63 research outputs found

  Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa

  Get PDF
  Poikkileikkausselvitys tekee näkyväksi suomalaista johtamiskoulutustarjontaa, joka sisältää työhyvinvoinnin osatekijöitä. Työhyvinvoinnin johtajuuden sisältöjä voidaan opiskella sekä tutkintoon johtavissa että osaamista täydentävissä koulutusohjelmissa. Koulutustarjonnan tiedonhaku on tehty tammi-maaliskuun 2015 aikana internetissä saatavilla olevilla koulutuskuvauksilla. Selvitys on suunnattu kaikille johtajuuden ja työyhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille. Selvitys tukee osaltaan Johtamisen kehittämisverkoston tavoitteita

  Vientisaataviin ja pitkiin maksuaikoihin liittyvä riskienhallinta suunnittelupalveluviennissä

  Get PDF
  Palveluiden osuus maailmankaupasta kasvaa ja on tällä hetkellä noin viidennes kokonaiskaupasta. Suomen viennistä palveluiden osuus on noin kolmannes. Teknisten palveluiden merkitys palveluliiketoiminnassa kasvaa globaalisti. Vientikauppaan liittyy erilaisia haasteita, kuten luottotappioihin liittyvät riskit ja asiakkaille myönnettävistä pitkistä maksuajoista aiheutuvat vaikutukset viejän omaan kassanhallintaan. Palveluliiketoimintaan liittyy sille ominaisia haasteita, kuten toimituksen helppo riitauttaminen ja lisäsuoritusten vaatiminen. Pienille ja keskisuurille yrityksille vientiin liittyvät haasteet voivat olla niin merkittäviä, että pyrkimykset laajentumisesta kansainvälisille markkinoille voivat hidastua tai jäädä kokonaan toteutumatta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mahdollisista luottotappioista aiheutuvien vahinkojen pienentämiseen sekä pitkistä maksuajoista johtuvien likviditeettiongelmien välttämiseen tarkoitettujen palveluiden tarjontaa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää tarjolla olevien palveluiden soveltuvuutta suunnittelupalveluiden vientiin. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Convergentia Oy, joka on oululainen suunnittelu- ja tuotekehityspalveluita tarjoava asiantuntijayritys. Laadullinen tutkimus perustui asiantuntijahaastatteluihin ja kirjallisuustutkimukseen. Haastateltavina oli rahoituspalveluiden tarjoajien ja suunnittelupalveluvientiä tekevän yrityksen edustajia. Kirjallisuus kattoi kansainväliseen liiketoimintaan, ulkomaankaupan maksuliikenteeseen ja rahoitukseen sekä kannattavuuteen liittyviä teoksia. Nopeasti muuttuviin asioihin, kuten palveluehtoihin, liittyen aineistona käytettiin palvelutarjoajien esitteitä ja internetsivustoja. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että nykyisin tarjolla olevat palvelut soveltuvat erittäin huonosti suunnittelupalveluvientiä tekeville yrityksille. Suurimpina esteinä rahoitus- ja vakuuspalveluiden käytettävyyteen ovat palveluiden perustuminen tavaraviennille ominaisten dokumenttien toimittamiseen ja riidattoman toimituksen vaatimiseen. Tutkimuksen perusteella viejän riskienhallintatoimenpiteiden merkitys suunnittelupalveluiden viennissä on todella suuri. Ennen kauppasopimuksen tekemistä kannattaa asiakkaaseen sekä asiakkaan maahan liittyvät riskit selvittää huolellisesti. Tutkimuksessa kuvattiin ulkomaisen asiakkaan luotottamiseen liittyvä riskienhallintaprosessi. Suunnittelupalveluvientiä tarjoavien yritysten haasteiden ja tarpeiden osalta opinnäytetyön tulokset ovat oletettavasti yleistettävissä. Riskienhallinnan osalta tulokset ovat yleistettävissä. Tutkimukseen liittyviä hyviä jatkotutkimusaiheita ovat muiden aihealueeseen liittyvien palveluiden, kuten factoring, käytettävyyden selvittäminen. Lisäksi kannattaa selvittää muiden rahoituslaitosten tarjonta ja sen soveltuvuutta suunnittelupalveluvientiin.Risk management related to receivables and long payment periods in the context of service ex-port The share of services in world trade is growing currently being about one-fifth of total trade. In Finnish exports the share of services is around one third. The role of technical services in the service business is growing globally. Varieties of challenges are related to export trade. There is for example risk of credit losses. In addition payment terms granted to customers have an effect on exporter's own cash management. In service business it is easy to contradict content of the delivery and request for additional inputs. For small and medium enterprises the potential impact of risks may cause delays or even stop the plans of going to international markets. The aim of this study was to explore what kind of services are available in order to reduce the damage caused by the potential credit losses and to avoid liquidity problems arising from long payment periods. In addition, the aim was to determine the suitability of available services for export of planning and design services. This thesis was made to Convergentia Ltd., an Oulu-based company offering consultancy and engineering services. This study is based on expert interviews and literature research. As result of the study it become clear that existing services are not really suitable for companies operating in service business. The main reason for this was that the services were originally designed for the export of goods and the use of documents planned for goods trade were mandatory. Unfortunately these documents are not applicable for export of services. Based on the study it can be concluded that the risk management activities have a really important role in service export. Before signing the sales agreement it is advisable to carefully investigate risks related to the customer and customer’s country. The risk management process related to customer crediting is described in the thesis. The challenges and needs described in the thesis are quite typical among companies who are engaged in service export. The risk management section of the theses can be generalized. Good topic for further study would be to clarify suitability of other services, like factoring, for companies engaged in service export

