Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

Heinrich Breloer's Film Adaptation of Thomas Mann's Novel "Buddenbrooks"

Abstract

Diplomdarbā „Heinriha Breloera ekranizācija Tomasa Manna romānam „Budenbroki““ tiek aplūkota un analizēta Tomasa Manna romāna „Budenbroki“ līdz šim pēdējās un vērienīgākās ekranizācijas trīs nozīmīgākie aspekti literatūras adapcijā. Šī darba mērķis ir literārā darba pārnesuma izpēte kino žanra jomā. Darbs strukturēts trijās daļās. Pirmajā daļā ir apkopota teorētiskā informācija par literatūras ekranizāciju, ko sniedz gan literatūras, gan kino pētnieki. Tiek apskatīti jautājumi par literatūras ekranizācijas veidiem, problēmu kompleksiem un ekranizācijas atbilstību oriģinālajam romānam, kā arī tiek veikts neliels ieskats iepriekš veidotajās ekranizācijās Tomasa Manna romānam „Budenbroki“. Otrajā daļā tiek pievērsta uzmanība režisora Heinriha Breloera filmas tapšanas sagatavošanās darbiem. Īpaši tika pētītas intervijas, kuras snieguši gan filmas galveno lomu atveidotāji, gan filmas režisors, kā arī pārējie filmēšanas komandas dalībnieki, kuri veikuši nozīmīgu ieguldījumu filmas tapšanas procesā. Trešajā daļā tiek veikta Heinriha Breloera filmas „Budenbroki“ izvērsta analīze pēc trim aspektiem, pamatojoties uz filmas teorijas analīzes metodēm. Atslēgvārdi: Literaturverfilmung, Treue, Adaption, RegieIn my diploma work “Heinrich Breloer's Film Adaption of Thomas Mann’s Novel “Buddenbrooks”” is discussed and analyzed Thomas Mann's novel so far the last three screens, and sweeps of the most important aspects in the literature adoption. This work aims to literary work gear research in the field of film genre. The paper is structured in three parts. The first part summarizes the theoretical literature information on screenings, provided by both the literary and film scholars. The issues discussed on the literature of the adapter types, complex problem and screens with the original novel, and is carried out in a small insight into the above screens created by Thomas Mann novel "Buddenbrooks". The second part focuses on the director Heinrich Breloer film making preparations. In particular the interviews were investigated and provided by both - main role representatives and the film's director. As well as the rest of the filming team members who have made a significant contribution to the film making process. The third part is made of Heinrich Breloer film "Buddenbrooks" detailed analysis of three aspects of the film based on the theory analysis. Keywords: Literaturverfilmung, Treue, Adaption, Regi

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.