100 research outputs found

  Rikoksentorjunnan kannattavuus : alustava systemaattinen kirjallisuuskatsaus

  Get PDF

  Rahapelihaittojen seuranta, tutkimus, ehkäisyn ja hoidon kehittäminen : THL:n koordinoima arpajaislain 52. § mukainen toiminta vuonna 2020

  Get PDF
  Sosiaali- ja terveysministeriöllä on lakisääteinen tehtävä seurata ja tutkia arpajaisten (rahapelien) toimeenpanosta aiheutuvia haittoja sekä kehittää niiden ehkäisyä ja hoitoa (ArpL § 52).Sosiaali- ja terveysministeriö on osoittanut kokonaisuuden operatiivisen toimeenpanon ja koordinaation Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Tavoitteiden toteuttamiseksi THL toimii yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa. THL on tehnyt edelliseltä toimintakaudelta jatkuvat yhteistyösopimukset Helsingin yliopiston Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus CEACG:n, Alkoholitutkimussäätiön (apurahat rahapelitutkimukseen) sekä pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan (kumppanuushanke Peliklinikka, koordinaatio ja tutkimus) kanssa. Toimintasuunnitelmakooste on yhteenveto edellä mainittujen sopimustoimijoiden suunnitelmista vuodelle 2020. Toiminta on jaoteltu pääsääntöisesti kolmeen lohkoon: rahapelijärjestelmä ja -politiikka, ehkäisevä työ sekä hoito ja palvelujärjestelmä

  Open Access yleistym√§ss√§ ‚Äď joka viides vertaisarvioitu artikkeli vapaasti luettavissa verkossa

  Get PDF
  Tieteellisten artikkeleiden vapaasta saatavuudesta, Open Accessin (OA) hyödyistä ja mahdollisista haitoista on kiistelty jo vuosikymmen ajan. OA yleistyy kuitenkin vääjäämättä sitä mukaa, kun perustetaan uusia avoimia verkkolehtiä, rahoitusrakenteet muuttuvat kannustamaan OA-julkaisemista ja tutkijat hyödyntävät mahdollisuuksiaan tallentaa käsikirjoituksiaan täysin laillisesti esimerkiksi korkeakoulujensa julkaisuarkistoihin

  Isien kokemalle synnytyksen jälkeiselle masennukselle altistavat tekijät

  Get PDF
  Tiivistelmä. Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla kuvata isien kokemalle synnytyksen jälkeiselle masennukselle altistavia tekijöitä ja tavoitteena tuottaa uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää isien synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä neuvolatyössä ja muualla hoitotyön piirissä. Aineisto on kerätty CINHAL-, PubMed- ja Scopus-tietokannoista helmikuun 2019 aikana. Kirjallisuuskatsaus on toteutettu kirjallisuuskatsauksen metodia mukaillen. Aineistoon kuului 11 alkuperäistutkimusta, jotka täyttivät sekä sisäänotto- että poissulkukriteerit. Kirjallisuuskatsauksen mukaan isien synnytyksen jälkeiselle masennukselle altistavat tekijät voidaan jakaa neljään yläluokkaan, jotka ovat alhaiseen sosioekonomiseen asemaan liittyvät-, mielenterveyteen liittyvät-, isäksi tulemiseen liittyvät- sekä perheeseen liittyvät tekijät. Näistä luokista nousivat esiin mm. lapsen syntymää edeltäneet mielenterveysongelmat, epävakaa talous, huono parisuhde sekä haasteet lapsen kanssa. Isän hyvinvoinnilla on suuri vaikutus lapsen kehityksen kannalta ja siitä syystä aihetta tulisikin tutkia lisää. Kansallista tutkimusta aiheesta ei ole. Pienten lasten hoidossa tulisi kiinnittää huomiota koko perheen terveyteen, eikä pelkästään lapseen ja äitiin. Kirjallisuuskatsauksen tuloksia voidaan hyödyntää neuvola- ja sairaalatyössä erityisesti kiinnittäessä huomiota altistaviin tekijöihin masennuksen ennaltaehkäisyssä ja tunnistamisessa

  Hengellinen minuus sielunhoidon tutkimuksessa

  Get PDF
  Kirja-arvostelu: Arvosteltu teos: Kuka minä todella olen? Kätkössä olevaa minuutta etsimässä / Paavo Kettunen. - Rovaniemi : Väyläkirjat, 2021.Non peer reviewe

  Monelta kantilta

  Get PDF
  Non peer reviewe
  • ‚Ķ
  corecore