  Liiketalouden opiskelijoiden näkemyksiä työturvallisuudesta

  Get PDF
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää se, millaisia näkemyksiä liiketalouden opiskelijoilla on työturvallisuudesta sekä sisältyykö opiskelijoiden mielestä liiketalouden opintoihin tarpeeksi tietoa työturvallisuudesta. Työn teoriaosuus pohjautuu työturvallisuutta ja työsuojelua koskevaan ammattikirjallisuuteen, josta keskeisimpiä osa-alueita olivat työturvallisuuslaki, työympäristön vaikutus, riskien tunnistaminen ja hallinta, työturvallisuuskulttuuri sekä miten työsuojelu näkyy työpaikoilla. Tietoperustassa käsiteltävät aiheet on valikoitu siten, että ne selittäisivät työturvallisuuteen liittyviä käsitteitä yleisellä tasolla. Opinnäytetyön aihe saatiin valtakunnallisen Valmiina Työelämään- hankkeen kautta. Valmiina Työelämään-hankkeen tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia. Työelämävalmiuksien kannalta työturvallisuuden tuntemus on opiskelijoille tärkeää, jotta opiskelijat osaavat varautua työpaikoilla olevilta riski- ja vaaratekijöiltä. Määrällinen kyselytutkimus toteutettiin Oulun ammattikorkeakoulun liiketalouden ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että työturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää, ja työturvallisuuteen työpaikoilla vaikuttavat monet eri tekijät. Sen takia yrityksissä tulisi perehdyttää työntekijät työtehtäviin mahdollisimman hyvin sekä työntekijöillä tulisi olla työn vaatimat oikeanlaiset vaatteet ja varusteet saatavilla. Työturvallisuutta voidaan edistää työpaikoilla ohjeilla ja pelisäännöillä, joita kaikki työntekijät sitoutuvat noudattamaan. Vastuu työturvallisuudesta on kaikilla yrityksen työntekijöillä, mutta esimiesten ja työkavereiden suhtautumisella on merkitystä siihen, miten työturvallisuus toteutuu ja millainen työturvallisuuskulttuuri työpaikoilla on. Liiketalouden opinnoissa olisi hyvä käsitellä työturvallisuutta, esimerkiksi ihan omana kurssina, joka olisi vapaavalintaisiin opintoihin kuuluva tai pakollinen kurssi. Työturvallisuus teemapäivän avulla voidaan saada tietoiskumaisesti levitettyä tietoa työturvallisuuden merkityksestä sekä millaisia asioita siihen kuuluu. Tutkimuksen jatkokehitysideana voisi olla se, että suunnitellaan opintokokonaisuuksia tai teemapäiviä opiskelijoiden toiveiden mukaisesti, ja käsiteltävät aihe-alueet voisivat tulla opiskelijoilta, jolloin heillä olisi mahdollisuus osallistua opintojen toteutukseen.The purpose of this thesis was to find out what kind of perspectives the students of business economics have about occupational safety and whether the students feel that business studies have enough information on occupational safety. The theoretical part of this thesis is pased on professional liturature, on occupational safety and health, the most important areas being the occupational safety and health act, the impact of the working environment, risk identification and management, occupational safety culture and how occupational safety is visible at workplace. The topics discussied in the information bases have been selected to explain the consepts of work safety in general. The topic of this Bachelor’s thesis was optained through a national Valmiina Työlämään- project. Valmiina työelämään- project aims to improve students’ working life skills, knowledge of occupational safety is important for students to be able to prepare themselves for the risks and hazards at the workplace. A quantified survey was conducted for the students of the first and second year of business in Oulu University of Applied Sciences. Based on results of the study, it is important to take care of occupational safety and occupational safety at work is influenced by many factors. Therefore, companies should familiarize employees with jobs as well as they should have right clothing and equipment required by the work. Safety at work can be promoted at workplaces instructions and rules that all employees are committed to. Responsibility for occupational safety is responsibility of all employees at the company, but attitudes of supervisors and colleagues are important to how work safety works and what kind of workplace safety culture is. In business studies, it would be good to treat occupational safety, for example course which could be optional or compulsory course. Workplace safety through the theme day can provide information on the importance of occupational safety and the types of the issues that it has. The further development of the research could be to design study modules or theme days accordance with wishes of the students and the subject areas to be studied could come from the students so that they can participate in the implemention of the studie

