5 research outputs found

  Tanker om trøst og urørlighetssonen ved spiralinnleggelse

  Get PDF
  Unge kvinner forteller om en opplevelse av sterk sjenanse ved sine første gynekologiske undersøkelser. En sjenanse som kan bære preg av ydmykelse og blottleggelse. I dette vitenskapelige essayet ser vi nærmere på betydningen av hvordan helsesykepleiere møter de unge kvinnene, og hvordan trøst som fenomen kan være relevant i disse møtene. Gjennom helsestasjon for ungdom og studenthelsetjenesten møter helsesykepleiere mange unge kvinner som ønsker spiral. For mange av disse kvinnene er det første gang de er på et gynekologisk besøk. Teksten tar utgangspunkt i førsteforfatters møter med unge kvinner som får spiral som prevensjonsmiddel, og andreforfatterens erfaringer i møter med sårbare barn og voksne. Vi ønsker å utforske hvordan helsesykepleiere kan være åpne for trøsten når vi står nært unge kvinners urørlighetssone ved spiralinnleggelse. Hensikten er ikke å gi noe klart svar, men tekstfortolkningen har vist at bevissthet og refleksjon om ivaretakelse av urørlighetssonen kan ha betydning for trøst hos unge kvinner som skal ha spiral. Slike refleksjoner kan være verdifull kunnskap for helsepersonell som gjennomfører spiralinnleggelse.

  How do public health nurses in Norwegian school health services support siblings of children with complex care needs?

  Get PDF
  Aims: There is a paucity of data regarding the care and support provided by Norwegian school health services to siblings of children with complex care needs. Public health nurses are an integral part of these universal services, which focus on health promotion and disease prevention in primary and secondary schools. This study aimed to explore health promotion interventions by public health nurses for siblings in Norwegian schools and to identify regional differences. Methods: An online national questionnaire was distributed to Norwegian public health nurses and leaders of public health nursing services (N=487). The questions were related to how the nurses support siblings of children with complex care needs. The quantitative data were analysed using descriptive statistics. An inductive thematic analysis of free-text comments was conducted. Ethical Approval: The study was approved by the Norwegian Centre for Research Data. Results: The majority of public health nursing leaders (67%) reported that the services in their municipality had no system to identify siblings or to provide them with routine care. However, 26% of public health nursesreported thatroutine support was provided to siblings. Regional differences were identified. Study Limitations: This study included responses from 487 PHNs from all four health regions in Norway. The study design is limited and gives a brief outline of the current situation. Further data are needed to provide in-depth knowledge. Conclusions: This survey provides important knowledge for health authorities and professionals working with siblings, about inadequate support and regional differences in care provided to siblings by school health services

  Helsesykepleieres erfaringer med forebygging av brannskader hos smĂĄbarn

  Get PDF
  Bakgrunn: Brannskader hos barn er et globalt folkehelseproblem. Spesielt utsatt er barn 0-4 år. Helsesøstres erfaringer med å forebygge brannskader fra et kommunebasert brannskadeforebyggende program vil bidra til en dypere forståelse av forebygging av brannskader. Hensikt: Å utforske og beskrive helsesøstres erfaringer med forebygging av brannskader hos småbarn. Metode: Studien har en kvalitativ metode med ett eksplorerende og induktivt design. Det ble foretatt et strategisk utvalg av helsesykepleiere fra en kommune godkjent som «Trygt lokalsamfunn». Totalt 11 helsesykepleiere fra helsestasjonstjenesten deltok i to fokusgruppeintervjuer og ett individuelt intervju. For analyse av data ble det benyttet en kvalitativ innholdsanalyse. Resultat: Helsesykepleieres erfaringer med forebygging av brannskader innebærer «å møte foreldre med individuell tilpasning», «å styrke foreldrerollen» og «å tilhøre et fellesskap med felles visjoner og mål for brannskadeforebygging». Det ble identifisert et felles hovedtema: «Forebygging av brannskader oppleves som et moralsk ansvar». Konklusjon: Det brannskadeforebyggende arbeidet bør i større grad tilpasses individuelt og der kulturelle hensyn bør tas ved planlegging, etablering og gjennomføring av brannskadeforebyggende tiltak. Individuell tilpasset informasjon med empowerment-tilnærming kan styrke familier i deres behov for økt kunnskap og kompetanse. Samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, frivillige og private aktører vil forsterke det brannskadeforebyggende arbeidet

  Public health nursing in Ireland and Norway: A comparative analysis

  No full text
  Background: Public health, primary healthcare, and nursing are founding principles of public health nursing. Thus, the underpinning curriculum needs to reflect these core principles. Public health nursing educators sought to delve deeper into curricula and training of public health nurse (PHNs)in Ireland and Norway. Objective: To compare PHNs’ educational training in Ireland and Norway through a collaborative process. Design: This study used a descriptive comparative design. Sample: A panel of expert educators (the authors) compared national Public health nursing education strategies, guidelines, and curricula used to train PHN students. Results: Four core categories emerged from the analysis: general characteristics, theoretical and empirical knowledge base for PHNs practice, applying theory to clinical practice, and professional/ethical dimensions for practice. Results revealed more similarities than differences in both countries’ educational models. The central difference related to the specialist role in Norway versus the generalist role in Ireland. Conclusions: Workforce requirements drive the delivery of Public Health Nursing programs and educational curricula. However, it is imperative that educators evaluate their curricula in terms of fitness and practice, not just purpose
  corecore