7 research outputs found

  Поняття «докази» в кримінальному процесі України: загальнотеоретичний аналіз

  Get PDF
  The article analyzes the approaches to understanding the term «evidence», highlighted in juridical literature. The concepts of interpretation of the essence of evidence, developed in criminal procedural science are analyzed. The essence of each of them is disclosed and critical remarks are made regarding particular concepts. The author’s own position regarding the interpretation of the term «evidence» in the Ukrainian criminal procedure is proposed.У статті аналізуються висвітлені в юридичній літературі підходи до розуміння терміну «докази». Аналізуються розроблені в кримінальній процесуальній науці концепції щодо трактування сутності доказів. Розкрита сутність кожної з них і висловлені критичні зауваження щодо окремих концепцій. Запропонована власна позиція щодо трактування терміну «докази» в українському кримінальному процесі

  International Experience of Development of Bank Deposit Insurance System

  Get PDF
  У статті розглянуто особливості становлення та розвитку систем страхування банківських вкладів у зарубіжних країнах, виявлено класифікаційні ознаки поділу таких систем на моделі: американську та німецьку. Встановлено, що американська модель передбачає створення спеціального державного фінансового органу або органу, підконтрольного державі, участь комерційних банків та інших кредитних установ у системі страхування вкладів, а також спільне фінансування такої системи за рахунок державних коштів і внесків комерційних банків. При німецькій моделі системою страхування банківських вкладів керують асоціації кредитних організацій. Збір коштів здійснюється за рахунок внесків комерційних банків та інших кредитних організацій. Участь держави зведено до мінімуму. У статті виявлено причини створення систем страхування банківських вкладів та вплив, які ці системи здійснюють на банківську систему країни і цілому.The article deals with the peculiarities of formation and development of bank deposit insurance systems in foreign countries, identifies the classification features of the division of such systems into models: American and German. It has been found out that the US model provides for the creation of a special state financial authority or state-controlled body, the participation of commercial banks and other credit institutions in the deposit insurance system, as well as the joint financing of such system at the expense of public funds and contributions of commercial banks. Under the German model, the deposit insurance scheme is managed by associations of credit institutions. Funds are raised through investments from commercial banks and other credit institutions. State involvement is minimized. The article describes the reasons for the creation of bank deposit insurance systems and the impact which these systems produce on the banking system of the country as a whole

  Історичний розвиток правового регулювання експертної діяльності в кримінальному процесі

  Get PDF
  The article analyzes the historical way of development of legal regulation of expert activity in the criminal process. It has been established that: firstly, at its origins, expert activity in criminal proceedings was identified with the activities of knowledgeable people who possessed special information, knowledge of science, art, crafts and the like; secondly, since the middle of the nineteenth century in the scientific community, there began to emerge the idea of the need to divide knowledgeable people into experts and specialists. In the course of scientific research it has been concluded that the practical application of the results of these studies to improve the criminal procedural law was implemented during the Soviet times and, most fully, after Ukraine had gained independence, elaborated and adopted the CPC  of Ukraine in 2012.У статті аналізуються історичний шлях розвитку правового регулювання експертної діяльності в кримінальному процесі. Встановлено, що: по-перше, біля своїх витоків експертна діяльність у кримінальному судочинстві ототожнювалась з діяльністю обізнаних осіб, які володіли спеціальними відомостями, обізнаністю в науці, мистецтві, ремеслі, промислі тощо; по-друге, із середини ХIХ ст. в науковій спільноті почала формуватися думка про необхідність поділу обізнаних осіб на експертів та спеціалістів. В ході наукового пошуку зроблено висновок, що практичне застосування результатів цих досліджень для вдосконалення кримінального процесуального закону було реалізовано за часів радянської влади і, найбільш повно, – після набуття Україною незалежності, розробки та прийняття Кримінально-процесуального кодексу України 2012 року

  Правовий режим віртуальної валюти (криптовалюти) в Україні

  Get PDF
  The article deals with legal issues of virtual currency (cryptocurrency) in Ukraine. It describes its current legal status and legal regime, further ways of development and formation of a new regulatory environment. The trends in the cryptocurrency market, capitalization of major cryptocurrencies have been reviewed. The situation regarding the legal regime of cryptocurrencies in foreign countries is analyzed, and the existence of three basic approaches to the regulation of virtual currencies in the world practice is substantiated. The key prerequisites for the application of effective regulatory approaches to conducting cryptocurrency transactions, the directions of building the legislative and regulatory framework of such operations in Ukraine are identified.У статті розглядаються правові питання віртуальної валюти (криптовалюти) в Україні. Описується її сучасний правовий статус та правовий режим, подальші шляхи розвитку і формування нового регуляторного середовища. Здійснено огляд тенденцій на ринку криптовалют, капіталізації основних криптовалют. Проаналізовано ситуацію відносно правового режиму криптовалют в зарубіжних країнах, обґрунтовано наявність у світовій практиці трьох основних підходів до регулювання віртуальних валют. Визначено ключові передумови застосування ефективних регулятивних підходів до здійснення операцій з криптовалютами, напрями побудови законодавчо-нормативної бази таких операцій в Україні

  Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми

  Get PDF
  The article is devoted to the study of data on the identity of the offender as an element of forensic characteristics of crimes related to human trafficking. The author tries to identify the main features of a criminal who commits a crime related to human trafficking. The primary attention is paid to the construction of his forensic portrait. It is established that due to the definition of the characteristic features of the criminal, it becomes possible to build forensic versions during the investigation to use specific tactics in carrying out procedural actions.Статтю присвячено дослідженню даних про особу злочинця як елемента криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми. Автор здійснює спробу визначити основні риси, притаманні злочинцю, який вчиняє злочин, пов’язаний з торгівлею людьми. Основна увага приділяється конструюванню його криміналістичного портрету. Встановлено, що завдяки визначенню характерних ознак особи злочинця стає можливою побудова криміналістичних версій під час розслідування, використання певних тактичних прийомів при проведенні процесуальних дій

  Тактика проведення допиту під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют

  Get PDF
  The article is devoted to topical interrogation tactics during the investigation of legalization (laundering) of proceeds from crime. They are using virtual currencies as one of the most common investigative (search) actions. Particular attention is paid to the tactics of questioning witnesses, suspects and the accused. The directions of improving different aspects of interrogation tactics during an investigation of legalization (laundering) of proceeds from crime in the conditions of using virtual currencies are offered.Стаття присвячена актуальним питанням тактики проведення допиту під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют як однієї з найпоширеніших слідчих (розшукових) дій. Окрему увагу приділено тактичним прийомам проведення допиту свідків, підозрюваних та обвинувачених. Запропоновані напрями вдосконалення окремих аспектів тактики допиту під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют

  Ґенеза розвитку відповідальності за корупційні злочини (частина 2)

  Get PDF
  The article studies the history of the development of responsibility for corruption crimes on the territory of Ukraine during the USSR period of existence and after its collapse. Corruption crimes and the degree of responsibility for them are analyzed. Based on the development of regulations and public administration, global historical periods related to liability for corruption crimes are distinguished.У статті розглядається історія розвитку відповідальності за корупційні злочини на українських територіях під час існування СРСР та після його розпаду. Аналізуються корупційні злочини та ступень відповідальності за них. На підставі розвитку нормативно-правових актів та рівня державного управління виділяються глобальні історичні періоди, пов’язані з відповідальністю за корупційні злочини
  corecore