  Sijoitusneuvojan vaikutus sijoituspäätöksentekoon

  Get PDF
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mikä on sijoitusneuvojan vaikutus sijoituspäätöksen tekemiseen. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi, mitkä muut tekijät vaikuttavat sijoituspäätöksen tekemiseen sijoitusneuvojan suosituksen lisäksi. Tutkimuksen toimeksiantajana toimi OP Keski-Suomi. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Analysointimenetelmänä käytettiin suoria jakaumia sekä ristiintaulukointia. Tutkimus lähettiin vastaajille verkkokyselynä. Tutkimukseen vastanneet olivat täysi-ikäisiä OP Keski-Suomen sijoitusasiakkaita. Tutkimuksen vastausprosentti oli noin 11 %. Tutkimus osoitti, että sijoitusneuvojan suosituksilla ja neuvoilla on merkittävä vaikutus sijoituspäätöksen tekoon. Sijoitusneuvojaan luotettiin ja hänen toivottiin olevan aktiivinen yhteydenpidossa sekä esittävän selkeitä ratkaisuehdotuksia. Sijoitusneuvojan tulee esittää rohkeasti suosituksia, ja kertoa asiakkaille avoimesti mikä on sijoitusten tilanne sekä mitä tulisi tehdä. Tutkimustulosten mukaan sijoitusneuvojan ammattitaidon koettiin olevan hyvällä tasolla. Tutkimuksesta voisi tehdä jatkotutkimuksen tutkimalla pelkästään tiliasiakkaiden ja sijoitusneuvojan vaikutusta päätöksen tekoon. Tiliasiakkailla ei välttämättä ole kokemusta ja tietotaitoa sijoitusinstrumenteista, jolloin useimmiten kuluttaja kuulee ensimmäistä kertaa vaihtoehdoista sijoitusneuvojan luona. Jatkotutkimus osoittaisi, miten muun muassa luottamus sijoitusneuvojan ja kuluttajan välillä syntyy.The purpose of this thesis was to find out what impact an investment advisor has on investment decision making. The thesis also focused on what other factors influence investment decision making in addition to an investment advisor’s recommendations. The thesis was assigned by OP Keski-Suomi. The study was conducted using a quantitative research method. The methods of analysis were direct distribution and cross tabulation. The survey questionnaires were sent to the respondents online. The respondents were 18 years old or older investment customers of the OP Bank in the Central Finland area. The response rate was close to 11 %. The results show that investment advisors’ recommendations and advice have a significant meaning in investment decision making. Investment advisors are trusted and the respondents want investment advisors to be actively in touch with them giving clear suggestions on investments. The study results point out that investment advisors’ professional skills are on a good level. Potential further research could focus on the impact of account customers and investment advisors on decision-making. Account customers may not have any experience and knowledge of investment instruments. Most of the customers hear about the investment options for the first time from an investment advisor. Further research could indicate, among other things, how the trust between an investment advisor and a customer is built up

