127 research outputs found

  El Treball al port de Barcelona

  Get PDF

  Un estrany a casa

  Get PDF

  Anàlisi de les transicions juvenils des de la perspectiva de gènere: entre el pes del cicle de vida i el canvi generacional.

  Get PDF
  L’article presenta una aproximació a la transició educativa, laboral, domiciliar i familiar de les persones joves des de la perspectiva de gènere. L'objectiu és analitzar fins a quin punt la millora del nivell educatiu introdueix transformacions en el caràcter tradicionalment sexuat de les transicions cap a la vida adulta. L'anàlisi comença pel conjunt de factors estructurals que poden condicionar les transicions juvenils, si bé atribueix una influència central a l'etapa del cicle vital.A partir de les dades de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012, es conclou que l'efecte cicle vital limita l'efecte generacional en la transformació de les relacions de gènere entre la població jove.This paper focuses on educational, employment, housing and family transitions of young people from the gender perspective. The aim is to analyze how the educational system introduces changes in the traditional gendered transitions to adulthood. For this purpose, it takes into account structural factors with special attention to the life cycle. Based on data from the Enquesta a la joventud de Catalunya 2012, the results show that the effect of life cycle limits the effect of the generation in order to change the gender relations between young people

  Análisis de las transiciones juveniles desde la perspectiva de género: entre la influencia del ciclo vital y el cambio generacional

  Get PDF
  El artículo presenta una aproximación a la transición educativa, laboral, domiciliar y familiar de las personas jóvenes desde la perspectiva de género. El objetivo es analizar hasta qué punto la mejora del nivel educativo introduce transformaciones en el carácter tradicionalmente sexuado de las transiciones hacia la vida adulta. El análisis parte del conjunto de factores estructurales que pueden condicionar las transiciones juveniles, si bien atribuye una influencia central a la etapa del ciclo vital. A partir de los datos de la Enquesta a la Juventud de Catalunya 2012, se concluye que el efecto ciclo vital limita el efecto generacional en la transformación de las relaciones de género entre la población joven

  Trenta anys de democràcia a Tàrbena (1979-2009)

  Get PDF

  Participació ciutadana. Mallorca Recull d'algunes trobades del col·lectiu Fòrum Ciutadà de Palma

  Get PDF
  Abstract not availabl

  L'ús del català en l'àmbit dels videojocs

  Get PDF
  Video games have become one of the most popular forms of entertainment in the 21st century. Their significance in society keeps increasing due to their important social functions, such as education and health, and their presence in an array of platforms: mobile phones, tablets, PCs, and consoles. The number of languages into which games are being localised is also increasing beyond the traditional French, Italian, German and Spanish to include Polish, Portuguese, and Russian. However, speakers of minority languages, such as Catalan, do not have access to a wide selection of games in their language and often have to play in a different one. This paperpresents an analysis of the position of the Catalan language in the video games industry and compares it to the situation of this language on the Internet and in the computer software industry. It describes the situation of the video game industry in Catalonia and analyses what kind of games are available in Catalan, outlining the paucity of electronic games available to Catalan players. The paper also examines the steps and measures that are being taken by the Catalan Government and the Catalan gaming community to redress this situation and provides a number of ideas about how to promote the presence of Catalan in this ever-growing area of interactive audiovisual entertainment.Els videojocs s'han convertit en una de les formes de lleure més populars del segle xxi. La seva presència a la societat és cada vegada més important a causa de les seves funcions socials rellevants, com ara l'educació i la sanitat, així com la seva presència a gran varietat de plataformes: telèfons mòbils, tauletes, ordinadors personals i consoles. El nombre de llengües a les quals es tradueixen els videojocs també ha augmentat més enllà del francès, l'italià, l'alemany i l'espanyol, les llengües de treball més habituals, i actualment es troben jocs traduïts a altres llengües com el polonès, el portuguès i el rus. Tanmateix, els parlants de llengües minoritàries, com el català, encara no poden gaudir d'una oferta de videojocs en la seva llengua i sovint es veuen obligats a jugar en un altre idioma. En aquest article s'analitza la situació de la llengua catalana dins la indústria dels videojocs i es compara amb la seva posició a Internet i la indústria de localització de programari. Es descriu quina és la situació de la indústria dels videojocs a Catalunya i s'analitza quina és la presència del català en aquest sector, i es destaca la manca de video- jocs en la nostra llengua. També s'examinen les mesures adoptades pel Govern i la comunitat de jugadors catalans per tal de fer front a aquesta situació. Per acabar, es fan algunes propostes per augmentar la presència del català en el món dels videojocs i contribuir a la normalització lingüística d'aquest sector de lleure interactiu

  El moviment per l’okupació i el moviment per l’habitatge: semblances, diferències i confluències en temps de crisi.

  Get PDF
  Les pràctiques d’okupació que sorgeixen a mitjans dels 80 al nostre país són considerades un moviment social per múltiples autors (Calle, 2004; Pruijt, 2004; Martínez, 2002). L’any 2006 apareix arreu de l’Estat un nou moviment social diferenciat, el moviment per l’habitatge. Aquest moviment organitzà joves d’arreu de l’Estat espanyol i, els anys posteriors, consolidà centenars de plataformes d’afectats per les hipoteques de totes les edats. Les seves propostes i demandes han estat un full de ruta en l’aterratge pràctic del moviment del 15-M. L’objectiu d’aquest article és comparar aquests dos moviments urbans que es poden entendre també com a pràctiques emancipadores i noves formes de participació de la societat civil.The practical of squatting that arrived to our country in the 80’s is considered a social movement by multiple authors (Calle, 2004; Pruijt, 2004; Martínez, 2002). The year 2006 appears a new and differentiated social movement, the housing movement. This movement organized young people of all over the country, and therefore consolidated hundreds of platforms of affected by the mortgages of different ages. Their proposals and demands have been a rate routing coming from the 15-M movement. The aim of this article is to compare these two urban movements that could be also understood as emancipation practices and new shapes of participation of the civil societ
  • …
  corecore