209 research outputs found

  Presentació

  Get PDF
  Aquestes Jornades representen una plataforma en la que diversos especialistes reflexionen sobre el que suposaren les exposicions internacionales que acolliren objectes d'art hispànic, realitzant un anàlisi de la seva circulació i la construcció dels seus valor. També s'analitza l'arquitectura dels pavellons oficials com a representació formal i simbòlica de l'Estat. Un dels objectius centrals d'aquest Seminari és el de generar noves línies de recerca i de reflexió entorn del món de les exposicions i dels col·leccionisme, fenòmens summament importants per a la història de l'art i de la cultura

  Presentación

  Get PDF
  Estas Jornadas representan una plataforma en la que varios especialistas reflexionan sobre lo que supusieron las exposiciones internacionales que acogieron objetos de arte hispánico, realizando un análisis de su circulación y la construcción de sus valores. También se analiza la arquitectura de los pabellones oficiales como representación formal y simbólica del Estado. Uno de los objetivos centrales de este Seminario es el de generar nuevas líneas de investigación y de reflexión en torno al mundo de las exposiciones y los coleccionismo, fenómenos sumamente importantes para la historia del arte y de la cultura

  L’arquitectura temporal-permanent de les Exposicions Universals

  Get PDF
  El treball es basa en l'arquitectura projectada com a temporal en les Exposicions Universals i Especialitzades regulades pel BIE que van esdevenir permanents per qualsevol motiu. L'interès principal consisteix a cercar un punt de vista únic que aglomeri tant la perspectiva històrica de les exposicions, com l'evolució de l'arquitectura en aquestes sense deixar de banda el progrés de la societat en paral·lel. Al mateix temps, poder treure'n lectures úniques en ajuntar tots aquests paràmetres, que individualment estan a l'abast de tothom. Finalment, posar la mirada en el futur de l'arquitectura en les exposicions, un cop analitzat quin és el passat d'aquestes, creuant la informació obtinguda amb el marc de la sostenibilitat actual. A més a més, es busca ser una base metodològica d'aquest tipus de treballs.El trabajo se basa en la arquitectura proyectada como temporal en las Exposiciones Universales y Especializadas reguladas por el BIE que se convirtieron en permanentes por cualquier motivo. El interés principal consiste en buscar un punto de vista único que aglomere tanto la perspectiva histórica de las exposiciones, como la evolución de la arquitectura en éstas sin dejar de lado el progreso de la sociedad en paralelo. Al mismo tiempo, poder sacar lecturas únicas al juntar todos estos parámetros, que individualmente están al alcance de todos. Por último, poner la mirada en el futuro de la arquitectura en las exposiciones, una vez analizado cuál es el pasado de éstas, cruzando la información obtenida con el marco de la sostenibilidad actual. Además, busca ser una base metodológica de este tipo de trabajos.The work is based on the architecture thought as temporary in the Universal and Specialized Exhibitions regulated by the BIE that became permanent for whatever reason. The main interest is to seek a single point of view that brings together both the historical perspective of the exhibitions and the evolution of architecture in them without neglecting the progress of society in parallel. At the same time, to be able to obtain a unique outlook by joining all these parameters, which individually are available to everyone. Lastly, look at the future of architecture in the exhibitions, once their past has been analyzed, crossing the information obtained with the framework of sustainability. In addition, it seeks to be a methodological basis for this type of work

  Ressenyes

  Get PDF
  Obra ressenyada: Armando MONTANARI; Allan M. WILLIAMS (eds.), European tourism. Regions, spaces and restructuring. Chichester, Anglaterra: John Wiley & Sons, 1995

  El llegat de "Crystal Palace"