  Palvelutoimisto Jaha Ay:n markkinoinnin kehittäminen

  Get PDF
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Palvelutoimisto Jaha Ay:n markkinointia. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä palvelualan yrityksen markkinoinnin kilpailukeinoihin. Toisena tavoitteena oli toteuttaa asiakastyytyväisyystutkimus Palvelutoimisto Jaha Ay:n asiakkaille. Opinnäytetyön kolmantena tavoitteena oli suunnitella Palvelutoimisto Jaha Ay:lle uusi logo ja lehtimainos. Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä Jaha Ay:n toimitiloihin, toimintatapoihin ja mainontaan. Kyselyn vastausten pohjalta selvisi, että asiakkaat olivat melko tyytyväisiä Jaha Ay:n toimintaan. Yrityksen mainontaa ja logoa voitaisiin kuitenkin tuoda enemmän esille, sillä monet vastaajista eivät tienneet millainen Jaha Ay:n nykyinen logo oli. Jaha Ay:n logosta ja lehtimainoksesta haluttiin tehdä nykyaikaan sopivat. Jaha Ay:n uuden logon ja lehtimainoksen suunnittelussa oli tavoitteena, että yrityksen ala kävisi niistä ilmi. Tätä ilmennettiin käyttämällä logon lähtökohtana viljan kuvaa ja luonnonläheisiä värejä, jotka kertovat Jaha Ay:n toiminnasta. Logosta ja lehtimainoksesta haluttiin tyyliltään ja värimaailmaltaan yhtenäiset, jotta ne osattaisiin yhdistää toisiinsa. Lehtimainoksesta haluttiin tehdä tyyliltään selkeä ja mielenkiinnon herättävä, jolloin se tavoittaa mahdollisimman monet ihmiset. Sen tarkoitus on tavoittaa Jaha Ay:n potentiaaliset asiakkaat ja kertoa yrityksen tarjoamista palveluista.The purpose of the thesis was to develop the marketing of Palvelutoimisto Jaha Ay. The first objective was to study the competitive weapons of the marketing of a company of the service branch. The second objective was to carry out a customer satisfaction inquiry among the customers of Palvelutoimisto Jaha Ay. The third objective of the thesis was to design a new logo and a paper advertisement for Palvelutoimisto Jaha Ay. The customer satisfaction inquiry allowed getting information about the customers' satisfaction with the premises, ways of action, and advertising of Jaha Ay. On the basis of the answers to the inquiry, it became clear that the customers were quite satisfied with the operations of Jaha Ay. However, the advertising and logo of the company could be brought out more, because many of the interviewees did not recognize the company’s present logo. The aim was to make the logo and the paper advertisement of Jaha Ay suitable for the present. The objective in the planning of the new logo and paper advertisement of Jaha Ay was that the field of operation of the company would appear in them. This was expressed by using a picture of corn and colors close to nature, which symbolize the operations of Jaha Ay. This was the starting point for the logo. The aim was to make the logo and the paper advertisement uniform in style and color so that it would be easy to connect them with each other. The aim was to make the paper advertisement clear in style and attractive in order to catch as many people as possible. Its purpose is to reach the potential customers of Jaha Ay and to tell them about the services offered by the company

