4 research outputs found

  Influencer marketing for a small business owner: Planning an influencer marketing campaign

  No full text
  In Finland influencer marketing is still a relatively new concept compared to the phenomenon world-wide. It is a marketing opportunity for businesses regardless the size of the company. The purpose of this thesis was to give advices for a case company to facilitate the start of the influencer marketing campaign. The objectives were to define characteristics of a good influencer in general and to provide knowledge for identifying a suitable influencer matching the case company’s brand and values. The last objective was to introduce to the business owner different ideas to collaborate with the chosen influencer. A qualitative research method was used to conduct the study. The data was gathered by using observation technique and document analysis. The research was including four Finnish influencers and the observation period was in total eight weeks. The research was narrowed down by observing certain areas determined beforehand such as content quality, followers’ interaction and paid partnerships. There were two social media channels included in the study; Instagram and Blogs. The results were presented from each influencer separately to provide perspective to the reader about their different styles and characteristics. As the results and analysis were based on researcher’s observations and opinions, it was important to add influencers’ straight quotations and examples of their postings to increase the validity of the research. The analysis was carried out with the support of the theory by using the ABCC- tool. This abbreviation indicates the most important factors when selecting the influencer; authenticity, brand fit, community and content. The analysis of the results implied two of the observed influencers could be potential candidates for the case company. As a part of the results, certain influencer characteristics were emphasized, and campaign ideas suggested. The results led to the conclusion that the case company can either consider the influencer options researcher provided or use the information given in the thesis to search and identify other suitable prospects

  Nuori aikuinen osaksi työyhteisöä : opas Compass Group Finlandille

  No full text
  Opinn√§ytety√∂n tarkoitus oli edist√§√§ Compass Group Finlandin toimipisteiden henkil√∂st√∂√§ kohtaamaan sosiaalisesti ty√∂llistettyj√§ 18‚Äď29-vuotiaita nuoria tavoilla, jotka tukevat nuorten ty√∂h√∂n kiinnittymist√§ sek√§ organisaation sitouttamisen keinoja. Tavoitteena oli tuottaa toimipisteille opas, joka vahvistaa kohtaamisen hyvi√§ tapoja. Opinn√§ytety√∂n toimeksiantajana toimi kansainv√§linen ruoka- ja monipalveluyritys Compass Group Finland. Suomessa Compass Group ty√∂llist√§√§ noin 3000 henkil√∂√§. Sopimus opinn√§ytety√∂st√§ syntyi Compass Groupin tilauksesta, ja yrityksen halusta olla vastuullinen ty√∂nantaja tukien vaikeasti ty√∂llistyvien ty√∂llistymist√§. Compass Group toivoi toimipisteisiins√§ konkreettista opasta, joka tukee ihmisten hyv√§√§ kohtaamista. Tietoperustassa m√§√§riteltiin keskeiset k√§sitteet, kuten kohderyhm√§, koulutuksen ja ty√∂el√§m√§n ulkopuolella olevat nuoret, syrj√§ytyminen ja osallisuus sek√§ tarkasteltiin nuorten yleisimpi√§ haasteita. Lis√§ksi tietoperustassa k√§siteltiin t√§rkeimpi√§ aiheita liittyen nuorten aikuisten ty√∂tt√∂myyteen, ty√∂llistymiseen sek√§ ty√∂h√∂n sitoutumiseen. Toimeksiantajan toiveesta lis√§ttiin tietoperustaan my√∂s listaus mahdollisista yhteisty√∂kumppaneista, joiden kautta vaikeasti ty√∂llistyvi√§ voi tavoittaa. Opinn√§ytety√∂ toteutettiin toiminnallisena opinn√§ytety√∂n√§, koska toimeksiantaja halusi toimipisteisiins√§ konkreettisen tuotoksen. Apuna toteutuksessa k√§ytettiin konstruktiivista tutkimusta, joka menetelm√§n√§ tukee toiminnallista opinn√§ytety√∂t√§. Valmiiksi tuotetun tiedon lis√§ksi uutta empiirist√§ tietoa ker√§ttiin kyselytutkimusten avulla, jotka analysoitiin kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin. Lis√§ksi tietojen analysointiin sek√§ Compass Groupin materiaalien ja palaverimuistioiden tietojen analysointiin hy√∂dynnettiin dokumenttianalyysi√§. Aiemman tiedon ja kyselytutkimusten tulosten perusteella valmistettiin konkreettinen opas nuorten kohtaamiseen. Tulosten perusteella oppaaseen p√§√§dyttiin sis√§llytt√§m√§√§n tekstit seuraavilla otsikoilla: ‚ÄĚSosiaalinen ty√∂llist√§minen?‚ÄĚ, ‚ÄĚKuinka kohtaan nuoren?‚ÄĚ, ‚ÄĚEnsip√§ivien askelmerkit‚ÄĚ, ‚ÄĚPalaute parantaa suoritusta‚ÄĚ sek√§ ‚ÄĚNuori vaikuttaa passiiviselta ‚Äď mik√§ m√§tt√§√§?‚ÄĚ. Toimeksiantajalta saadun palautteen mukaan opas on hy√∂dyllinen, k√§ytett√§v√§ sek√§ s√§vylt√§√§n kannustava. Koska heill√§ on t√§ydet oikeudet oppaan k√§ytt√∂√∂n ja muokkaamiseen, voivat he tulevaisuudessa hy√∂dynt√§√§ materiaalia monin eri tavoin. Jatkokehitys ja -tutkimusideoina pidettiin nuorten aikuisten ty√∂llistymist√§ helpottavia tekij√∂it√§. Compass Group voisi kehitt√§√§ edelleen nettisivujen kautta tapahtuvan ty√∂nhaun ja harjoittelupaikkojen hakemisen helppoutta. Taustatietojen ja tutkimusvastausten perustella uskottiin, ett√§ jonkinlaisesta mentorointiohjelmasta voisivat hy√∂ty√§ sek√§ organisaatio ett√§ nuoret. Mielenkiintoista olisi tulevaisuudessa tutkia, kuinka toimipisteiss√§ on hy√∂dynnetty tuottamaamme opasta, ja kuinka hy√∂dyllinen se on k√§yt√§nn√∂ss√§ ollut

