tiek pētītas metaforas mikroblogošanas vietnē Twitter.com laika posmā no 2016. gada 11. līdz 18. novembrim, kā arī produkcijas uzdevumos, no kuriem viens ir veikts Latvijas Valsts svētku posmā no 2016. gada 11. līdz 18. novembrim, otrs neitrālā laika periodā no 2017. gada 3. līdz 11. aprīlim. Darba teorētiskais pamats balstās uz Džordža Leikofa (Lakoff) un Marka Džonsona (Johnson) konceptuālās metaforas teoriju. Maģistra darba empīriskajā daļā tiek identificētas biežāk lietotās metaforu kategorijas mikroblogošanas vietnē Twitter.com, kā arī abos produkcijas uzdevumos, ņemot vērā respondentu dzimumu un vecumu. Maģistra darbs demonstrē, ka metaforas ir bieži sastopams fenomens, raksturojot Latviju gan svētku laikā, gan ārpus tā.Master thesis “Metaphors about Latvia: analysis of the results on social network “Twitter” (2016) and production task” investigates metaphors found in microblogging site “Twitter” between 11th and 18th November 2016 as well as in production tasks where one of them was made between 11th and 18th November 2016, during Latvian National celebrations, and another between 3rd and 11th April 2017, in a neutral period of time. The theoretical background of the study is based on conceptual metaphor theory by George Lakoff and Mark Johnson. The empirical part of the master thesis identifies the most common metaphor categories in microblogging site Twitter.com and in production tasks taking into account respondent’s sex and age. This master thesis reveals that metaphor usage to characterize Latvia are a common phenomenon both during festivities and during neutral periods

  Mythical and Sociopsychological Aspects of Gold and Money in A. Upitis Novels till 1914

  No full text
  Bakalaura darba „Zelta un naudas mītiskie un sociālpsiholoģiskie aspekti A. Upīša romānos līdz 1914. gadam” izpētes objekts ir zelta un naudas ietekmju funkcionēšanas veidi romānu — „Jauni avoti”, „Sieviete”, „Zīda tīklā” un „Zelts” varoņu apziņā. Pētījumā iezīmēta naudas/zelta motīva aktualitāte literārajos darbos gan Eiropas, gan latviešu literatūrā līdz 20. gs. Ar zelta tēlu A. Upīts tiecas atklāt tā negatīvās izpausmes sociālajā vidē, uzsverot to neizbēgamību kapitālistiskajā sabiedrībā. Darbā tiek akcentēts, ka zeltam tāpat kā latviešu folklorā, arī romānos tiek piešķirta sakrāla vērtība, turklāt bagātība kapitālistiskajā sabiedrībā tiek attēlota kā augstākā sasniedzamā pakāpe. Pētījuma teorētiskajā daļā tiek raksturotas zelta un naudas mitoloģiskās funkcijas, kā arī tiek aplūkota bagātība sociālpsiholoģiskā aspektā, savukārt praktisko daļu veido romānu analīze mītiskā un sociālpsiholoģiskā aspektā.The bachelor paper’s „Mythical and Socio-psychological Aspects of Gold and Money in A. Upitis Novels until 1914” research object explores the functionality manners of the effects of gold and money on the consciousness of personages from the novels — „Jauni avoti”, „Sieviete”, „Zīda tīklā” and „Zelts”. The theme topicality of money/gold in literary works of European and and Latvian literature until the 20th century is marked in the research. With the character of gold A. Upits aspires to discover its negative manifestations in the social environment, emphasizing their inevitability in the capitalist society. It is accentuated in the paper, that gold is granted a sacral value in the novels, the same as in Latvian folklore, furthermore, wealth is portrayed as the highest achievable degree in the capitalist society. In the theoretical part of the research the mythological functions of gold and money are described, as well as wealth is viewed from a socio-psychological aspect, whilst the practical part consists of novel analysis from a mythical and socio-psychological aspect
  corecore