  Ambulanssin kustannukset

  Get PDF
  Keski-Suomen sairaanhoitopiiri vastaa Keski-Suomen alueen ensihoitopalveluista eli ambulanssitoiminnasta. Sairaanhoitopiiri ostaa ensihoitopalvelun palveluntuottajilta, joista yksi on Keski-Suomen pelastuslaitos. Pelastuslaitos tuottaa ensihoitoa 14 ambulanssilla ympäri Keski-Suomen maakuntaa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kustannustietoutta sekä palvelunostajalle että palveluntuottajalle laskemalla Keski-Suomen pelastuslaitosten erityyppisille ambulansseille tuntihinta sisäisen laskennan menetelmiä käyttäen. Toimeksiantajana toimi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon ylilääkäri Mikko Lintu. Tavoitteena oli saada hyödyllistä kustannustietoa, jota toimeksiantaja voi käyttää suunnitellessaan tulevien sosiaali- ja terveysalueiden kuluja ja sitä kautta toiminnan rakennetta. Työ toteutettiin case- eli tapaustutkimuksena. Tapaustutkimuksen aineistonkeruumenetelminä käytettiin havainnointia ja haastatteluja sekä hyödynnettiin valmiiksi olemassa olevaa tilinpäätösaineistoa sekä muuta pelastuslaitoksen materiaalia. Tutkimustuloksissa laskettiin tuntihinnat erityyppisille ambulansseille. Tuloksista selvisi, miten ambulanssin taso, valmiusaika ja sijainti vaikuttivat kustannusten muodostumiseen. Tutkimus lisäsi sekä palveluntuottajan, että -ostajan tietoutta kustannusten jakautumisesta yksiköille. Tämä parantaa talouden huomioon ottamista suunnittelussa. Ensihoito on palvelutuotantoa,joten suurin osa kustannuksista on henkilöstökustannuksia. Näin ollen ambulanssin valmiusaika on kustannusten muodostumisessa suurin tekijä. Kun kustannuksia käsitellään valmiusaikaan suhteutettuna, erot yksiköiden välillä pienenevät. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää talouden seurannan apuvälineenä, uusien investointien suunnittelussa sekä päätöksenteossa. Toimeksiantaja voi hyödyntää tuloksia palveluntuottajien vertailussa sekä ensihoitopalvelujen vertailussa, esimerkiksi terveyskeskus vastaan ambulanssi

  Hävikki pakkauslinjalla X

  Get PDF
  Opinnäytetyön tavoitteena oli sivutuotehävikin seuranta ja minimointi pakkauslinjalla X, mutta tutkimuksia tehdessä työn painopiste kääntyi kyseisen pakkauslinjan kokonaisvaltaisempaan hävikin seurantaan, kartoittamiseen ja erilaisiin keinoihin löytää tapoja minimoida erilaiset hävikit. Työnteossa käytettiin nimeltä mainitsemattoman elintarvikealan yrityksen erilaisia järjestelmiä, muun muassa sivutuotteet ja KNL-luvut haettiin Microsoft Accessin järjestelmässä olevasta tietokannasta. MMC tehdasjärjestelmään käytettiin häiriöiden, tuotevaihtojen ja ajonopeuksien datojen pohjana, sekä erilaisten näihin liittyvien datojen tarkempaan tarkasteluun. Lean-ajattelutapaa käytettiin teoriana, sillä kyseisen yrityksen toiminta pyrkii käyttämään ja kehittämään omaa Lean toimintatapaansa ja haluttiin tuoda teoriaa erilaisille hävikin muodoille, jotta opinnäytetyön seuranta ja johtopäätöksien ymmärtäminen olisi lukijalle helpompaa. Opinnäytetyössä jouduttiin turvautumaan haastatteluun, jotta saatiin lisätietoja häiriöistä ja minkälainen näkökulma tuotantolinjalaisilla on sivutuotehävikin, häiriöiden ja tuotantotehokkuuden kannalta. Tutkimus itsessään ei toteutunut niin kuin alkuperäisesti oli haluttu ja toivottu. Eikä niin tarkkoihin hävikin minimointi keinoihin päästy kuin oli toivottu, mutta erilaisia ajatuksia ja suppeampia keinoja löytyi, sekä huomattiin yksi erittäin iso ongelma häiriöiden merkkausjärjestelmän käytöstä ja sen toiminnasta, jonka löytyminen ja tiedostaminen itsessään on jo opin-näytetyöhön vaaditun ajan arvoinen, ainakin tekijän mielestä

  Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannuslaskenta SYKEssä : vs. valtiovarainministeriön ohjeistus