  Local delivery of a selective androgen receptor modulator failed as an anabolic agent in a rat bone marrow ablation model

  No full text
  <div><p><b>Background and purpose ‚ÄĒ</b> Selective androgen receptor modulators (SARMs) have been developed to have systemic anabolic effects on bones and muscles without the adverse effects of steroidal androgens. One unexplored therapeutic option is the targeted application of SARMs for the enhancement of local new bone formation. We evaluated the osteogenic efficacy of a locally released SARM (ORM-11984).</p><p><b>Methods ‚ÄĒ</b> ORM-11984 was mixed with a copolymer of L-lactide and …õ-caprolactone (PLCL). An in vitro dissolution test confirmed the sustainable release of ORM-11984 from the matrix. A bone marrow ablation model was used in female Sprague-Dawley rats. Implants containing 10%, 30%, or 50% ORM-11984 by weight or pure PLCL were inserted into the medullary canal of the ablated tibia. At 6 and 12 weeks, the volume of intramedullary new bone and the perimeter of bone-implant contact were measured by micro-computed tomography and histomorphometry.</p><p><b>Results ‚ÄĒ</b> Contrary to our hypothesis, there was a negative correlation between the amount of new bone around the implant and the dose of ORM-11984. There was only a mild (and not statistically significant) enhancement of bone formation in ablated bones subjected to the lowest dose of the SARM (10%).</p><p><b>Interpretation ‚ÄĒ</b> This study suggests that intramedullary/endosteal osteogenesis had a negative, dose-dependent response to locally released SARM. This result highlights the complexity of androgenic effects on bones and also suggests that there are biological limits to the targeted local application of SARMs.</p></div