  Get PDF

  Barcelona com a ciutat turística

  Get PDF
  L'article presenta una anàlisi de les forces històriques, polítiques, econòmiques i socials que han afectat l'evolució de l'estructura urbana de Barcelona des dels temps medievals fins als anys 1970. Aquest article argumenta que les característiques urbanes de Barcelona i el seu atractiu com a destí turístic no són merament el resultat d'una gran transformació urbana recent o de la recuperació de l'arquitectura Modernista, sinó fruit d'una evolució històrica llarga i tumultuosa de la ciutat. La història urbana de Barcelona il·lustra així com el paisatge urbà d'una ciutat amb gran atractiu turístic és per una banda, resultat de la planificació urbanística, però també d'esdeveniments socials, econòmics i polítics que sovint produeixin resultats inesperats.El artículo presenta un análisis de las fuerzas históricas, políticas, económicas y sociales que han afectado la evolución de la estructura urbana de Barcelona desde los tiempos medievales hasta los años 1970. Este artículo argumenta que las características urbanas de Barcelona y su atractivo como destino turístico no son meramente el resultado de una gran transformación urbana reciente o de la recuperación de la arquitectura Modernista, sino fruto de una evolución histórica larga y tumultuosa de la ciudad. La historia urbana de Barcelona ilustra, de esta manera, cómo el paisaje urbano de una ciudad con gran atractivo turístico es, por un lado, el resultado de la planificación urbanística, pero también de sucesos sociales, económicos y políticos que a menudo producen resultados inesperados

  La reinvenció de La Cartuja = The re-invention of la Cartuja

  Get PDF

  Els usos de l'electricitat a l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929

  Get PDF
  Aquest treball pretén explorar la relació entre l'electricitat i l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929, reconeguda internacionalment pels seus jocs d'aigua i llum. El treball s'estructura en quatre parts. En primer lloc, una contextualització història de la relació de l'electricitat i les exposicions universals, en segon lloc, una aproximació d'aquesta relació al cas de Barcelona. Seguidament s'incorpora la descripció de les instal·lacions elèctriques i d'espectacle instal·lat a l'Exposició. I finalment, visitarem l'exposició amb els ulls dels públics de la mateixa, veient els espectacles i entrant als pavellons que mostraven tecnologies elèctriques

  Pedrell i els pianistes catalans a París

  Get PDF
  Montserrat Bergada analiza en su ponencia el relevante papel que alcanzó en Francia la música española, coincidiendo con la difusión de obras de compositores españoles realizada por la Société Espagnole de Quatuors. Repasa las distintas relaciones de Pedrell con Francia: su estancia personal, 10s estrenos de algunas obras y 10s contactos establecidos a través de sus publicaciones. Bergada describe 10s lazos que mantuvo Pedrell con 10s pianistas catalanes residentes en la capital francesa: Joan Baptista Pujol, Granados, Lliurat, Malats, Viñes, Riera i Joaquim Nin. A través de estos hombres, Pedrell se relacionó, por ejemplo, con Calvocoressi y con la Schola Cantorum. Debemos señalar el papel de maestro que ejerció Pedrell sobre algunos de sus discípulos partir, especialmente, de la progresión ascendente de 10s pianistas españoles en Paris. A través de diversas noticias i de una importante documentación epistolar, se demuestra el alcance de sus enseñanza

  Tres fragmentos del Panorama de Waterloo de Charles Verlat (1824-1890)

  Get PDF
  Tres fragments d’una tela pintada sobre la batalla de Waterloo que es troben al MNAC formen part d’un panorama gegant que es va exhibir a la plaça de Catalunya de Barcelona durant l’Exposició Universal de 1888. El panorama és un trompe-l’oeil en forma de tela circular a la qual s’afegien alguns elements corporis. L’examen de la tela permet descobrir com funcionava l’espectacle. La participació de Miquel Utrillo s’inscriu dins el seu interès pels espectacles de masses.Tres fragmentos de una tela pintada sobre la batalla de Waterloo que se encuentran en el MNAC forman parte de un panorama gigante que se exhibió en la plaza de Catalunya de Barcelona durante la Exposición Universal de 1888. El panorama es un trompe-l’oeil en forma de tela circular a la que se añadían algunos elementos corpóreos. El examen de la tela permite descubrir como funcionaba el espectáculo. La participación de Miquel Utrillo se inscribe dentro de su interés por los espectáculos de masas.Three fragments of a canvas painted about the battle of Waterloo, now in the MNAC, are part of a gigantic panorama that was exhibited in Barcelona’s Plaça de Catalunya during the Universal Exhibition of 1888. The panorama is a trompe-l’oeil in the form of a circular canvas to which some corporeal elements are added. Examination of the canvas enables us to discover how the show worked. The participation of Miquel Utrillo falls within the context of his interest in mass entertainment shows
  • …
  corecore