  Get PDF
  Tämä opinnäytetyö on laadullinen tapaustutkimus, jossa selvitetään yhteisrahoitteisen toiminnan kustannuslaskentaa Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) verrattuna valtiovarainministeriön ohjeistukseen. Tavoitteena on selvittää SYKEn toimintatavat virastotasolla sen rahoittajia ja asiakkaita varten. Tässä työssä on tarkasteltu kustannuslaskentaa yleisellä tasolla, valtion tasolla sekä SYKEssä yhteisrahoitteisen toiminnan mallissa. Teoriaosuus koostuu kustannuslaskennan eri osa-alueista ja niiden ominaispiirteistä. Valtion kustannuslaskennassa on tarkasteltu sen päälinjauksia ja eri kustannuslaskentamalleja. Virastotasolla on kuvattu tutkimuslaitoksen laskentaa, kokonaiskustannusmallia ja yhteisrahoitteista toimintaa. Lähdemateriaaliin on kuulunut kustannuslaskentaa käsitteleviä teoksia yleisellä ja valtion tasolla. Lisäksi SYKEn oma ohjeistus, tilinpäätösmateriaalia ja haastattelut ovat olleet lähteinä. Tutkimusosuudessa olen käyttänyt haastattelua ja havainnointia tutkimustapoina. Tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa SYKEn ydin- ja tukitoimintoja sekä niiden laskentaa. Lisäksi tarkasteltiin välittömien ja välillisten kustannusten jakautumista. Tulosten valossa SYKEn toimintatavat ovat valtion ohjeistuksen mukaisia sekä sen kustannuslaskentamalli on aiheuttamisperiaatteen mukainen. Tiedon luotettavuuden varmentamiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota.This Bachelor’s thesis is a qualitative case study, which examines the cost accounting of cofinanced operations in Finnish Environment Institute (SYKE) versus guidance of the Ministry of Finance. The aim is to clarify SYKE’s ways of actions as an office for its funders and clients. This thesis has observed the cost accounting in a general level, state level and in SYKE’s level concerning shared-cost operations. The theoretical part consists of different parts of cost accounting and its characteristics. When looking into the governmental level cost accounting the main guidelines and different cost models are observed. In the office level the specific calculation of research institute, the total cost of the model and shared-cost actions are described. The sources include a few pieces of work on cost accounting on a general and governmental level. SYKE’s own guidance, some material for financial statements and interviews has been sourcing too. The empirical part is based on interviews and observation. SYKE’s core and supporting operations as well as their accounting among other things are observed. Also some deviation of direct and indirect costs is observed. The results indicate that SYKE operates according to the governmental guidelines. Its cost model follows the matching principle as well. Furthermore, SYKE must pay attention to the reliability of information

  Valaistusratkaisujen markkinointiviestintä B2B-ostoprosessissa : Finlight Group Oy

  Get PDF
  B2B-markkinointiviestinn√§ss√§ asiakkaan ostoprosessin tunnistaminen ja viestinn√§n koh-dentaminen oikein ovat avainasemassa markkinoinnin onnistumista ajatellen. Opinn√§yte-ty√∂ sai alkunsa toimeksiantajayrityksen, Finlight Group Oy:n, tarpeesta tutkia ja parantaa heid√§n markkinointiviestint√§√§ns√§. Tavoitteena oli teoriatietoon pohjaten kehitt√§√§ heid√§n markkinointiviestint√§√§ns√§ etenkin digitaalisissa kanavissa. Tutkimuskysymykset olivat Mist√§ kanavista ostajat etsiv√§t tietoa miss√§kin ostoprosessin vaiheessa? Millaista tietoa ostajat etsiv√§t miss√§kin ostoprosessin vaiheessa? Kvalitatiivinen tutkimus toteutettiin haastattelemalla Finlight Group Oy:n asiakkaita. Haastattelun run-kona toimi asiakkaan ostoprosessi B2B-markkinoilla. Puhelinhaastattelut tallennettiin ja vastauksia analysoitiin teemoittain. Tutkimuksen tuloksena huomattiin, ett√§ toimeksiantajan markkinointiviestint√§ toimi tie-tyll√§ tasolla hyvin ja asiakkaat olivat yrityksen toimintaan eritt√§in tyytyv√§isi√§. Finlight Group Oy oli onnistunut luomaan kest√§vi√§ asiakassuhteita ja yrityksell√§ oli hyv√§ maine. Digitaalis-ten kanavien toimivuutta vastaukset eiv√§t kuitenkaan indikoineet. Lopullisina johtop√§√§t√∂ksin√§ oli tarkoitus l√∂yt√§√§ toimeksiantajalle parannusehdotuksia markkinointiviestinn√§n sis√§lt√∂ihin ja k√§ytett√§viin kanaviin. Suurimmat parannusehdotukset koskivat digitaalisia kanavia, joiden kautta yrityst√§ ei haastateltavista ollut l√∂yt√§nyt kukaan. Yrityksen markkinointiviestint√§√§ voisi parhaiten parantaa tekem√§ll√§ hakukoneoptimointia ja tehostamalla sosiaalisen median k√§ytt√∂√§.To succeed in B2B-marketing communications companies must recognize the buyer pur-chasing process and target the communications accordingly. The bachelor‚Äôs thesis began when the principal company Finlight Group Oy realized their need to examine and improve their marketing communications. The objective was to develop their marketing communi-cations especially in the digital channels. The research questions used were: From which channels do buyers search for information during each stage of the purchasing process? What kind of information do buyers search for during each stage of the purchasing process? Qualitative research was then carried out by interviewing the customers of Finlight Group Oy. The B2B-buyer‚Äôs purchasing process acted as a framework for the interview. These interviews took place over the phone and were recorded and then analyzed thematically. The results of the research showed that on a certain level the marketing communications of Finlight Group Oy worked well and the customers were pleased with the way the com-pany handled their business. The company had been able to create long-lasting customer relationships and had a good reputation amongst customers. The results did not, however, indicate any effectiveness in their marketing communications in digital channels. As conclusions, Finlight Group Oy wished for suggestions on how to improve their market-ing communications and the channels used. The main suggestions that were made con-cerned the digital marketing channels, because none of the interviewees found the com-pany through those particular channels. The company¬īs marketing communications could best be improved by doing search engine optimization and by boosting their image in so-cial media