  Reilu ruokamurros : Polkuja kestävään ja oikeudenmukaiseen ruokajärjestelmään

  No full text
  Ruokajärjestelmämme kärsivät monista yhteen kietoutuneista kestävyysongelmista. Ongelmia ei korjata yksittäisillä teknologisilla ratkaisuilla, vaan muutoksia tarvitaan läpi koko ruokajärjestelmän. Muutosten laajuuden vuoksi on syytä puhua järjestelmän perustavanlaatuisesta muuttamisesta eli ruokamurroksesta. Tässä julkaisussa tarkastelemme, miten ruokajärjestelmän ilmastopäästöjä voitaisiin vähentää Suomessa siten, että ruokaturva ei vaarannu. Arvioimme ilmastotoimien toteutusta eri murrospoluilla, jotka keskittyvät maankäytön, ruokavalioiden, maatalous- ja ruokateknologioiden muutoksiin. Arvioimme eri murrospolkujen vaikutuksia maatalouteen eri alueilla ja eri väestöryhmien ravitsemukseen. Esittelemme reilun ruokamurroksen periaatteet ja kriteerit, joiden avulla eri murrospolkujen oikeudenmukaisuusvaikutuksia voidaan arvioida. Tarkastelemme myös, millaisia politiikkatoimia tarvitaan ja ruokajärjestelmän toimijoiden näkemyksiä eri toimien oikeudenmukaisuudesta. Reiluuteen liittyvät kysymykset tarvitsevat huomiota kaikilla murrospoluilla, mutta hieman eri painotuksin. Maankäytön murrospolulla keskeiseen asemaan nousevat ilmastopäästöjen vähennys turvemaapelloilla ja viljelijöiden mahdollisuudet toteuttaa vaadittuja ilmastotoimia. Tämä haaste ei liity yksin jako-oikeudenmukaisuuteen, vaan vaatii myös tilojen erilaisten tilanteiden huomioimista sekä muutoskyvykkyyden kehittämistä. Tällä hetkellä viljelijät suhtautuvat vastentahtoisesti turvemaiden viljelystä luopumiseen. Vaatimukset turvepeltojen käytön muutoksista osuvat tuottajien toimeentuloon ja omanarvontuntoon. Koetun oikeudenmukaisuuden parantaminen vaatii huomiota menettelytapojen oikeudenmukaisuuteen politiikkatoimien suunnittelussa niin, että viljelijät otetaan tasavertaisemmin mukaan päästövähennys- ja politiikkakeinojen suunnitteluun. Ristiriitaiset kannustimet on poistettava. Ympäristöoikeudenmukaisuuden kannalta on tärkeää, että maataloudelle asetetuista ympäristötavoitteista pidetään kiinni. Ruokavaliomuutoksen murrospolku koskettaa koko väestöä. Ravitsemussuositusten ja energiatarpeen mukainen syöminen jo itsessään vähentäisi ruokavalion ilmastovaikutuksia. Sosioekonomiset tarkastelut osoittavat, että koulutetut, kaupunkilaiset naiset ovat etumatkalla kohti kestävämpää ruokavaliota. Heidän on helpompi seurata ison ruokavaliomuutoksen polkua, kun taas joillekin muille väestöryhmille pienemmän ruokavaliomuutospolun seuraaminen voi olla helpompaa. Ruokavaliomuutoksiin tarvittavia kyvykkyyksiä, tietoa, ruoanlaittotapoja ja kulttuurisia merkityksiä on tärkeää kehittää koko väestön tasolla. Samaan aikaan eri väestöryhmien ravitsemusta ja haavoittuvuutta ruoan ja muiden välttämättömyyshyödykkeiden hinnan muutoksille on tärkeää seurata, jotta sosiaalipolitiikalla pystytään reagoimaan muutoksiin. Ruokapuheen monipuolistaminen on tärkeää ruokavaliomuutokseen liittyvien vastakkainasettelujen purkamiseksi. Teknologiamuutoksessa eri toimijoiden resurssit ja tietotaito eivät jakaudu tällä hetkellä tasaisesti. Pienet startup-yritykset ja elintarviketeollisuuden vahvat toimijat ovat hyvin eri asemassa ruokateknologian kehityksessä. Kannattavuusongelmat vaikuttavat keskeisesti maatilojen mahdollisuuksiin ottaa uutta teknologiaa käyttöön tai vaihtaa tuotantosuuntaa. Eri toimijoiden yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua innovointiin on kehitettävä osana reilua innovaatiopolitiikkaa. Ruokajärjestelmän muutosvaatimukset nostavat koetut epäoikeudenmukaisuudet pintaan, ja riskinä on kokemusten kärjistyminen. Reilun ruokamurroksen periaatteet ja kriteerit auttavat tarkentamaan kestävyystoimien oikeudenmukaisuusvaikutuksia ja suhteuttamaan eri toimijaryhmien kokemuksia ja vaateita toisiinsa. Epäoikeudenmukaisuuksiin on aktiivisesti etsittävä ratkaisuja, siten, että samalla tarkennetaan eri politiikkalohkojen välistä työnjakoa ilmasto-, maatalous- ja sosiaalipolitiikan välillä. Muutoskyvykkyyksien tukeminen on vaikuttavinta oikeudenmukaisuuspolitiikkaa.Our food