  Asiakastyytyväisyystutkimus Kauneussalonki Marilyn Oy:lle

  Get PDF
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asiakkaiden tyytyväisyyttä Kauneussalonki Marilyn Oy:n palveluja, tuotteita sekä uusia toimitiloja kohtaan. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä palvelun laatuun. Toisena tavoitteena oli perehtyä asiakkuudenhallintaan. Opinnäytetyön kolmantena tavoitteena oli toteuttaa asiakastyytyväisyystutkimus Kauneussalonki Marilyn Oy:n asiakkaille. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään palvelun laatua sekä asiakkuudenhallintaa. Opinnäytetyön empiirinen osuus muodostui kvantitatiivisesta tutkimuksesta ja sen tekemisestä. Kauneussalonki Marilyn Oy:n asiakkaille tehtiin asiakastyytyväisyyskysely, jonka avulla pyrittiin selvittämään asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja, tuotteita ja uusia toimitiloja kohtaan. Asiakastyytyväisyyskyselyssä asiakkaita pyydettiin arvioimaan muun muassa yrityksen hintatasoa, asiakaspalvelua ja kotihoitotuotteiden riittävyyttä. Vastauksia kyselyyn saatiin 195 kappaletta. Tutkimustulokset olivat pääasiassa positiivisia ja yritys sai paljon kiitosta hyvästä asiakaspalvelusta ja uusista toimiti-loista. Asia, jota voitaisiin vastausten perusteella kehittää oli henkilökunnan aika-taulussa pysyminen. Myöskään hintatason sopivuuteen eivät kaikki vastaajat olleet täysin tyytyväisiä.The purpose of this thesis was to study customer satisfaction with the services, products and new business premises of Kauneussalonki Marilyn Oy, a beauty parlour. The first objective of the thesis was to study quality of service. The second objective was to study customer relationship management. The final objective was to execute a customer satisfaction survey. The theoretical part deals with the quality of service and customer relationship management. The empirical part consists of a survey and its conclusions. The purpose of the satisfaction survey among the customers of Kauneussalonki Marilyn was to find out the customers’ satisfaction with the company’s services, products and new business premises. In the satisfaction survey, customers were asked to assess the adequacy of the beauty parlour’s price level, customer service and home care products. A total of 195 replies were received to the customer satisfaction survey. The results were mostly positive, and the company received a lot of praise for good customer service and its new business premises. An issue that could be developed on the basis of the responses was keeping to the schedule by the staff. Similarly, not all the respondents were completely satisfied with the company’s price level
  • ‚Ķ
  corecore