systems suffer from many intertwined sustainability problems. Problems cannot be fixed with individual technological solutions, but instead changes are needed throughout the entire food system. Given the scale of the changes, we should talk about a fundamental change in the system, that is, a food system transformation. In this publication, we examine how the climate emissions of the food system could be reduced in Finland in a way that does not compromise food and nutrition security. We assess the implementation of climate action on different transition paths that focus on changes in land use, diets, agriculture and food technologies. We assess the effects of different transition paths on agriculture in different regions and on the nutrition of different population groups. We present the principles and criteria for a just food system transition, with the help of which the fairness effects of different transition paths can be assessed. We will also examine necessary policy measures and the views of food system actors on the fairness of different actions. Issues related to fairness require attention on all transition paths, but with slightly different focuses. On the path of land use transition, the reduction of climate emissions in organic fields, i.e. peatlands and the opportunities for farmers to implement the required climate measures will play a key role. This challenge is not only related to distributional justice, but also requires recognition of the different situations and capabilities of the farmers. At the moment, farmers are reluctant to change the cultivation practices at the peatlands. Calls for change affect the producers' income and self-esteem. Improving perceived fairness requires paying attention to the procedural justice when planning policy measures. This can be done by involving farmers more equally in the planning of emission reduction and policy measures. Conflicting incentives must be removed. From the point of view of environmental justice, it is important that the environmental objectives set for agriculture are adhered to. The transition path of dietary change affects the entire population. Merely following nutritional recommendations would already reduce the climate impact of Finns’ diet. Socioeconomic studies show that educated urban women are ahead of the curve in moving towards a more sustainable diet. It is easier for them to follow the path of a significant dietary change, while for some other populations, following a smaller dietary change path may be easier. It is important to develop the capabilities, knowledge, cooking habits and cultural meanings required for dietary changes at the level of the entire population. At the same time, it is important to monitor the nutrition and vulnerability of different population groups when changing the price of food and other necessities in order to enable social policies to respond to changes. Diversifying food discourse is important in defusing the antagonistic attitudes associated with dietary change. In technological change, the resources and know-how of different actors are not evenly distributed at the moment. Small start-ups and strong players in the food industry play a very different role in the development of food technology. Profitability problems have a key impact on the ability of farms to adopt new technologies or to switch production. Equal opportunities for different actors to participate in innovation must be developed as part of a fair innovation policy. The demands for changes in the food system bring perceived injustices to the surface, and there is a risk that the experiences will polarise. The principles and criteria of the fair food transition help to specify the fairness effects of sustainability measures and to weigh the experiences and claims of different groups of actors. Solutions to injustices must be actively sought, at the same time specifying the division of labour between the climate, agricultural and social policies. Supporting the capacity for change is the most effective policy of fairness.nonPeerReviewe
  corecore